Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja hakee 2005b-optio-oikeuksien listausta

 • 7 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ	PÖRSSITIEDOTE    3.11.2008 klo 12.30         LASSILA & TIKANOJA HAKEE 2005B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAUSTA            

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 2005 optio-ohjelman 
B-optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX:ssä 2.1.2009 alkaen.         

2005B-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 200.000 kappaletta.176.000     
2005B-optiota on 32 yhtiön avainhenkilön hallussa. 24.000 optiota on Lassila & 
Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa eikä  
niitä käytetä osakkeiden merkintään.                      

Kukin 2005B-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n 
osakkeen 16,98 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkoi 3.11.2008 ja
päättyy 31.5.2010.                               

Yhtiön osakepääoma voi ulkona olevilla 2005B-optio-oikeuksilla tehtävien    
merkintöjen seurauksena nousta enintään 88.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä 
enintään 176.000 uudella osakkeella. Näiden osakkeiden osuus on 0,5 % yhtiön  
tämänhetkisestä osakemäärästä.                         

2005-optioiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.             

Liitteenä ovat optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan. Lisätietoja Lassila &  
Tikanojan optio-ohjelmista on yhtiön Internet-sivuilla www.lassila-tikanoja.com.

LASSILA & TIKANOJA OYJ                             


Jari Sarjo                                   
toimitusjohtaja                                 


LIITE OPTIO-OHJELMAN 2005 EHDOT                        

Lisätietoja antaa talousjohtaja Sirkka Tuomola, puh. 010 636 2883        

Lisätietoja merkinnästä:                            
Evli Pankki / Erityispalvelut puh. (09) 4766 9931 tai              
management.options@evli.com                           


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Norjassa. L&T:n liikevaihto vuonna 2007 oli 
555 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9500 henkilöä.             

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com                            
LIITE                                      
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2005 EHDOT               

I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                          

1. Optio-oikeuksien määrä                            

Optio-oikeuksia annetaan enintään 600.000 kappaletta, jotka oikeuttavat     
merkitsemään yhteensä enintään 600.000 Lassila & Tikanoja Oyj:n (jäljempänä   
"Yhtiö" tai "Lassila & Tikanoja") osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 0,50 euroa.                                 


2. Optio-oikeuksien suuntaaminen                        

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen    
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen (”Hallitus”) määräämille Lassila & Tikanoja
Oyj:n (tai sen tytäryhtiöiden, jotka yhdessä muodostavat "Lassila &       
Tikanoja-konsernin") johtoon (mukaan lukien toimitusjohtaja) kuuluville     
avainhenkilöille (jäljempänä yhdessä "Osallistujat") lisäämään heidän      
sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optio-oikeuksista tai Hallituksen niin 
päättäessä kaikki optio-oikeudet annetaan ensin Yhtiön kokonaan omistamalle   
tytäryhtiölle, joka voi myöhemmin tarjota optio-oikeuksia Osallistujille Yhtiön 
kannustinjärjestelmän puitteissa. Vastaanottaessaan optio-oikeuksia kukin    
Osallistuja sitoutuu samalla noudattamaan kaikkia tämän optio-ohjelman ehtoja. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on   
tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen   
katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.          


3. Optio-oikeuksien merkintä                          

Yhtiö tekee Osallistujille ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta      
Hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla. Optio-oikeudet annetaan 
vastikkeetta. Vastaavasti optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Hallituksen  
määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla.                   

Optio-oikeudet jaetaan Hallituksen päättämällä tavalla Osallistujille. Lassila &
Tikanoja Oyj:n tytäryhtiölle annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu      
annettaviksi myöhemmin Lassila & Tikanoja -konsernin palveluksessa oleville tai 
palvelukseen rekrytoitaville Osallistujille. Lassila & Tikanoja Oyj:n      
tytäryhtiöllä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeita.    


4. Optio-oikeudet ja arvo-osuusjärjestelmä                   

Lassila & Tikanoja Oyj antaa yhteensä enintään 600.000 optio-oikeutta. Yhtiön  
antamat optio-oikeudet jakautuvat kolmeen optiolajiin, joista 170.000 merkitään 
tunnuksella ”2005A”, 200.000 tunnuksella ”2005B” ja 230.000 tunnuksella ”2005C”.

Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta. Optio-oikeudet siirretään    
Osallistujan ilmoittamalle arvo-osuustilille ennen kohdassa II.2. määritellyn  
optiolajikohtaisen merkintäajan alkamista. Optio-oikeuksiin kohdistuu I.5.   
kohdan mukainen rajoitus, joka kirjataan kaikkia optio-oikeuksia koskevana   
rajoituksena arvo-osuusjärjestelmässä. Yhtiö voi rekisteröidä I.5. kohdassa   
mainitut luovutus- ja muut rajoitukset Osallistujan arvo-osuustilille ilman   
Osallistujan suostumusta. Yhtiöllä on myös oikeus I.5. kohdassa mainittujen   
rajoitusten voimaansaattamiseksi siirtää optio-oikeudet Osallistujan      
arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman Osallistujan      
suostumusta.                                  


5. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus                   

Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa II.2. mainittu osakemerkinnän aika ei  
ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata ilman Yhtiön lupaa. Luvan 
antamisesta päättää Hallitus. Osakemerkinnän ajan alettua optio-oikeudet ovat  
vapaasti siirrettävissä.                            

Jos Osallistujan työ- tai toimisuhde Lassila & Tikanoja -konserniin päättyy   
muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen tai työntekijän kuoleman johdosta, on 
hänen viipymättä tarjottava Yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet,   
joiden osalta osakemerkinnän aika ei ollut työ- tai toimisuhteen        
päättymispäivänä alkanut. Hallitus voi erityisistä syistä myöntää tähän     
poikkeuksen. Yhtiö voi myös omasta aloitteestaan päättää optio-oikeuksien    
poisottamisesta tämän ehtokohdan vaikuttaessa, vaikka Osallistuja ei olisikaan 
edellä mainitun mukaisesti tarjonnut optio-oikeuksiaan vastikkeetta Yhtiölle tai
tämän määräämälle. Yhtiöllä on oikeus antaa tai määrätä annettavaksi haltuunsa 
palaavat optio-oikeudet optio-ohjelmassa tarkoitetuille tahoille.        

Tämän ehtokohdan vaikuttaessa eri optioihin on Yhtiöllä oikeus saada      
arvo-osuusjärjestelmään kirjattua siirto Yhtiölle tai tämän osoittamalle    
kolmannelle taholle varmistaakseen ehdon noudattamisen.             


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT                             


1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään                     

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Lassila &   
Tikanoja Oyj:n osakkeen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 euroa.    
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi nousta mer­kintöjen      
seurauksena enintään 600.000 uudella osakkeella eli osakepääoma enintään 300.000
eurolla.                                    


2. Osakkeiden merkintä ja maksu                         

Merkintäaika on                                 
- 2005A-optio-oikeuksilla 2.11.2007 - 29.5.2009,                
- 2005B-optio-oikeuksilla 3.11.2008 - 31.5.2010 ja               
- 2005C-optio-oikeuksilla 2.11.2009 - 31.5.2011.                

Osakkeiden merkintä tapahtuu Lassila & Tikanoja Oyj:n pääkonttorissa tai    
mahdollisesti muussa Yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Merkinnän maksun 
tulee tapahtua samanaikaisesti merkinnän kanssa. Hallitus päättää merkintöjen  
hyväksymisestä.                                 


3. Osakkeiden merkintähinta                           

Osakkeiden merkintähinta on                           
- 2005A-optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi   
Helsingin Pörssissä toukokuussa 2005 pyöristettynä lähimpään senttiin,     
- 2005B-optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi   
Helsingin Pörssissä toukokuussa 2006 pyöristettynä lähimpään senttiin ja    
- 2005C-optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi   
Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 pyöristettynä lähimpään senttiin.     

Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja 
ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää
yhteensä 70 % sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. 
Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä.   

Osakeyhtiölain mukaisesti Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään  
osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.                      


4. Osakkeiden kirjaus                              

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.  

Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä säännöllisesti kokoontuvissa Hallituksen   
kokouksissaan ja saattaa hyväksyttyjen merkintöjen perusteella tehtävät     
osakepääoman korotusilmoitukset viipymättä rekisteröitäväksi ja uudet osakkeet 
otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Yhtiön julkisen kaupankäynnin    
kohteena olevan osakkeen kanssa, mikäli Yhtiön osake on tuolloin julkisen    
kaupankäynnin kohteena. Hallituksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä 
tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä merkintää ennen varsinaista yhtiökokousta.


5. Osakasoikeudet                                

Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden osinko-oikeus ja muut osakasoikeudet  
alkavat osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.    


6. Osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optiolainat sekä optio-oikeudet ennen    
osakemerkintää                                 

6.1 Rahastoanti                                 

Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa  
rahastoannilla, muutetaan merkintähintaa ja optio-oikeudella merkittävää    
osakemäärää seuraavien laskentakaavojen mukaisesti:               

Uusi merkintähinta =                              
merkintähinta ennen rahastoantia x osakkeiden määrä ennen rahastoantia jaettuna 
osakkeiden määrällä rahastoannin jälkeen                    

Kaikilla optio-oikeuksilla yhteensä merkittävä uusi osakemäärä =        
optio-oikeuksien nojalla merkittävä osakemäärä ennen rahastoantia x osakkeiden 
määrä rahastoannin jälkeen jaettuna osakkeiden määrällä ennen rahastoantia   

Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttaa osakepääomaa   
ilman, että osakkeiden lukumäärä muuttuu, ei tämä vaikuta optio-oikeuksien   
tuottamaan merkintäoikeuteen.                          

6.2 Osakkeiden lukumäärän muuttaminen osakepääomaa muuttamatta         

Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttaa osakkeiden    
lukumäärää ilman, että osakepääoma muuttuu, sovelletaan edellä kohdassa 6.1   
olevia kaavoja merkintähinnan ja optio-oikeudella merkittävän osakemäärän    
muuttamiseen.                                  

6.3 Uusmerkintä, vaihtovelkakirjalainan, optiolainan ja optio-oikeuksien    
liikkeeseenlaskeminen                              

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai   
laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirja- tai optiolainoja tai optio-oikeuksia 
siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden     
haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.       
Yhdenvertaisuus toteutetaan Hallituksen päättämällä tavalla siten, että     
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.


7. Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa        

a) Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan     
optio-oikeuksien haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman       
alentamispäätöksessä tarkemmin lausutulla tavalla.               

b) Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan alkamista asetetaan        
selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää     
merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan    
alkamista, jonka jälkeen merkintäoikeus päättyy.                

c) Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä päättää hankkia omia 
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien  
haltijalle tehtävä niiden optio-oikeuksien osalta, joiden merkintäaika on    
alkanut, yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa ja muilta osin omien    
osakkeiden hankkiminen ei edellytä Yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia      
toimenpiteitä.                                 

d) Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai    
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön, tai jakautua, annetaan        
optio-oikeuksien haltijoille oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat      
optio-oikeudet osakemerkintään Hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana  
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen ei        
merkintäoikeutta enää ole. Tässä kappaleessa tarkoitettu koskee myös      
sulautumista, jossa Yhtiö on vastaanottava yhtiö ja rekisteröidään       
eurooppayhtiönä (Societas Europae) toisessa Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi siirtää kotipaikan   
Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Tämä ehto on osakeyhtiölain 14 luvun 3 §:ssä  
tarkoitettu sopimus. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien haltijalla 
ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä optiot käyvästä hinnasta.  

e) Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14.  
luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja 
siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai  
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden 
haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana     
määräaikana. Osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa    
optio-oikeudet raukeavat, kun Hallituksen asettama määräaika päättyy.      

f) Jos Yhtiön osakkeen noteeraaminen Helsingin Pörssissä lakkaa ennen      
merkintäajan päättymistä, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus    
Hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen
lakkaamista. Noteerauksen lakattua oikeus merkitä osakkeita optioiden nojalla  
raukeaa.                                    

g) Jos Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta    
yhtiöstä yksityiseksi yhtiöksi, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus 
käyttää merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana, jonka päätyttyä 
oikeus merkitä osakkeita optioiden nojalla raukeaa.               

h) Milloin b-, d-, e-, f-, g-kohtien nojalla optio-oikeuden haltijalla olisi  
oikeus käyttää merkintäoikeuttaan tilanteessa, jossa optio-oikeuden       
merkintähinta ei ole vielä määritettävissä, ei optio-oikeus tuota        
merkintäoikeutta kyseisessä tilanteessa, vaan ne raukeavat.           


8. Riitojen ratkaiseminen                            

Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä  
Helsingissä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä  
välimiestä käyttäen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.       


9. Muut seikat                                 

Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin ja niiden nojalla merkittäviin     
osakkeisiin liittyvistä seikoista sekä voi antaa Osallistujia sitovia      
määräyksiä. Hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia   
muutoksia. Hallitus voi kaikissa päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa valtuuttaa 
puolestaan toimitusjohtajan osakeyhtiölain sallimalla tavalla.         

Osallistujalla ei ole Konserniin olevan työ- tai toimisuhteen aikana tai sen  
päättymisen jälkeen oikeutta saada optio-oikeuksiin liittyen millään perusteella
korvausta miltään Konserniin kuuluvalta yhtiöltä. Tämän optio-ohjelman mukaisiin
optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä. Osallistuja on 
velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hän luovuttaa       
optio-oikeuksiaan.                               

Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa,      
noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.                       

Mikäli Osallistuja toimii näiden ehtojen, Yhtiön antamien näihin ehtoihin    
liittyvien määräysten vastaisesti tai soveltuvien lain- tai viranomaissäännösten
vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus lunastaa vastikkeetta kaikki Osallistujan vielä 
luovuttamattomat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet.       

Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse 
tai sähköpostitse tai, jos optio-oikeudet listataan pörssissä, Yhtiö voi    
toimittaa tiedonannot pörssitiedottein. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat
nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.                  

Vastaanottamalla optiot Osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja sekä   
Yhtiön mahdollisesti antamia muita ehtoja ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja 
muita viranomaismääräyksiä.