Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

 • 34 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   29.4.2008 KLO 8.00      

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008             

- Liikevaihto 147,3 miljoonaa euroa (129,1 milj. e), kasvu 14,1 %        
- Liikevoitto 22,8 miljoonaa euroa (9,2 milj. e)                
- Operatiivisen toiminnan liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (10,3 milj. e)    
- Osakekohtainen tulos 0,51 euroa (0,15 e)                   
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan pitkän aikavälin tavoitteen   
mukaisesti eli yli 10 prosenttia. Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan
pysyvän viimevuotisella tasolla. Tulos paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton 
ansiosta.                                    
                                        

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 147,3 miljoonaa euroa (129,1  
milj. e). Liikevaihto kasvoi 14,1 %, josta 6,4 prosenttiyksikköä tuli      
yritysostoista. Liikevoitto oli 22,8 miljoonaa euroa (9,2 milj. e), mikä on 15,5
% (7,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,8 miljoonaa 
euroa (10,3 milj. e).                              

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana hyvin sujuneen uusmyynnin ansiosta. Liikevoittoa
nosti Ekokem Oy Ab:n osakkeiden myynnistä tammikuussa syntynyt myyntivoitto 14,3
miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan liikevoittoa heikensivät leudon talven 
vuoksi alentunut kierrätys- ja biopolttoaineiden kysyntä sekä          
Teollisuuspalveluiden kysynnän nopeat vaihtelut. Ulkomaantoimintojen tulos   
parani.                                     


Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   1-3/2008 | 1-3/2007 | Muutos % | 1-12/2007 |
|              |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e   |    147,3 |   129,1 |   14,1 |  554,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan  |     8,8 |   10,3 |   -14,6 |   54,3 |
| liikevoitto, milj. e*   |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e   |     22,8 |    9,2 |      |   48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti   |     15,5 |    7,1 |      |   8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,   |     21,7 |    8,3 |      |   44,5 |
| milj. e          |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e  |     0,51 |   0,15 |      |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. e       |     15,7 |    3,6 |      |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                         

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa (65,4 milj. e) ja se  
kasvoi 15,4 %. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,8 milj. e).        

Jätehuollon orgaaninen kasvu jatkui vahvana hyvin sujuneen uusmyynnin ansiosta. 
Tuotelinja saavutti tavoitteensa ja paransi tulostaan. Suomessa         
kierrätyspalveluiden tulosta rasitti eräiden jätemateriaalien ostohintojen   
nousu. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi vielä vuonna 2006 päättyneen    
rengaskierrätyssopimuksen liikevoittoa.                     

Keräystuotantoa tehostettiin uusilla teknisillä ratkaisuilla. Keravan      
kierrätyspuistossa aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin rakentaminen. Uutta 
kapasiteettia valmistuu vaiheittain vuosien 2009 ja 2010 aikana. Keravan    
laitoksen kapasiteetti kaksinkertaistuu lähes 400.000 tonniin ja hyödyntämisaste
nousee selvästi. Keravan laitoksen kaatopaikan kapasiteetti on teknisistä syistä
pienentynyt, mikä kasvattaa vuoden jälkipuoliskolla laitosrejektin       
loppusijoituksen kustannuksia. Kotkaan rakennetaan teollisuusjätteen      
kaatopaikka, jonka arvioidaan valmistuvan alkusyksystä.             

L&T Biowatin biopolttoaineiden kysyntä oli merkittävästi ennakoitua alhaisempaa,
mikä johtui poikkeuksellisen leudosta talvesta. Lämmin sää vaikeutti myös    
metsähakkeen korjuuta ja alihankintakustannukset nousivat. L&T Biowatti jäi   
selvästi tavoitteestaan. Riippuvuutta alihankkijoista vähennetään investoimalla 
omaan metsähakkeen keräys-, prosessointi- ja kuljetuskalustoon. L&T Biowatti  
käynnistää puupellettituotannon vielä tämän vuoden aikana Suonenjoella ja    
Luumäellä.                                   

Venäjällä ja Latviassa liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Resursseja    
lisättiin ulkomaantoiminnan edelleen kasvattamiseksi. Latvian toiminnan tulos  
kehittyi myönteisesti, mutta maan korkea inflaatio asettaa edelleen haasteita  
toiminnan kannattavuudelle.                           

Ympäristötuotteiden tulos parani, kun liikevaihto kasvoi ja kustannukset    
pysyivät hallinnassa.                              


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto oli 55,6 miljoonaa euroa (48,7 milj. e), kasvua oli 14,1 %.     
Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).               

Suomessa liikevaihtoa kasvattivat hyvä orgaaninen kasvu ja viime vuonna tehdyt 
yritysostot. Sopimusliikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden myynti onnistui hyvin.
Suomen liiketoiminnan tulos parani.                       

Markkinoille tuotiin jälleen uusia palvelutuotteita. Siivouspalveluissa     
lanseerattiin muun muassa L&T® Ekosiivous-konsepti, jolle myönnettiin      
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki alan ensimmäisenä Suomessa.   
Konsepti antaa asiakkaille mahdollisuuden konkreettisiin ympäristömyötäisiin  
toimenpiteisiin.                                

Helmikuun alussa Blue Service Partnersin omistusosuus myytiin          
yhteisyrityskumppanille.                            

Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi Venäjällä ja Latviassa. Venäjän      
liiketoiminnan tulos oli positiivinen. Ruotsissa keskitytään orgaaniseen kasvuun
ja kannattavuutta parantavien suunnittelu- ja seurantajärjestelmien       
käyttöönottoon. Ulkomaantoiminnan tappio pieneni.                


Teollisuuspalvelut                               

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (16,2 
milj. e). Se kasvoi 7,6 %. Toimialan liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa (-0,1 
milj. e).                                    

Liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli Ympäristöpalveluista siirtyneistä     
liiketoiminnoista. Teollisuuspalveluiden kysyntä on yleensä heikointa      
alkuvuodesta, mutta vertailukaudella kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa.    
Tulosta rasittivat kierrätyspolttoaineiden toimitusvaikeudet sekä palveluiden  
kysynnän nopeat vaihtelut, joihin ei pystytty sopeutumaan tuotannossa riittävän 
nopeasti. Tulosta rasittivat lisäksi öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset
0,3 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).                       

Toimialan palveluiden kysyntä vilkastui ja normalisoitui jakson loppupuolella. 
Näkymät koko vuodelle ovat pääosin positiiviset. Vahinkosaneeraus laajensi   
edelleen palveluverkostoaan.                          

Yhteisyritys L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen arvioidaan
valmistuvan loppuvuodesta.                           


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 87,5 miljoonaa euroa,    
vähenivät 0,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa 
vuoden alusta.                                 

Nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. e). Rahoituskulut   
nousivat 0,3 miljoonalla eurolla, mikä johtui korkotason noususta.       
Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin  
0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %)   
liikevaihdosta ja 4,8 % (9,3 %) liikevoitosta.                 

Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista        
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksista oman pääoman vähennykseksi
0,3 miljoonaa euroa.                              

Omavaraisuusaste oli 48,8 % (40,5 %) ja gearing-prosentti 42,1 (54,6).     
Liiketoiminnan rahavirta oli 11,6 miljoonaa euroa (9,3 milj. e). Käyttöpääomaan 
sitoutui kaudella 1,6 miljoonaa euroa (5,1 milj. e).              

Omavaraisuusasteen paraneminen johtui Ekokemin osakkeiden myynnistä syntyneestä 
myyntivoitosta ja siitä, että yhtiökokous pidettiin tänä vuonna vasta      
huhtikuussa. Osingot olivat 31.3. omassa pääomassa, kun ne vertailukaudella   
sisältyivät korottomiin velkoihin.                       


OSINKO                                     

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta   
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin 11.4.2008.     


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 14,1 miljoonaa euroa (47,2 milj. e). Tuotantolaitoksia
rakennettiin, ostettiin uusia koneita ja kalustoa sekä uusittiin        
tietojärjestelmiä.                               

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin Siivouspalvelu Siivoset Oy:n ja  
Siivousliike Lainio Oy:n liiketoiminnat. Teollisuuspalveluihin ostettiin    
Obawater Oy:n liiketoiminta. Ostettujen liiketoimintojen yhteenlaskettu     
vuosiliikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa.                    


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli kokoaikaiseksi     
muutettuna keskimäärin 7.936 (6.881). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan    
palveluksessa oli kokoaikaisia ja osa-aikaisia yhteensä 9.532 (8.805) henkilöä. 
Heistä työskenteli Suomessa 7.077 (6.650) ja muissa maissa 2.455 (2.155)    
henkilöä.                                    


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                

Yhtiön osakkeen vaihto OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tammi-maaliskuussa 
2008 oli 4.682.168 kappaletta, mikä on 12,1 % (13,9 %) osakkeiden        
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 88,9 miljoonaa euroa. Korkein  
hinta oli 23,00 euroa ja alin 17,20 euroa. Kauden päätöskurssi oli 18,00 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 698,3 miljoonaa euroa (969,5
milj. e).                                    

Osakepääoma                                   

Vuoden 2008 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.392.187 euroa.    
2005A-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääoma nousi 6.250
eurolla 19.398.437 euroon ja yhtiön osakkeiden lukumäärä 12.500 osakkeella   
38.796.874 osakkeeseen 14.2.2008.                        

Optio-ohjelmat 2005 ja 2008                           

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa. 178.000       
2005B-optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 228.500          
2005C-optio-oikeutta 43 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n    
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota,
22.000 2005B-optiota ja 1.500 2005C-optiota.                  

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella  
merkittävien osakkeiden osuus on 1,4 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.  
Kaupankäynti 2005A-optio-oikeuksilla OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä alkoi 
2.11.2007.                                   

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 230.000 optio-oikeuden antamisesta. 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n    
osakkeen. Kaikki 230.000 optio-oikeutta ovat L&T Advance Oy:n hallussa.     

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX 
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään    
senttiin. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen    
päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen    
määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta  
voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen 
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010-31.5.2012.           

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien     
merkintöjen seurauksena nousta enintään 230.000 uudella osakkeella. Näiden   
osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.    

Osakkeenomistajat                                

Yhtiöllä oli kauden lopussa 5.263 (4.664) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 11,3 % (8,2 %) osakekannasta.    

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.3.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja 
äänistä oli laskenut 4,52 prosenttiin.                     

Hallituksen valtuudet                              

Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta  
1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2008.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Eero Hautaniemi,  
Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä Heikki 
Bergholm ja Matti Kavetvuo.                           

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 230.000 optio-oikeuden antamisesta 
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.                       

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

Lassila & Tikanoja myi 22.1.2008 omistamansa Ekokem Oy Ab:n osakkeet Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myydyt osakkeet olivat tulleet Lassila &    
Tikanojan haltuun useiden vuosien aikana eivätkä ne enää liittyneet yhtiön   
operatiiviseen toimintaan eivätkä siten olleet välttämättömiä yhtiön      
liiketoiminnalle. Kaupasta syntyvä verovapaa myyntivoitto kirjataan vuoden 2008 
ensimmäiselle neljännekselle. Kaupan positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen 
on 14,2 miljoonaa euroa.                            


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 
riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä saattaa olla  
merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Jos seuraava talvi on 
leuto, se vaikuttaa negatiivisesti L&T Biowatin tuloskehitykseen. Latvian    
jätelainsäädännön suunnitellulla muutoksella saattaa olla haitallisia      
vaikutuksia Riian jätehuollon kilpailutilanteeseen vuoden loppupuolella.    


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Kysyntänäkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät, sen
sijaan kustannuskehitys ja kustannusten siirtäminen hintoihin on haasteellista. 
Orgaanisen kasvun arvioidaan pysyvän vahvana. Koko vuoden liikevaihdon     
arvioidaan kasvavan pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti eli yli 10      
prosenttia. Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän       
viimevuotisella tasolla. Tulos paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton     
ansiosta.                                    

Ympäristöpalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Kasvanut       
laitoskapasiteetti ja monipuolinen palvelutarjonta vahvistanevat L&T:n asemaa  
markkinoilla. Kierrätyslaitosten ja kaatopaikkakapasiteetin kasvattamista sekä 
toiminnan maantieteellistä laajentamista Venäjällä jatketaan.          

Jo toinen peräkkäinen leuto talvi vaikeutti metsänkorjuutöitä ja nosti L&T   
Biowatin raaka-aineiden ja alihankintapalveluiden kustannuksia. Polttoaineiden 
kysynnän arvioidaan pysyvän aikaisemmin ennakoitua alhaisempana myös toisen   
vuosineljänneksen aikana, kun asiakkaat käyttävät talvesta yli jääneitä     
varastojaan. Loppuvuoden aikana L&T Biowatti panostaa edelleen metsähakkeen   
hankintaorganisaation ja keräyskaluston vahvistamiseen ja rakentaa kaksi    
pellettitehdasta, joista toinen otetaan käyttöön kesällä ja toinen vuoden    
lopussa. L&T Biowatin koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän suunnitellusta.  

Ympäristöpalveluiden liikevoiton arvioidaan pysyvän vähintään viimevuotisella  
tasolla. Uudisrakentamisen mahdollinen hiljentyminen voi kuitenkin heijastua  
kierrätyslaitosten vastaanottovolyymeihin.                   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa markkinanäkymät ovat toistaiseksi hyvät,   
vaikka kilpailutilanteen odotetaan säilyvän haasteellisena ja marginaalien   
pysyvän tiukkoina. Suomessa kustannuksia nostaa sosiaalikulujen nousu.     
Ulkomaantoimintojen tuloksen arvioidaan paranevan, mutta koko vuoden tulos   
jäänee vielä jonkin verran tappiolliseksi. Keskeistä ulkomaantoiminnan     
kannattavuuden parantamisessa on liikevaihdon kasvattaminen. Toimialan     
liikevoiton arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla.             

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat edelleen pääosin positiiviset.    
Kysyntä näyttää normalisoituneen katsauskauden lopussa, ja L&T:n asema     
markkinoilla on vahvistunut. Jätevesipalvelut ja vahinkosaneeraus lisäävät   
kapasiteettiaan ja parantavat palvelukykyään Suomessa. L&T Recoilin       
regenerointilaitoksen rakentaminen etenee ja laitos valmistunee vuoden     
loppupuolella. Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan
edellyttäen, ettei öljyn maailmanmarkkinahinta nouse merkittävästi nykyisestä  
eikä regenerointilaitoksen koekäyttöjakso muodostu ennakoitua pidemmäksi.    

Investoinnit jäänevät edellisvuotista alhaisemmalle tasolle ja pääpaino on   
orgaanisessa kasvussa.                             


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |   22,8 |    9,2 |    48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin kaatopaikkaliiketoiminnan   |      |      |    2,3 |
| myyntitappio ja muun toiminnan     |      |      |       |
| integrointi              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen   |      |      |    0,4 |
| Venäjän toiminnan           |      |      |       |
| uudelleenorganisointi         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin osakkeiden    |   -14,3 |      |       |
| myynnistä               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset            |   0,3 |    1,1 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan liikevoitto  |    8,8 |   10,3 |    54,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2008                      

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2007. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia        
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Tulevat muutokset on selostettu tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteissa vuosikertomuksessa 2007. Kirjatut tuloverot perustuvat  
vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan 
koko tilikaudella.                               

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e            |   1-3 |   1-3 | Muutos % |   1-12 |
|                |  /2008 |  /2007 |      |  /2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          | 147 331 |  129 113 |   14,1 | 554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -131 802 | -112 442 |   17,2 | -478 151 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE          |  15 529 |  16 671 |   -6,9 |  76 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |  14 926 |    642 |      |   3 834 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin   |  -3 891 |  -3 822 |    1,8 |  -14 616 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut        |  -3 075 |  -2 939 |    4,6 |  -11 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |   -654 |  -1 391 |   -53,0 |  -5 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO          |  22 835 |   9 161 |   149,3 |  48 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   394 |    315 |   25,1 |   1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |  -1 494 |  -1 167 |   28,0 |  -5 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA      |  21 735 |   8 309 |   161,6 |  44 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  -2 002 |  -2 243 |   -10,7 |  -12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO       |  19 733 |   6 066 |   225,3 |  32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |      |
| jakautuminen:         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  19 724 |   5 894 |      |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |    9 |    172 |      |   258 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e     |  0,51 |   0,15 |      |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen   |  0,51 |   0,15 |      |   0,82 |
| tulos, e            |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                   |  3/2008 |  3/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  | 120 028 | 118 837 | 119 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista   |  29 181 |  33 824 |  30 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |  11 944 |  8 539 |  11 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 161 153 | 161 200 | 162 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                 |  3 532 |  3 426 |  3 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat         |  38 614 |  37 813 |  39 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              | 104 736 |  90 444 | 103 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet         |    82 |   290 |    82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  |  9 682 |  3 390 |  4 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 156 646 | 135 363 | 151 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä         |     |    3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |   408 |  2 976 |   410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |  4 337 |  3 300 |  3 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |  1 015 |   793 |   924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                |   621 |   230 |   236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  6 381 |  7 302 |  5 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        | 324 180 | 303 865 | 319 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |  12 330 |  6 551 |  14 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |  78 639 |  72 084 |  71 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset             |   667 |   950 |  1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                |  3 019 |  3 827 |   774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |  2 991 |  5 488 |  21 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |  11 160 |  10 321 |  9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        | 108 806 |  99 221 | 118 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               | 432 986 | 403 086 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |  19 398 |  19 275 |  19 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |  50 645 |  47 902 |  50 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |   -602 |   -227 |  14 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            | 118 407 |  85 810 |  86 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |  19 724 |  5 894 |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 207 572 | 158 654 | 202 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |   190 |  2 626 |   187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ             | 207 762 | 161 280 | 202 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |  29 606 |  29 863 |  29 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |   555 |   405 |   542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |   962 |   834 |   953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  80 039 |  64 182 |  81 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   512 |   453 |   500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 111 674 |  95 737 | 113 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  21 597 |  39 709 |  35 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |  90 631 | 105 395 |  85 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat               |  1 127 |   350 |   897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |   131 |   451 |   794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |    64 |   164 |   102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 113 550 | 146 069 | 122 733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ               | 225 224 | 241 806 | 235 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        | 432 986 | 403 086 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                    | 3/2008 | 3/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA           |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 19 733 |  6 066 |  32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut      |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | 2 002 |  2 243 |  12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset          | 9 239 |  7 718 |  33 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 1 100 |   852 |  4 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset               |  263 |  1 183 |  2 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |  -15 |  -466 |   -859 |
|                        |  170 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta   | 17 167 | 17 596 |  84 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos  | -8 498 | -8 447 |  -4 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos           | 2 007 |  1 020 |  -6 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos    | 4 862 |  2 308 |  -1 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             | -1 629 | -5 119 | -13 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |  -586 |  -669 |  -5 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |  303 |   333 |  1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                | -3 616 | -2 813 | -12 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA         | 11 639 |  9 328 |  55 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA            |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryritykset ja liiketoiminnat   |  -247 | -31 510 | -37 050 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat    |    |     |  1 878 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin   |  -13 | -8 058 | -49 109 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin          |  451 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien         |  681 |   227 |  2 261 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit      |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin |   -1 |  -104 |   -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos    |   13 |   21 |    1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten | 16 803 |   43 |  1 098 |
| myynnit                    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista        |    |     |    4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA         | 3 798 | -39 381 | -81 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA             |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut          |  178 |   247 |  2 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        | -3 759 | 21 485 |  23 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    |     |  50 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |  -11 |  -362 | -39 909 |
|                        |  691 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |    |  -180 | -21 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA          |  -15 | 21 190 |  14 980 |
|                        |  272 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS         |  165 | -8 863 | -10 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa       | 14 008 | 24 790 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |  -24 |  -117 |   -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten sijoitusten |   2 |   -1 |      |
| käyvän arvon muutos              |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA  | 14 151 | 15 809 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------

Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                    | 3/2008 | 3/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   | 11 160 | 10 321 |   9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitus- ja yritystodistukset        | 2 991 |  5 488 |   4 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 14 151 | 15 809 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e    | Osake | Yli- | Ar- | Kerty- |  Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | -pääo | kurs- | von- | neet | yhtiön | mistön | pääoma |
|       |  ma |  si- | muu- | voit- | omista- | osuus |  yh- |
|       |    | rahas- | tos- |  to- | jille |     | teensä |
|       |    |  to |  ja | varat | kuuluva |     |     |
|       |    |    | muut |    |  oma |     |     |
|       |    |    | ra- |    | pääoma |     |     |
|       |    |    | has- |    |     |     |     |
|       |    |    | tot |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 50 474 |  14 |  118 | 202 157 |   187 | 202 344 |
| 1.1.2008   |  392 |    |  055 |  236 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    | -314 |    |  -314 |     |  -314 |
| to, käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    | -14 2 |    | -14 238 |     | -14 238 |
| olevat    |    |    |  38 |    |     |     |     |
| lyhyt-    |    |    |    |    |     |     |     |
| aikaiset   |    |    |    |    |     |     |     |
| sijoituk-  |    |    |    |    |     |     |     |
| set,käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    | -105 |    |  -105 |   -6 |  -111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |  -14 |    | -14 656 |   -6 | -14 662 |
| omaan    |    |    |  656 |    |     |     |     |
| pääomaan   |    |    |    |    |     |     |     |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    | 19 724 | 19 724 |    9 | 19 733 |
| voitto    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    | -14 6 | 19 724 |  5 068 |    3 |  5 071 |
| kirjatut   |    |    |  56 |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |    |     |     |     |
| kitseminen  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   6 |  172 |    |    |   178 |     |   178 |
| 2002-    |    |    |    |    |     |     |     |
| optioilla  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  171 |   171 |     |   171 |
| optioista  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 50 645 | -602 |  138 |     |   190 | 207 762 |
| 31.3.2008  |  398 |    |    |  131 | 207 572 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 47 666 |  326 |  106 | 174 160 |  2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007   |  264 |    |    |  904 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    |  22 |    |   22 |     |   22 |
| to,     |    |    |    |    |     |     |     |
| käyvän arvon |    |    |    |    |     |     |     |
| muutos    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |  -6 |    |   -6 |     |   -6 |
| olevat    |    |    |    |    |     |     |     |
| lyhyt-    |    |    |    |    |     |     |     |
| aikaiset   |    |    |    |    |     |     |     |
| sijoituk-  |    |    |    |    |     |     |     |
| set,käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    | -569 |   6 |  -563 |     |  -563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    | -553 |   6 |  -547 |     |  -547 |
| omaan    |    |    |    |    |     |     |     |
| pääomaan   |    |    |    |    |     |     |     |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    | 5 894 |  5 894 |   172 |  6 066 |
| voitto    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    | -553 | 5 900 |  5 347 |   172 |  5 519 |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |    |     |     |     |
| kitseminen  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |  11 |  236 |    |    |   247 |     |   247 |
| 2002-    |    |    |    |    |     |     |     |
| optioilla  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  102 |   102 |     |   102 |
| optioista  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |  -21 | -21 202 |  -180 | -21 382 |
|       |    |    |    |  202 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön |    |    |    |    |     |   -75 |   -75 |
| osto     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 47 902 | -227 | 91 704 | 158 654 |  2 626 | 161 280 |
| 31.3.2007  |  275 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 3/2008 |  3/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e          |  0,51 |   0,15 |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, e    |  0,51 |   0,15 |   0,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     |  0,30 |   0,24 |   1,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. e                |  15,7 |    3,6 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 e         | 14 093 |  47 185 |  93 187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1000 e              |  9 239 |   7 718 |  33 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e            |  5,35 |   4,12 |   5,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %           |  38,5 |   14,4 |   17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %        |  29,5 |   14,6 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |  48,8 |   40,5 |   46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                 |  42,1 |   54,6 |   42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1000 e       | 87 486 |  88 082 |  86 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna    |  7 936 |   6 881 |   7 819 |
| keskimäärin                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, kokoaikaiset ja osa-aikaiset  |  9 532 |   8 805 |   9 387 |
| yhteensä kauden lopussa          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä,  |     |      |      |
| 1000 kpl                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana         | 38 791 |  38 539 |  38 670 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa               | 38 797 |  38 550 |  38 784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana, laimennettu   | 38 849 |  38 784 |  38 843 |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

LIIKEVAIHTO                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e          | 1-3/2008 | 1-3/2007 |  Muutos % |  1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut    |  75 480 |  65 398 |    15,4 |   279 845 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja      |  55 574 |  48 720 |    14,1 |   204 141 |
| käyttäjäpalvelut     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspalvelut    |  17 375 |  16 150 |    7,6 |    75 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut |     0 |     3 |      |      10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialojen välinen   |  -1 098 |  -1 158 |      |    -4 862 |
| liikevaihto       |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  147 331 |  129 113 |    14,1 |   554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         | 1-3/20 |  % | 1-3/200 |   % | 1-12/200 |   % |
|             |   08 |   |    7 |    |    7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut    | 8 423 | 11,2 |  8 771 | 13,4 |  34 977 | 12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja     | 1 609 | 2,9 |  1 087 |  2,2 |  11 005 |  5,4 |
| käyttäjäpalvelut    |    |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspalvelut   |  -878 | -5,1 |  -139 | -0,9 |  4 769 |  6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja   | 13 681 |    |  -558 |    |  -1 976 |    |
| muut          |    |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------