Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2017

  • 20 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.4.2017 klo 8.00


- Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 161,9 miljoonaa euroa (160,7 Me)
- Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (6,8 Me)
- Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,14 e)
- Vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ


”Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli edellisvuotta heikompi. Ympäristöpalveluiden liiketoiminta kehittyi hyvin. Myös Teollisuuspalvelut kasvoi ja paransi kannattavuuttaan vertailukaudesta. Se ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan Kiinteistöpalveluiden ja Uusiutuvien energialähteiden tuloksen heikkenemistä. Kiinteistöpalveluiden tuloksen heikkeneminen johtui korjausrakentamisen huonosta tuloksesta. Myös kiinteistöhuollon tulos jäi vertailukaudesta. Uusiutuvien energialähteiden kannattavuuteen vaikutti metsäenergian alhainen kysyntä. Vuonna 2017 keskitymme strategiamme mukaisesti edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 161,9 miljoonaa euroa (160,7 Me) ja se kasvoi 0,8 %. Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (6,8 Me),
mikä oli 3,2 % (4,2 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,14 e).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa, mutta oli vertailukautta alhaisempi Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Uusiutuvien energialähteiden ja Kiinteistöpalveluiden kannattavuus oli vertailukautta alhaisempi.

Avainlukuja
 

  1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos 1-12/
2016
         
Liikevaihto, Me 161,9 160,7 0,8 % 661,8
Liikevoitto, Me 5,1 6,8 -24,5 % 50,5
Liikevoittoprosentti 3,2 4,2   7,6
Voitto ennen veroja, Me 5,2 6,9 -24,0 % 50,1
Osakekohtainen tulos, e 0,11 0,14 -24,0 % 1,13
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,18 -0,49 136,0 % 1,99
EVA, Me 0,1 1,8 -95,2 % 30,7


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Tammi-maaliskuu

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 1,7 % ja oli 62,9 miljoonaa euroa (61,8 Me).
Liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (5,4 Me). Ympäristöpalveluiden liikevoittoa paransi liikevaihdon kasvun kautta parantunut tuotannon tehokkuus.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 17,9 miljoonaa euroa (15,9 Me). Liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,3 Me).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialan palvelulinjoilla, varsinkin ympäristörakentamisessa ja vaarallisissa jätteissä.

Liiketappio pieneni vaarallisten jätteiden parantuneen kannattavuuden ansiosta. Prosessipuhdistuksen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla. Viemärihuollon ja ympäristörakentamisen kannattavuus laski.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,1 % ja oli 71,4 miljoonaa euroa (72,2 Me). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (1,2 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, mutta laski siivouksessa, kiinteistöhuollossa ja kiinteistötekniikassa.

Siivouksen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Kiinteistöpalveluiden muiden palvelulinjojen liikevoitto laski. Kannattavuuden laskuun vaikutti erityisesti korjausrakentamisen huono tulos. Kiinteistöhuollon tulokseen vaikutti negatiivisesti kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,3 % 12,1 miljoonaan euroon (12,8 Me). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7 Me).

Toimialan liikevaihtoa ja liikevoittoa laskivat vertailukaudesta metsäenergian vähäinen kysyntä ja kilpailevien polttoaineiden alhainen hinta.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 6,8 miljoona euroa (-18,9 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 4,4 miljoonaa euroa (sitoutui 31,9 Me). Vertailukauden käyttöpääoman sitoutumiseen vaikutti negatiivisesti vuoden 2016 aikana sovellettu erilainen tyel-maksukäytäntö.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 109,7 miljoonaa euroa (115,6 Me).

Korolliset nettovelat olivat 72,5 miljoonaa euroa (96,5 Me) ja ne nousivat 33,8 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 24,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 Me). Nettorahoituskulut olivat 0,0 % (0,0 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,5 %). Vuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 42,6 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 42,3 % (40,0 %) ja gearing-prosentti 37,8 (52,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 37,2 miljoonaa euroa (19,1 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 40 miljoonaa euroa (20,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

16.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2017.

INVESTOINNIT

Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 10,2 miljoonaa euroa (7,9 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuivat viime vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 807 (6 891). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 959 (8 034) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 028 (7 168) ja muissa maissa 931 (866) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi


Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1 651 281 kappaletta, mikä on 4,3 % (4,4 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 31,6 miljoonaa euroa (27,5 Me). Korkein hinta oli 20,89 euroa ja alin 17,86 euroa. Päätöskurssi oli 18,39 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 706,1 miljoonaa euroa (613,7 Me).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 400 862 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 398 012 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 385 613 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 11 895 (10 413) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,1 % (19,9 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2017.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja uutena Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 16.3.2017.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

21.4. 2017 yhtiö ilmoitti siirtyvänsä raportoimaan tulostaan kululajikohtaisen tuloslaskelman kautta 1.1.– 31.3.2017 osavuosikatsauksessaan. Tiedotteessa esitettiin uuden tuloslaskelmakaavan mukaiset kululajikohtaiset kumulatiiviset vertailutiedot neljänneksittäin vuodelta 2016. Aiemmin yhtiö on raportoinut toimintolajikohtaisen tuloslaskelman kautta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin segmenttiraportointiin. Esittämistapaa muutettiin vastaamaan johdon raportoinnissa käytettävää tuloslaskelmakaavaa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Heilahtelu fossiilisten polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.3.2017

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Liikevaihto 161,9 160,7 661,8
       
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,9 4,8
Varaston muutos 0,8 -0,1 1,1
       
Materiaalit ja palvelut -54,1 -50,3 -206,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -70,6 -71,6 -280,8
Liiketoiminnan muut kulut -24,0 -22,9 -91,4
Poistot ja arvonalentumiset -9,9 -9,9 -38,8
       
Liikevoitto 5,1 6,8 50,5
       
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,1 -0,4
       
Voitto ennen veroja 5,2 6,9 50,1
       
Tuloverot -1,1 -1,4 -6,7
       
Tilikauden voitto 4,1 5,5 43,4
       
Tilikauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 4,1 5,5 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Osakekohtainen tulos, e 0,11 0,14 1,13
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,11 0,14 1,13


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
 

Me 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Tilikauden voitto 4,1 5,5 43,4
       
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi      
       
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0
       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
       
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos -0,1 0,0 0,4
Muuntoerot 0,1 0,0 -0,1
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 0,1 0,3
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 4,2 5,5 43,7
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 4,2 5,5 43,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0


KONSERNITASE
 

Me 3/2017 3/2016 12/2016
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
       
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 117,2 116,6 116,5
Hankittu sopimuskanta 5,4 5,8 5,2
Kilpailukieltosopimukset 0,1 0,2 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista 0,6 0,6 0,6
Muut aineettomat hyödykkeet 21,4 16,9 20,8
  144,7 140,0 143,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 5,3 5,0 5,3
Rakennukset ja rakennelmat 39,4 39,6 40,7
Koneet ja kalusto 103,1 103,7 104,8
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6,7 5,9 5,3
  154,7 154,3 156,1
Muut pitkäaikaiset varat      
Myytävissä olevat sijoitukset 0,6 0,6 0,6
Rahoitusleasingsaamiset 0,9 1,8 1,2
Laskennalliset verosaamiset 5,5 2,3 5,5
Muut saamiset 2,5 1,9 1,7
  9,4 6,6 9,0
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 308,7 301,0 308,3
       
Lyhytaikaiset varat      
       
Vaihto-omaisuus 25,8 23,5 24,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 90,9 88,1 90,5
Johdannaissaamiset 0,1 0,0 0,3
Ennakkomaksut 3,4 41,1 0,6
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 37,2 19,1 28,2
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 157,4 171,9 144,5
       
Varat yhteensä 466,1 472,9 452,8


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Me 3/2017 3/2016 12/2016
       
Oma pääoma      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 19,4 19,4 19,4
Muut rahastot -3,0 -3,3 -3,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,6 0,4 0,4
Kertyneet voittovarat 170,7 162,1 162,7
Tilikauden voitto 4,1 5,5 43,4
  191,8 184,1 222,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,1 0,2
       
Oma pääoma yhteensä 192,0 184,3 223,0
       
Velat      
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 24,0 24,5 24,8
Eläkevelvoitteet 1,0 0,9 1,0
Varaukset 4,8 4,1 4,8
Rahoitusvelat 66,0 60,8 63,5
Muut velat 0,4 0,4 0,3
  96,2 90,7 94,3
Lyhytaikaiset velat      
Rahoitusvelat 43,7 54,8 3,4
Ostovelat ja muut velat 133,2 137,9 129,9
Johdannaisvelat 0,1 0,8 0,1
Verovelat 0,0 1,3 0,1
Varaukset 0,8 3,1 2,0
  177,9 197,9 135,5
       
Velat yhteensä 274,1 288,6 229,8
       
Oma pääoma ja velat  yhteensä 466,1 472,9 452,8


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA