Siirry sisältöön

Kutsu Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

  • 3 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-08-16 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj   Pörssitiedote   16.8.2011 klo 9.00
 
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina syyskuun 8. päivänä 2011 kello 16.00 alkaen Valkean talon auditoriossa, osoitteessa Ilkantie 4, 00401 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n tarkoittamat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.9.2011.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.8.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 5.9.2011 kello 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi
b) sähköpostin kautta osoitteeseen maija.mecklin@lassila-tikanoja.fi
c) puhelimitse numeroon 050 385 7069 / Maija Mecklin
d) telefaksilla numeroon 010 636 2802, tai
e) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Maija Mecklin, PL 28, 00441 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.9.2011 kello 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.8.2011. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Maija Mecklin, PL 28, 00441 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun toimittamisen päivänä 15.8.2011 yhteensä 38.798.874 osaketta ja ääntä.

Helsingissä elokuun 15. päivänä 2011

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

 

Ville Rantala
väliaikainen toimitusjohtaja

Lisätietoja: väliaikainen toimitusjohtaja Ville Rantala, puh. 050 385 1442


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 10.400 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com