Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

  • 21 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2014-04-25 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Lassila & Tikanoja Oyj
Osavuosikatsaus
25.4.2014 klo 14.00

 

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 159,4 miljoonaa euroa (167,7 milj. e)
  • Liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa (6,3 milj. e) sisältäen EcoStream-konsernin konkurssiin liittyviä kertaluonteisia alaskirjauksia 6,4 miljoonaa euroa
  • Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa (6,8 milj. e)
  • Osakekohtainen tulos -0,42 euroa (0,12 e)
  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö luopui Latvian liiketoiminnoistaan ja kirjasi siihen liittyen 1,1 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton.
  • Vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Taloudellinen epävarmuus vähentää edelleen teollisuuden kysyntää sekä rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirtoja. Tästä huolimatta pystyimme kasvamaan orgaanisesti sekä Ympäristö- että Teollisuuspalveluissa. Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä haastavassa toimintaympäristössä jatkoimme toiminnan tehostamista. Latvian liiketoiminnoista luopuminen oli osa L&T:n liiketoimintaportfolion selkiyttämistä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä raportoituun liiketulokseen vaikuttivat merkittävästi EcoStream-konsernin konkurssiin liittyvät kertaluonteiset alaskirjaukset 6,4 miljoonaa euroa. Pystyimme kuitenkin edelleen parantamaan koko konsernin operatiivista kannattavuutta vertailukaudesta.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 159,4 miljoonaa euroa (167,7 milj. e) ja se laski 4,9 %. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,8 milj. e), mikä oli 4,7 % (4,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,42 euroa (0,12 e).

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto sisältää 6,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia liittyen osakeomistukseen konkurssiin hakeutuneessa EcoStream Oy:ssä sekä saamisiin EcoStream-konsernilta ja L&T Recoililta. Lisäksi Latvian liiketoiminnoista kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan euron myyntivoitto.

Konsernin nettotulokseen vaikutti lisäksi rahoituskuluihin kirjattu L&T Recoilin takausvastuun perusteella maksettu 16,7 miljoonaa euroa. EcoStream-konsernin konkurssin perusteella tehtyjen kirjausten jälkeen yhtiöllä ei ole enää EcoStream Oy:öön ja L&T Recoiliin liittyviä vastuita.

Operatiivinen kannattavuus parani Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden hyvän kehityksen ansiosta.


Avainlukuja

  1-3/2014 1-3/2013 Muutos% 1-12/2013
Liikevaihto, milj. e 159,4 167,7 -4,9 668,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 7,4 6,8 9,4 51,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 4,7 4,1   7,8
Liikevoitto, milj. e 2,1 6,3 -65,9 33,2
Liikevoittoprosentti 1,3 3,8   5,0
Voitto ennen veroja, milj. e -15,5 5,9   30,3
Osakekohtainen tulos, e -0,42 0,12   0,57
EVA, milj. e -19,3 0,9   12,4

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 1,2 % ja oli 60,9 miljoonaa euroa (60,2 milj. e). Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 6,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. e).


Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta hyvän kysynnän ansiosta sekä kotimaassa että ulkomaan toiminnoissa. Kasvua kuitenkin rajoitti markkinatilanteesta johtuva kierrätysmateriaalien volyymin lasku.

Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin toiminnan tehokkuuden paranemisen ansiosta.
                     
Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa (13,7 milj. e).
Kasvua oli 16,4 %. Liiketappio ja operatiivisen toiminnan liiketappio olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi kaikilla palvelulinjoilla. Kysyntä kasvoi erityisesti Ympäristörakentamisessa ja Prosessipuhdistuksessa.

Tulos oli liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen tappiollinen, mutta tappio pieneni vertailukauteen verrattuna etenkin Vaaralliset jätteet -palveluiden hyvän kannattavuuden ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 8,9 % ja oli 69,0 miljoonaa euroa (75,8 milj. e). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistuttua ja Kiinteistöhuollon kausitöiden kysynnän jäätyä tavanomaista alhaisemmaksi.

Toimialan kannattavuutta heikensivät Vahinkosaneerauksen ja Kiinteistöhuollon heikko kannattavuus.

Koko toimialalla on käynnissä merkittävä uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin, mikä rasittaa liiketoiminnan kannattavuutta. Muutosprosessin hyödyt realisoituvat asteittain vuoden 2014 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 27,2 % 15,8 miljoonaan euroon (21,8 milj. e). Liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikutti ennen kaikkea erittäin lyhyt lämmityskausi, mikä rasitti tulosta. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta suhteellinen kannattavuus parani vertailukaudesta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Milj. e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Liikevoitto 2,1 6,3 33,2
Kertaluonteiset erät:      
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti     -0,5
Arvonalentuminen EcoStream Oy:n osakkeet     5,0
L&T Recoil Oy 6,4    
Latvian liiketoiminnan myynti -1,1    
Ruotsin liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus     7,0
Luovutettujen maa-alueiden mahdolliset sulkemiskustannukset     5,0
Viemäriremontointi-liiketoiminnan lopetus     1,2
Uudelleenjärjestelykulut   0,5 1,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 6,8 51,8RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,7 miljoonaa euroa (27,0 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 3,8 miljoonaa euroa (vapautui 12,9 milj. e).


Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 112,1 miljoonaa euroa (97,4 milj. e).

Katsauskauden aikana yhtiö maksoi konkurssiin menneen L&T Recoil Oy:n rahoittajapankeille 21.3.2014 tiedotetun takausvastuun mukaisen 16,7 miljoonan euron maksun.

Korolliset nettovelat olivat 83,3 miljoonaa euroa ja ne nousivat 18,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 0,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 17,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 11,0 % (0,2 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen nousuun vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjen suojaamattomien lainasaamisten valuuttakurssimuutosten kuluvaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,7 % (2,2 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 16,3 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,1 % (46,3 %) ja gearing-prosentti 47,4 (38,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,7 miljoonaa euroa (13,8 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa (16,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.VAROJENJAKO

19.3.2014 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
19,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 31.3.2014.


INVESTOINNIT

Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä bruttoinvestoinnit olivat 9,0 miljoonaa euroa (5,9 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.683 (7.938). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7.836 (8.988) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.040 (7.074) ja muissa maissa 796 (1.914) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa 2014 oli 2.065.476 kappaletta, mikä on 5,3 % (4,9 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 29,9 miljoonaa euroa (23,8 milj. e). Korkein hinta oli 15,84 euroa ja alin 13,99 euroa. Päätöskurssi oli 14,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 561,2 miljoonaa euroa (485,3 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli vuoden alussa 92.246 omaa osaketta ja katsauskauden lopussa 51.409 omaa osaketta, jotka edustavat 0,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.747.465 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.717.933 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2014
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 18.12.2013 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2014. Vuodelta 2014 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 39.105 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.326 (9.759) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 21,3 % (16,6 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2.000.000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 19,4 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 31.3.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Laura Lares.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 19.3.2014.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Hille Korhonen ja Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

3.3.2014 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja ja Bioinvest SIA ovat allekirjoittaneet sopimuksen L&T:n Latvian liiketoimintojen myymisestä Bioinvest SIA:lle. 13.3.2014 yhtiö tiedotti, että liiketoimintojen myynti on saatettu päätökseen. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle. Kaupan myötä Bioinvestille siirtyi noin 950 työntekijää.

21.3.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan EcoStream-konsernin rahoittajat ovat eräännyttäneet lainansa EcoStream-konserniin kuuluvalle L&T Recoil Oy:lle sekä vastaanottanut rahoittajapankeilta ilmoituksen noin 16,7 miljoonan euron maksujen vaatimisesta L&T Recoil Oy:n lainoihin liittyvän takausvastuun perusteella.

Lassila & Tikanojan kokonaisriski EcoStream-konserniin liittyen, mukaan lukien edellä mainittu takausvastuu, on aiemmin tiedotetun mukaisesti noin 23,4 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on edellä mainittu takausvastuu, noin 16,7 miljoonaa euroa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.
 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2014


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Milj. e 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013
Liikevaihto 159,4 167,7 -4,9 668,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -145,0 -154,4 -6,0 -597,3
Bruttokate 14,4 13,4 7,8 70,9
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,4 361,1 4,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,8 -3,6 3,5 -14,5
Hallinnon kulut -3,5 -3,2 8,4 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -6,7 -0,5 1 122,8 -2,5
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat       -5,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat       -7,0
Liikevoitto 2,1 6,3 -65,9 33,2
Rahoitustuotot 0,1 0,2 -40,2 0,5
Rahoituskulut -17,7 -0,6 2 922,7 -3,4
Voitto ennen veroja -15,5 5,9 -363,0 30,3
Tuloverot -0,9 -1,4 -40,5 -8,1
Tilikauden voitto -16,3 4,4 -467,6 22,2
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -16,3 4,5   22,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, e -0,42 0,12   0,57
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,42 0,12   0,57LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

Milj. e 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Tilikauden voitto -16,3 4,4 22,2
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä     0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -0,3 1,0 -0,4
Arvonmuutosrahasto      
Voitot kaudella 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot -0,4 0,3 -0,4
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,3 0,0 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä -0,4 1,2 -0,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen -16,7 5,7 21,4
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille -16,7 5,7 21,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0KONSERNITASE
 

Milj. e 3/2014 3/2013 12/2013
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 108,5 120,4 112,8
Hankittu sopimuskanta 5,0 7,1 5,1
Kilpailukieltosopimukset 0,1 1,5 0,4
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista 0,0 0,1 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet 8,0 8,3 8,0
  121,6 137,4 126,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 3,4 3,8 3,8
Rakennukset ja rakennelmat 48,1 51,5 49,7
Koneet ja kalusto 109,9 117,8 115,8
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2,4 3,5 2,2
  164,0 176,7 171,5
Muut pitkäaikaiset varat      
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,0   0,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,6 7,3 4,3
Rahoitusleasingsaamiset 3,7 3,6 3,7
Laskennalliset verosaamiset 2,9 3,5 2,8
Muut saamiset 2,4 6,0 2,4
  9,5 20,4 13,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 295,2 334,5 311,0
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 26,8 23,9 26,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 96,4 98,7 100,0
Johdannaissaamiset 0,0 2,2 0,1
Ennakkomaksut 3,6 3,5 0,3
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 2,0 0,0
Rahavarat 28,7 11,8 58,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 155,5 142,0 185,0
       
Varat yhteensä 450,7 476,5 496,0