Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset ja oikaistu avaava tase 1.1.2019

  • 6 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
25.4.2019 klo 9.15

Lassila & Tikanoja Oyj:n IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset ja oikaistu avaava tase 1.1.2019

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi astui voimaan 1.1.2019. Standardi sisältää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamiselle, arvostamiselle, esittämistavalle ja annettaville tilinpäätöstiedoille. Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) soveltaa IFRS 16 -standardia käyttäen yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jossa käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa ja käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy suurelta osin vanhan IAS 17 -standardin mukaisena eikä standardin käyttöönotolla ole näin ollen vaikutusta niiden vuokrasopimusten käsittelyyn, joissa L&T toimii vuokralle antajana.

Ennen IFRS 16 -standardin käyttöönottoa vuokrasopimukset luokiteltiin joko rahoitusleasingsopimuksiksi tai operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimus luokiteltiin rahoitusleasingsopimukseksi, jos omaisuuserän omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt siirtyivät olennaisin osin vuokralle ottajalle. Rahoitusleasingsopimuksista aiheutuneet vastuut on merkitty velaksi sopimuksen sisäisellä korolla diskontattuna ja vastaava erä on merkitty aineelliseksi käyttöomaisuudeksi. Vastaavasti vuokranmaksut on jaettu rahoituskuluksi ja velan lyhennykseksi. Muista kuin rahoitusleasingsopimuksista aiheutuvat vuokranmaksut on kirjattu aikaisemmilla tilikausilla IAS 17 -standardin mukaisesti tuloslaskelmaan vuokrakuluiksi ja näistä aiheutuvat diskonttaamattomat vuokravastuut on esitetty tilinpäätöksen liitetietoina.

IFRS 16 muuttaa erityisesti aikaisemmin muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen sopimusten kirjanpitokäsittelyä, sillä standardi edellyttää vuokralle ottajilta lähtökohtaisesti kaikkien vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Taseeseen kirjataan sopimuksen alkamisajankohtana käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, joiden arvo on määritetty vuokranmaksujen nykyarvoon perustuen. Tuloslaskelmaan kirjataan vuokrakulujen sijaan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvat korkokulut.

IAS 17 -standardin mukaiset rahoitusleasingsopimukset

L&T on ottanut vuokralle hyödykkeitä vuokrasopimuksilla, jotka on luokiteltu IAS 17 mukaisiksi rahoitusleasingsopimuksiksi. Nämä hyödykkeet on jo aikaisemmilla tilikausilla kirjattu taseeseen aineelliseen käyttöomaisuuteen ja rahoitusvelkoihin. IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä näihin vuokrasopimuksiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat on merkitty taseeseen määrään, joka vastaa IAS 17:n mukaisesti määritetyn omaisuuserän ja velan kirjanpitoarvoa juuri ennen soveltamisen aloittamisajankohtaa. Menettelytapa vastaa helpotetun käyttöönoton säännöksiä.  IAS 17-standardin mukaan rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuihin sopimuksiin sisältyy lähinnä raskaita ajoneuvoja.

IAS 17 -standardin mukaiset operatiiviset vuokrasopimukset

Merkittävä osa L&T:n vuokrasopimuksista on luokiteltu aikaisemmin IAS 17:n mukaisiksi operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Operatiivisina vuokrasopimuksina on käsitelty L&T:n vuokraamia tuotanto- ja toimitiloja, niihin liittyviä maa-alueita sekä autoja.

L&T on kirjannut IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä näistä vuokrasopimuksista velan, joka perustuu 1.1.2019 voimassa olevien vuokrasopimusten jäljellä olevien maksamattomien vuokrien nykyarvoon, joka on diskontattu käyttäen siirtymähetken lisäluoton korkoa. Käyttöoikeusomaisuuseräksi kirjataan määrä, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka standardin käyttöönottohetkellä, jolloin käyttöönotolla ei ole vaikutusta L&T:n omaan pääomaan. L&T:llä ei ole myöskään ennakkoon maksettuja tai jaksotettuja vuokranmaksuja, jotka vaikuttaisivat siirtymähetken käyttöoikeusomaisuuserän suuruuteen.

L&T:llä on toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia erityisesti kiinteistöihin ja maa-alueisiin liittyen. Toistaiseksi voimassa olevien kiinteistö- ja maa-aluesopimusten osalta vuokrakauden pituus perustuu L&T:n johdon arvioon vuokrakauden pituudesta ottaen huomioon muun muassa vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät menot sekä kohdeomaisuuserän tärkeys L&T:n toimintojen kannalta. Siirtymähetkellä johdon arvio vuokrakauden pituudesta suureen osaan toistaiseksi voimassa olevissa toimitilojen- ja maa-alueiden vuokrasopimuksissa oli neljä vuotta.

L&T on soveltanut kahta standardin sisältämää kirjaamista koskevaa helpotusta. L&T ei ole kirjannut käyttöoikeusomaisuuserää ja vuokrasopimusvelkaa niistä vuokrasopimuksista, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta tai, joiden kohteena olevan hyödykkeen arvo on vähäinen. Lisäksi yksinkertaistettuun siirtymämenetelmään liittyen L&T on käyttänyt käytännön helpotusta, jonka mukaan vuokralle ottaja ei kirjaa taseeseen käyttöönottohetkestä 12 kuukauden kuluessa päättyviä vuokrasopimuksia, jos niihin ei sisälly osto-optiota. Lisäksi L&T soveltaa helpotusta, joka mahdollistaa sen, että standardia ei sovelleta aineettomia hyödykkeitä koskeviin vuokrasopimuksiin.

Käyttöönoton seurauksena kirjattiin 1.1.2019 taseen varoihin käyttöoikeusomaisuuseriin ja velkoihin vuokrasopimusvelaksi 53,8 miljoonaa euroa. Muutoksen seurauksena L&T:n omavaraisuusaste heikkeni 3,4 prosenttiyksikköä, nettovelkaantumisaste heikkeni 25,3 prosenttiyksikköä ja korolliset nettovelat kasvoivat 55,0 prosenttia. Tasevaikutuksen lisäksi standardin käyttöönotolla tulee olemaan vaikutusta L&T:n tuloslaskelmaan. Vuoden 2019 alusta alkaen vuokrakulujen sijaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä aiheutuva poisto, joka vaikuttaa liikevoittoon ja vuokrasopimusvelasta aiheutuva korkokulu, joka vaikuttaa rahoituseriin. Muutoksen johdosta L&T:n liikevoitto paranee.

IFRS 16-standardin käyttöönotto muuttaa myös kassavirran esittämistä, sillä aikaisemmin vuokranmaksut sisältyivät kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirtaan ja jatkossa liiketoiminnan rahavirrassa esitetään vain vuokrasopimuksiin liittyvät korot. Loppuosa vuokranmaksusta merkitään taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osalta vuokravelan maksuksi, jotka esitetään lainan lyhennyksinä rahoituksen kassavirtaa.

Uudet laskentaperiaatteet

Vuokrasopimusvelka

L&T arvostaa sopimuksen alkamisajankohtana vuokrasopimusvelan niiden vuokrien nykyarvoon, joita ei kyseisenä päivänä ole maksettu. Vuokrasopimusvelan arvoon sisällytettävät vuokrat koostuvat kohdeomaisuuserän käyttöoikeudesta vuokra-aikana suoritettavista maksuista, joita ei sopimuksen alkamisajankohtana ole suoritettu. Maksuihin sisällytetään kiinteät vuokrat vähennettyinä mahdollisilla saatavilla vuokrasopimukseen liittyvillä kannustimilla ja muuttuvat vuokrat, jotka riippuvat indeksistä tai hintatasosta ja jotka alun perin määritetään sopimuksen alkamisajankohdan indeksin tai hintatason perusteella. Sopimuksiin saattaa liittyä myös vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuvia sanktioita. L&T huomioi vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutuvan maksun osana vuokranmaksuja, jos se on ottanut vuokra-ajassa huomioon päättämisoption käyttämisen. Arvonlisäveroa ei sisällytetä vuokrasopimusvelan määrään.

Vuokrat diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos kyseinen korko on helposti määriteltävissä. Pääosa L&T:n vuokrasopimusten sisäisistä koroista ei ole helposti määritettävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontataan käyttäen L&T:n lisäluoton korkoa.

Lisäluoton korko määritellään standardin mukaan koroksi, jota vuokralle ottaja maksaisi lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä. L&T on määrittänyt lisäluoton koron vuokrasopimuksille perustuen sopimusten kohdeomaisuuserien luokkiin, maturiteettiin ja taloudelliseen ympäristöön. Diskonttokoroista on muodostettu korkomatriisi, joka heijastaa maturiteetin sekä sijainnin vaikutusta koron suuruuteen eripituisissa sopimuksissa.

Käyttöoikeusomaisuuserä

L&T kirjaa vuokrasopimuksesta aiheutuvan käyttöoikeusomaisuuserän sopimuksen alkamisajankohtana eli päivänä, jolloin vuokralle antaja antaa kohdeomaisuuserän L&T:n käytettäväksi. L&T arvostaa käyttöomaisuuserän hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot ja jota oikaistaan vuokrasopimusvelan uudelleen määrittämisestä johtuvilla erillä. Alkuperäisen arvostamisen mukaiseen hankintamenoon sisällytetään vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen mukainen määrä, alkamisajankohtaan mennessä maksetut vuokrat vähennettynä saaduilla kannustimilla ja sopimuksesta alkuvaiheessa koituneilla välittömillä menoilla. Lisäksi L&T ottaa huomioon hankintamenossa mahdolliset kohdeomaisuuserän ennallistamiskulut. Jatkossa vuokrasopimuksesta kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät ovat myös arvonalentumistestauksen kohteena.

Vähäarvoiset kohdeomaisuuserät ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset

L&T ei kirjaa IFRS 16:n mukaisia vähäarvoisia kohdeomaisuuseriä sisältäviä sopimuksia taseelle, vaan L&T kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. L&T arvioi kohdeomaisuuserän arvon vähäisyyttä uutena, riippumatta vuokrattavan kohdeomaisuuserän nykyisestä iästä ja arvosta.

L&T ei kirjaa alle 12 kuukauden pituisia eli IFRS 16:n määrittämiä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia taseeseen. L&T kirjaa nämä vuokrasopimukset ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. L&T:n arvioidessa täyttääkö sopimus lyhytaikaisen sopimuksen kriteerit, L&T arvioi sopimuksen pituuden samalla tavalla kuin muutkin sopimukset, eli huomioiden mahdolliset jatkamis- ja päättämisoptiot ja onko niiden käyttäminen kohtuullisen varmaa. Jos vuokrasopimus sisältää osto-option, L&T ei käsittele sitä lyhytaikaisena vuokrasopimuksena.

Merkittävät oletukset

Vuokralle ottajan on IFRS 16 -standardin mukaan määritettävä vuokra-aika siten, että se on ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole purettavissa ottaen huomioon myös mahdolliset jatko- tai päättämisoptiot, jos niiden käyttäminen on arvioitu kohtuullisen varmaksi. L&T on arvioinut sopimuskohtaisesti jatko-optioiden huomioimisen osana vuokrakautta.

L&T:llä on toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia erityisesti kiinteistöihin ja maa-alueisiin liittyen. Toistaiseksi voimassa olevien kiinteistö- ja maa-aluesopimusten osalta vuokrakauden pituus perustuu L&T:n johdon arvioon vuokrakauden pituudesta. Arviossa otetaan huomioon esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikana vuokrakohteeseen tehdyt merkittävät parannustyöt, vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvät menot sekä kohdeomaisuuserän tärkeys L&T:n toimintojen kannalta ottaen huomioon kohdeomaisuuserän erityislaatuisuuden, sijaintipaikan ja sopivien vaihtoehtojen saatavuus. Johto arvioi kohteiden vuokrakauden pituutta jatkossa varmistaakseen, että vuokrakausi vastaa tarkasteluhetken olosuhteita.

IFRS 16 -oikaistu avaava tase

KONSERNITASE   
    
MEUR31.12.2018IFRS 16 käyttöönotto1.1.2019
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
    
Aineettomat hyödykkeet193,6 193,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet133,2 133,2
Käyttöoikeusomaisuuserä23,653,877,4
Muut pitkäaikaiset varat5,6 5,6
    
Pitkäaikaiset varat yhteensä356,053,8409,8
    
Lyhytaikaiset varat yhteensä207,5 207,5
    
Varat yhteensä563,553,8617,3
    
    
MEUR31.12.2018IFRS 16 käyttöönotto1.1.2019
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma yhteensä212,4 212,4
    
Velat   
    
Pitkäaikaiset velat   
Rahoitusvelat144,843,6188,4
Muut velat35,8 35,8
 180,643,6224,2
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat7,410,217,6
Ostovelat ja muut velat162,4 162,4
Varaukset0,7 0,7
 170,510,2180,7
    
Velat yhteensä351,153,8404,9
    
Oma pääoma ja velat yhteensä563,553,8617,3


Siltalaskelma IFRS 16 -muutoksesta

Vuokravastuut 31.12.2018 39,0
   
Lyhytaikaiset sopimukset -0,1
Vähäarvoiset sopimukset -1,2
Rahoitusleasing -velka IAS 17 23,8
Vuokrakauden määrittely 21,9
Diskonttotekijä -5,8
   
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 77,6

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
vt. talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi