Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj                                                                                                                                               
Pörssitiedote                                                                                                                                                                                        
15.12.2022 klo 10

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2023—2027

Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (50 %) vuosina 2023—2025
  • Osakkeen kokonaistuotto (TSR) (30 %) vuosina 2023—2025
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (20 %) vuosina 2023—2025

Ansaintajaksolta 2023—2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 237 300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023—2025 noin 50 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä 2023—2026

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2026 on kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmän tarkoituksena on tukea siirtymävaihetta vanhasta osakepalkkiojärjestelmästä uuteen osakepalkkiojärjestelmään.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2023 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (80 %) vuonna 2023
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (20 %) vuonna 2023

Ansaintajaksolta 2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 83 800 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023 noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Yleistä

Osakepalkkiojärjestelmän ja siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta osallistujan kannalta sitovasti, jos hänen työ- tai johtajasopimuksensa päättyy ansaintajakson tai sitouttamisjakson aikana.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sirpa Huopalainen

Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi