Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

 • 35 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  29.4.2010 KLO 8.00          


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­-31.3.2010            

- Liikevaihto 153,9 miljoonaa euroa (146,4 milj. e)               
- Liikevoitto 6,6 miljoonaa euroa (10,0 milj. e)                
- Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (11,2 milj. e)    
- Osakekohtainen tulos 0,11 euroa (0,16 e)                   
- Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan  
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 153,9    
miljoonaa euroa (146,4 milj. e) ja se kasvoi 5,1 %. Liikevoitto oli 6,6     
miljoonaa euroa (10,0 milj. e), mikä on 4,3 % (6,8 %) liikevaihdosta.      
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (11,2 milj. e).   
Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,16 e).                  

Liikevaihto kasvoi runsaslumisen talven aiheuttamien Kiinteistö- ja       
käyttäjäpalveluiden tilaustöiden ansiosta. Kannattavuus heikkeni edellisvuodesta
pääasiassa yhteisyritys L&T Recoilin tappion, L&T Biowatin huonon kannattavuuden
ja Venäjän siivoustoiminnasta tehdyn luottotappiovarauksen vuoksi.       

Toimintaa tehostettiin vähentämällä kiinteitä kuluja, minkä johdosta kirjattiin 
kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,2 miljoonaa euroa.         

Kauden jälkeiset tapahtumat                           

Lassila & Tikanoja Oyj ja EcoStream Oy ovat solmineet esisopimuksen       
yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myy 50 prosentin osuutensa    
yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle       
EcoStreamille. Alustavan kauppahinnan muodostavat käteisvastike 2,5 miljoonaa  
euroa ja mahdollinen lisäkauppahinta enimmillään 1,0 miljoonaa euroa sekä hieman
alle 20 prosenttia Ecostreamin osakekannasta.                  

Tämän hetken arvion mukaan Lassila & Tikanoja kirjaa yritysjärjestelystä sen  
toteutuessa noin 25 miljoonan euron myyntivoiton. Järjestelyn          
kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa positiivinen  
käsittäen pääomalainojen takaisinmaksun ja osakkeiden kauppahinnan       
käteisosuuden. Esisopimuksen mukainen järjestely on tarkoitus saattaa päätökseen
kesäkuun 2010 loppuun mennessä ja se edellyttää muun muassa järjestelyn     
edellyttämän EcoStreamin rahoituksen ja osakeannin toteutumista.        

AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-3/ |  1-3/ | Muutos |  1-12/ |
|                   |  2010 |  2009 |    % |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €         | 153,9 | 146,4 |   5,1 |  582,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan liikevoitto, |  7,8 |  11,2 |  -30,7 |   51,3 |
| milj. €*               |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €         |  6,6 |  10,0 |  -33,5 |   50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti         |  4,3 |  6,8 |     |   8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. €     |  5,6 |  8,3 |  -32,7 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €       |  0,11 |  0,16 |     |   0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €             |  -1,1 |  2,0 |     |   16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely toimialakatsausten jälkeen                      

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       
Ympäristöpalvelut                                

Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 3,4 % ja 
oli 64,6 miljoonaa euroa (66,9 milj. e). Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa  
(6,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (7,4 
milj. e).                                    

Jätehuollon liikevaihto supistui hieman edellisvuodesta jätevolyymien      
pienenemisen takia. Runsasluminen talvi vaikeutti tuotanto-olosuhteita     
heikentäen siten tuotannon tehokkuutta. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto sen 
sijaan kasvoi. Kaudelle ajoittui muutamia merkittäviä              
materiaalihyötykäyttöurakoita. Uusioraaka-aineiden kysyntä ja hinnat elpyivät  
maltillisesti, mutta volyymit pysyivät vielä alhaisina             

Sääolosuhteet heikensivät teollisuuden tilaamien prosessipuhdistus- ja     
ongelmajätepalveluiden kysyntää, mutta teollisuuden käyntiasteiden elpyminen  
näkyi jo kysynnässä etenkin kauden loppupuolella. Kysynnän heilahtelut     
aiheuttivat edelleen haasteita tuotannon sopeuttamiselle. Vertailukaudella   
liikevaihtoa kasvattivat isot projektiluonteiset toimeksiannot.         

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja kannattavuus paranivat.  

Yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitos kärsi teknisistä ongelmista ja   
tuotanto saatiin käyntiin vasta kauden lopulla, mikä rasitti toimialan     
kannattavuutta merkittävästi. Laitos on tämän jälkeen toiminut suunnitellusti ja
lopputuotteen laatu on ollut hyvää.                       

Keravan kierrätyslaitoksen investointiohjelman toinen vaihe eteni        
suunnitellusti. Uusi rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen    
yhdistetty kierrätyslaitos valmistuu vuoden jälkipuoliskolla, mikä nostaa    
Keravan laitoksessa käsiteltävän jätteen hyödyntämisastetta selvästi.      

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) vuoden  
ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 71,5 miljoonaa euroa 
(61,1 milj. e). Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (3,4 milj. e). Operatiivisen
toiminnan liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,6 milj. e).          

Toimialan liikevaihdon kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan kiinteistönhoidon   
tilaustöistä, joita poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen talvi aiheutti.   
Kotimaan siivouspalveluiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Sopimuksia  
uusittiin molemmilla tuotelinjoilla onnistuneesti ja uusia           
vakuutusyhtiökumppanuuksia solmittiin. Kotimaan toiminnan liikevoitto parani  
edellisvuotisesta tilaustöiden lisääntymisen ansiosta, vaikka lumitöihin    
liittyvien kustannusten vuoksi liikevoiton kasvu oli liikevaihdon kasvua    
selvästi hitaampaa.                               

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli edellisvuotisella tasolla. Ruotsin toiminnan 
uusmyyntityössä onnistuttiin hyvin. Ulkomaantoiminnan tulos oli kokonaisuutena 
negatiivinen pääasiassa Venäjän toiminnasta kirjatun 0,9 miljoonan euron    
luottotappiovarauksen vuoksi.                          

Uusiutuvat energialähteet                            

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen   
liikevaihto pieneni 4,4 % 20,1 miljoonaan euroon (21,1 milj. e). Liiketappio oli
0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 milj. e) ja operatiivisen toiminnan    
liiketappio 0,9 miljoonaa euroa (operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,7 milj. 
e).                                       

Toimialan liikevaihto ja kannattavuus laskivat edellisvuodesta puupohjaisten  
polttoaineiden alentuneen kysynnän vuoksi. Kysyntää rajoittivat teollisuuden  
alhaisina pysyneet käyntiasteet sekä puupohjaisten polttoaineiden heikentynyt  
kilpailukyky fossiilisiin polttoaineisiin, kuten kivihiileen, turpeeseen ja   
öljyyn nähden. Myös päästöoikeuden hintataso oli alhainen. Toimialan      
kannattavuutta heikensi myös ulkomaan raaka-ainehankinnan lopetuskustannukset. 

OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €                 |   1-3/ |   1-3/ |   1-12/ |
|                     |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto               |    6,6 |   10,0 |   50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus      |      |      |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut         |    1,2 |    1,2 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettiliiketoiminnan lopetus  |      |      |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan       |       |       |   -0,5 |
| lisävakuutusrahaston palautus      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan liikevoitto   |    7,8 |   11,2 |   51,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,9 miljoonaa euroa (15,7 milj. e). Käyttöpääomaan
sitoutui 0,4 miljoonaa euroa (2,6 milj. e), mikä johtui myyntisaamisten     
kasvusta.                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 139,1 miljoonaa euroa (172,6   
milj. e). Korolliset nettovelat olivat 106,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat 10,0
miljoonaa euroa niin vertailukauteen kuin vuodenvaihteeseen nähden. Luottojen  
keskikorko (korkosuojaukset huomioituna) oli 3,3 %. Pitkäaikaisia lainoja    
erääntyy loppuvuoden aikana 15,5 miljoonaa euroa.                

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 1,1 miljoonaa euroa ja ne laskivat 
0,6 miljoonalla eurolla vertailukauteen nähden. Nettorahoituskulut olivat 0,7 % 
(1,2 %) liikevaihdosta. Lasku johtui korkotason alenemisesta ja korollisen   
vieraan pääoman määrän pienenemisestä. Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö   
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, käyvän arvon muutoksista kirjattiin
kauden muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna -0,2 miljoonaa   
euroa (-0,4 milj. e).                              
Omavaraisuusaste oli 40,3 % (37,1 %) ja gearing-prosentti 52,9 (61,4). Likvidit 
varat olivat kauden lopussa 32,9 miljoonaa euroa (56,3 milj. e). Kauden jälkeen 
14.4.2010 maksettiin osinkoja 21,3 milj. euroa (21,3 milj. e).         

OSINKO                                     

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
14.4.2010.                                   


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa (12,3 milj. e). Suurin      
rakennuskohde oli Keravan kierrätyslaitoksen laajennus.             


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin  
7.668 (8.069). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja  
osa-aikaisia yhteensä 8.599 (9.112) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.723 
(7.001) ja muissa maissa 1.876 (2.111) henkilöä.                


UUSI TOIMIALAJAKO                                

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutettiin  
uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa. Taloudellisen raportoinnin  
segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä     
Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti).                    

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi:  
Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja käyttäjäpalvelut. Yhtiön taloudellisen    
raportoinnin segmenttijako muutetaan vastaamaan uutta toimialajakoa 1.7.2010  
alkaen.                                     


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa 2010 oli    
1.433.298 kappaletta, mikä on 3,7 % (3,7 %) ulkona olevien osakkeiden      
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 22,3 miljoonaa euroa (15,3 milj.
e). Korkein hinta oli 16,20 euroa ja alin 14,87 euroa. Päätöskurssi oli 15,46  
euroa. Yhtiöllä on 30.000 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman 
omia osakkeita oli kauden lopussa 598,9 miljoonaa euroa (365,5 milj. e).    

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 38.768.874 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön 
hallussa olevia osakkeita oli tammi-maaliskuussa 38.768.874 osaketta.      

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
176.000 2005B-optio-oikeutta oli 32 avainhenkilön hallussa ja 200.000      
2005C-optio-oikeutta oli 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n  
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 24.000 2005B-optiota
ja 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.        

Merkintähinta 2005B-optioilla on 16,98 euroa ja 2005C-optioilla 26,87 euroa.  
Osakkeiden merkintäaika 2005B-optioilla on 3.11.2008-31.5.2010 ja        
2005C-optioilla 2.11.2009-31.5.2011.                      

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 376.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 1,0 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005B-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.1.2009 ja        
2005C-optio-oikeuksilla 2.11.2009.                       

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 193.000     
optio-oikeutta on 36 avainhenkilön hallussa ja 37.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 193.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2010
maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta     
aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 25 henkilöä.             

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 8.336 (6.476) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,3 % (8,7 %) osakekannasta.     

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja       
osakeantivaltuutuksen.                             

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 30.000 omaa osaketta, jotka edustavat 0,1 % 
kaikista osakkeista ja äänistä.                         


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 14.4.2010.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani Lassila sekä uutena  
jäsenenä Miikka Maijala.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
31.3.2010.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Miikka Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.    

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lassila ja jäseniksi Eero
Hautaniemi ja Miikka Maijala.                          

Hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi 
Matti Kavetvuon ja jäseniksi Heikki Bergholmin ja Hille Korhosen.        


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.1.2010 yhtiö tiedotti, että 8.12.2009 Suomessa aloitetut toimihenkilöitä   
koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön
vähentämistarve on enintään 110 henkilöä, mistä osa toteutuu luonnollisen    
poistuman kautta. Henkilöstövähennykset kuuluvat osana toimenpiteisiin, joiden 
avulla organisaatiota ja toimintaa sopeutetaan muuttuvaan markkinatilanteeseen. 

1.4.2010 yhtiö tiedotti, että Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010 
alkaen kahdeksi toimialaksi: Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja käyttäjäpalvelut.
Yhtiön taloudellisen raportoinnin segmenttijako muutetaan vastaamaan uutta   
toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.                         


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa tilaustöiden määrä voi vähentyä talouden   
elpymisestä huolimatta. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän nopeat    
vaihtelut voivat vaikeuttaa töiden suunnittelua ja toteutusta.         

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on  
negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä voi heikentää myös  
raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa   
viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.                      

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen, alhainen    
hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.  
Sähkön tukkuhinnan ja päästöoikeuden alhainen hintataso heikentää kysyntää.   

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.            

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa
hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.         


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Ympäristöpalveluissa jätehuollon näkymät ovat vakaat. Taloudellisen suhdanteen 
arvioidaan pitävän jätemateriaalien kuljetusvolyymit nykytasolla, mutta     
vastaavasti teollisuuden käyntiasteiden kohoaminen lisännee ongelmajäte- ja   
prosessipuhdistuspalveluiden kysyntää. Kierrätysliiketoiminnassa        
uusioraaka-aineiden hintojen elpyminen jatkunee maltillisena. L&T Recoilin   
laitoksen tuotannon arvioidaan vakiintuvan suunnitellulle tasolle.       
                                        
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän ennallaan.  
Vallitsevan taloustilanteen oletetaan lisäävän kilpailutuksia ja vähentävän   
lisäpalveluiden tilauksia.                           

Puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmalle    
tasolle. Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhainen hinta heikentää 
uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion suunnitellut tukitoimet    
uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi vaikuttavat positiivisesti    
pidemmällä aikavälillä, mutta eivät vielä kuluvana vuonna.           

Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan   
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2010                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €             | 1-3/201 | 1-3/2009 | Muutos % | 1-12/2009 |
|                |    0 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 153 902 |  146 432 |    5,1 |  582 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat |  -139 | -129 230 |    8,3 | -505 699 |
| kulut             |   945 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate           | 13 957 |  17 202 |   -18,9 |  76 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |   318 |    351 |   -9,4 |   2 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -3 469 |  -4 069 |   -14,7 |  -14 636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut        | -3 055 |  -2 681 |   14,0 |  -11 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   | -1 115 |   -818 |   36,3 |  -2 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  6 636 |   9 985 |   -33,5 |  50 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |   338 |    411 |   -17,8 |   1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         | -1 391 |  -2 096 |   -33,6 |  -6 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  5 583 |   8 300 |   -32,7 |  45 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           | -1 452 |  -2 200 |   -34,0 |  -11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |  4 131 |   6 100 |   -32,3 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |      |
| jakautuminen:         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  4 127 |   6 104 |      |  33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |    4 |    -4 |      |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €     |  0,11 |   0,16 |      |   0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen   |  0,11 |   0,16 |      |   0,85 |
| tulos, €            |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |   4 131 |   6 100 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, verojen   |      |      |      |
| jälkeen                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän arvon muutos   |    -195 |   -434 |   -343 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset     |      |      |      |
| sijoitukset               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella             |      |    73 |    -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset     |     0 |    73 |    -21 |
| sijoitukset               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |    807 |   -309 |    324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, verojen   |    612 |   -670 |    -40 |
| jälkeen                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen |   4 743 |   5 430 |  33 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille          |   4 717 |   5 448 |  33 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle              |     26 |    -18 |    85 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2010 |   3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                | 113 371 |  115 401 |  113 771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta          |  5 800 |   6 869 |   6 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset        |  11 122 |   12 667 |   11 641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista    |  2 704 |   4 678 |   3 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |  13 608 |   11 794 |   13 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 146 605 |  151 409 |  148 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |  4 075 |   3 832 |   4 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |  71 399 |   42 599 |   72 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto            | 107 612 |  113 775 |  110 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       |    82 |     79 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |  15 174 |   39 368 |   14 666 |
| hankinnat                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 198 342 |  199 653 |  201 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   525 |    502 |    525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset         |  4 159 |   4 893 |   4 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |  2 477 |   1 223 |   2 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |   644 |    712 |    726 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  7 805 |   7 330 |   7 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      | 352 752 |  358 392 |  357 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |  28 214 |   17 729 |   32 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |  87 645 |   80 815 |   77 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset           |     |     29 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              |  3 302 |   4 103 |    370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |  24 479 |   36 958 |   18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |  8 440 |   19 391 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      | 152 080 |  159 025 |  138 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             | 504 832 |  517 417 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  3/2010 |   3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma    |     |       |      |
| pääoma                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |  19 399 |   19 399 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |  50 673 |   50 673 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot              |  -2 494 |   -3 620 |   -3 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          | 128 852 |  116 622 |  116 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |  4 127 |   6 104 |   33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 200 557 |  189 178 |  217 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |   273 |    144 |    247 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           | 200 830 |  189 322 |  217 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |  32 918 |   32 539 |   33 622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |   613 |    687 |    671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |  2 486 |   1 923 |   2 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 | 116 231 |  121 525 |  120 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |  1 496 |   1 177 |   1 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 153 744 |  157 851 |  158 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  22 915 |   51 040 |   22 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         | 123 794 |  117 624 |   94 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat             |  1 336 |   1 196 |   1 073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                |  1 667 |     45 |   2 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |   546 |    339 |     55 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 150 258 |  170 244 |  120 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             | 304 002 |  328 095 |  279 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      | 504 832 |  517 417 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 3/2010 |  3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             |  4 131 |   6 100 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                   |  1 452 |   2 200 |  11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        | 10 295 |   9 952 |  40 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |  1 053 |   1 685 |   5 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto          |     |      |    -70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   342 |    31 |   1 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta | 17 273 |  19 968 |  92 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -13 041 |  -11 473 |  -4 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos          |  4 620 |   1 085 |  -14 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   |  7 991 |   7 822 |   6 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -430 |  -2 566 |  -11 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |  -266 |  -1 459 |  -7 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   211 |    320 |   1 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               | -2 912 |   -562 |  -8 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta       | 13 876 |  15 701 |  66 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat |     |      |  -1 747 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat  |     |      |    197 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -5 004 |  -12 236 |  -42 735 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien        |  1 331 |    560 |   4 328 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin      |   -3 |    -1 |    -54 |
| sijoituksiin                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos   |   85 |    -18 |    -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten     |     |    -4 |     7 |
| sijoitusten myynnit            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista       |      |       |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta        | -3 591 |  -11 699 |  -40 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       |   26 |   3 211 |  -12 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       |     |  24 000 |  43 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   | -5 002 |  -1 387 |  -34 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |     |      |  -21 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta         |      |       |   -356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta         | -4 976 |  25 824 |  -25 106 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 3/2010 |  3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos       |  5 309 |  29 826 |   1 066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      | 27 583 |  26 517 |  26 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus    |   27 |    -93 |    28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten     |      |    99 |    -28 |
| sijoitusten                |     |      |      |
| käyvän arvon muutos            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa | 32 919 |  56 349 |  27 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 3/2010 |  3/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |  8 440 |  19 391 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustodistukset            | 24 479 |  36 958 |  18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 32 919 |  56 349 |  27 583 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €    | Osakep | Yliku | Arvonm | Kertyn | Emoyhtiö | Vähem |  Oma |
|        | ääoma | rssir | uutos- |  eet |    n | mistö | pääoma |
|        |    | ahast |   ja | voitto | omistaji |   n | yhteen |
|        |    |   o |  muut | varat |   lle | osuus |   sä |
|        |    |    | rahast |    | kuuluva |    |    |
|        |    |    |   ot |    |   oma |    |    |
|        |    |    |    |    |  pääoma |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 19 399 |  50 | -3 084 |  150 | 217 002 |  247 |  217 |
| 1.1.2010   |    |  673 |    |  014 |     |    |  249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustei |    |    |    |  161 |   161 |    |  161 |
| sten     |    |    |    |    |     |    |    |
| etuuksien   |    |    |    |    |     |    |    |
| kirjaaminen  |    |    |    |    |     |    |    |
| kuluksi    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |  -21 | -21 323 |    |  -21 |
|        |    |    |    |  323 |     |    |  323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja |    |    |  590 | 4 127 |  4 717 |  26 | 4 743 |
| tulos     |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 19 399 |  50 | -2 494 |  132 | 200 557 |  273 |  200 |
| 31.3.2010   |    |  673 |    |  979 |     |    |  830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 19 399 |  50 | -2 964 |  137 | 204 876 |  162 |  205 |
| 1.1.2009   |    |  673 |    |  768 |     |    |  038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustei |    |    |    |  193 |   193 |    |  193 |
| sten     |    |    |    |    |     |    |    |
| etuuksien   |    |    |    |    |     |    |    |
| kirjaaminen  |    |    |    |    |     |    |    |
| kuluksi    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |  -21 | -21 339 |    |  -21 |
|        |    |    |    |  339 |     |    |  339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja |    |    |  -656 | 6 104 |  5 448 |  -18 | 5 430 |
| tulos     |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 19 399 |  50 | -3 620 |  122 | 189 178 |  144 |  189 |
| 31.3.2009   |    |  673 |    |  726 |     |    |  322 |
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €       |   0,11 |    0,16 |     0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, € |   0,11 |    0,16 |     0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, €  |   0,36 |    0,40 |     1,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €            |   -1,1 |     2,0 |     16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 €     |   5 460 |   12 287 |    44 882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1000 €           |  10 295 |    9 952 |    40 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, €         |   5,17 |    4,88 |     5,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |    7,9 |    12,4 |     15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |    8,0 |    11,6 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |   40,3 |    37,1 |     44,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %             |   52,9 |    61,4 |     53,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1000 €    |  106 227 |   116 216 |   116 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kokoaikaiseksi      |   7 668 |    8 069 |    8 113 |
| muutettuna keskimäärin       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, koko- ja osa-aikaiset  |   8 599 |    9 112 |    8 743 |
| yhteensä kauden lopussa       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevien osakkeiden      |      |       |       |
| osakeantioikaistu lukumäärä, 1000  |      |       |       |
| kpl                 |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana      |  38 769 |   38 799 |    38 781 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa           |  38 769 |   38 799 |    38 769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana,     |  38 769 |   38 799 |    38 784 |
| laimennettu             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2009. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia        
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Seuraavilla tilikaudella 2009 voimaan     
astuneilla standardimuutoksilla on ollut vaikutusta tämän osavuosikatsauksen  
tietoihin:                                   

IFRS 3 (muutos) Liiketoimintojen yhdistäminen                  
Standardi sisältää useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia standardin  
käyttöönoton jälkeen tehtäviin liiketoimintojen yhdistämisiin.         
Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja  
tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä    
tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan        
lisähankintoja. Esimerkiksi ehdollinen kauppahinta kirjataan          
hankinta-ajankohtana käypään arvoon ja mahdolliset myöhemmät arvonmuutokset   
kirjataan tulosvaikutteisesti. Transaktiokustannukset (esimerkiksi asianajo- ja 
konsulttipalkkiot) eivät ole enää osa hankintamenoa, vaan ne kirjataan     
tulosvaikutteisesti. Vähemmistöosuus voidaan arvostaa joko käypään arvoon tai  
vähemmistön osuuteen hankittujen varojen ja velkojen käyvästä arvosta.     
Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti sellaisia liiketoimintojen yhdistämisiä,
joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin käyttöönottoa, ei oikaista.    

IAS 27 (muutos) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös            
Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien    
vaikutusten kirjaamista suoraan omaan pääomaan silloin, kun määräysvalta säilyy.
Jos määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, jäljellä oleva sijoitus      
arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Vastaavaa kirjanpidollista   
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Lisäksi standardimuutoksen seurauksena     
tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle myös silloin, kun ne  
ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.                    

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


SEGMENTTITIEDOT                                 

1.6.2009 liiketoiminta ryhmitettiin uudelleen kolmeen toimialaan, jotka ovat  
Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä Uusiutuvat       
energialähteet (L&T Biowatti). Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen laskennan
segmenttijako muutettiin uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alusta.   
Vertailutiedot on korjattu vastaavasti.