Siirry sisältöön

Kutsu Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

  • 3 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2013-10-23 07:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Lassila & Tikanoja Oyj                         Pörssitiedote                      23.10.2013 klo 8.05

  

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina marraskuun 18. päivänä 2013 kello 16.00 alkaen Valkea talossa, osoitteessa llkantie 4, Haaga, 00400 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Toimitusjohtajan katsaus

7. Lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta jo maksetun, 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen lisäksi. Näin ollen ehdotuksen mukaisen lisäosingon ja ylimääräisen pääomanpalautuksen yhteismäärä olisi 0,50 euroa osakkeelta.

Lisäosinko maksetaan kertyneistä voittovaroista ja ylimääräinen pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 21.11.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että sekä lisäosinko että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 28.11.2013.

Lisäosingon jakaminen ja ylimääräisen pääomanpalautuksen maksaminen perustuvat suunnitteilla oleviin verolainsäädännön muutoksiin ja yhtiön hallitus tulee ottamaan huomioon ylimääräiselle yhtiökokoukselle nyt esitetyn lisäosingon ja ylimääräisen pääoman palauttamisen harkitessaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 tehtävää varojenjakoehdotusta.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan, on saatavilla Lassila & Tikanoja Oyj:n sivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi. Internet-sivuilla ovat nähtävillä myös Lassila & Tikanoja Oyj:n vuosikertomus 2012, joka sisältää yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, joka sisältää viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn pääomanpalautusta koskevan päätöksen. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.12.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.11.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 13.11.2013 kello 16.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) yhtiön sivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi

b) puhelimitse arkipäivisin 9-16 välisenä aikana numeroon 020 770 6876 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.11.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.10.2013 yhteensä 38 798 874 osaketta ja ääntä.

Helsingissä lokakuun 22. päivänä 2013

 

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

 

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810

 

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi