Siirry sisältöön
Asuinalueen piha 3 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Toiminta­periaatteet ja politiikat

L&T:n politiikat ja periaatteet käsittävät ympäristö-, eettiset- ja, sosiaaliset näkökulmat, joita konserni noudattaa niin omassa toiminnassaan kuin asiakkaille tuottamissaan palveluissa.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikassa määritämme ympäristöpäämäärämme ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille tuottamissamme palveluissakin.

Noudatamme toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 14001 -standardi. L&T:n päämääränä ympäristöasioissa on olla vahvasti mukana kierrätysyhteiskunnan ja kiertotalouden rakentamisessa.

Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ehkäisemällä jätteen syntyä, ohjaamalla materiaalien palauttamista kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita bioraaka-aineilla. Pyrimme aktiivisesti edistämään kiertotalouden toimintaedellytyksiä.

Missiomme on tehdä kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta.

Noudatamme ympäristöpolitiikkaamme sekä omassa tekemisessämme että asiakkaille tuottamissamme palveluissa. Menestyminen tässä työssä edellyttää meiltä vankkaa, asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvaa ympäristöosaamista sekä oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämistä.

L&T:n hallitus ja johto ovat sitoutunut vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen ja vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuustavoitteemme sisältävät myös ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

Palvelujemme parantamiseksi ja ympäristönäkökohtien toteuttamiseksi panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja teemme työtä myös asiakkaittemme prosessien kehittämiseksi. Ohjaamme myös henkilöstöämme ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon omissa ja asiakkaiden tiloissa työskennellessään. Lisäksi arvioimme toimintamme ympäristöriskejä ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai minimoimaan riskitekijät.

Edellytämme myös sopimuskumppaneiltamme ja tavaran- ja palveluntoimitta-jiltamme sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristöpolitiikka koskee koko L&T-konsernia ja sen hyväksyy Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

Päivitetty 10/2021

Takaisin ylös

Henkilöstöpolitiikka

Tässä politiikassa kuvataan Lassila & Tikanoja-konsernin (”L&T”) henkilöstöpolitiikan päämäärä sekä vastuut ja organisointi.

L&T noudattaa henkilöstötoiminnoissaan kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja noudattaa ILO:n keskeisiä periaatteita.

Työyhteisömme on tasa-arvoinen, emme käytä lapsityövoimaa, emmekä hyväksy syrjintää missään muodossa. 

Henkilöstöpolitiikkamme perustuu L&T:n strategiaan sekä vastuullisuus-, toiminta- ja johtamisperiaatteisiin. Hyvä henkilöstökokemus muodostuu näiden periaatteiden toteuttamisesta.

Politiikan päämääränä on varmistaa se, että L&T:n tavoitteista ja strategiasta tietoinen, osaava ja sitoutunut henkilöstö luo perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiselle. 

Henkilöstöpolitiikkamme koostuu L&T-konsernin keskeisistä periaatteista henkilöstöjohtamisen osa-alueilla.

Toimintaperiaatteemme (”Tapa toimia”) määrittävät kaikkien L&T:läisten tapaa toimia ja tehdä asioita yhdessä. Toimintaperiaatteemme asettavat odotukset L&T:läisten vastuulliselle ja eettiselle toiminnalle ja auttavat L&T:läisiä tekemään oikeita ratkaisuja päivittäisessä työssä. Toimintamme taustalla on yhdeksän periaatetta: Noudatamme lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, Toimintamme on rehellistä ja läpinäkyvää, Toimimme yhtiön edun mukaisesti, Kunnioitamme ihmisoikeuksia, Kunnioitamme toisiamme ja yhteistä työpaikkaamme, Työskentelemme turvallisesti, Huolehdimme tinkimättömästi ympäristövelvoitteistamme, Edellytämme toimittajiltamme vastuullista toimintaa, Puutumme väärinkäytöksiin. 

Johtaminen

L&T:n tulokset syntyvät meillä työskentelevien ihmisten kautta. 
Olemme L&T:llä sitoutuneet toimimaan yhdessä sanoitettujen johtajuuslupauksien mukaisesti, joita ovat välittäminen ja arvostaminen, yhteistyö sekä vastuullinen uudistaminen. Johtajuuslupauksien tavoitteena on tehdä L&T:llä parempaa huomista.

Palkitseminen

Kaiken L&T:llä tapahtuvan palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyvään suoritukseen ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on yksi tekijä, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan kyvykkäiden ja motivoituneiden henkilöiden saamisen kuhunkin tehtävään organisaation kaikilla tasoilla. Palkitsemisen ratkaisut perustuvat strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin ja niitä tuetaan säännöllisellä peruspalkan tarkastelulla, L&T-tasoisilla sekä liiketoimintakohtaisilla tulos- ja suoritepalkkioilla ja henkilöstöeduilla. 

Osaaminen

L&T:n kilpailuedun ja positiivisten asiakaskokemusten keskeinen yhteinen tekijä on osaava henkilöstö. Päämääränämme on, että asiakas saa meiltä parhaat työtekijät avukseen. 
Osaamisen johtamisen tehtävä on varmistaa, että L&T:llä on riittävästi oikeanlaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamisen johtamisen perustana on L&T:n strategia. Yksilöiden osaamisten arviointi on osa tätä prosessia, sillä siitä päästään toimivien osaamisen kehitystoimenpiteiden valintaan.

L&T:llä osaaminen tarkoittaa henkilön kykyä, tietoja ja taitoja toimia ammattitaitoisesti erilaisissa tilanteissa L&T:n toimintaympäristöissä. L&T:n tasolla osaaminen tarkoittaa puolestaan organisaation kykyä toteuttaa strategiaa. 
Osaamisen kehittämisen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan kehityskeskusteluissa yhdessä esihenkilön kanssa. Päävastuu osaamisen kehittämisestä on työntekijällä itsellään, esihenkilöt tukevat tiiminsä jäsenten osaamisen kehittämistä. Kehitämme esihenkilöidemme osaamista vastuullisen johtamisen ja esihenkilötyön varmistamiseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Monimuotoisuuden edistäminen on yksi L&T:n vastuullisuusohjelman keskeisistä tavoitteista. L&T on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. L&T-yhtiöissä laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tavoitteenamme on rakentaa L&T:stä koko ajan yhä monimuotoisempi työyhteisö, jonka voimavarana on erilaisuuksien hyväksyminen ja kunnioittaminen. Me L&T:llä uskomme siihen, että laaja-alaisella monimuotoisuustyöllämme vahvistamme jokaisen L&T:läisen henkilöstökokemusta. Kehitämme yhdessä kulttuuriamme ja toimintatapaamme siten, että jokaisen on helppo tulla meille töihin ja viihtyä osana työyhteisöämme.

Turvallisuus ja työhyvinvointi

Edistämme henkilöstömme turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia työkyvyn ennakoivalla työllä ja johtamisella. Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. Tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla, turvallisuushavainnoilla, Safety Walkeilla ja turvallisuustuokioilla parannamme omaa, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta sekä poistamme vaaratekijöitä.

Kasvatamme henkilöstömme tietotasoa työturvallisuudesta ja -riskeistä jo osana perehdytysohjelmaa, hyödyntämällä verkkokoulutuksia ja selkeitä ohjeistuksia sekä tarjoamalla säännöllisesti tietoja ohjeista ja toimintamalleista. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on saada henkilöstömme oivaltamaan, että jokainen voi vaikuttaa työturvallisuuteen.

Työturvallisuustoimintaa L&T:llä ohjaa ISO 45001 -standardin mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä sekä työturvallisuusjohtamisen periaatteet.
Huolehdimme henkilöstömme työkyvystä koko työsuhteen elinkaaren ajan.

Työkykyjohtamisen tavoitteena L&T:llä on tukea henkilöstön hyvinvointia, tunnistaa ongelmat jo varhain ja keskittyä niiden ennaltaehkäisyyn. 

Rekrytointi

Kehitämme ja mittaamme jatkuvasti rekrytoinnin tapojamme, hakijoiden kokemusta sekä esihenkilöiden rekrytointiosaamista.

Rekrytoinnissa olemme sitoutuneet tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja valintojen tekemiseen niiden asioiden perusteella, jotka ennustavat työssä onnistumista. Henkilövalinnoissamme korostuvat tehtävään sopivuus, motivaatio, osaaminen ja koulutus.

Lisäksi tuemme sisäisiä urapolkuja. Tavoitteenamme on luoda monipuolisia ja pitkäaikaisia työsuhteita, joiden aikana työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä. 

Vastuut ja organisointi

Henkilöstöpolitiikan hyväksyy L&T:n johtoryhmä. 

Vastuu henkilöstöpolitiikasta kuuluu L&T:n HR-yksikölle. 

Henkilöstöpolitiikka kattaa L&T:n yhtiöiden toiminnot kaikissa toimintamaissa. L&T:n henkilöstön on noudatettava politiikkaa.

L&T:n yhtiöt ja yksiköt huolehtivat politiikan toteutuksesta ja tarvittavasta resursoinnista omassa toiminnassaan. 

Voimaantulo

Hyväksytty L&T:n johtoryhmässä 18.12.2023. Tulee voimaan 1.1.2024. 
Korvaa L&T:n johtoryhmän 2012 hyväksymän henkilöstöpolitiikan. 

Takaisin ylös

Viestintäpolitiikka

Viestinnän tavoitteena L&T:llä on edistää yhtiön liiketoimintastrategian ja tavoitteiden toteutumista sekä rakentaa yhtiön mainetta keskeisissä sidosryhmissä.

Tämä viestintäpolitiikka määrittelee viestinnän periaatteet, kanavat ja vastuut.

Viestinnän periaatteet

Pyrimme viestinnässämme avoimuuteen ja kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta.

Sijoittajaviestinnässä noudatamme Suomen lainsäädäntöä sekä NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Tiedonantopolitiikkamme määrittelee toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti kommunikoimme pääomamarkkinoiden kanssa.

L&T:llä kriisiviestinnällä pyritään minimoimaan odottamattomien, äkillisesti syntyvien tilanteiden kielteiset vaikutukset yhtiöön. Kriisiviestinnässä noudatamme kriisiviestinnän prosessia. Suomessa L&T:n viestintä koordinoi mediayhteydenottoja ja sopii kommentoinnin suuntaviivoista valittujen puhehenkilöiden kanssa.

Muissa toimintamaissa mediayhteydenotot ohjataan viestintävastaavalle tai maajohtajalle. Koko yhtiötä koskevat periaatteelliset kannanotot ja merkittävimmät uutiset kertoo julkisuuteen yhtiön toimitusjohtaja tai hänen erikseen nimeämänsä puhehenkilö.

Yhtiön taloudellista asemaa kommentoivat julkisuudessa vain toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdevastaava. Yksikönpäälliköt ja asiantuntijat voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa osalta. Kommentoinnin suuntaviivoista sovitaan aina L&T:n viestinnän kanssa.

Yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ja kilpailijoiden asioita ei kommentoida. Tukimainonnassa ja -ilmoittelussa sekä sponsoroinnissa noudatamme lupamenettelyä, jonka tavoitteena on turvata yhteneväinen ja brändin mukainen näkyvyys valituissa kohteissa.

Viestintävastuut

L&T:n viestintä vastaa yhtiötason viestinnän linjauksista, kehittämisestä ja kanavista sekä tarjoaa asiantuntija-apua ja viestintäkoulutusta. Lisäksi panostamme esihenkiläiden viestintävalmiuksien ja -mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Sisäisen viestinnän osalta L&T:n viestintä koordinoi koko L&T:tä koskevien aihepiirien viestintää ja kehittää L&T:n yhteisiä sisäisen viestinnän kanavia. Kullakin toimialalla on oma sisäisen viestinnän vastaava, joka koordinoi ja toteuttaa toimialakohtaisen aiheiden viestintää.

Sijoittajaviestinnästä vastaa talousjohtaja ja yhtiön sijoittajasuhdehenkilö. Asiakasviestinnän päävastuu on toimialojen markkinointipäälliköillä.

Asiakastilaisuuksien järjestämisessä noudatamme erillistä lupamenettelyä, jonka tavoitteena on turvata tilaisuuksien tarkoituksenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Tärkeimmät kanavat Suomessa sisäisen viestinnän pääasialliset kanavat ovat L&T:n intranet Tikkanet sisäiset uutiskirjeet sekä säännölliset sisäiset infotilaisuudet eli kyläkokoukset.

Ulkoisen viestinnän tärkein kanava on www-sivusto, jossa julkaistaan viiveettä kaikki ulkoisille sidosryhmillemme tarkoitettu viestinnällinen aineisto.

Sosiaalisen median käyttöä varten on luotu erilliset pelisäännöt. Pelisääntöjen tarkoituksena on antaa suuntaviivat sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen L&T:llä.

Takaisin ylös

Työturvallisuus­politiikka

Työturvallisuustoimintamme päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle. Sitoudumme Nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä.

Noudatamme kaikkea toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 45001 -standardi.

Puutumme lainsäädännön, viranomaismääräysten ja ohjeiden vastaiseen toimintaan ja käytökseen välittömästi yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Kartoitamme ennalta palveluidemme ja erilaisten työtehtäviemme vaarat ja riskit, jotta voimme poistaa tai minimoida riskitekijät.

Kannustamme henkilöstöämme aktiiviseen ennakoivaan turvallisuustyöhön, kuten turvallisuushavaintojen ja SafetyWalk-kierrosten tekemiseen sekä työturvallisuustuokio-osallistumiseen. Tutkimme kaikki tapaturmat välittömästi ja teemme korjaavat toimenpiteet viipymättä.

Toimintamme varmistamiseksi meillä on käytössämme riittävät resurssit ja yhtenäiset prosessit, työkalut sekä toiminta- ja työohjeet.

Johtomme on vahvasti sitoutunut työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen tarjoamalla tarvittavat resurssit, olemalla tietoinen oman organisaation työturvallisuustasosta ja näyttämällä aktiivisesti esimerkkiä.

Työturvallisuusvastuu on linjaorganisaatiolla. Työturvallisuus on kiinteä osa päivittäistä johtamista kaikilla linjaorganisaation tasoilla. Jokaisen L&T:läisen oikeus ja velvollisuus on kuitenkin tarkkailla ja tehdä havaintoja parantaakseen työympäristön turvallisuutta.

Takaamme henkilöstölle riittävän työturvallisuuskoulutuksen, perehdytyksen ja henkilökohtaiset suojaimet turvallisen työn tekemiseen.

Työskennellessämme asiakkaan tiloissa huomioimme toiminnassamme asiakkaan turvallisuustavoitteet ja -ohjeet sekä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden.

Kehitämme ja parannamme työturvallisuutta jatkuvasti yhdessä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa ja organisaation kaikilla tasoilla.

Työturvallisuustoimintamme on läpinäkyvää; tieto ja materiaalit ovat avoimia koko henkilöstölle ja kannustavat toinen toiselta oppimiseen. Edellytämme myös L&T:n sopimuskumppaneilta sitoutumista työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Työturvallisuuspolitiikka koskee koko L&T-konsernia ja sen hyväksyy Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

Päivitetty 10/2021

Takaisin ylös

Laatupolitiikka

Laatupolitiikassamme on kuvattu toimintamme tärkeimmät periaatteet. Periaatteidemme mukaisesti toimimme vastuullisesti ja L&T:n arvojen mukaisesti kaikissa toiminnoissamme.

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuuden varmistamiseen kaikessa tekemisessämme. Noudatamme toiminnassamme sitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Lisäksi toimin-taamme ohjaa ISO 9001 -standardi sekä L&T:n Tapa toimia -ohjeistus. Henkilöstön tyytyväisyys, hyvinvointi ja kehittyminen omissa tehtävissään on meille tärkeää.

Haluamme, että henkilöstömme saa työskennellä tasa-arvoisessa, yhdenvertaisessa ja turvallisessa toimintaympäristössä. Huomioimme tekemisessämme asiakastarpeet ja heidän odotuksensa.

Kannamme sosiaalista vastuuta myös yhteiskunnassa ja edellytämme vastuullista toimintaa myös sopimuskumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Toiminnoissamme pyrimme aina varmistamaan resurssien riittävyyden voidaksemme tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluita.

Johtamisessa hyödynnämme riskiperusteista ajattelutapaa voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaasti, luotettavasti, innovatiivisesti ja turvallisesti.

Johtomme on sitoutunut toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Kehityksen varmistamiseksi mittaamme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä sekä johtamisjärjestelmämme toimivuutta. Tulosten perusteella luomme korjaavat toimenpiteet ja seuraamme toimenpiteiden toteutumista.

Laatupolitiikka koskee koko L&T-konsernia ja sen hyväksyy Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

Päivitetty 10/2021

Takaisin ylös

Hankintaperiaatteet

L&T:n hankinnoista merkittävimmän osan muodostavat ulkoisen työvoiman ja palveluiden alihankinta sekä kaluston ja polttoaineiden, teknisen kaupan tuotteiden ja erilaisten materiaalien hankinta.

Tähtäämme turvalliseen, kestävään, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen hankintaan tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari ja prosessit huomioiden.

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään raaka-aineita, energiaa ja luontoa. Noudatamme hyvää liiketoimintatapaa ja toimimme vastuullisten toimintatapojemme mukaisesti kaikkien toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa. Näissä hankintaperiaatteissa ohjeistamme toimittajayhteistyötämme tarkemmin.

Ohjeistus koskee myös toimittajiemme alihankkijoita, vaikkemme sitä näissä teksteissä erikseen toista.

Lainsäädännön noudattaminen

Noudatamme kaikessa toiminnassamme meitä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja odotamme toimittajiltamme samaa. Seuraamme työehtosopimusten, ympäristö-, työ- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä taloudenpitoon liittyvien säännösten noudattamista ja noudatamme paikallista tilaajavastuulainsäädäntöä työvoimaa käyttäessämme.

Yhteistyöhömme ei saa liittyä lahjontaa eikä sellaista vieraanvaraisuutta tai lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekoon liikesuhteissamme.

Laatuvaatimukset

Toimittajiemme on suorituskyvyltään ja toimintatavoiltaan vastattava tuoteryhmälle asettamiamme vaatimuksia. Varmistamme tarvittaessa teknisten ja toiminnallisten vaatimusten täyttymisen testein ja kokein sekä tarvittaessa toimittaja-auditointien avulla.

Varmistaaksemme laadukkaat tuotteet ja palvelut, tarkistamme toimittajan kilpailukykyyn ja taloudenpitoon liittyvät tiedot uuden merkittävän toimittajan valinnan yhteydessä. Teemme myös kirjallisen kyselyn ja tarkistamme luottokelpoisuuden. Mikäli havaitsemme palvelun- tai tavarantoimittajan valinnassa asioita, joihin haluamme tarkemman selvityksen, lähetämme toimittajalle laajemman selvityspyynnön.

Seuraamme toimittajien laatua ja suorituskykyä tuoteryhmälle tarkoituksenmukaisella tavalla. Edellytämme toimittajiltamme hyviä ja luotettavia toimintatapoja ja hyvää toimitusvarmuutta. Varmistamme toimittajiemme toimitusvarmuuden ja -laadun sekä tarvittavien korvaavien toimenpiteiden riittävyyden säännöllisellä seurannalla sekä tuoteryhmäkohtaisilla mittareilla.

Ympäristövaatimukset

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme ja tavaran- ja palveluntoimittajiltamme heitä koskevien ympäristölakien, viranomaisvaatimusten ja lupien noudattamista ja ympäristövastuullista toimintaa.

Ympäristöyrityksenä meillä on runsaasti tuote- ja palvelukohtaisia ympäristövaatimuksia, jotka sisällytämme tuoteryhmäkohtaisiin vaatimuksiimme. Seuraamme toimittajiemme ympäristötuloksia ja rohkaisemme heitä jatkuvaan parantamiseen sekä käyttämään ympäristöjohtamisjärjestelmää ja vähemmän ympäristöä kuormittavaa teknologiaa.

Suosittelemme lisäksi toimittajiamme asettamaan omalle toiminnalleen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet.

Sosiaaliset vaatimukset

Edellytämme toimittajiltamme toimialan paikallisten työehtosopimusten sekä kansallisen työlainsäädännön ja ILO:n sopimusten noudattamista sen mukaan, mitkä säännökset parhaiten turvaavat työntekijäin oikeudet.

L&T odottaa toimittajan myös noudattavan YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita toiminnassaan. Toimittajiemme tulee sitoutua kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja edistämään niiden toteutumista sekä taata työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset työolot. Mikäli havaitsemme toimittajiemme esivalinnassa, toiminnassa tai toimintaympäristössä riskejä, joihin haluamme tarkemman selvityksen, pyydämme toimittajalta selvityksen tai varmistamme asian katselmoinnin tai auditoinnin avulla.

Toimittajien valinta ja seuranta

Käymme nämä hankintaperiaatteet yksityiskohtaisesti läpi merkittävien toimittajiemme kanssa ennen liikekumppanuuden aloittamista. Ostoehdoissamme ja –sopimuksissamme määritämme tarkemmin tuoteryhmäkohtaiset vaatimuksemme toimittajillemme.

Käytämme merkittävien kumppaniemme valintaan ja vakituisten toimittajiemme seurantaan seuraavia menetelmiä:

  • toimittajakyselylomake ja itseitsearviointi, jossa selvitetään yrityksen ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasioiden hoitamisen taso
  • katselmus tai toimittaja-auditointi
  • toimittajien kilpailukykyyn ja taloudenpitoon liittyvät tiedot
  • Käytämme menetelmien valinnassa tarkoituksenmukaisia keinoja.

Rikkomukset

Mikäli havaitsemme toimittajamme toimivan näiden periaatteiden vastaisesti, pyydämme toimittajaa esittämään meille korjaustoimenpideohjelman ja toteuttamaan sen määritetyssä aikataulussa. Mikäli toimittaja ei pysty vaadittuihin parannuksiin, lopetamme yhteistyön toimittajan kanssa. L&T ei hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä ja toivoo saavansa tiedon kaikista epäilyistä viipymättä oman ilmoituskanavansa kautta.

Periaatteiden hyväksyminen

Hankintaperiaatteet omistaa L&T:n hankintapäällikkö ja niiden sisällön hyväksyy johtoryhmä. Nämä periaatteet koskevat koko L&T-konsernia.

Lataa Toimittajan Tapa Toimia -ohje

Takaisin ylös

Tietosuojapolitiikka

Tietosuoja osana L&T:n toimintaa

Tietosuojapolitiikka määrittelee L&T:llä sisäisesti hyväksytyt tietosuojaperiaatteet asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien sekä työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelemiseksi. Tietosuojapolitiikalla ja politiikasta johdetuilla toimintokohtaisilla tietosuojaohjeistuksilla pyrimme varmistamaan henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja asianmukaisen tietosuojan tason. Tietosuojasta huolehtiminen on osa L&T:n compliance-toimintaa ja vastuullisia toimintaperiaatteita.

Ole yhteydessä lakiasioihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin liittyen.

Henkilötietojen käsittely

Keskeiset käsitteet

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä koskeviksi. Henkilötietoja ovat muun muassa henkilön nimi, henkilötunnus, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sijaintitieto, kuva, video, IP-osoite ja evästetieto, mikäli tieto voidaan yhdistää henkilöön. Henkilötietona ei pidetä sellaisia tietoja, joiden avulla henkilöä ei voida tunnistaa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tilastotiedot.

Arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kuvaavat henkilön rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista, seksuaalista suuntautumista, terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta.

Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoja on tallennettu henkilörekisteriin ja jonka tietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikenlaisia toimenpiteitä, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, käyttö, siirtäminen, luovuttaminen, poistaminen ja hävittäminen.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty paperiseen muotoon siten, että yksittäistä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia. Irralliset muistiinpanot eivät yleensä muodosta henkilörekisteriä tai ole osa sitä. Kaikki samaan käyttötarkoitukseen (esimerkiksi asiakassuhteen hoitamista varten) käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat samaan henkilörekisteriin riippumatta siitä, miten ja mihin tiedot on tallennettu.

Rekisterinpitäjä tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka määrää henkilötietojen käsittelytavoista ja -tarkoituksista ja jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan. Rekisterinpitäjä on ensisijaisessa vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. L&T on rekisterinpitäjä esimerkiksi työntekijöidensä, työnhakijoidensa, kuluttaja-asiakkaidensa sekä yhteistyökumppaniensa ja yritysasiakkaidensa päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietojen osalta.

Käsittelijä on toimeksianto-, alihankinta- tai yhteistyösuhteessa henkilötietojen käsittelyyn osallistuva taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun. Henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla esimerkiksi markkinointipalvelujen tarjoajat, IT- ja pilvipalveluiden tarjoajat tai henkilöstöpalvelujen tarjoajat silloin, kun ne käsittelevät henkilötietoja L&T:n toimeksiannosta.

Noudatettavat periaatteet henkilötietojen käsittelyssä

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan L&T:n tietosuojapolitiikkaa, ohjeistuksia ja tietosuojalainsäädäntöä. L&T:llä noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu

Henkilötietojen käsittely suunnitellaan etukäteen ja jo tietojen keräämistä suunniteltaessa noudatetaan L&T:n tietosuojapolitiikkaa, ohjeistuksia ja tietosuojalainsäädäntöä. Esimerkiksi kehitettäessä ja suunniteltaessa sovelluksia ja palveluja, jotka perustuvat henkilötietojen käsittelyyn tai jotka käsittelevät henkilötietoja, taikka suunniteltaessa uusia käsittelytapoja, kyseisestä projektista, hankkeesta tai muutoksesta vastaava taho huolehtii aina dokumentoidusti siitä, että rekisteröidyn yksityisyys kyetään suojaamaan asianmukaisesti ottaen huomioon kerättävät henkilötiedot ja suojan tarve. Projektin ja hankkeen asianmukaisessa dokumentoinnissa sekä henkilötietojen elinkaaren suunnittelussa lakiasiat auttaa tarvittaessa.

Lainmukaisuus, asianmukaisuus ja läpinäkyvyys

Varmistamme, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista, asianmukaista ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää. Informoimme rekisteröityjä muun muassa siitä, millaisia henkilötietoja heistä kerätään, mitä käyttötarkoitusta varten henkilötietoja kerätään, mistä henkilötietoja kerätään ja mihin tietoja luovutetaan. Laadimme jokaisesta henkilörekisteristä tietosuojaselosteen ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityjä oikea-aikaisesti.

Tiedot L&T:n olemassa olevista henkilörekistereistä ja niiden tietosuojaselosteista löytyvät Sillasta. Henkilötietoja ei kerätä tai käsitellä ilman asianmukaista oikeusperustaa. Lainmukaisia käsittelyedellytyksiä ovat muun muassa rekisteröidyn antama suostumus, L&T:n lakisääteinen velvoite, L&T:n oikeutetun edun toteuttaminen taikka sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisteröidyn oikeuksien kunnioittaminen

Varmistamme, että informoimme rekisteröityä asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista. Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluvat muun muassa oikeus tarkastaa tiedot, oikeus vaatia tietojen oikaisua, oikeus vaatia tietojen poistamista, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet ja tallettaneet L&T:n henkilörekistereihin. Rekisteröity voi myös vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai häntä koskevien tietojen poistamista.

Varmistamme toiminnassamme, että rekisteröityjen oikeuksista huolehditaan ja että rekisteröityjen esittämiin pyyntöihin vastataan viipymättä.

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Keräämme henkilötietoja vain tiettyä ja etukäteen määritettyä käyttötarkoitusta varten, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Henkilötietojen aiottu käyttötarkoitus määritellään jo tietojen keräämistä suunniteltaessa ja ne kuvataan tietosuojaselosteissa.

Tietojen minimointi

Keräämme ja käsittelemme vain asianmukaisia ja olennaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ko. käyttötarkoitusta varten. Kerättävät tiedot eivät saa olla liian laajoja suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Erityisesti arkaluontoisten tietojen kerääminen ja käsittely pidetään niin rajoitettuna kuin mahdollista.

Tietojen päivitys ja virheiden korjaaminen

Emme käsittele virheellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja. Pyrimme varmistamaan, että henkilötietojen käsittelytarkoituksiin nähden virheelliset tai epätarkat henkilötiedot päivitetään tai poistetaan viipymättä. Käytettävien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus pyritään varmistamaan esimerkiksi rekisteröidyltä itseltään tai luotettavista lähteistä (kuten Väestörekisterikeskuksesta).

Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista määrittelemme kerättäville henkilötiedoille säilytysajat tai kriteerit sille, miten säilytysaika määräytyy. Kun tiedot eivät ole enää käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tuhoamamme henkilötiedot tai siirrämme ne arkistoon. L&T:llä käsiteltävien henkilötietojen ja henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytysajat on kuvattu tietosuojaselosteissa.

Tietoturva ja luottamuksellisuus

Pyrimme varmistamaan henkilötietojen asianmukaisen tietoturvan esimerkiksi suojautumalla luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä tietojen tuhoutumiselta käyttämällä asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tarkoittavat erilaisia suojatoimenpiteitä, joilla huolehditaan sekä sähköisessä että paperimuodossa olevien henkilötietojen tietoturvasta. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstön koulutus ja ohjeistaminen, salassapitositoumukset, pääsyoikeuksien hallinta, käytönvalvonta, tietojärjestelmien tietoturva ja tekniset rajoitukset, auditoinnit, tarkastus- ja valvontajärjestelmät, tietojen salaus sekä tietojen anonymisointi ja pseudonymisointi.

Rajoitamme pääsyn sekä sähköisessä että paperisessa muodossa oleviin henkilötietoihin ainoastaan henkilöille, joilla on tarve työtehtäviensä vuoksi käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Tietoturvallisuuden keskeisimmät vastuut ja velvollisuudet sekä tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset on kuvattu L&T:n tietoturvapolitiikassa sekä siihen liittyvissä ohjeistuksissa.

Rekisterinpitäjän vastuu ja osoitusvelvollisuus

Arvioimme säännönmukaisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä prosesseja sekä niihin liittyviä riskejä erityisesti rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta ja huolehdimme siitä, että toteutetut toimenpiteet ovat riittäviä tietosuojan toteuttamiseksi. Huolehdimme tietosuojadokumentaation asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, jotta voimme osoittaa tietosuojavelvoitteiden toteutumisen toiminnassamme esimerkiksi valvontaviranomaisen tarkastuksen yhteydessä.

Tietojen käsittely L&T:n toimeksiannosta ja tietojenkäsittelysopimukset

Siirtäessämme henkilötietoja ulkopuoliselle taholle käsiteltäväksi selvitämme aina etukäteen, millä perusteella tietoja siirretään. Mikäli ulkopuolinen taho (esimerkiksi palveluntarjoaja, yhteistyökumppani tai IT-toimittaja) käsittelee henkilötietoja L&T:n toimeksiannosta, on kyseessä henkilötietojen käsittelyn ulkoistus.

Henkilötietojen ulkoistamista on esimerkiksi tietojenkäsittely- tai pilvipalveluiden ostaminen palveluntarjoajalta. Tällöin teemme palveluista ja henkilötietojen käsittelystä kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten palveluntarjoaja (käsittelijä) käsittelee henkilötietoja L&T:n (rekisterinpitäjän) lukuun ja toimeksiannosta.

Tietojen käsittelyn ulkoistuksessa ensisijainen vastuu tietojen käsittelystä säilyy L&T:llä ja siksi huolehdimme, että sopimuksessa sovitaan toimeksiannon laajuudesta sekä tietosuoja- että tietoturvavaatimuksista. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta toimeksisaajana käsitellä tietoja omiin käyttötarkoituksiin tai yhdistää niitä omiin henkilörekistereihinsä. Palveluntarjoajalla myönnetään oikeus käsitellä tietoja vain toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja noudattaen L&T:n (rekisterinpitäjän) ohjeita.

Palveluntarjoaja vastaa henkilötietojen käsittelystä sopijaosapuolten välillä tehtävän toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijän suorittamasta käsittelystä on sovittava kirjallisella sopimuksella. Tätä tarkoitusta varten L&T on laatinut henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimusliitteen, joka voidaan liittää palveluntarjoajan kanssa solmittavaan palvelu- tms. sopimukseen. Henkilötietojen käsittelysopimuksen sisältö ja laajuus riippuvat käsittelyn kohteena olevien henkilötietojen tyypistä, käsittelyn laajuudesta ja riskiarviosta. Ota tarvittaessa yhteys lakiasioihin.

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

EU:n ja ETA-alueen sisäpuolella on sallittua siirtää henkilötietoja maasta toiseen. Tällöinkin huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita noudatetaan. Henkilötietoja voi olla tarpeen siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi siirrettäessä henkilötietoja L&T-konsernin sisällä yhtiöstä toiseen tai ulkopuolisille palveluntarjoajalle.

Kyseessä on henkilötietojen siirto esimerkiksi silloin, kun palvelin, jossa henkilötietoja säilytetään, sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella taikka kun EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevalla palveluntarjoajalla tai L&T-konserniyhtiöllä on tekninen pääsy EU-alueella sijaitsevaan, henkilötietoja sisältävään palvelimeen (esimerkiksi ylläpidon, huollon tai viankorjauksen toteuttamista varten).

Henkilötietoja ei saa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman lakiosaston etukäteen antamaa suostumusta. Siirtäessämme henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle huolehdimme henkilötietojen käsittelyn yleisten periaatteiden lisäksi siitä, että riittävä tietosuojan taso toteutuu myös siirron kohteena olevassa maassa. Siirron kohteena olevasta maasta riippuen riittävä tietosuojan taso voidaan taata esimerkiksi solmimalla siirronsaajan kanssa sopimus käyttäen EU:n komission mallisopimuslausekkeita.

Tietoturva ja henkilöturvaloukkaus

Pyrimme turvaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta, eli vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, hävittämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä tietoihin. L&T on määritellyt prosessin, jota noudatamme henkilötietoturvaloukkauksien osalta.  Jokainen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan L&T:n toiminnassa havaitsemistaan tietoturvaloukkauksista erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arvioimme toiminnassamme säännönmukaisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä sekä toimimme havaittujen riskien lieventämiseksi ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja suojeltavien henkilötietojen luonteeseen. Tällä tavoin varmistamme asianmukaisen turvallisuustason.

Huolehdimme henkilötietojen suojaamisesta kaikissa käsittelyn vaiheissa niiden elinkaaren ajan eli alkaen tietojen keräämisestä ja päättyen tietojen poistoon tai tuhoamiseen. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus edellyttää esimerkiksi kykyä taata tietojärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä kykyä palauttaa tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin nopeasti fyysisen tai teknisen vian sattuessa. Henkilötietojen suojaaminen edellyttää myös tietojenkäsittelyn säännönmukaista seurantaa ja valvontaa.

L&T:n työntekijöille tarjotaan ohjeistusta ja koulutusta tietoturva-asioissa. Kaikkien työntekijöiden tulee tuntea työtehtäviinsä liittyvät tietoturvavelvoitteet ja noudattaa niitä. Jokainen on velvollinen noudattamaan L&T:n tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistusta.

Organisointi ja vastuut

Tietosuojasta huolehtiminen on olennainen ja kiinteä osa L&T:n liiketoimintaa. Tietosuoja- ja tietoturvan hallintomalli on kuvattu tarkemmin erillisessä hallintomallikuvauksessa. Ylin vastuu tietosuojalainsäädännön ja tämän tietosuojapolitiikan noudattamisesta on toimitusjohtajalla. Lakiasiainjohtaja on vastuussa tietosuojalainsäädännön, tämän tietosuojapolitiikan ja L&T:n tietosuojaohjeistuksen noudattamisen hallinnoinnista. L&T:n tietohallinto vastaa tietoturvan kehittämisestä ja valvonnasta.

L&T:n työntekijöille tarjotaan ohjeistusta ja koulutusta tietosuoja-asioissa. Kaikkien työntekijöiden tulee tuntea työtehtäviinsä liittyvät tietosuojavelvoitteet ja noudattaa niitä.

Seuraamukset

L&T on velvollinen korvaamaan rekisteröidylle vahingon, joka on aiheutunut henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä. Tietosuojavelvoitteiden rikkomisesta voi olla seurauksena myös valvontaviranomaisten määräämät sakot, jotka ovat enimmillään 20 miljoonaa euroa tai 4 % L&T:n globaalista kokonaisliikevaihdosta. Lisäksi tietosuojan laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien, tämän tietosuojapolitiikan tai L&T:n tietosuojaohjeistuksen vastainen toiminta katsotaan tietosuojaa vaarantavaksi toiminnaksi, josta voi seurata työoikeudellisia seurauksia.

Tietosuojapolitiikan vahvistaminen

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän politiikan 25.4.2018.

Takaisin ylös

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa määritellään toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy yhtiön hallitus.

Sijoittajaviestinnän tavoitteet ja periaatteet

L&T:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. L&T noudattaa tiedottamisessaan ja sijoittajaviestinnässään soveltuvaa EU-lainsäädäntöä, Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä L&T:n sisäisiä ohjeita.

L&T:n sijoittajaviestinnän tavoitteena on välittää pääomamarkkinoille oikeaa ja merkityksellistä tietoa, joka tukee yhtiön osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta ja julkaistaan samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Julkistettavan tiedon tulee olla paikkansa pitävää, johdonmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen raportointi

L&T:n tilikausi on kalenterivuosi. L&T julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta ennen edellisen tilikauden päättymistä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi L&T julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallinnointikoodin nojalla CG-selvityksen sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Tulevaisuuden näkymät

L&T esittää tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa ja osavuosikatsauksissa kuluvaa tilikautta koskevan sanallisen arvion liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä. L&T antaa vain koko tilikautta koskevia arvioita.

Tulosvaroitus

L&T julkistaa tulosvaroituksen, mikäli yhtiö voi kohtuudella arvioida, että sen tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet aikaisemmin julkaistusta arviosta ja että muutoksella olisi todennäköisesti huomattava vaikutus L&T:n osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden hintaan. Muutosta arvioidaan suhteessa viimeksi julkistettuun taloudelliseen katsaukseen.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää ensi sijassa hallitus. Mikäli hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi riittävän nopeasti, tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, jotka pyrkivät keskustelemaan mahdollisimman monen hallituksen jäsenen kanssa ennen tiedotteen julkistamista. Tulosvaroitus annetaan pörssitiedotteena, ja tiedotteeseen sisällytetään myös aiemmin julkistetut tulevaisuuden näkymät. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet

Pörssitiedotteella annetaan kaikille markkinaosapuolille samanaikaisesti tieto kaikista sellaisista tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla L&T uskoo olevan todennäköisesti huomattava vaikutus L&T:n osakkeen ja muiden rahoitusvälineiden hintaan. Pörssitiedotteella julkaistaan myös sellainen säännelty tieto, joka edellytetään julkaistavan pörssitiedotteella (kuten johdon liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä, kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen päätökset, liputusilmoitukset sekä muuta kuin toimitusjohtajaa koskevat johtoryhmän muutokset), vaikka tällainen tieto ei sisältäisikään rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavaa tietoa.

Esimerkiksi seuraavilla tiedoilla voi todennäköisesti olla huomattava vaikutus L&T:n osakkeen ja muun rahoitusvälineen hintaan: merkittävät investoinnit ja yrityskaupat, merkittävä liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen tai uusi yhteistyöjärjestely, merkittävän oikeudellisen prosessin vireille tulo tai siinä annettu päätös sekä merkittävä viranomaisen tekemä päätös tai yhteisyritystä koskeva tieto.

Osana edellä mainitun merkittävän järjestelyn tai muun tapahtuman valmistelua yhtiössä tehdään tapauskohtainen, kuhunkin yksittäistapaukseen liittyviin seikkoihin ja olosuhteisiin perustuva arviointi siitä, onko kyseessä sisäpiirintieto ja täyttyvätkö siinä tapauksessa tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset. Arvion sekä tarvittaessa päätöksen sisäpiirihankkeen perustamista ja tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee hallitus tai toimitusjohtaja taikka heidän valtuuttamansa taho talousjohtajan ja lakiasiainjohtajan suosituksen perusteella. Hankkeen toteutuessa L&T julkistaa pörssitiedotteella tiedon, jonka julkistamista on lykätty ja antaa ilmoituksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä Finanssivalvonnalle.

Sijoittajaviestintä on vastuussa pörssitiedotteiden julkistamisesta Nasdaq Helsingin kautta sekä tiedotteiden jakamisesta uutisjakelun kautta ja automaattisesti säänneltyjä tietoja koskevaan tiedotevarastoon.

Edellä mainitun lisäksi lehdistötiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla julkistetaan uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen edellytyksiä, mutta joilla L&T arvioi olevan uutisarvoa tai herättävän yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa.

Kaikki julkaisut ja taloudelliset raportit ovat saatavilla L&T:n internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan julkistamisesta.

Huhut, markkinaspekulaatiot ja tietovuodot; kriisiviestintä

L&T ei kommentoi markkinahuhuja, tiedotusvälineiden esittämiä spekulaatioita, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Yhtiö ei myöskään kommentoi julkaisemattomia eikä keskeneräisiä liiketoimia.

Mikäli sisäpiiritieto, jonka julkistamista on lykätty , on vuotanut ennen tiedon julkistamista, sen luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan taikka tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset eivät muuten täyty, L&T julkistaa asiasta viipymättä pörssitiedotteen. Tilanteessa, jossa huhu liittyy selvästi sisäpiirintietoon, jonka julkistamista on lykätty ja on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, L&T julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Kriisitilanteissa toimitaan yhtiön kriisiviestintäohjeen mukaisesti.

Vastuut ja lausunnonantajat

L&T:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat vastuussa yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikoihin. Hallitukselle tulevat kyselyt pääomamarkkinaosapuolilta ohjataan hallituksen puheenjohtajalle. Tarvittaessa puheenjohtaja joko vastaa niihin tai ohjaa ne toimitusjohtajalle.

Muilla henkilöillä ei ole oikeutta antaa yhtiön taloutta koskevia lausuntoja. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta. Tiedottamista ja yhteydenpitoa pääomamarkkinoihin koordinoi talousjohtajan alaisuudessa oleva sijoittajaviestintä. Tapauskohtaisesti sijoittajasuhdetoimintoon voi osallistua myös muita yhtiön edustajia.

Toimintatavat sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa

L&T järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja sijoittajille tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteydessä. Sijoittajia tavataan myös analyytikko- ja sijoittajatapaamisissa, analyytikoiden ja sijoittajien vierailuilla yhtiössä ja pankkiiriliikkeiden järjestämissä roadshow-tilaisuuksissa.

Tapaamisissa käytävät keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon. Keskustelujen tarkoituksena on antaa taustatietoja L&T:stä ja sen toimintaympäristöstä.

Hiljainen jakso

Tapaamisia ei järjestetä eivätkä L&T:n edustajat kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuudennäkymiä kauden päättymisen ja kyseistä kautta koskevan tulostiedotteen julkistamisen välisenä aikana. Poikkeuksena hiljaista jaksoa koskevasta säännöstä ovat hiljaisen jakson aikana pidettävä varsinainen yhtiökokous sekä merkittävistä liiketapahtumista tiedottaminen pörssitiedotteella hiljaisen jakson aikana. Näissä tilanteissa tiedottamisen tai muun viestinnän tulee koskea ainoastaan kyseistä tapahtumaa.

Takaisin ylös