Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018

  • 14 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.4.2018 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 196,5 miljoonaa euroa (161,3)
- Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (5,0)
- Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,11)
- Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:


”Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22 %, orgaaninen kasvu oli yli 4 %. Liikevoitto jäi vertailukaudesta. Kiinteistötekniikan ja Teollisuuspalveluiden liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä myönteisesti, mutta Ympäristöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä tulos jäi vertailukaudesta. Ympäristöpalveluiden liikevoittoa rasittivat korkeammat tuotantokustannukset, kunnallistamisten vaikutukset sekä kausiluonteisten palveluiden ajankohdan siirtyminen myöhäisemmäksi. Kiinteistöpalveluissa kiinteistöhuollon tulos kehittyi suotuisasti ja korjausrakentamisen liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi, mutta siivouksen liikevoitto heikkeni. Kiinteistötekniikassa liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja L&T FM AB:n integraatio saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Teollisuuspalveluissa liiketoiminta kehittyi hyvin ja liikevoitto kasvoi kaikilla palvelulinjoilla. Jatkamme tuotannon ja prosessien tehostamista sekä kannattavuuden parantamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 196,5 miljoonaa euroa (161,3) ja se kasvoi edellisvuodesta 21,8 %. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (5,0), mikä oli 1,9 % (3,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,11).

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti kaikilla toimialoilla Ympäristöpalveluja lukuunottamatta. Ilman L&T FM AB:n vaikutusta orgaaninen kasvu oli 4,2 %.

Liikevoitto laski vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa, mutta parani Kiinteistöpalveluissa ja erityisesti Teollisuuspalveluissa.

Avainlukuja

 1-3/20181-3/2017Muutos 1-12/2017
     
Liikevaihto, MEUR196,5161,321,8709,5
Liikevoitto EUR3,75,0-26,344,0
Liikevoittoprosentti1,93,1 6,2
Voitto ennen veroja, MEUR2,85,1-46,042,5
Osakekohtainen tulos, EUR0,060,11-46,20,87
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,370,18107,41,61
EVA, MEUR-2,20,0N/A21,1

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Tammi-maaliskuu

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa (62,3). Liikevoitto laski edellisvuodesta 4,4 miljoonaan euroon (6,4).

Tulosta rasittivat korkeammat tuotantokustannukset sekä kausiluonteisten palveluiden ajankohdan lykkääntyminen toiselle vuosineljännekselle. Markkina-asema vahvistui kaupan ja teollisuuden segmenteissä, mutta se ei riittänyt kompensoimaan kunnallistamisten vaikutusta liikevoittoon ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 19,2 miljoonaa euroa (17,9). Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,2).

Liikevoitto parani markkina-aseman vahvistumisesta ja toiminnan tehostamisesta johtuen kaikilla toimialan palvelulinjoilla. Laajentunut palvelutarjonta, uudet asiakkuudet sekä suotuisa markkinatilanne vaikuttivat liiketoiminnan hyvään kehitykseen.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 65,8 miljoonaa euroa (63,3). Liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa (-1,0).

Kiinteistöhuollon liikevoitto kehittyi myönteisesti. Korjausrakentaminen paransi merkittävästi liikevoittoaan vertailukaudesta. Siivousliiketoiminnan tulos heikkeni edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelusta.


Kiinteistötekniikka

Kiinteistötekniikan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa (8,3). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1) ja oikaistu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,1).

Toimialan liikevaihto kasvoi Ruotsissa vahvan kysynnän ansiosta ja kehittyi Suomessa odotusten mukaisesti. Ruotsin liiketoiminnan kauppahinnan allokaatiopoistoilla oikaistu liikevoitto oli hyvällä tasolla ja integraatio on saatettu loppuun onnistuneesti. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on alkanut Suomen kiinteistötekniikassa ja etenee suunnitellusti.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 21,1 % 14,7 miljoonaan euroon (12,1). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lämmityskauden vahvan kysynnän ja uusien asiakkuuksien ansiosta. Toimitettujen polttoaineiden heikot energiasisällöt vaikuttivat myyntikatteeseen ja liikevoittoon negatiivisesti.

RAHOITUS


Liiketoiminnan rahavirta oli 14,1 miljoona euroa (6,8). Käyttöpääomaa vapautui 3,1 miljoonaa euroa (sitoutui 4,4).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 177,8 miljoonaa euroa (109,7).

Korolliset nettovelat olivat 141,8 miljoonaa euroa (72,5). Ne nousivat 23,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja lisääntyivät 69,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta, johtuen tehdyistä yrityskaupoista.

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat -0,9 miljoonaa euroa (0,1). Nettorahoituskulut olivat -0,4 % (0,1) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,1). Vuonna 2018 lainoja erääntyy yhteensä 32,6 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaiset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 33,5 % (41,6) ja gearing-prosentti 78,5 (38,0). Likvidit varat olivat kauden lopussa 36,0 miljoonaa euroa (37,2).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa (40,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 26.3.2018.

INVESTOINNIT

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 8,2 miljoonaa euroa (10,9) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot jatkuvat Kiinteistötekniikassa sekä Kiinteistöpalveluiden siivous- ja tukipalveluissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 497 (6 807). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 513 (7 959) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 883 (7 028) ja muissa maissa 1 630 (931) henkilöä. Henkilöstö kasvoi Ruotsissa yrityskaupan myötä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1 567 007 kappaletta, mikä on 4,1 % (4,3) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 33,3 miljoonaa euroa (31,6). Korkein hinta oli 20,0 euroa ja alin 16,18 euroa. Päätöskurssi oli 16,86 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 647,4 miljoonaa euroa (706,1).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 392 952 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 405 922 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 401 540 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 793 (11 895) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,4 % (17,1) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 26.3.2018.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2018.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

24.4. yhtiö julkaisi IFRS 9- ja IFRS 15 -standardien mukaisesti oikaistut taloudelliset avainluvut sekä uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2017.  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Heilahtelu polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätyspolttoaineiden kysyntään.

Yhtiö on aloittanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja jatkaa käyttöönottoa vuonna 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2017 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Lassila & Tikanojan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.3.2018

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR1-3/20181-3/20171-12/2017
    
Liikevaihto196,5161,3709,5
    
Liiketoiminnan muut tuotot1,10,95,7
Varaston muutos-1,80,8-1,0
    
Materiaalit ja palvelut-72,2-53,4-231,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-81,5-70,6-296,9
Liiketoiminnan muut kulut-27,8-24,0-100,3
Poistot ja arvonalentumiset-10,6-10,0-41,1
    
Liikevoitto3,75,044,0
    
Rahoitustuotot ja -kulut-0,90,1-1,4
    
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-0,10,0-0,1
    
Voitto ennen veroja2,85,142,5
    
Tuloverot-0,6-1,0-8,9
    
Tilikauden voitto2,24,133,5
    
Tilikauden voiton jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille2,24,133,5
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Osakekohtainen tulos, EUR0,060,110,87
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,060,110,87

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

MEUR1-3/20181-3/20171-12/2017
    
Tilikauden voitto2,24,133,5
    
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi   
    
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,1
    
 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
   
    
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos0,0-0,1-0,1
Muuntoerot-3,60,1-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä-3,60,1-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen-1,44,230,7
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille-1,44,130,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0


KONSERNITASE   
    
MEUR3/20183/201712/2017
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
    
Aineettomat hyödykkeet   
Liikearvo146,9117,2150,2
Hankittu sopimuskanta21,15,422,6
Kilpailukieltosopimukset0,00,10,0
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista0,50,60,5
Muut aineettomat hyödykkeet23,221,422,9
 191,8144,7196,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
Maa-alueet5,25,35,3
Rakennukset ja rakennelmat38,939,440,3
Koneet ja kalusto112,6107,8113,0
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1,56,72,0
 158,3159,3160,5
Muut pitkäaikaiset varat   
Myytävissä olevat sijoitukset0,60,60,6
Rahoitusleasingsaamiset0,10,90,3
Laskennalliset verosaamiset6,95,86,8
Muut saamiset2,52,52,6
 10,29,710,3
    
Pitkäaikaiset varat yhteensä360,3313,7367,2
    
Lyhytaikaiset varat   
    
Vaihto-omaisuus21,825,823,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset132,490,9137,6
Johdannaissaamiset0,10,10,1
Ennakkomaksut2,33,40,5
Rahavarat36,037,248,1
    
Lyhytaikaiset varat yhteensä192,7157,4210,2
    
Varat yhteensä552,9471,1577,3
    
    
    
    
MEUR3/20183/201712/2017
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma19,419,419,4
Muut rahastot-9,5-3,0-5,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto0,60,60,6
Kertyneet voittovarat167,7169,6169,7
Tilikauden voitto2,24,133,5
 180,4190,7217,2
Määräysvallattomien omistajien osuus0,20,20,2
    
Oma pääoma yhteensä180,6190,9217,4
    
Velat   
    
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat28,224,029,2
Eläkevelvoitteet1,41,01,4
Varaukset5,04,85,0
Rahoitusvelat122,566,0140,9
Muut velat0,30,40,4
 157,496,2177,0
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat55,343,725,0
Ostovelat ja muut velat157,9139,3155,7
Johdannaisvelat0,20,10,2
Verovelat0,40,00,1
Varaukset1,20,81,9
 215,0184,0183,0
    
Velat yhteensä372,4280,2359,9
    
Oma pääoma ja velat yhteensä552,9471,1577,3