Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

  • 24 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-04-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 159,5 miljoonaa euroa (153,9 milj. e)
  • Liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. e)
  • Operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. e)
  • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,11 e)
  • Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010. Aikaisempi arvio: Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 159,5 miljoonaa euroa (153,9 milj. e) ja se kasvoi 3,6 %. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. e), mikä on 4,1 % (4,3 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,11 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistönhoidossa. Puupohjaisten polttoaineiden toimitukset jäivät sitä vastoin viimevuotista alhaisemmiksi voimalaitosten sähköntuotantotuessa vallinneen katkoksen takia.

Kannattavuutta rasittivat korkeat palkka-, alihankinta- ja korjauskustannukset, dieselpolttoaineen hinnannousu sekä hintakilpailu. Yhteisyritys L&T Recoilin liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi.

Avainlukuja

  1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
Liikevaihto, milj. € 159,5 153,9 3,6 598,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 6,8 7,8 -13,3 45,5
Liikevoitto, milj. € 6,5 6,6 -2,6 40,2
Liikevoittoprosentti 4,1 4,3   6,7
Voitto ennen veroja, milj. € 5,4 5,6 -3,3 36,0
Osakekohtainen tulos, € 0,10 0,11 -9,1 0,68
EVA, milj. € -0,2 -1,1   10,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12,1 % ja oli 72,4 miljoonaa euroa (64,6 milj. e). Liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (4,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (4,8 milj. e).

Ympäristöpalveluiden liikevaihtoa kasvattivat jätehuolto ja yhteisyritys L&T Recoil. Lisäksi uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hintataso nousi selvästi.

Kannattavuutta rasittivat kierrätyslaitosten suunniteltua alemmat käyntiasteet, dieselpolttoaineen voimakas hinnannousu sekä kohonneet palkka-, alihankinta- ja korjauskustannukset. Prosessipuhdistus- ja jätevesipalveluiden toiminnan sopeuttaminen kysynnän vaihteluihin ei onnistunut. Projektiluonteisten töiden suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitoksen käyntiaste nousi, mutta tuotantovarmuus ja perusöljyn saanto eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla. Teknistä toimivuutta parannetaan huoltoseisokin yhteydessä elokuussa. Yhteisyrityksen neljänneksen liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi ollen lievästi positiivinen.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät vertailukaudesta pääosin Latvian kilpailutilanteen vuoksi.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 34,9 miljoonaa euroa (34,7 milj. e). Kasvua oli 0,5 %. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. e).

Kotimaan toiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ruotsissa uusmyynti jatkui hyvänä.

Vertailukauden liikevoittoa heikensi 0,7 miljoonan euron luottotappio Venäjän toiminnassa. Uusien kohteiden aloituskustannukset rasittivat liikevoittoa Suomessa edellisvuotta enemmän.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidon vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 38,9 miljoonaa euroa (36,9 milj. e). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,9 milj. e).

Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vahinkosaneerauksen hyvä työkanta ja kiinteistöteknisten palveluiden vahvistunut kysyntä.

Vaativat talviolosuhteet lisäsivät toimialan alihankinta- ja ylityökustannuksia, minkä vuoksi liikevoitto pieneni vertailukaudesta. Lumesta aiheutuneiden tilaustöiden kannattavuus oli hintakilpailun takia alkuvuonna heikompi kuin vuotta aiemmin.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pieneni 20,4 % 16,0 miljoonaan euroon (20,1 milj. e). Liiketappio oli 0,7 miljoonaa euroa (liiketappio 0,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 0,9 milj. e).

Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä heikkeni vertailukaudesta kiinteän sähköntuotannon tuen keskeytymisen takia. Useat voimalaitosasiakkaat käyttivät tämän vuoksi tuotannossaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvien energialähteiden sijasta. Tukea myönnettiin jälleen kauden lopusta lähtien.

Toimialan kilpailukykyä parannetaan tervehdyttämisohjelmalla, jolla vähennetään kiinteitä kustannuksia ja tehostetaan operatiivista toimintaa, sekä nostamalla myyntihintoja.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

Milj. € 1-3/
2011
1-3/
2010
1-12/
2010
       
Liikevoitto 6,5 6,6 40,2
Kertaluonteiset erät:      
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus 0,1   3,4
Moskovan siivousliiketoiminnan lopetus     0,4
Uudelleenjärjestelykulut 0,2 1,2 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 7,8 45,5


RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (13,9 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 1,9 miljoonaa euroa (0,4 milj. e).
 
Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 141,8 miljoonaa euroa (139,1 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 132,0 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 25,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi–maaliskuussa 1,1 miljoonaa euroa ollen samalla tasolla kuin vertailukaudella. Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Luottojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 3,2 % (3,3 %).

Omavaraisuusaste oli 42,4 % (40,3 %) ja gearing-prosentti 63,9 (52,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 9,8 miljoonaa euroa (32,9 milj. e). Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin kauden lopussa. Vertailukaudella osingot maksettiin toisella neljänneksellä.

50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 25,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. e). 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


OSINKO

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2011.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 12,9 miljoonaa euroa (5,5 milj. e). Niistä noin puolet tuli yritysostoista.

Ympäristöpalveluihin ostettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pentti Laurila Ky, Matti Hossi Ky:n liiketoiminta ja PPT Luttinen Oy:n liiketoiminta. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin Kestosiivous Oy:n liiketoiminta ja Kiinteistönhoitoon KH-Kiinteistöhuolto Oy:n liiketoiminta.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi–maaliskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.520 (7.668). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.725 (8.599) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.989 (6.723) ja muissa maissa 1.736 (1.876) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi–maaliskuussa oli 3.301.780 kappaletta, mikä on 8,5 % (3,7 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 44,1 miljoonaa euroa (22,3 milj. e). Korkein hinta oli 15,18 euroa ja alin 12,40 euroa. Päätöskurssi oli 12,70 euroa. Yhtiöllä oli kauden lopussa 60.758 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli kauden lopussa 492,0 miljoonaa euroa (598,9 milj. e).

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.738.116 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.738.116 osaketta.

Optio-ohjelma 2005
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa 200.000 2005C-optio-oikeutta oli 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi 29.5.2009 ja 2005B-optioilla 31.5.2010.

Merkintähinta 2005C-optioilla on 22.3.2011 alkaen 26,80 euroa. Osakkeiden merkintäaika 2005C-optioilla on 2.11.2009–31.5.2011.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 200.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2005C-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2009.

Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 16,20 euroa. Merkintähintaa alennettiin 22.3.2011 alkaen 0,07 eurolla. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2008-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 1.11.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy 31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2011 maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 23 henkilöä.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.665 (7.668) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 11,2 % (9,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja osakeantivaltuutuksen.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien liikkeelle laskemiseen.

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 60.758 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 29.3.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan ylikurssirahastoa alennetaan 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän päätöksen rekisteröintiä ei tehty määräaikaan mennessä, jonka johdosta järjestelyä ei voida toimeenpanna.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2011.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Matti Kavetvuo ja Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

22.3.2011 yhtiö tiedotti, että KTM Ville Rantala on nimitetty L&T Biowatti Oy:n toimitusjohtajaksi ja Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajaksi 22.3.2011 alkaen. Rantala jatkaa edelleen myös Lassila & Tikanoja Oyj:n talousjohtajana. Rantala raportoi toimitusjohtaja Jari Sarjolle. L&T Biowatin nykyinen toimitusjohtaja Tomi Salo jää pois yhtiön palveluksesta.

5.4.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:lle on 5.4.2011 palautunut vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella. Palautuneet osakkeet mukaan lukien Lassila & Tikanoja Oyj:n hallussa on 63.305 omaa osaketta.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

L&T Recoilin tuotanto ei ole vielä täysin vakiintunut, ja mikäli laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Teollisuuden käyntiasteiden nousu kasvattaa jätevolyymeja ja prosessipuhdistus- ja materiaalihyötykäyttöratkaisujen kysyntää. Kohonneet uusioraaka-aineiden hinnat ja jäteveron nousu parantavat kierrätyspalveluiden näkymiä.

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus vaikuttaa Ympäristöpalveluiden kannattavuuteen. Pääpaino on edelleen laitoksen käyntiasteen nostamisessa ja perusöljyn saannon parantamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan pysyvän haasteellisina ja hintakilpailun kireänä.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan. Valtion uusiutuville polttoaineille suuntaamat tukitoimet vaikuttavat puupohjaisten polttoaineiden kysyntään ja hintatasoon positiivisesti vuoden jälkipuoliskolla.

Yritysostot tulevat kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa aiempaa arviota enemmän.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010. Aikaisempi arvio: Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.3.2011


KONSERNITULOSLASKELMA

1000 € 1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
         
Liikevaihto 159 474 153 902 3,6 598 193
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -146 658 -139 945 4,8 -531 066
Bruttokate 12 816 13 957 -8,2 67 127
Liiketoiminnan muut tuotot 680 318 113,8 2 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 796 -3 469 9,4 -13 779
Hallinnon kulut -2 966 -3 055 -2,9 -10 519
Liiketoiminnan muut kulut -270 -1 115 -75,8 -2 686
Arvonalentuminen       -2 632
Liikevoitto 6 464 6 636 -2,6 40 219
Rahoitustuotot 299 338 -11,5 1 053
Rahoituskulut -1 363 -1 391 -2,0 -5 282
Voitto ennen veroja 5 400 5 583 -3,3 35 990
Tuloverot -1 404 -1 452 -3,3 -9 786
Tilikauden voitto 3 996 4 131 -3,3 26 204
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 3 994 4 127   26 188
Määräysvallattomille omistajille 2 4   16


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, € 0,10 0,11   0,68
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,10 0,11   0,68


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA

1000 € 1-3/
2011
1-3/
2010
1-12/
2010
       
Tilikauden voitto 3 996 4 131 26 204
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 921 -195 223
Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset      
Voitot kaudella -2   -58
Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset -2   -58
Muuntoerot 32 807 792
Muut kauden laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
951 612 957
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 4 947 4 743 27 161
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 4 943 4 717 27 130
Määräysvallattomille omistajille 4 26 31


KONSERNITASE

1000 € 3/2011 3/2010 12/2010
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 114 670 113 371 113 467
Hankittu sopimuskanta 5 753 5 800 4 736
Kilpailukieltosopimukset 10 711 11 122 10 023
Muut aineettomat yrityskaupoista 743 2 704 1 229
Muut aineettomat hyödykkeet 13 271 13 608 13 226
  145 148 146 605 142 681
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 4 655 4 075 4 671
Rakennukset ja rakennelmat 78 617 71 399 78 908
Koneet ja kalusto 112 244 107 612 111 733
Muut aineelliset hyödykkeet 85 82 85
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 021 15 174 5 303
  200 622 198 342 200 700
Muut pitkäaikaiset varat      
Myytävissä olevat sijoitukset 589 525 598
Rahoitusleasingsaamiset 3 549 4 159 3 547
Laskennalliset verosaamiset 4 116 2 477 3 924
Muut saamiset 3 318 644 3 401
  11 572 7 805 11 470
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 357 342 352 752 354 851
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 24 146 28 214 27 957
Myyntisaamiset ja muut saamiset 95 829 87 645 85 662
Johdannaissaamiset 1 413   407
Ennakkomaksut 6 334 3 302 317
Myytävissä olevat sijoitukset 2 497 24 479 9 895
Rahavarat 7 277 8 440 4 653
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 137 496 152 080 128 891
       
VARAT YHTEENSÄ 494 838 504 832 483 742

 

1000 € 3/2011 3/2010 12/2010
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Oma pääoma      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 19 399 19 399 19 399
Ylikurssirahasto 50 673 50 673 50 673
Muut rahastot -1 138 -2 494 -2 141
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  -52    
Kertyneet voittovarat 133 559 128 852 128 597
Tilikauden voitto 3 994 4 127 26 188
  206 435 200 557 222 716
Määräysvallattomien omistajien osuus 282 273 278
       
Oma pääoma yhteensä 206 717 200 830 222 994
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 33 829 32 918 33 718
Eläkevelvoitteet 630 613 615
Varaukset 2 755 2 486 2 748
Lainat 90 969 116 231 95 563
Muut velat 478 1 496 364
  128 661 153 744 133 008
Lyhytaikaiset velat      
Lainat 50 819 22 915 31 261
Ostovelat ja muut velat 107 768 123 794 94 891
Johdannaisvelat 665 1 336 1 173
Verovelat 18 1 667 15
Varaukset 190 546 400
  159 460 150 258 127 740
       
Velat yhteensä 288 121 304 002 260 748
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 494 838 504 832 483 742KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1000 € 3/2011 3/2010 12/2010
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto 3 996 4 131 26 204
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut      
Verot 1 404 1 452 9 786
Poistot ja arvonalentumiset 10 568 10 295 43 937
Rahoitustuotot ja -kulut 1 064 1 053 4 229
Muut -739 342 1 570
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 16 293 17 273 85 726
       
Käyttöpääoman muutos      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -16 343 -13 041 -6 118
Vaihto-omaisuuden muutos 3 810 4 620 4 874
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 10 657 7 991 -918
Käyttöpääoman muutos -1 876 -430 -2 162
       
Maksetut korot -1 566 -266 -5 409
Saadut korot 254 211 914
Maksetut verot -2 623 -2 912 -15 259
Liiketoiminnan nettorahavirta 10 482 13 876 63 810
       
Investointien rahavirta      
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5 331   -1 655
Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä myyntihetken rahavaroilla     199
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -5 860 -5 004 -36 003
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 727 1 331 3 655
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin   -3 -74
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos 91 85 -2 673
Saadut osingot investoinneista     1
Investointien nettorahavirta -10 373 -3 591 -36 550
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen muutos 19 558 26 5 091
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 677 -5 002 -23 166
Maksetut osingot -19 773   -21 301
Omien osakkeiden hankinta     -1 125
Rahoituksen nettorahavirta -4 892 -4 976 -40 501

 


1000 €
3/2011 3/2010 12/2010
       
Likvidien varojen nettomuutos -4 783 5 309 -13 241
Likvidit varat tilikauden alussa 14 548 27 583 27 583
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 9 27 206
Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa 9 774 32 919 14 548
       
Likvidit varat      
1000 € 3/2011 3/2010 12/2010
       
Rahavarat 7 277 8 440 4 653
Rahamarkkinasijoitukset 2 497 24 479 9 895
Yhteensä 9 774 32 919 14 548


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA