Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.­-30.6.2009

 • 46 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   28.7.2009 KLO 8.00      
					                                      
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­-30.6.2009  
          
- Toisen neljänneksen liikevaihto 147,1 miljoonaa euroa (154,4 milj. e);    
liikevoitto 14,9 miljoonaa euroa (10,2 milj. e); operatiivisen toiminnan    
liikevoitto 14,8 miljoonaa euroa (11,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,26 euroa
(0,17 e)                                    
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 293,5 miljoonaa euroa (301,7 milj. e); liikevoitto 
24,9 miljoonaa euroa (33,0 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 26,0  
miljoonaa euroa (20,1 milj. e); osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,68 e)    
- Tarkennetut näkymät: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla    
tasolla kuin viime vuonna ja koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton  
olevan samalla tasolla tai paranevan hieman. Tämä edellyttää L&T Recoilin    
laitoksen tuotannon käynnistymistä alkusyksystä.                


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Toinen neljännes                                
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 147,1 miljoonaa 
euroa (154,4 milj. e) ja se laski 4,7 %. Liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa  
(10,2 milj. e), mikä on 10,1 % (6,6 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan 
liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa (11,3 milj. e). Osakekohtainen tulos nousi 
0,26 euroon (0,17 e).                              

Neljänneksen liikevaihto laski, koska uusioraaka-aineiden markkinahinnat    
pysyivät alhaisina ja puupolttoaineiden kysyntä oli heikkoa. Kannattavuus parani
onnistuneiden tuotannon tehostamistoimien ansiosta.               

Neljännekselle kirjattiin 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu Luumäen   
pellettitehtaan lopettamisesta ja kertaluonteinen tuotto entisen Lassila &   
Tikanojan lisävakuutusrahaston palautuksesta 0,5 miljoonaa euroa.        

Tammi-kesäkuu                                  
Kuuden kuukauden liikevaihto oli 293,5 miljoonaa euroa (301,7 milj. e) ja se  
laski 2,7 %. Liikevoitto oli 24,9 miljoonaa euroa (33,0 milj. e), mikä on 8,5 % 
(10,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto nousi 26,0     
miljoonaan euroon (20,1 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,68 e). 
Vertailukauden liikevoittoa ja tulosta kasvatti Ekokem Oy:n osakkeiden myynnistä
syntynyt 14,3 miljoonan myyntivoitto.                      

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden liikevaihto ylsi  
viimevuotiselle tasolle, mutta Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski.     
Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani selvästi tuotannon tehostamistoimien 
ansiosta. Uusioraaka-aineiden alentuneet markkinahinnat ja heikentynyt kysyntä 
rasittivat kuitenkin edelleen kierrätyspalveluiden liikevaihtoa ja       
kannattavuutta. L&T Biowatti kärsi heikentyneestä puupolttoaineiden kysynnästä 
ja metsäteollisuuden alentuneista käyttöasteista.                


AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 4-6/ | 4-6/ | Muut | 1-6/ | 1-6/ | Muutos | 1-12/ |
|             | 2009 | 2008 | os | 2009 | 2008 |   % | 2008 |
|             |   |   |  % |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €  | 147, | 154, | -4,7 | 293, | 301,7 |  -2,7 | 606,0 |
|             |  1 |  4 |   |  5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan | 14,8 | 11,3 | 31,0 | 26,0 | 20,1 |  29,4 | 45,0 |
| liikevoitto, milj. € * |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €  | 14,9 | 10,2 | 45,8 | 24,9 | 33,0 | -24,8 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti  | 10,1 | 6,6 |   | 8,5 | 10,9 |    |  9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,  | 13,6 | 9,2 | 48,1 | 21,9 | 30,9 | -29,1 | 50,7 |
| milj. €         |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € | 0,26 | 0,17 | 52,9 | 0,42 | 0,68 | -38,2 | 1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €      | 6,4 | 2,8 |   | 8,4 | 18,6 |    | 25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely toimialakatsausten jälkeen                      

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Toinen neljännes                                
Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) toisen neljänneksen liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa   
(76,6 milj. e) ja se pieneni 7,3 %. Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (8,2  
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (8,2 milj.
e).                                       

Jätehuollon liikevaihto oli viimevuotisella tasolla, mutta kierrätyspalveluiden 
liikevaihto laski jätemateriaalien volyymien supistuessa ja uusioraaka-aineiden 
myyntihintojen alentuessa. Toimialan kannattavuus koheni tuotannon       
tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin 
rakentamista jatkettiin suunnitelmien mukaisesti ja uusi kierrätyspuuyksikkö  
valmistui neljänneksen lopulla.                         

L&T Biowatti jäi tavoitteistaan puupolttoaineiden kysynnän ollessa edelleen   
selvästi oletettua alhaisempaa. Kysyntää pienensivät alhaisena pysytellyt sähkön
tukkuhinta ja useiden asiakkaiden vuosihuoltoseisokit. Energiapuun hankinta   
tulevan talven tarpeisiin eteni suunnitellusti. Luumäen pellettitehdas     
lopetettiin raaka-aineen heikon saatavuuden ja korkean hinnan vuoksi.      
Lopettamisesta kirjattiin 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.       

Latviassa toimintaa sopeutettiin muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja     
kannattavuus säilyi hyvänä.                           

Tammi-kesäkuu                                  
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto pieneni 5,8 % ja oli 143,3   
miljoonaa euroa (152,1 milj. e). Liikevoitto oli 15,7 miljoonaa euroa (16,6   
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa (16,6  
milj. e).                                    

Jätehuollon liikevaihto pysyi viimevuotisella tasolla, vaikka jätevolyymit   
alentuivat erityisesti uudisrakentamisen hiljenemisen myötä. Vilkas       
saneeraustoiminta tasoitti kuitenkin jätemäärien laskua. Jätehuollon      
kannattavuus parani tuotannon tehostamistoimien ansiosta.            

Uusioraaka-aineiden (muovit, kuidut, metallit) markkinahinnat ja kysyntä    
pysyivät alkuvuonna alhaisella tasolla. Keravan kierrätyslaitoksen       
lisäkapasiteetin rakentamisen investointiohjelmaa muutettiin ja investointi jää 
alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi. Hanke toteutetaan kombilaitoksena, joka 
käsittää rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen yhdistetyn     
kierrätyslaitoksen. Laitos valmistuu vuonna 2010.                

L&T Biowatin tarjoamien biopolttoaineiden kysyntä heikkeni alkuvuonna odotettua 
alhaisemman sähköntuotannon ja metsäteollisuuden käyntiasteiden laskun vuoksi. 
Alhainen päästöoikeuden hinta heikensi puupohjaisten polttoaineiden       
kilpailukykyä kivihiileen ja öljyyn nähden. Energiapuun hankintaan keskittyvä  
metsäpalveluorganisaatio aloitti toimintansa tammikuussa ja toukokuussa     
lopetettiin Luumäen pellettitehdas.                       

Venäjällä jätehuoltotoiminta laajeni huhtikuussa Noginskin kaupunkiin. Latvian 
talouden yhä kasvanut epävakaus on asettanut haasteita toiminnan kehittämiselle,
mutta samaan aikaan työvoiman saanti on helpottunut ja palkkakustannukset ovat 
alentuneet.                                   

Ympäristötuotteiden liikevaihto laski vertailukaudesta, mutta kannattavuus   
parani.                                     


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Toinen neljännes                                
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) toisen  
neljänneksen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa (61,0 milj. e). Liikevoitto  
nousi selvästi ja oli 4,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan
liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. e).               

Liikevaihto kasvoi Suomessa molemmilla tuotelinjoilla. Kotimaan toiminnan    
kannattavuus parani selvästi tuottavuuden tehostamistoimenpiteiden ja kiinteiden
kulujen karsimisen ansiosta.                          

Ulkomaantoiminnan liikevaihto laski viime vuodesta pääasiassa Ruotsin kruunun ja
Venäjän ruplan heikentymisen vuoksi. Latviassa siivouksen työohjelmat ovat   
supistuneet talouden epävakauden kasvaessa. Ulkomaantoiminnan tulos parani   
tuotannon tehostamistoimien ansiosta, mutta oli edelleen lievästi tappiollinen. 

Tammi-kesäkuu                                  
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 121,7     
miljoonaa euroa (120,2 milj. e), kasvua oli 1,2 %. Liikevoitto parani ja oli 7,7
miljoonaa euroa (2,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,9   
miljoonaa euroa (2,8 milj. e).                         

Sopimusliikevaihto kasvoi kotimaassa molemmilla tuotelinjoilla, vaikka     
hintakilpailu jatkui kireänä. Talouden taantuma vaikeutti erityisesti      
lisäpalveluiden myyntiä ja rakentamisen hiljeneminen heijastui         
kiinteistöteknisten palveluiden kysyntään.                   

Tuotantoa onnistuttiin tehostamaan ja kiinteitä kustannuksia alentamaan.    
Työntekijöiden vaihtuvuus väheni erityisesti siivouspalveluissa talouden    
epävarmuuden pitkittyessä. Vahinkosaneerauksen alkuvuoteen ajoittui muutamia  
isoja projekteja, ja uusia kumppanuussopimuksia vakuutusyhtiöiden kanssa    
solmittiin.                                   

Ulkomaantoiminnan tappio pieneni. Latvian ja Venäjän tulos oli positiivinen.  
Ruotsin toiminnan tervehdyttämisohjelma eteni suunnitellusti, mutta tulos oli  
edelleen tappiollinen. Venäjän siivouspalveluille myönnettiin maaliskuussa   
laatusertifikaatti ISO 9001.                          


Teollisuuspalvelut                               

Toinen neljännes                                
Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
jätevesipalvelut, L&T Recoil) toisen neljänneksen liikevaihto pieneni 3,4 % 17,6
miljoonaan euroon (18,2 milj. e). Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,1 milj.
e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (2,3 milj. e). 

Toimialan liikevaihto laski teollisuuden alentuneiden käyntiasteiden vuoksi, ja 
tuotannon sopeuttaminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen oli edelleen     
haasteellista. Ensimmäisellä neljänneksellä alkaneet isot projektiluonteiset  
toimeksiannot jatkuivat vielä huhti-toukokuussa.                

Yhteisyritys L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos valmistui  
Haminaan toukokuussa. Tuotantovaiheeseen päästäneen alkusyksystä.        
Vuosineljänneksen tulosta rasittivat laitoksen tuotannon ylösajoon liittyvät  
kustannukset ja raaka-aineen varastointikulut.                 

Muilla tuotelinjoilla tulos oli viimevuotisella tasolla tuotannon        
tehostamistoimien ansiosta.                           

Tammi-kesäkuu                                  
Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 32,4 miljoonaa euroa (31,9 
milj. e), kasvua oli 1,7 %. Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. e). 
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).   

Teollisuuden laskeneet käyntiasteet heijastuivat erityisesti          
ongelmajätevolyymeihin. Toimialan liikevaihto ja kannattavuus paranivat     
kuitenkin viimevuotisesta, sillä alkuvuoteen ajoittui suuria yksittäisiä    
projekteja ja tuotannon tehostamistoimia jatkettiin. Vahinkosaneeraus      
siirrettiin vuoden alussa osaksi Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita.       

Jätevesipalveluiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, mutta kannattavuus   
heikkeni. Teollisuusratkaisuissa käynnistettiin uusia teollisuuskumppanuuksia. 

L&T Recoilin regenerointilaitoksen ylösajo aloitettiin jakson loppupuolella.  
Yhteisyrityksen tavoitteena on edelleen tuottaa loppuvuoden aikana kolmannes  
laitoksen 60.000 tonnin vuosikapasiteetista. Laitoksen tuottaman perusöljyn   
maailmanmarkkinahinta on seurannut odotetusti viiveellä raakaöljyn hintaa.   


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €            |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ | 1-12/ |
|                |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  14,9 |  10,2 |  24,9 |  33,0 |  55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:     |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin liikearvon       |    |    |    |     |  3,1 |
| arvonalentumistappio      |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus |    |    |    |     |  2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norjan liiketoiminnan     |    |    |    |     |  1,1 |
| myyntitappio          |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin     |    |    |    |  -14,3 | -14,3 |
| osakkeiden myynnistä      |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset        |    |  1,1 |    |   1,4 |  -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut    |    |    |  1,2 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettiliiketoiminnan |  0,4 |    |  0,4 |     |    |
| lopetus            |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan  |  -0,5 |    |  -0,5 |     |    |
| lisävakuutusrahaston palautus |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan    |  14,8 |  11,3 |  26,0 |  20,1 |  45,0 |
| liikevoitto          |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 32,5 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 129,4 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 8,9 miljoonaa euroa vuoden  
alusta.                                     
Korkotason alenemisesta huolimatta nettorahoituskulut olivat toisella      
vuosineljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa 0,8 miljoonaa euroa 
suuremmat kuin vertailukautena. Lisäys johtui korollisen vieraan pääoman määrän 
kasvusta. Korkokulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 0,2 miljoonalla   
eurolla ja tammi-kesäkuussa 0,6 miljoonalla eurolla. Nettorahoituskulut olivat 
1,0 % (0,7 %) liikevaihdosta ja 11,7 % (6,3 %) liikevoitosta.          

Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa,
käyvän arvon muutoksista kirjattiin tammi-kesäkuussa muihin laajan tuloksen   
eriin verovaikutus huomioituna -0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj.         
euroa).                                     
Tammi-kesäkuussa nostettiin uusia pitkäaikaisia lainoja 24,0 miljoonaa     
euroa ja maksettiin lyhennyksiä 20,8 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana    
pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä erääntyy 8,4 miljoonaa euroa (4,8 milj. e). 
Pitkäaikaisen lainasalkun keskimääräinen efektiivinen korko oli 30.6.2009 3,10 %
(5,10 %). Likvidit varat olivat kauden päättyessä 23,4 miljoonaa euroa (8,5  
milj. e) ja 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli käyttämättä (käytössä 
4,0 milj. e).                                  

Omavaraisuusaste oli 41,6 % (44,5 %) ja gearing-prosentti 64,9 (57,7).     
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 36,2 miljoonaa euroa (25,9 milj. 
e). Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 2,3 miljoonaa euroa (2,3 milj. e).     


OSINKO                                     

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
3.4.2009.                                    


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 24,5 miljoonaa euroa (31,4 milj. e). Suurimmat    
rakennuskohteet olivat L&T Recoilin regenerointilaitos ja Keravan        
kierrätyslaitoksen laajennus.                          

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Valkeakosken Talohuolto Ky:n liiketoiminta. Ostetun liiketoiminnan       
vuosiliikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa.                    

Kesäkuun alussa myytiin Ympäristöpalveluiden Virtain yksikön liiketoiminta.   


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.039
(7.972). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja     
osa-aikaisia yhteensä 9.524 (10.087) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.409
(7.694) ja muissa maissa 2.115 (2.393) henkilöä.                


UUSI TOIMIALAJAKO                                

L&T:n liiketoiminta ryhmitettiin 1.6.2009 alkaen uudelleen kolmeen toimialaan: 
Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä Uusiutuvat       
energialähteet (L&T Biowatti). Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistettiin     
Ympäristöpalvelut-toimialaan.                          

Muutoksella tavoitellaan nykyistä kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää 
toimintamallia. Yhdistämällä Ympäristöpalvelujen ja Teollisuuspalvelujen    
organisaatiot resursseja pystytään käyttämään nykyistä tehokkaammin.      

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan  
uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa. Vuonna 2009 taloudellisen   
raportoinnin segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut 
ja Teollisuuspalvelut.                             


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa 2009 oli     
6.676.707 kappaletta, mikä on 17,2 % (32,1 %) osakkeiden keskimääräisestä    
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 74,6 miljoonaa euroa (217,9 milj. e). Korkein  
hinta oli 13,15 euroa ja alin 9,16 euroa. Kauden päätöskurssi oli 12,80 euroa. 
Yhtiö osti kauden aikana 30.000 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 
oli kauden lopussa 496,2 miljoonaa euroa (604,1 milj. e).            

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja osakkeiden lukumäärä   
38.798.874 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa 
olevia osakkeita oli tammi-kesäkuussa 38.792.498 osaketta.           

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
176.000 2005B-optio-oikeutta oli 32 avainhenkilön hallussa. 200.000       
2005C-optio-oikeutta on 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n   
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 24.000 2005B-optiota
ja 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.        

Merkintähinta 2005B-optioilla on 16,98 euroa ja 2005C-optioilla 26,87 euroa.  
Osakkeiden merkintäaika 2005B-optioilla on 3.11.2008-31.5.2010 ja        
2005C-optioilla 2.11.2009-31.5.2011. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi    
29.5.2009.                                   

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 376.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 1,0 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005B-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.1.2009.         

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 199.000     
optio-oikeutta on 38 avainhenkilön hallussa ja 31.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 199.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009
maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Mahdollinen  
palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu perustamisvaiheessa 
28 henkilöä.                                  

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 6.927 (6.123) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,8 % (9,8 %) osakekannasta.     

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    
Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.4.2009 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli laskenut 7,6 prosenttiin.                      

Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.5.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän
osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 5,2      
prosenttiin.                                  

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta.                         

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 30.000 omaa osaketta, jotka edustavat 
0,1 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti osakkeet       
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 20.­-26.5.2009 ja niiden    
hankintahinta oli yhteensä 356 tuhatta euroa.                  


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 3.4.2009.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena  
jäsenenä Hille Korhonen.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
25.3.2009.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Juhani Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen     
puheenjohtajaksi Juhani Lassilan ja jäseniksi Eero Hautaniemen ja Hille     
Korhosen.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.3.2009 yhtiö tiedotti, että sen hallitus on päättänyt osakepohjaisen     
kannustinohjelman käyttöönotosta. Kannustinohjelman sisältö on selostettu    
tarkemmin edellä kohdassa Osakkeet ja osakepääoma.               

12.5.2009 yhtiö tiedotti, että sen liiketoiminta ryhmitetään 1.6.2009 alkaen  
uudelleen kolmeen toimialaan: Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut
sekä Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti), ja että             
Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistetään Ympäristöpalvelut-toimialaan. Yhtiön  
sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan uuden   
toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa.                   


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Laajentuessaan ja pitkittyessään talouden taantuma alentaa edelleen       
jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymeja sekä tilaustöiden määrää.   
Rakentamisen hidastuminen on jo näkynyt rakennusjätemäärien pienenemisenä.   
Mikäli uusioraaka-aineiden markkinahintojen epävakaus jatkuu ja kysyntä pysyy  
alhaisena, se vaikuttaa heikentävästi kierrätyspalveluiden kannattavuuteen myös 
jatkossa. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän nopeat vaihtelut ja    
käyntiasteiden aleneminen voivat vaikeuttaa töiden suunnittelua ja toteutusta. 

L&T Recoilin laitoksen ylösajon pitkittyminen vaikuttaa Teollisuuspalveluiden  
liikevoittoon. Siihen vaikuttaa negatiivisesti myös raakaöljyn hinnan      
mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa viiveellä raakaöljyn 
hintakehitystä.                                 

Metsäteollisuuden alhaisten käyntiasteiden mahdollinen jatkuminen vaikeuttaa L&T
Biowatin sivutuoteraaka-aineiden hankintaa. Kivihiilen ja öljyn alhainen    
hintataso heikentää puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.         

Latvian talouden epävakaudella ja kilpailuolosuhteiden kiristymisellä saattaa  
olla haitallisia vaikutuksia Riian jätehuollon kannattavuuteen.         

Jos H1N1-influenssaepidemiasta tulee vakava, siitä aiheutuvat seuraukset voivat 
heikentää tulosta muun muassa kasvavina sairauskuluina ja tuotantohäiriöinä.  

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2008    
vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja             
konsernitilinpäätöksessä.                            


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Pääosa L&T:n liiketoiminnasta tapahtuu vähäsyklisillä markkinoilla, mutta    
pitkittyvä talouden taantuma heijastuu myös L&T:n tarjoamien palveluiden    
kysyntään.                                   

Ympäristöpalveluissa jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymien arvioidaan
edelleen pienenevän ja uusioraaka-aineiden markkinahintojen ja kysynnän pysyvän 
alhaisina. Metsäteollisuuden käyntiasteet pysynevät alhaisina, mikä vaikeuttaa 
L&T Biowatin raaka-aineen hankintaa. Fossiilisten polttoaineiden alhainen    
hintataso yhdessä laskeneen päästöoikeuden hinnan kanssa rajoittaa puupohjaisten
biopolttoaineiden kysyntää.                           

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa kilpailutilanteen arvioidaan jatkuvan kireänä
ja kilpailutusten lisääntyvän. Talouden epävakaus vaikeuttaa uus- ja lisämyyntiä
ja sopimuksia arvioidaan uusittavan supistetuin työohjelmin.          

Teollisuuspalveluiden markkinatilanteen arvioidaan pysyvän haasteellisena    
loppuvuonna. Teollisuuden tilauskannat ovat edelleen poikkeuksellisen pienet,  
mikä merkinnee asiakkaille lisää kapasiteetin leikkauksia ja          
tuotannonrajoituksia. Alentuneet käyntiasteet pienentävät ongelmajätevolyymeja 
ja kysynnän nopeat vaihtelut vaikeuttavat tuotannon sopeuttamista.       

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin viime vuonna ja 
koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla tai   
paranevan hieman. Tämä edellyttää L&T Recoilin laitoksen tuotannon       
käynnistymistä alkusyksystä.                          

Näkymiä on tarkennettu edellisestä osavuosikatsauksesta, jossa todettiin: ”Koko 
vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevalla 
samalla tasolla kuin viime vuonna. Tämä edellyttää onnistumista toiminnan ja  
kustannusten sopeuttamisessa sekä L&T Recoilin toiminnan käynnistymistä     
suunnitelmien mukaan.”                             


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2009                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €        |   4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|           |   2009 |   2008 |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 147 094 | 154 364 | 293 526 | 301 695 |  605 996 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita | -126 049 | -135 939 | -255 279 | -267 741 | -533 681 |
| vastaavat kulut   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate      |  21 045 |  18 425 |  38 247 |  33 954 |  72 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |   993 |   946 |  1 344 |  15 872 |  21 708 |
| tuotot        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja      |  -3 697 |  -4 329 |  -7 766 |  -8 220 |  -16 228 |
| markkinoinnin kulut |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut   |  -2 851 |  -3 216 |  -5 532 |  -6 291 |  -12 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |   -624 |  -1 628 |  -1 442 |  -2 282 |  -7 102 |
| kulut        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon      |     |     |     |     |  -3 090 |
| arvonalentuminen   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  14 866 |  10 198 |  24 851 |  33 033 |  55 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |   418 |   436 |   829 |   816 |   1 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    |  -1 651 |  -1 426 |  -3 747 |  -2 906 |  -6 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja |  13 633 |  9 208 |  21 933 |  30 943 |  50 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      |  -3 612 |  -2 440 |  -5 812 |  -4 442 |  -10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |  10 021 |  6 768 |  16 121 |  26 501 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton  |     |     |     |     |      |
| jakautuminen:    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |  10 016 |  6 778 |  16 120 |  26 502 |  39 969 |
| omistajille     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    |    5 |   -10 |    1 |    -1 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen    |   0,26 |   0,17 |   0,42 |   0,68 |   1,03 |
| tulos, €       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu     |   0,26 |   0,17 |   0,42 |   0,68 |   1,03 |
| osakekohtainen    |     |     |     |     |      |
| tulos, €       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €          |   4-6 |   4-6 |  1-6 |    1-6 |   1-12 |
|              |   /20 |   /20 |   / |   /2008 |   /20 |
|              |   09 |   08 | 2009 |      |    08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | 10 021 |  6 768 |  16 |  26 501 |  39 968 |
|              |     |     |  121 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   |     |     |    |      |     |
| erät, verojen jälkeen   |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän  |   99 |   685 | -335 |    371 |   -972 |
| arvon muutos       |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |     |     |    |      |     |
| lyhytaikaiset sijoitukset |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella      |   -80 |    2 |  -7 |     1 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luokittelun muutoksesta  |     |      |     |  -14 238 | -14 238 |
| johtuvat oikaisut     |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |   -80 |    2 |  -7 |  -14 237 | -14 209 |
| lyhytaikaiset sijoitukset |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |   287 |  -147 |  -22 |   -257 |  -1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   |   306 |   540 | -364 |  -14 123 | -17 043 |
| erät, verojen jälkeen   |     |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos,  | 10 327 |  7 308 |  15 |  12 378 |  22 925 |
| verojen jälkeen      |     |     |  757 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |     |    |      |     |
| jakautuminen:            |     |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | 10 318 |  7 284 |  15 |  12 351 |  22 950 |
|              |     |     |  766 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |    9 |   24 |  -9 |    27 |   -25 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloverojen määrä on eritelty liitetiedoissa taulukossa Verovaikutukset, muut  
laajan tuloksen erät.                              


KONSERNITASE                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                |   6/2009 |   6/2008 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |  115 495 |  119 900 |   115 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta        |   6 454 |   7 187 |    7 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset       |   12 250 |   14 128 |   13 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista   |   4 188 |   6 388 |    5 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |   13 218 |   12 011 |   11 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  151 605 |  159 614 |   152 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet              |   4 015 |   3 503 |    3 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat      |   61 872 |   38 039 |   43 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto          |  114 982 |  106 703 |   113 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet     |     79 |     82 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset    |   20 303 |   17 908 |   35 433 |
| hankinnat              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  201 251 |  166 235 |   197 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |    522 |    402 |     502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset       |   4 859 |   4 472 |    4 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |   1 376 |   1 435 |     945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset            |    705 |    634 |     689 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   7 462 |   6 943 |    6 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |  360 318 |  332 792 |   356 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |   21 894 |   14 518 |   18 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   76 039 |   80 088 |   74 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset          |      |   1 550 |     112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut            |   1 873 |   2 354 |     986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |   16 477 |   2 995 |   20 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |   6 943 |   5 535 |    6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |  123 226 |  107 040 |   121 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            |  483 544 |  439 832 |   477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                |   6/2009 |   6/2008 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma              |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |       |      |       |
| pääoma                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |   19 399 |   19 398 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   50 673 |   50 645 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot            |   -3 319 |    -95 |   -2 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |  116 515 |   97 252 |   97 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |   16 120 |   26 502 |   39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  199 388 |  193 702 |   204 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          |    153 |    214 |     162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |  199 541 |  193 916 |   205 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |   32 660 |   29 726 |   32 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |    680 |    591 |     674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |   1 993 |   1 113 |    1 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |  116 181 |   68 558 |   102 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |   1 340 |    690 |    1 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  152 854 |  100 678 |   138 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |   36 666 |   51 766 |   44 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |   91 864 |   91 102 |   88 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat           |   1 066 |   2 192 |     610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat              |   1 242 |    153 |     273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |    311 |     25 |     14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  131 149 |  145 238 |   133 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |  284 003 |  245 916 |   272 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |  483 544 |  439 832 |   477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 6/2009 |  6/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             | 16 121 |  26 502 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                   |  5 812 |   4 442 |  10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        | 19 815 |  18 618 |  40 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |  2 918 |   2 090 |   4 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset              |     |   1 361 |  -2 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto          |     |  -14 258 |  -14 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnat          |     |      |   2 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   258 |  -1 308 |    444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta | 44 924 |  37 447 |  83 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -4 327 |  -9 407 |   3 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos          | -3 074 |   -182 |  -4 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   |  5 065 |   7 310 |   3 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            | -2 336 |  -2 279 |   2 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               | -4 074 |  -2 576 |  -5 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |  1 035 |    795 |   1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               | -3 363 |  -7 486 |  -10 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta       | 36 186 |  25 901 |  70 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat |  -320 |   -420 |  -4 298 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat  |   197 |      |    23 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -24 530 |  -31 180 |  -77 542 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien        |  1 196 |   1 278 |    789 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin      |   -48 |      |   -200 |
| sijoituksiin                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos   |   -12 |    -1 |    -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten     |   25 |  16 807 |  16 867 |
| sijoitusten myynnit            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista       |    1 |     3 |     4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta        | -23 491 |  -13 513 |  -64 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut         |     |    178 |    206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       |  3 441 |  14 414 |  -4 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       | 24 000 |      |  47 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   | -21 511 |  -11 109 |  -14 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              | -21 318 |  -21 315 |  -21 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta         |  -356 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta         | -15 744 |  -17 832 |   6 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos       | -3 049 |  -5 444 |  12 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      | 26 517 |  14 008 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus    |   -38 |    -36 |   -339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten     |   -10 |     2 |    40 |
| sijoitusten                |     |      |      |
| käyvän arvon muutos            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa | 23 420 |   8 530 |  26 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 6/2009 |  6/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |  6 943 |   5 535 |   6 149 |
----------------------------------