Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.10.2021 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021

VAHVAA KASVUA KAIKILLA TOIMIALOILLA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 198,4 miljoonaa euroa (184,8). Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia, josta orgaanisen kasvun osuus oli 3,8 prosenttiyksikköä. Oikaistu liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,5) ja liikevoitto 18,0 miljoonaa euroa (17,6). Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,37).
  • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 589,0 miljoonaa euroa (552,3). Oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (29,7), liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (18,3) ja osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,30).
  • Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen -2,5 miljoonaan euroon (-4,1). Valuuttakurssierot olivat 0,1 miljoonaa euroa (-1,3).

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

Lassila & Tikanojan palveluiden kysyntä jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,4 prosenttia vertailukaudesta. Orgaaninen kasvu oli 3,8 prosenttia. Oikaistu liikevoitto parani vertailukaudesta, ollen 18,5 miljoonaa euroa (17,5).

Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset asiakaskysyntään ja kierrätysraaka-aineiden hintaan vähenivät edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Toisaalta dieselin voimakas hinnannousu ja paheneva työvoimapula kasvattivat palvelutuotannon kustannuksia.

Kustannuspaineista huolimatta Ympäristö- ja Teollisuuspalvelut tekivät vahvan tuloksen. Kiinteistöpalvelut Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjojen suoriutuminen oli edelleen heikkoa. Toimenpiteet organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi käynnistettiin näissä palvelulinjoissa elokuussa ja tullaan viemään loppuun neljännen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on noin 3 miljoonan euron säästöt vuositasolla 2022 alkaen.

EU:n komissio julkaisi kolmannella vuosineljänneksellä uudet ilmastotavoitteensa sekä ehdotukset keskeisistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotukset vahvistavat kiertotalouden roolia vihreän siirtymän vauhdittajana ja siten tukevat L&T:n liiketoimintaa. Kiristyvät ilmastotavoitteet ohjaavat myös L&T:n toimintaa tulevina vuosina. Katsauskaudella hankimme 50 sähkökäyttöistä pakettiautoa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu
Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,4 miljoonaa euroa (184,8), jossa kasvua vertailukaudesta oli 7,4 %. Orgaaninen kasvu oli 3,8 %. Oikaistu liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (17,5), joka oli 9,3 % (9,5) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 18,0 miljoonaa euroa (17,6), joka oli 9,1 % (9,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,37).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa sekä Suomen että Ruotsin kiinteistöpalveluissa. Teollisuuspalveluissa liikevaihto laski hieman. Vertailukelpoinen liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja pysyi samalla tasolla Ruotsin kiinteistöpalveluissa. Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto heikkeni.

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 589,0 miljoonaa euroa (552,3) ja se kasvoi vertailukaudesta 6,6 %. Orgaaninen kasvu oli 5,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (29,7), joka oli 5,5 % (5,4) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (18,3), mikä oli 5,5 % (3,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,30).

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella.

Vertailukaudella liikevoittoa paransi Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli vuonna 2020 noin 3,8 miljoonaa euroa positiivinen. Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen –2,5 miljoonaan euroon (-4,1). Valuuttakurssierojen vaikutus rahoituskuluihin oli +0,1 miljoonaa euroa (-1,3).

Avainlukuja

 7-9/20217-9/2020Muutos%1-9/20211-9/2020Muutos%2020
        
Liikevaihto, MEUR198,4184,87,4589,0552,36,6751,9
Oikaistu liikevoitto, MEUR18,517,55,632,329,78,539,7
Oikaistu liikevoitto, %9,39,5 5,55,4 5,3
Liikevoitto, MEUR18,017,62,032,318,376,328,2
Liikevoitto, %9,19,5 5,53,3 3,8
EBITDA, MEUR31,430,43,471,961,716,785,2
EBITDA, %15,816,4 12,211,2 11,3
Voitto ennen veroja, MEUR17,116,72,829,814,2110,023,3
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,37-1,30,640,30113,20,50
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,050,15-65,9-0,500,53-194,31,15
EVA, MEUR11,211,5-2,612,9-0,1 3,7
Oman pääoman tuotto, %   16,57,9 9,6
Sijoitettu pääoma, MEUR   410,0372,510,1379,2
Sijoitetun pääoma tuotto, %   10,96,6 7,5
Omavaraisuusaste, %   33,132,2 33,0
Nettovelkaantumisaste, %   92,689,3 70,9

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Heinä-syyskuu
Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 77,2 miljoonaan euroon (67,5). Liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (10,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman Venäjää oli 10,3 miljoonaa euroa (10,0).

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden liikevaihto kasvoi 230,7 miljoonaan euroon (216,5). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 22,7 miljoonaan euroon (12,4). Vertailukauden lukuun sisältyy Venäjän alasajoon liittynyt 10,4 miljoonan euron kulukirjaus. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden liikevoitto parani 22,7 miljoonaan euroon (22,2).

Ympäristöpalveluissa orgaaninen kasvu vahvistui kolmannella vuosineljänneksellä. Tilausperusteinen palvelukysyntä sekä kierrätysraaka-aineiden hinnat ja kysyntä palautuivat käytännössä pandemiaa edeltävälle tasolle. Yritysasiakkaiden määrä kasvoi aktiivisen uusasiakasmyynnin seurauksena. Sihvari Oy:n yrityskauppa vahvisti Ympäristöpalveluiden markkina-asemaa pienissä ja keskisuurissa yritysasiakkaissa. Tuotantokustannuksia kasvatti polttoaineiden voimakas hinnannousu. Kierrätyspaperin kotimaisen kysynnän edelleen jatkunut supistuminen nosti logistiikkakustannuksia.

Teollisuuspalvelut

Heinä-syyskuu
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 29,8 miljoonaan euroon (30,6). Liikevoitto heikkeni 4,1 miljoonaan euroon (4,5).

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 76,4 miljoonaan euroon (74,2). Liikevoitto parani vertailukaudesta 7,5 miljoonaan euroon (5,6).

Teollisuuspalveluissa markkina-asema vahvistui prosessipuhdistuksessa ja erityisesti vaarallisissa jätteissä. Uusia asiakassopimuksia solmittiin myös esimerkiksi kemianteollisuudessa. Koronaviruspandemian johdosta osa alunperin alkuvuoteen suunnitelluista vuosihuolloista siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle. Vuosihuoltojen päällekkäisyys kolmannella vuosineljänneksellä vaikeutti resurssien optimointia ja lisäsi tuotantokustannuksia kasvaneen alihankinnan vuoksi. Projektiliiketoiminnassakin osa alkuvuoden rakennushankkeista siirtyi pandemian vuoksi, mikä vaikeutti resurssointia ja nosti kustannuksia.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 59,9 miljoonaan euroon (56,9). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (3,6).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto kasvoi 180,1 miljoonaan euroon (171,7). Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 1,2 miljoonaan euroon (1,3).

Siivouksessa liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja markkina-asema vahvistui erityisesti elintarviteollisuudessa ja kaupan palveluissa. Vastuullisemman siivouksen -kehitysohjelman piirissä olevien siivouskohteiden määrä kasvoi 170 kohteella heinä-syyskuussa. Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjojen suoriutuminen oli edelleen heikkoa. Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi käynnistettiin näissä palvelulinjoissa elokuussa ja tullaan viemään loppuun neljännen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on noin 3 miljoonan euron säästöt vuositasolla 2022 alkaen.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 32,7 miljoonaan euroon (31,5). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,5).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto kasvoi 106,0 miljoonaan euroon (94,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta 2,5 miljoonaan euroon (2,0).

Koronaviruspandemiatilanne Ruotsissa helpottui edelleen ja markkinaosuus kehittyi suotuisasti sairaala-asiakkuuksissa. Koronaviruspandemia vaikutti edelleen negatiivisesti lisäpalveluiden kysyntään kuntasektorilla.

RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -19,1 miljoonaa euroa (20,3). Käyttöpääomaa sitoutui 27,3 miljoonaa euroa (sitoutui 12,4). Käyttöpääomaa kasvatti liikevaihdon kasvun seurauksena kasvanut asiakassaatavien määrä sekä ostovelkojen ja muiden velkojen pienentyminen. Kassavirtaa pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 23 miljoonaa euroa. Vertailukauden kassavirtaan vaikutti positiivisesti käyttöomaisuuskiinteistön myynti.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 208,8 miljoonaa euroa (191,4). Korolliset nettovelat olivat 186,4 miljoonaa euroa (161,7). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,1 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10,0 miljoonaa euroa (15,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiö nosti 25 miljoonan euron pankkilainan yrityskauppojen rahoittamiseksi.

Nettorahoituskulut olivat alkuvuonna -2,5 miljoonaa euroa (-4,1). Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,3). Nettorahoituskulut olivat -0,4 % (-0,7) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 33,1 % (32,2) ja nettovelkaantumisaste 92,6 % (89,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 22,4 miljoonaa euroa (29,8). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

18.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2021.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 54,0 miljoonaa euroa (32,8). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 23 miljoonaa euroa. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 1-9/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)751 0001 230 000liikevaihtoa nopeampi kasvu2024

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 1-9/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 
27 70036 700  

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)7638184762030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Hankimme kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsin liiketoimintoihin 50 uutta sähkökäyttöistä pakettiautoa.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
1-9/2021
2020VälitavoiteVälitavoite saavutettava
     
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)23 24202024

Tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla parannamme omaa, asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta sekä poistamme vaaratekijöitä.

Työhyvinvointi

  

1-9/2021
2020VälitavoiteVälitavoite saavutettava
     
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

55

 
50452024
 

Sairauspoissaolot (%)
 

4,7
 

4,7
 

4,5
 

2024

Tammi-syyskuussa henkilöstö sairasti yhden prosenttiyksikön enemmän kuin vertailukaudella ja terveysprosentti oli samalla tasolla 55 prosentissa (55).

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja sai T-Median syyskuussa julkaistussa Luottamus ja maine -tutkimuksessa kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Mainearvosana oli 3,53 asteikolla 1 – 5.

Koronaviruspandemian hillitsemiseksi määritetyt ohjeet kuten etätyösuositus toimistotöissä, turvaetäisyyden pitäminen muihin ja suunenäsuojaimen käyttö L&T:n toimipisteissä jatkuivat kolmannen vuosineljänneksen loppuun.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli katsauskaudella kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 202 (7 249). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 729 (8 440) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 362 (6 930) ja muissa maissa 1 367 (1 510) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin alkuvuoden aikana 8,0 miljoonaa kappaletta, mikä on 21,0 % (24,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 115,9 miljoonaa euroa (123,8). Osakkeen ylin kurssi oli 16,10 euroa ja alin 13,40 euroa. Päätöskurssi oli 13,62 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 519,1 miljoonaa euroa (493,8).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 686 396 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 112 478 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 110 918 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 166 (18 964) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,1 % (10,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2021.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares ja Jukka Leinonen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa yhtiön päivitetyt tavoitteet strategiakaudelle 2022-2026 ja vahvisti strategian toimeenpanon jatkon. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle säilyvät ennallaan. Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteissa nostetaan tavoitetasoa ja päivitetään mittareita, jotta strategian etenemisen seuranta olisi entistä selkeämpää.

Taloudelliset tavoitteet

 MittariTavoite
  
Liikevaihdon kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Nettovelkaantumisaste, %Alle 125 %

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 MittariTavoite
  
Palveluiden suosittelu, NPS> 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS> 50 vuoteen 2026 mennessä
HiilikädenjälkiKasvaa liikevaihtoa nopeammin
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

27.7.2021 yhtiö julkaisi positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi parantavansa näkymiään liikevaihdon osalta vuodelle 2021. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

30.7.2021 Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 30.7.2021 alkaen eMBA Antti Niitynpää. Aiemmin tehtävässä toiminut Tuomas Mäkipeska on irtisanoutunut ja jatkaa uraansa yhtiön ulkopuolisissa tehtävissä.

17.9.2021 yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon. Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat osakkeenomistajaryhmä, (Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Evald ja Hilda Nissin Säätiö. Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä osakkeenomistajat ovat valinneet Miikka Maijalan, Patrick Lapveteläisen ja Juhani Lassilan. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Patrick Lapveteläinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tiedotteen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan mahdollisesti aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen vuoden 2021 aikana.

Öljyn hinnanmuutokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Helsinki 25.10.2021

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite