Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

  • 21 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2015-04-29 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e)
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa (7,4 milj. e)
Liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. e)
Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (-0,42 e)
Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma piti toimintaympäristön edelleen haastavana, mikä hidasti liiketoiminnan kasvua. Strategian mukaiset kohdennetut yritysostot sekä panostaminen myyntiin ja asiakkuuksiin tukivat kuitenkin liikevaihtoa. Haastavasta tilanteesta huolimatta kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla. Kannattavuutta paransivat hankittujen yritysten onnistunut integrointi sekä hyvä kustannusten hallinta. Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu
Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) ja se laski 1,3 %. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (7,4 milj. e), mikä oli 4,7 % (4,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (-0,42 e).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto laski ennen kaikkea Uusiutuvien energialähteiden ja Teollisuuspalveluiden vertailukautta matalamman kysynnän vuoksi. Kiinteistöpalveluissa liikevaihto nousi vertailukaudesta vahinkosaneerauksen heikentyneestä kysynnästä huolimatta. Ympäristöpalveluissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Vertailukaudella yhtiön raportoituun liikevoittoon vaikuttivat 6,4 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen osakeomistukseen konkurssiin hakeutuneessa EcoStream Oy:ssä sekä saamisiin EcoStream-konsernilta ja L&T Recoililta.

Yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla Kiinteistöpalveluiden parantuneen kannattavuuden ansiosta. Yhtiö kirjasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tappiolliseen vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkaa vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen.

Avainlukuja

 

  1-3/2015 1-3/2014 Muutos% 1-12/2014
Liikevaihto, milj. e 157,3 159,4 -1,3 639,7
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 7,4 7,4 -0,4 53,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 4,7 4,7   8,4
Liikevoitto, milj. e 6,5 2,1 202,6 48,5
Liikevoittoprosentti 4,1 1,3   7,6
Voitto ennen veroja, milj. e 7,0 -15,5   26,6
Osakekohtainen tulos, e 0,14 -0,42   0,47
EVA, milj. e 1,7 -3,0   29,1

 

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 60,9 miljoonaa euroa (60,9 milj. e). Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 6,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. e).

Haastavan markkinatilanteen vuoksi kierrätyspolttoaineiden kysyntä laski vertailukauteen nähden, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon. Lisäksi jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden sekä ympäristötuotteiden liikevaihto laski Venäjällä alentuneen kysynnän ja ruplan kurssimuutosten vuoksi. Vuonna 2014 toteutettujen yritysostojen ansiosta liikevaihto oli kuitenkin edellisvuoden tasolla.

Toimialan kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla toiminnan hyvän tehokkuuden ansiosta.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1 % ja oli 14,8 miljoonaa euroa (16,0 milj. e).
Liiketappio ja operatiivisen toiminnan liiketappio olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. e).

Teollisuuspalveluissa vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntä on kausivaihteluista johtuen tyypillisesti alhainen. Prosessipuhdistusta lukuun ottamatta toimialan palveluiden liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukautta pienempi. Toimialan kannattavuus heikkeni ennen kaikkea vaarallisten jätteiden palveluiden volyymin laskun vuoksi.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 2,3 % ja oli 70,7 miljoonaa euroa (69,0 milj. e). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,6 milj. e).

Kiinteistöhuollossa kysyntä parani vertailukaudesta, ja kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana muun muassa alkuvuonna toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Vahinkosaneerauksessa kysynnän heikentyminen jatkui. Yhtiö on sulkenut kannattamattomia vahinkosaneerauksen toimipisteitä, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Liiketoiminta ja sen kannattavuus kehittyivät positiivisesti kiinteistöhuollossa ja kiinteistötekniikassa sekä Ruotsin siivousliiketoiminnassa. Suomen siivousliiketoiminnan tulosta rasittivat useat suuret asiakasaloitukset.

Vahinkosaneerauksen kannattavuus heikkeni. Yhtiö jatkaa tappiollisen vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista nykyiseen markkinatilanteeseen. Yhtiö kirjasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa, joista 0,3 miljoonaa on ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneita kuluja ja 0,6 miljoonaa varausta tuleviin sopeuttamistoimiin.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 18,3 % 12,9 miljoonaan euroon (15,8 milj. e). Liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea lyhyen lämmityskauden sekä biopolttoaineiden haastavan markkinatilanteen vuoksi.

Kannattavuus oli lähes viime vuoden tasolla tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Me 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevoitto 6,5 2,1 48,5
Kertaluonteiset erät:      
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti     -0,4
L&T Recoil Oy   6,4 6,4
Latvian liiketoiminnan myynti   -1,1 -1,1
Uudelleenjärjestelykulut 0,9   2,0
Muut kertaluonteiset erät     -1,5
Kertaluonteiset erät yhteensä 0,9 5,3 5,3
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 7,4 53,8

 RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 18,6 miljoonaa euroa (13,7 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 3,3 miljoonaa euroa (sitoutui 0,9 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 105,2 miljoonaa euroa (112,1 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 71,9 miljoonaa euroa (83,3 milj. e) ja ne nousivat 19,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 11,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 0,5 miljoonaa euroa positiiviset (-17,6 milj. e) sisältäen 0,9 miljoonaa euroa Venäjän ruplan kurssivaihteluista johtuvaa kurssivoittoa. Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (-11,0 %) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulujen suuruuteen vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,6 % (1,7 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 23,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 41,9 % (40,1 %) ja gearing-prosentti 39,2 (47,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 33,2 miljoonaa euroa (28,7 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10,0 milj. euroa (30,0 milj. e).

Yhtiö laski vuonna 2014 liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia.

Konserni on myöntänyt Venäjällä toimiville tytäryhtiöille yhteensä 270 MRUB (3,7 milj. e) sisäisiä lainoja, joista osa on suojattu ruplan kurssimuutoksilta.


VAROJENJAKO

18.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
29,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2015.


INVESTOINNIT

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä bruttoinvestoinnit olivat 9,5 miljoonaa euroa (9,0 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä pienistä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 762 (7 683). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 842 (7 836) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 041 (7 040) ja muissa maissa 801 (796) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-maaliskuussa 2015 oli 3 471 056 kappaletta, mikä on 9,0 % (5,3 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 59,3 miljoonaa euroa (29,9 milj. e). Korkein hinta oli 18,26 euroa ja alin 14,54 euroa. Päätöskurssi oli 17,28 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 667,3 miljoonaa euroa (561,2 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 184 315 omaa osaketta, jotka edustavat 0,5 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 614 559 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 610 104 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9 958 (9 326) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,3 % (21,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, yhteensä 29,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2015.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2015.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

20.1.2015 yhtiö tiedotti, että vuoden 2014 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 639 miljoonaa euroa (2013: 668,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan 53,8 miljoonaa euroa (2013: 51,8 milj. e).

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2015


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

Me 1-3/
2015
1-3/
2014
1-12/
2014
Liikevaihto 157,3 159,4 639,7
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -143,1 -145,0 -561,6
Bruttokate 14,2 14,4 78,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 1,7 7,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,3 -3,8 -14,2
Hallinnon kulut -3,3 -3,5 -12,7
Liiketoiminnan muut kulut -1,5 -6,7 -9,7
Liikevoitto 6,5 2,1 48,5
Rahoitustuotot 1,0 0,1 0,4
Rahoituskulut -0,5 -17,7 -22,3
Voitto ennen veroja 7,0 -15,5 26,6
Tuloverot -1,5 -0,9 -8,4
Tilikauden voitto 5,6 -16,3 18,1
       
Tilikauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 5,6 -16,3 18,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Osakekohtainen tulos, e 0,14 -0,42 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,14 -0,42 0,47

 LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

Me 1-3/
2015
1-3/
2014
1-12/
2014
Tilikauden voitto 5,6 -16,3 18,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät - - -0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä - - -0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,2 -0,3 -0,6
Muuntoerot 0,5 -0,4 -2,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,3 0,3
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,7 -0,4 -2,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 6,3 -16,7 15,6
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 6,3 -16,7 15,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -0,1KONSERNITASE
 

 

Me        3/2015 3/2014 12/2014
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 110,9 108,5 109,9
Hankittu sopimuskanta 5,7 5,0 5,3
Kilpailukieltosopimukset 0,1 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista 0,7 0,0 0,7
Muut aineettomat hyödykkeet 10,5 8,0 9,7
  127,9 121,6 125,7
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 5,1 3,4 3,3
Rakennukset ja rakennelmat 43,1 48,1 44,3
Koneet ja kalusto 109,7 109,9 112,2
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2,2 2,4 2,2
  160,2 164,0 162,1
Muut pitkäaikaiset varat      
Myytävissä olevat sijoitukset 0,6 0,6 0,6
Rahoitusleasingsaamiset 2,9 3,7 3,2
Laskennalliset verosaamiset 2,8 2,9 2,7
Muut saamiset 2,2 2,4 2,3
  8,4 9,5 8,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 296,5 295,2 296,5
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 23,7 26,8 22,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 93,8 96,4 94,7
Johdannaissaamiset 0,0 0,0 0,1
Ennakkomaksut 3,2 3,6 0,5
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 10,0
Rahavarat 33,2 28,7 34,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 154,1 155,5 161,8
       
Varat yhteensä 450,5 450,7 458,3