Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.­-31.3.2009

 • 36 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   5.5.2009 KLO 8.00       
	                                     

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­-31.3.2009
            
- Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e)               
- Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e)                
- Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa euroa (8,8 milj. e)    
- Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,51 e)                   
- Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan  
olevan samalla tasolla kuin viime vuonna.                    


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 146,4    
miljoonaa euroa (147,3 milj. e). Liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (22,8   
milj. e), mikä on 6,8 % (15,5 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan    
liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (8,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli  
0,16 euroa (0,51 e). Vertailukauden liikevoittoa ja tulosta kasvatti Ekokem Oy:n
osakkeiden myynnistä syntynyt 14,3 miljoonan euron myyntivoitto.        

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 
ja tulos parani, mutta Ympäristöpalveluiden liikevaihto ja kannattavuus jäivät 
vertailukaudesta. Uusioraaka-aineiden alhaisina pysyneet markkinahinnat sekä  
vähäinen kysyntä rasittivat edelleen kierrätyspalveluiden tulosta, ja L&T    
Biowatin tulosta heikensivät metsäteollisuuden alentuneet käyntiasteet ja    
puupohjaisten biopolttoaineiden heikentynyt kysyntä.              

Tuotannon tehostamistoimista, joilla toimintaa ja kustannuksia sopeutetaan   
nykyiseen markkinatilanteeseen, on ensimmäiselle neljännekselle kirjattu 1,2  
miljoonan euron kertaluonteinen uudelleenjärjestelykulu.            


AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1-3/2009 | 1-3/2008 |  Muutos % | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €    |   146,4 |   147,3 |    -0,6 |   606,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan   |   11,2 |    8,8 |    27,3 |   45,0 |
| liikevoitto, milj. € *   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €    |   10,0 |   22,8 |   -56,3 |   55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti    |    6,8 |   15,5 |      |    9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. |    8,3 |   21,7 |   -61,8 |   50,7 |
| €              |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €   |   0,16 |   0,51 |   -68,6 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €        |    2,0 |   15,7 |   -87,3 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa  
                       
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN 
                      
Ympäristöpalvelut                                

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 72,3 miljoonaa euroa
(75,5 milj. e) ja se pieneni 4,2 %. Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (8,4  
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa (8,4 milj.
e).                                       

Jätehuollon liikevaihto ja kannattavuus olivat viimevuotisella tasolla.     

Kierrätyspalveluiden liikevaihto ja kannattavuus laskivat pääasiassa      
kierrätyskelpoisten jätemateriaalien volyymien supistumisen takia.       
Kierrätyspolttoaineiden ja kierrätyspuuhakkeen kysyntä piristyi alkuvuoden   
aikana, mutta uusioraaka-aineiden (muovit, kuidut, metallit) markkinahinnat ja 
kysyntä pysyivät alhaisina.  
                         
Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin rakentamista jatkettiin. Uusi    
kierrätyspuuyksikkö valmistuu vuoden toisella neljänneksellä. Jatkorakentamisen 
investointiohjelmaa on muutettu siten, että hanke toteutetaan kombilaitoksena. 
Investointi käsittää rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen    
yhdistetyn kierrätyslaitoksen, joka valmistuu vuonna 2010. Investointi jää näin 
ollen alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi.                  

L&T Biowatti jäi tavoitteistaan metsäteollisuuden alentuneiden käyntiasteiden ja
puunkorjuumäärien pienenemisen takia. Biopolttoaineiden kysyntä oli alkuvuonna 
oletettua alhaisempaa. Tähän vaikutti muun muassa alhainen sähkön tuotanto sekä 
alhainen päästöoikeuden hinta yhdistettynä kivihiilen ja öljyn hinnan laskuun. 
Energiapuun hankintaa tehostavan metsäpalveluorganisaation toiminta pääsi    
täyteen käyntiin tammikuussa.                          

Tuotannon tehostamistoimia jatkettiin Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnoissa 
ja niiden kannattavuus säilyi hyvänä.                      

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut)     
ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 61,1 miljoonaa euroa (59,3 milj. e) ja 
se kasvoi 3,2 %. Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).       
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).   

Suomessa erityisesti kiinteistönhoidon liikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden  
myynnissä onnistuttiin talouden epävarmuudesta huolimatta. Teollisuuspalveluista
siirtyneessä vahinkosaneerauksessa kaudelle ajoittui suuria projekteja.     
Toimialan Suomen liiketoiminnan tulos parani tuottavuuden            
tehostamistoimenpiteiden ja kiinteiden kulujen karsimisen ansiosta.       

Ruotsin ja Venäjän liikevaihto laski pääasiassa Ruotsin kruunun ja Venäjän   
ruplan heikentymisen vuoksi, ja Latvian liikevaihto kasvoi. Venäjän ja Latvian 
toiminnan tulos oli positiivinen. Ruotsin toiminnan tulos parani, mutta oli   
edelleen tappiollinen. Ruotsissa jatketaan tervehdyttämisohjelmaa kannattavuuden
parantamiseksi. Venäjän siivouspalveluille myönnettiin laatusertifikaatti ISO  
9001 neljänneksen lopussa.                           

Teollisuuspalvelut                               

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
jätevesipalvelut, L&T Recoil) ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8,5 % 
14,9 miljoonaan euroon (13,7 milj. e). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,9
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,6   
milj. e).                                    

Toimialan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani neljännekselle ajoittuneiden
isojen projektiluonteisten toimeksiantojen ansiosta. Ongelmajätevolyymit    
laskivat alkuvuonna selvästi. Teollisuuden käyntiasteiden vaihtelut aiheuttivat 
haasteita tuotannon sopeuttamiselle.                      

Jätevesipalveluiden kysyntä oli alkuvuonna ennakoitua heikompi, mutta      
normalisoitui jakson loppupuolella. Teollisuusratkaisuissa käynnistettiin uusia 
teollisuuskumppanuuksia.                            

Tulosta rasittivat edelleen yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitoksen   
raaka-aineiden varastointiin ja toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset. 
Tuotannon ylösajo käynnistetään toukokuun aikana.                


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 70,9 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 116,2 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 28,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja vähenivät 4,3 miljoonaa euroa
vuoden alusta.  
                               
Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,1         
milj. e). Muutos johtui korollisen vieraan pääoman määrän kasvusta.       
Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin  
0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 1,2 % (0,7 %)   
liikevaihdosta ja 16,9 % (4,8 %) liikevoitosta. 
                
Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksista oman pääoman
vähennykseksi 0,4 miljoonaa euroa. 

Omavaraisuusaste oli 37,1 % (48,8 %) ja gearing-prosentti 61,4 (42,1).
Maksuvalmiuden vahvistamiseksi likvidejä varoja lisättiin nostamalla uusia
lainoja vuoden 2008 
lopulla ja tämän vuoden alussa. Likvidit varat olivat 42,2 miljoonaa euroa   
suuremmat kuin vertailukaudella. Yhtiökokous pidettiin tänä vuonna jo      
maaliskuussa, ja osingot, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, sisältyivät kauden   
lopussa korottomiin velkoihin, kun ne vertailukaudella olivat omassa pääomassa. 
Kauden aikana nostettiin kaksi uutta pitkäaikaista lainaa: 14 miljoonaa euroa  
TyEL-lainaa ja 10 miljoonan euron laina, jonka Pohjoismaiden Investointipankki 
myönsi Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin rakentamista varten.     

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,7 miljoonaa euroa (11,6 milj. e). Käyttöpääomaan
sitoutui kaudella 2,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).              

OSINKO                                     

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
3.4.2009.                                    


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 12,3 miljoonaa euroa (14,1 milj. e). Suurimmat    
rakennuskohteet olivat L&T Recoilin regenerointilaitos ja Keravan        
kierrätyslaitoksen laajennus.                          


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli kokoaikaiseksi     
muutettuna keskimäärin 8.069 (7.936). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan    
palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.112 (9.532) henkilöä. Heistä 
työskenteli Suomessa 7.001 (7.077) ja muissa maissa 2.111 (2.455) henkilöä.   


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa 2009 oli    
1.424.322 kappaletta, mikä on 3,7 % (12,1 %) osakkeiden keskimääräisestä    
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 15,3 miljoonaa euroa (88,9 milj. e). Korkein   
hinta oli 12,09 euroa ja alin 9,40 euroa. Kauden päätöskurssi oli 9,42 euroa.  
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 365,5 miljoonaa euroa (698,3
milj. e).                                    

Osakepääoma                                   
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja osakkeiden lukumäärä   
38.798.874 osaketta.                              

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa ja 176.000      
2005B-optio-oikeutta 32 avainhenkilön hallussa. 203.000 2005C-optio-oikeutta on 
38 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman     
tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota, 24.000      
2005B-optiota ja 27.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. 

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika 2005A-optioilla on    
2.11.2007-29.5.2009, 2005B-optioilla 3.11.2008-31.5.2010 ja 2005C-optioilla   
2.11.2009-31.5.2011.                              

Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus 
on 1,4 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti      
2005A-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2007 ja        
2005B-optio-oikeuksilla 2.1.2009.                        

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 202.000     
optio-oikeutta on 39 avainhenkilön hallussa ja 28.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 202.000 uudella osakkeella.  
Näiden osakkeiden osuus on 0,5 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. 

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009
maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Mahdollinen  
palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu perustamisvaiheessa 
28 henkilöä.                                  

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 6.476 (5.263) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,7 % (11,3 %) osakekannasta.    

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    
Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.4.2009 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli laskenut 7,6 prosenttiin.                      

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutusten perusteella ei ole hankittu eikä  
luovutettu osakkeita kauden aikana.                       

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 3.4.2009.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena  
jäsenenä Hille Korhonen.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
25.3.2009.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Juhani Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen     
puheenjohtajaksi Juhani Lassilan ja jäseniksi Eero Hautaniemen ja Hille     
Korhosen.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.3.2009 yhtiö tiedotti, että sen hallitus on päättänyt osakepohjaisen     
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009
maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Mahdollinen  
palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu perustamisvaiheessa 
28 henkilöä.                                  

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Laajentuessaan ja pitkittyessään talouden taantuma alentaa jätemateriaalien   
kuljetus- ja kierrätysvolyymeja sekä tilaustöiden määrää. Rakentamisen     
hidastuminen on jo näkynyt rakennusjätemäärien pienenemisenä. Mikäli      
uusioraaka-aineiden markkinahintojen epävakaus jatkuu ja kysyntä pysyy     
alhaisena, se vaikuttaa heikentävästi kierrätyspalveluiden kannattavuuteen.   
Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän nopeat vaihtelut voivat vaikeuttaa  
töiden suunnittelua ja toteutusta.                       

L&T Recoilin laitoksen ylösajon pitkittyminen voi vaikuttaa           
Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Siihen vaikuttaa negatiivisesti myös    
raakaöljyn hinnan säilyminen nykyisellä alhaisella tasolla, koska perusöljyn  
hintataso seuraa viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.              

Metsäteollisuuden alhaisten käyntiasteiden mahdollinen jatkuminen vaikeuttaa L&T
Biowatin sivutuoteraaka-aineiden hankintaa. Pellettituotannon edellyttämän   
raaka-aineen saatavuus on huonontunut merkittävästi ja sen hinta on korkea.   
Tuontipelletin hintataso on tällä hetkellä selvästi Suomessa tuotettua pellettiä
edullisempi.                                  

Latvian talouden epävakaudella ja kilpailuolosuhteiden kiristymisellä saattaa  
olla haitallisia vaikutuksia Riian jätehuollon kannattavuuteen.         


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Pääosa L&T:n liiketoiminnasta tapahtuu vähäsyklisillä markkinoilla, mutta    
talouden taantuma heijastuu myös L&T:n tarjoamien palveluiden kysyntään.    

Jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymien arvioidaan pienenevän edelleen 
loppuvuonna. Uusioraaka-aineiden markkinahintojen ja kysynnän ennakoidaan    
pysyvän alhaisina lähikuukausien ajan. Metsäteollisuuden käyntiasteet ovat   
edelleen alhaiset, mikä vaikeuttaa L&T Biowatin raaka-aineen hankintaa.     
Fossiilisten polttoaineiden alhainen hintataso rajoittaa puupohjaisten     
biopolttoaineiden kysyntää ja hinnoittelua.                   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa kilpailutilanne jatkuu kireänä ja      
kilpailutukset lisääntyvät. Talouden epävakaus vaikeuttaa uus- ja lisämyyntiä ja
sopimuksia uusittaessa palveluja karsitaan.                   

Teollisuuspalveluiden markkinatilanteen arvioidaan pysyvän haasteellisena koko 
vuoden. Kysynnän odotetaan kuitenkin vilkastuvan ensimmäisen neljänneksen    
jälkeen aikaisempien vuosien tapaan. Teollisuuden alentuneet käyntiasteet    
pienentävät ongelmajätevolyymeja ja kysynnän nopeat vaihtelut pitävät tuotannon 
sopeuttamisen haasteellisena.                          

Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan   
olevan samalla tasolla kuin viime vuonna. Tämä edellyttää onnistumista toiminnan
ja kustannusten sopeuttamisessa sekä L&T Recoilin toiminnan käynnistymistä   
suunnitelmien mukaan.                              OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €                | 1-3/2009 | 1-3/2008 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |   10,0 |   22,8 |    55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:         |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin liikearvon           |       |      |     3,1 |
| arvonalentumistappio          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus     |       |      |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norjan liiketoiminnan myyntitappio   |       |      |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin osakkeiden    |       |   -14,3 |    -14,3 |
| myynnistä               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset            |       |    0,3 |    -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut        |    1,2 |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan liikevoitto  |   11,2 |    8,8 |    45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2009                      

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2008. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia        
IFRS-standardeja ja -tulkintoja.                        

Seuraavilla tilikaudella 2009 voimaan astuneilla uusilla standardeilla ja    
standardimuutoksilla on ollut vaikutusta tämän osavuosikatsauksen tietoihin:  

IFRS 8 Toiminnalliset segmentit                         
Standardi IFRS 8 Toiminnalliset segmentit korvaa entisen            
Segmenttiraportointi-standardin (IAS 14). IFRS 8 edellyttää raportoinnin    
esittämistä johdon näkökulmasta: Segmenttitietojen on perustuttava johdolle   
toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin      
laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei juurikaan muuta L&T:n     
segmenteistä esittämää informaatiota, koska aikaisempikin segmenttiraportointi 
perustui konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Sisäinen raportointi on  
IFRS-standardien mukainen. Raportoitavat segmentit pysyvät ennallaan, mutta   
Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut ja Teollisuuspalvelut -segmenttien väillä on  
tapahtunut muutos, kun vahinkosaneeraus siirtyi osaksi Kiinteistö- ja      
käyttäjäpalveluita. Muilta osin segmenttijaon perusteet ja voiton ja tappion  
määritys ovat samat kuin vuositilinpäätöksessä. Voittoa ja tappiota kuvaavana  
tunnuslukuna käytetään edelleen liikevoittoa. Segmenttien liikevaihto eritellään
osavuosikatsauksessa aiemmista osavuosikatsauksista poiketen ulkoiseen ja    
sisäiseen liikevaihtoon sekä esitetään liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon 
ennen veroja. Standardin käyttöönotto muuttaa myös vuositilinpäätöksen     
liitetietoja.                                  

IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen                    
Uudistettu standardi muuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman   
esitystapaa. Laskelmassa oman pääoman muutoksista eritellään uudistetun     
standardin mukaan vain liiketoimet omistajien kanssa. Ns. laajassa       
tuloslaskelmassa esitetään kauden aikana tapahtunut liiketoimista ja muista   
tapahtumista johtuva oman pääoman muutos, joka ei aiheudu liiketoimista     
omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Standardi sallii, 
että tuloslaskelma esitetään yhtenä laajana tuloslaskelmana tai kahtena     
erillisenä laskelmana. L&T on ottanut käyttöön kaksi erillistä tuloslaskelmaa: 
Erikseen voiton tai tappion osatekijöitä osoittavan laskelman ja toisen, joka  
lähtee voitosta tai tappiosta ja jossa esitetään muut laajan tuloksen erät. Oman
pääoman muutoslaskelman nimi on muuttunut laskelmaksi oman pääoman muutoksista. 
                                        
Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen         
tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.        

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €            | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos % | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 146 432 |  147 331 |   -0,6 |  605 996 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -129 230 | -131 802 |   -2,0 | -533 681 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate          |  17 202 |  15 529 |   10,8 |  72 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   351 |  14 926 |   -97,6 |  21 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin   |  -4 069 |  -3 891 |    4,6 |  -16 228 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut        |  -2 681 |  -3 075 |   -12,8 |  -12 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |   -818 |   -654 |   25,1 |  -7 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon arvonalentuminen  |      |       |      |  -3 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  9 985 |  22 835 |   -56,3 |  55 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   411 |    394 |    4,3 |   1 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |  -2 096 |  -1 494 |   40,3 |  -6 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  8 300 |  21 735 |   -61,8 |  50 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  -2 200 |  -2 002 |    9,9 |  -10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |  6 100 |  19 733 |   -69,1 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |      |
| jakautuminen:         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  6 104 |  19 724 |      |  39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |    -4 |     9 |      |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €    |   0,16 |   0,51 |      |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen  |   0,16 |   0,51 |      |   1,03 |
| tulos, €           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 | 1-3/2009 | 1-3/2008 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   6 100 |  19 733 |   39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, verojen   |      |      |       |
| jälkeen                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän arvon muutos  |   -434 |   -314 |    -972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset    |      |      |       |
| sijoitukset              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella            |    73 |    -1 |     29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luokittelun muutoksesta johtuvat    |       |  -14 238 |   -14 238 |
| oikaisut                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset    |    73 |  -14 239 |   -14 209 |
| sijoitukset              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |   -309 |   -110 |   -1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kauden laajan tuloksen erät,   |   -670 |  -14 663 |   -17 043 |
| verojen jälkeen            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos, verojen    |   5 430 |   5 070 |   22 925 |
| jälkeen                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |   5 448 |   5 067 |   22 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |    -18 |     3 |     -25 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloverojen määrä on eritelty liitetiedoissa taulukossa Verovaikutukset, muut  
laajan tuloksen erät.                              


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2009 |   3/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |  115 401 |  120 028 |  115 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta         |   6 869 |   7 597 |   7 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset        |  12 667 |   14 680 |   13 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista    |   4 678 |   6 904 |   5 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      |  11 794 |   11 944 |   11 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  151 409 |  161 153 |  152 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |   3 832 |   3 532 |   3 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |  42 599 |   38 614 |   43 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto           |  113 775 |  104 736 |  113 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet      |    79 |     82 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |  39 368 |   9 682 |   35 433 |
| hankinnat               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  199 653 |  156 646 |  197 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset     |    502 |    408 |    502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset        |   4 893 |   4 337 |   4 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      |   1 223 |   1 015 |    945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset             |    712 |    621 |    689 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   7 330 |   6 381 |   6 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      |  358 392 |  324 180 |  356 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |  17 729 |   12 330 |   18 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |  80 815 |   78 639 |   74 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset           |    29 |    667 |    112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut             |   4 103 |   3 019 |    986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset     |  36 958 |   2 991 |   20 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  19 391 |   11 160 |   6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      |  159 025 |  108 806 |  121 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             |  517 417 |  432 986 |  477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2009 |   3/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma   |       |      |      |
| pääoma                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  19 399 |   19 398 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |  50 673 |   50 645 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot             |  -3 620 |    -602 |   -2 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         |  116 622 |  118 407 |   97 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   6 104 |   19 724 |   39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  189 178 |  207 572 |  204 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus           |    144 |    190 |    162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä          |  189 322 |  207 762 |  205 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |  32 539 |   29 606 |   32 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |    687 |    555 |    674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   1 923 |    962 |   1 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  121 525 |   80 039 |  102 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |   1 177 |    512 |   1 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  157 851 |  111 674 |  138 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  51 040 |   21 597 |   44 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        |  117 624 |   90 631 |   88 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat            |   1 196 |   1 127 |    610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat               |    45 |    131 |    273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |    339 |     64 |     14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  170 244 |  113 550 |  133 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             |  328 095 |  225 224 |  272 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      |  517 417 |  432 986 |  477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2009 |   3/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   6 100 |   19 733 |   39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 |   2 200 |   2 002 |   10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset      |   9 952 |   9 239 |   40 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        |   1 685 |   1 100 |   4 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset            |      |    263 |   -2 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto        |       |  -14 258 |  -14 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnat        |       |      |   2 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |    31 |    -912 |    444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman    |  19 968 |   17 167 |   83 064 |
| muutosta                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten  |  -11 473 |   -8 498 |   3 502 |
| muutos                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        |   1 085 |   2 007 |   -4 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos |   7 822 |   4 862 |   3 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |  -2 566 |   -1 629 |   2 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             |  -1 459 |    -586 |   -5 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              |    320 |    303 |   1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             |   -562 |   -3 616 |  -10 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     |  15 701 |   11 639 |   70 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta        |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja       |       |    -247 |   -4 298 |
| liiketoiminnat vähennettynä      |      |      |      |
| hankintahetken rahavaroilla      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja        |       |      |     23 |
| liiketoiminnat vähennettynä      |      |      |      |
| myyntihetken rahavaroilla       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      |  -12 236 |  -13 451 |  -77 542 |
| aineettomiin              |      |      |      |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |    560 |    681 |    789 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin    |    -1 |     -1 |    -200 |
| sijoituksiin              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos |    -18 |     13 |    -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten   |    -4 |   16 803 |   16 867 |
| sijoitusten myynnit          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista     |       |       |     4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      |  -11 699 |   3 798 |  -64 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut       |      |    178 |    206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     |   3 211 |   -3 759 |   -4 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |  24 000 |      |   47 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |  -1 387 |  -11 691 |  -14 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            |      |       |  -21 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       |  25 824 |  -15 272 |   6 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos     |  29 826 |    165 |   12 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa    |  26 517 |   14 008 |   14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    -93 |    -24 |    -339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten   |    99 |     2 |     40 |
| sijoitusten              |      |      |      |
| käyvän arvon muutos          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden   |  56 349 |   14 151 |   26 517 |
| lopussa                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat             |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2009 |   3/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  19 391 |   11 160 |   6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustodistukset          |  36 958 |   2 991 |   20 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  56 349 |   14 151 |   26 517 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €   | Osake |  Yli- | Arvonm | Kertyn |   Emo- | Vähemm |   Oma |
|       | -pääo |   k | uutos- |  eet |   yht | istön | pääoma |
|       |  ma | urssir |   ja | voitto |   iön | osuus | yhteens |
|       |    | ahasto |  muut | varat | omistaji |    |    ä |
|       |    |    | rahas- |    |   lle |    |     |
|       |    |    |  tot |    | kuuluva |    |     |
|       |    |    |    |    |   oma |    |     |
|       |    |    |    |    |  pääoma |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  19 | 50 673 | -2 964 |  137 | 204 876 |  162 | 205 038 |
| 1.1.2009  |  399 |    |    |  768 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-palki |     |     |     |     |     |     |     |
| tseminen  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  193 |   193 |    |   193 |
| optioista  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |  -21 | -21 339 |    | -21 339 |
|       |    |    |    |  339 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |  -656 | 6 104 |  5 448 |  -18 |  5 430 |
| laaja tulos |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  19 | 50 673 | -3 620 |  122 | 189 178 |  144 | 189 322 |
| 31.3.2009  |  399 |    |    |  726 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  19 | 50 474 | 14 055 |  118 | 202 157 |  187 | 202 344 |
| 1.1.2008  |  392 |    |    |  236 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-palki |    |    |    |    |     |    |     |
| tseminen  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   6 |  171 |    |    |   177 |    |   177 |
| 2005-optioi |    |    |    |    |     |    |     |
| lla     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  171 |   171 |    |   171 |
| optioista  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    |  -14 | 19 724 |  5 067 |   3 |  5 070 |
| laaja tulos |    |    |  657 |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  19 | 50 645 |  -602 |  138 | 207 572 |  190 | 207 762 |
| 31.3.2008  |  398 |    |    |  131 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  3/2009 |  3/2008 | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €           |   0,16 |   0,51 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, €     |   0,16 |   0,51 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, €      |   0,40 |   0,30 |   1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €                |   2,0 |   15,7 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 €         |  12 287 |  14 093 |  84 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1000 €               |  9 952 |  9 239 |  40 985 |
------------------------------------------