Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

  • 23 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2012-04-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 171,3 miljoonaa euroa (159,5 milj. e)
Liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (6,5 milj. e)
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa (6,8 milj. e)
Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (osakekohtainen tulos 0,10 e)
Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksemme ei vastannut odotuksiamme. Tulemmekin nopeuttamaan kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitämme, kuten suunniteltuja hinnankorotuksia sekä kiinteiden kulujen karsimista. Avainprojektit, jotka liittyvät logistiikan ja tuotannon optimointiin, sekä hankintatoimen kehittämiseen, toteutetaan suunnitellussa aikataulussa vuoden 2012 aikana.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 171,3 miljoonaa euroa (159,5 milj. e) ja se kasvoi 7,4 %. Liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 6,5 milj. e), mikä on 2,9 % (4,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (6,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin edellisvuonna tehtyjen yritysostojen myötä.

Neljänneksen tulosta alensivat vertailukautta korkeammat polttoaine-, korjaus- ja ylityökustannukset sekä ulkomaantoimintojen heikentynyt kannattavuus. Hintakilpailu rasitti talven tilaustöiden kannattavuutta kiinteistöhuollossa. Myös yhteisyritys L&T Recoilin tulos heikkeni vertailukaudesta. Kannattavuus parani Uusiutuvissa energialähteissä lähinnä alentuneiden poistojen ja keventyneen kulurakenteen ansiosta.


Avainlukuja

 

  1-3/2012 1-3/2011 Muutos % 1-12/2011
Liikevaihto, milj. € 171,3 159,5 7,4 652,1
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 5,0 6,8 -26,5 44,3
Liikevoitto, milj. € 4,9 6,5 -23,7 25,6
Liikevoittoprosentti 2,9 4,1   3,9
Voitto ennen veroja, milj. € 4,0 5,4 -26,4 21,0
Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,10 -30,0 0,44
EVA, milj. € -1,5 -0,2   -2,2

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut


Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 77,0 miljoonaa
euroa (72,4 milj. e). Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (4,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (4,2 milj. e).

Toimialan liikevaihdon kasvu tuli pääosin jätehuoltopalveluista. Puolet kasvusta oli orgaanista.

Kierrätysraaka-ainevolyymit pysyivät alkuvuonna hyvällä tasolla, samoin uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hintataso. Teollisuuden palveluiden, erityisesti prosessipuhdistuspalveluiden, kysyntä sitä vastoin oli ennakoitua heikompaa.

Neljänneksen liikevoitto pieneni vertailukaudesta kohonneiden polttoaine- ja korjauskustannusten sekä ulkomaantoimintojen (Latvia, Venäjä) heikentyneen kannattavuuden takia. Kustannustason nousu saadaan siirrettyä palveluhintoihin vuoden 2012 aikana.

Myös yhteisyritys L&T Recoilin tulos heikkeni vertailukaudesta maaliskuussa pidetyn kahden viikon käyttöseisokin takia. Laitoksen tuotantovarmuus ja käyntiaste kuitenkin paranivat vertailukaudesta.


Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa (34,9
milj. e). Kasvua oli 12,8 %. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto
oli 1,0 miljoonaa euroa (1,5 milj. e).


Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta edellisenä keväänä tehtyjen yritysostojen myötä.

Toimialan liikevoitto heikkeni vertailukaudesta selvästi Ruotsin toiminnan tappiollisuuden vuoksi. Kotimaan toiminnan tulos oli vertailukauden tasolla, vaikka kannattavuutta rasittikin työvoimakustannusten nousu, jota ei saatu siirrettyä palveluhintoihin täysimääräisesti.

Huhtikuun alussa käynnistettiin Ruotsin toimintojen uudelleenorganisointi ja säästöohjelma toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidon vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,5 % ja oli 40,3 miljoonaa euroa
(38,9 milj. e). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,8
miljoonaa euroa (1,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin vahinkosaneerauksen laajentuneen palveluverkoston ja sen myötä kasvaneen työkannan ansiosta.

Kiinteistöhuollossa liikevoitto heikkeni selvästi edellisvuodesta lisääntyneen hintakilpailun sekä alihankinta- ja ylityökustannusten nousun vuoksi.

Uusiutuvat energialähteet


Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9,8 %
17,6 miljoonaan euroon (16,0 milj. e). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (liiketappio 0,7 milj. e) ja
operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kohentuneen uusmyynnin ansiosta. Vertailukaudella puupohjaisten polttoaineiden kysyntää rasitti voimalaitosten kiinteässä sähköntuotantotuessa vallinnut katkos.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta alentuneiden poistojen ja keventyneen kulurakenteen ansiosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN
 

 

Milj. € 1-3/
2012
1-3/
2011
1-12/
2011
Liikevoitto 4,9 6,5 25,6
Kertaluonteiset erät:      
L&T Biowatin arvonalentuminen     17,1
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus   0,1 0,1
Uudelleenjärjestelykulut 0,1 0,2 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 5,0 6,8 44,3RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,9 miljoonaa euroa (10,5 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 2,5 miljoonaa euroa (1,9 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 159,0 miljoonaa euroa (141,8 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 151,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 24,0 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 19,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut laskivat hieman ollen tammi-maaliskuussa 1,0 miljoonaa euroa (1,1 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,6 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 3,1 % (3,2 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 19,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 39,7 % (42,4 %) ja gearing-prosentti 75,4 (63,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 7,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 46 miljoonaa euroa (25 milj. e). Komittoidut limiitit yht. 45 miljoonaa euroa olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 jaettiin pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2012.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 11,5 miljoonaa euroa (12,9 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kiinteistönhoitoon ostettiin IK Kiinteistöpalvelu Oy:n kiinteistöhuoltoliiketoiminta, Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n liiketoiminta ja Kiinteistöhuolto Markku Hyttinen Oy.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.119 (7.520). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.229 (8.725) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.257 (6.989) ja muissa maissa 1.972 (1.736) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa oli 2.728.251 kappaletta, mikä on 7,1 % (8,5 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 31,4 miljoonaa euroa (44,1 milj. e). Korkein hinta oli 12,15 euroa ja alin 10,70 euroa. Päätöskurssi oli 11,03 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan kauden lopussa 113.305 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 426,7 miljoonaa euroa (492,0 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 113.305 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.685.569 osaketta. Osakkeiden k
eskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.685.569 osaketta.
Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 15,65 euroa. Merkintähintaa alennettiin 20.3.2012 alkaen 0,55 eurolla eli koko pääomanpalautuksen määrällä ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintäaika NASDAQ OMX Helsingissä on 1.11.2010-31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2012
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.460 (9.665) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 15,1 % (11,2 %) osakekannasta.

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa
Lassila & Tikanoja Oyj sai 8.3.2012 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 3,9 prosenttiin.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 27.3.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2012.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA


13.1.2012 yhtiö tiedotti, että KTM Antti Tervo on nimitetty Lassila & Tikanoja Oyj:n hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 14.2.2012 alkaen.

9.2.2012 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj on 18.12.2006 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti lunastanut loput 30 prosenttia L&T Biowatti Oy:n osakekannasta.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

L&T tiedotti 26.4.2012 käynnistävänsä uuden tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi nykyiseen markkinatilanteeseen. Ohjelman toimenpiteet parantavat yhtiön kannattavuutta vuositasolla vähintään 4 miljoonalla eurolla, josta yli puolet saavutetaan kuluvana vuonna.

Ohjelma muodostuu kiinteiden kulujen karsimisesta, hinnankorotuksista, lomarahajärjestelyistä ja muista tehostamistoimista.

Ohjelmaan liittyen L&T kirjaa vuoden toiselle neljännekselle sopeuttamistoimien kustannuksista noin 1 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ


Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset sekä laitoksen saanto vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.


Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien epävarmuus ja jatkuvuus voivat aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän ja uudisrakentamistuotannon aleneminen voivat aiheuttaa toiminnan sopeuttamistarvetta. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa erityisesti uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän vakaana, joskin  hintakilpailun jatkuvan tiukkana.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman vertailukaudesta ja toimialan kannattavuuden paranevan.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2012


KONSERNITULOSLASKELMA
 

 

1 000 € 1-3/2012 1-3/2011 Muutos % 1-12/2011
Liikevaihto 171 286 159 474 7,4 652 130
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -159 711 -146 658 8,9 -584 152
Bruttokate 11 575 12 816 -9,7 67 978
Liiketoiminnan muut tuotot 548 680 -19,4 3 038
Myynnin ja markkinoinnin kulut -4 091 -3 796 7,8 -15 217
Hallinnon kulut -3 008 -2 966 1,4 -11 408
Liiketoiminnan muut kulut -91 -270 -66,3 -1 733
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat       -5 677
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat       -11 384
Liikevoitto 4 933 6 464 -23,7 25 597
Rahoitustuotot 355 299 18,7 1 041
Rahoituskulut -1 315 -1 363 -3,5 -5 644
Voitto ennen veroja 3 973 5 400 -26,4 20 994
Tuloverot -1 209 -1 404 -13,9 -4 030
Tilikauden voitto 2 764 3 996 -30,8 16 964
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 2 769 3 994   16 960
Määräysvallattomille omistajille -5 2   4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,10   0,44
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,07 0,10   0,44LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA
 

 

1 000 € 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Tilikauden voitto 2 764 3 996 16 964
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
     
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 309 921 -487
Arvonmuutosrahasto      
Voitot kaudella 3 -2 -4
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 3 -2 -4
Muuntoerot 681 32 111
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 18   -11
Muut kauden laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
1 011 951 -391
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 3 775 4 947 16 573
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 3 762 4 943 16 580
Määräysvallattomille omistajille 13 4 -7KONSERNITASE