Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja hakee 2008-optioiden listausta

 • 6 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  Pörssitiedote  2.9.2010 klo 9.00           


LASSILA & TIKANOJA HAKEE 2008-OPTIOIDEN LISTAUSTA                

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 2008 optio-ohjelman 
optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingissä 1.11.2010 alkaen.      

2008-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 230.000 kappaletta. 168.000 optiota 
on yhtiön 33 avainhenkilön hallussa. 62.000 optiota on Lassila & Tikanoja Oyj:n 
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa eikä niitä käytetä   
osakkeiden merkintään.                             

Kukin 2008-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n  
osakkeen 16,27 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.11.2010 ja
päättyy 31.5.2012. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon.                             

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta ulkona olevilla 2008-optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena enintään 168.000 uudella osakkeella. Näiden  
osakkeiden osuus on 0,4 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.         

2008-optioiden merkintäpaikkana toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.         

Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan ovat liitteenä. Lisätietoja Lassila &  
Tikanojan optio-ohjelmista on yhtiön konsernisivustolla             
www.lassila-tikanoja.com.                            


LASSILA & TIKANOJA OYJ                             

Ville Rantala                                  
talousjohtaja                                  


LIITE: LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2008 ALKUPERÄISET EHDOT     

Lisätietoja antaa Head of Treasury & Investor Relations Keijo Keränen, puh.   
050 385 6957.                                  


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582    
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com                            


LIITE                                      
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2008 EHDOT               

I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                          

1. Optio-oikeuksien määrä                            

Optio-oikeuksia annetaan enintään 230.000 kappaletta ja ne oikeuttavat     
merkitsemään yhteensä enintään 230.000 Lassila & Tikanoja Oyj:n (jäljempänä   
"Yhtiö" tai "Lassila & Tikanoja") uutta osaketta.                

2. Optio-oikeuksien suuntaaminen                        

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen    
Lassila & Tikanojan hallituksen (”Hallitus”) määräämille Lassila & Tikanojan  
(tai sen tytäryhtiöiden, jotka yhdessä muodostavat "Lassila &          
Tikanoja-konsernin") johtoon (mukaan lukien toimitusjohtaja) kuuluville tai   
näihin tehtäviin rekrytoitaville avainhenkilöille (jäljempänä yhdessä      
"Osallistujat") lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa    
optio-oikeuksista tai Hallituksen niin päättäessä kaikki optio-oikeudet annetaan
ensin Yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, joka voi myöhemmin tarjota   
optio-oikeuksia Osallistujille Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän   
puitteissa.                                   

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on   
tarkoitettu osaksi konsernin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, ja siihen on
näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.     

3. Optio-oikeuksien antaminen                          

Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta Osallistujille. Hyväksymällä   
Yhtiön tarjouksen Osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja sekä Yhtiön  
mahdollisesti myöhemmin antamia ohjeita ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja  
muita viranomaismääräyksiä.                           

4. Optio-oikeudet ja arvo-osuusjärjestelmä                   

Lassila & Tikanoja antaa yhteensä enintään 230.000 optio-oikeutta, jotka    
merkitään tunnuksella ”2008”.                          

Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta. Optio-oikeudet siirretään    
Osallistujan ilmoittamalle arvo-osuustilille ennen kohdassa II.2. määritellyn  
merkintäajan alkamista. Optio-oikeuksiin kohdistuu I.5. kohdan mukainen     
rajoitus, joka kirjataan kaikkia optio-oikeuksia koskevana rajoituksena     
arvo-osuusjärjestelmässä. Yhtiö voi rekisteröidä I.5. kohdassa mainitut     
luovutus- ja muut rajoitukset Osallistujan arvo-osuustilille ilman Osallistujan 
suostumusta. Yhtiöllä on myös oikeus I.5. kohdassa mainittujen rajoitusten   
voimaansaattamiseksi siirtää optio-oikeudet Osallistujan arvo-osuustililtä   
osoittamalleen arvo-osuustilille ilman Osallistujan suostumusta.        

5. Luovutuskielto sekä ilmoitus- ja tarjoamisvelvollisuus            

Optio-oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata ilman Hallituksen lupaa
ennen osakkeen merkintäajan alkua. Osakkeen merkintäajan alettua optio-oikeudet 
ovat vapaasti siirrettävissä.                          

Osallistuja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hän     
luovuttaa optio-oikeuksiaan.                          

Jos Osallistujan työ- tai toimisuhde Lassila & Tikanoja -konserniin päättyy   
ennen osakkeen merkintäajan alkua muusta syystä kuin lakisääteiselle eläkkeelle 
siirtymisen tai kuoleman johdosta, Osallistujan tai hänen oikeudenomistajansa on
viipymättä tarjottava Osallistujan saamat optio-oikeudet vastikkeetta Yhtiölle 
tai tämän määräämälle. Hallitus voi erityisistä syistä myöntää tähän      
poikkeuksen. Yhtiö voi myös omasta aloitteestaan päättää optio-oikeuksien    
poisottamisesta tämän ehtokohdan vaikuttaessa, vaikka Osallistuja tai hänen   
oikeudenomistajansa ei olisikaan edellä mainitun mukaisesti tarjonnut      
optio-oikeuksiaan vastikkeetta Yhtiölle tai tämän määräämälle. Yhtiöllä on   
oikeus antaa tai määrätä annettavaksi haltuunsa palaavat optio-oikeudet     
Osallistujille.                                 

Yhtiöllä on tämän ehtokohdan tarkoittamissa tilanteissa oikeus siirtää     
optio-oikeudet Osallistujan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille 
ilman Osallistujan tai tämän oikeudenomistajien suostumusta.          


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT                             

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään                     

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Lassila &   
Tikanojan osakkeen. Lassila & Tikanojan osakkeiden lukumäärä voi nousta     
merkintöjen seurauksena enintään 230.000 uudella osakkeella.          

Lassila & Tikanojan tytäryhtiöllä ei ole Yhtiön osakkeen merkintäoikeutta.   

2. Osakkeiden merkintä ja maksu                         

Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010 - 31.5.2012.                

Osakkeiden merkintä tapahtuu Lassila & Tikanojan pääkonttorissa tai muussa   
Yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa Yhtiön ilmoittamalla tavalla. Osakkeet 
maksetaan merkittäessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaan. Hallitus päättää    
merkintöjen hyväksymisestä.                           

3. Osakkeiden merkintähinta ja kirjaaminen                   

Osakkeiden merkintähinta on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin.  

Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja 
ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää
yhteensä 70 % sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. 
Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä.   

Mikäli yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella   
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen   
jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan vapaan oman pääoman    
määrällä pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.                 

Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille,
optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman
määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.               

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.         

Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman   
rahastoon.                                   

4. Merkintöjen hyväksyminen ja uusien osakkeiden kirjaus            

Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä säännöllisesti kokoontuvissa Hallituksen   
kokouksissaan ja saattaa hyväksyttyjen merkintöjen perusteella annettavat    
osakkeet viipymättä rekisteröitäväksi ja uudet osakkeet otettavaksi       
kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan  
osakkeen kanssa, mikäli Yhtiön osake on tuolloin julkisen kaupankäynnin     
kohteena. Hallituksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä tilikauden  
päättymisen jälkeen tehtyä merkintää ennen varsinaista yhtiökokousta.      

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille  
merkinnän hyväksymisen ja osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.          

5. Osakkeenomistajan oikeudet                          

Uusien osakkeiden osinko- ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun    
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.                   

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
ennen osakemerkintää                              

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien        
optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien   
antamisesta, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus    
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä  
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai
molempia muutetaan.                               

7. Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa        

a) Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan alkamista asetetaan        
selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää     
merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. Jos yhtiö ennen     
osakemerkintää poistetaan rekisteristä, optio-oikeuden haltijalla on sama tai  
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.                 

b) Mikäli Yhtiö osakkeen merkintäajan alkamisen jälkeen ja ennen merkintäajan  
päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä   
tarjouksella, on optio-oikeuksien haltijalle tehtävä yhdenvertainen tarjous.  
Muissa tapauksissa ja muilta osin omien osakkeiden tai optio-oikeuksien tai   
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen takaisin   
Yhtiölle ei edellytä Yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.      

c) Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai    
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan        
optio-oikeuksien haltijoille oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat      
optio-oikeudet osakemerkintään Hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana  
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen ei        
merkintäoikeutta enää ole. Tässä kappaleessa tarkoitettu koskee myös      
sulautumista, jossa Yhtiö on vastaanottava yhtiö ja rekisteröidään       
eurooppayhtiönä (Societas Europae) toisessa Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi siirtää kotipaikan   
Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien 
haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä optiot käyvästä 
hinnasta.                                    

d) Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18  
luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja  
osakkeiden tuottamista äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja 
osakkeenomistajia kohtaan, tai Yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain 
mukainen ostotarjous, optio-oikeuden haltijalle varataan tilaisuus käyttää   
merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. Osakeyhtiölain 18 luvun 1
§:ssä tarkoitetussa tilanteessa optio-oikeudet raukeavat, kun Hallituksen    
asettama määräaika päättyy.                           

e) Jos Yhtiön osakkeen noteeraaminen OMX Pohjoismaisessa Pörssissä lakkaa ennen 
merkintäajan päättymistä, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus    
Hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen
lakkaamista. Noteerauksen lakattua merkintäoikeus raukeaa.           

f) Jos Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta    
yhtiöstä yksityiseksi yhtiöksi, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus 
käyttää merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana, jonka päätyttyä 
merkintäoikeus raukeaa.                             

8. Riitojen ratkaiseminen                            

Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä  
Helsingissä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä  
välimiestä käyttäen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.       

9. Muut seikat                                 

Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin ja niiden nojalla merkittäviin     
osakkeisiin liittyvistä seikoista sekä voi antaa Osallistujia sitovia ohjeita ja
määräyksiä. Hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia   
muutoksia. Hallitus voi kaikissa päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa valtuuttaa 
puolestaan toimitusjohtajan osakeyhtiölain sallimalla tavalla.         

Osallistujalla ei ole Konserniin olevan työ- tai toimisuhteen aikana tai sen  
päättymisen jälkeen oikeutta saada optio-oikeuksiin liittyen millään perusteella
korvausta miltään Konserniin kuuluvalta yhtiöltä. Tämän optio-ohjelman mukaisiin
optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä.        

Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan
suomenkielisiä ehtoja.                             

Mikäli Osallistuja toimii näiden ehtojen, Yhtiön antamien näihin ehtoihin    
liittyvien ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai soveltuvien lain- tai    
viranomaissäännösten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus siirtää vastikkeetta Yhtiön
tai sen tytäryhtiön arvo-osuustilille kaikki Osallistujan vielä luovuttamattomat
tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet.               

Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse 
tai sähköpostitse tai, jos optio-oikeudet listataan pörssissä, pörssitiedottein.
Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa    
Helsingissä.