Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019

  • 16 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.4.2019 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2019

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 198,8 miljoonaa euroa (196,5)

- Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (3,7)
- Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,06)
- Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.

Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö on 12.4.2019 allekirjoittanut sopimuksen L&T Korjausrakentaminen Oy:n myymisestä. Myynnillä tulee toteutuessaan olemaan kertaluontoinen noin 4,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön liikevoittoon 2019. Kauppa tullaan saattamaan päätökseen ennen toisen vuosineljänneksen loppua. L&T Korjausrakentaminen Oy:n vuoden 2018 liikevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 198,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa ja jäi selvästi vertailukaudesta (3,7).

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Teollisuuspalveluiden ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisen vuoden tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoittoa rasittivat kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät ongelmat, jotka saatiin pääosin korjattua helmikuun loppuun mennessä. Kiinteistöhuollossa runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa mutta heikensi liikevoittoa.

Jatkamme konsernissa tuotannon ja prosessien tehostamista sekä kannattavuuden parantamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,8 miljoonaa euroa (196,5) ja se kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (3,7), mikä oli 0,4 % (1,9) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,06).

Liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta etenkin Kiinteistöpalvelut Suomessa.

Avainlukuja

 1-3/20191-3/2018Muutos%
1-12/2018
     
Liikevaihto, MEUR198,8196,51,2802,2
Liikevoitto, MEUR0,73,7-80,147,6
Liikevoitto,%0,41,9 5,9
EBITDA, MEUR14,414,3 90,1
EBITDA, %7,27,3 11,2
Voitto ennen veroja, MEUR0,42,8-86,542,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,010,06-78,60,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,580,3758,12,35
EVA, MEUR-5,3-2,2143,524,0

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Tammi-maaliskuu

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,4 % 79,6 miljoonaan euroon (77,0). Liikevoitto kasvoi 3,3 % vertailukaudesta 4,6 miljoonaan euroon (4,5).

Kysyntä säilyi hyvänä etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kuljettajapula sekä haastavat sääolosuhteet nostivat työvoima- ja alihankintakustannuksia, ja polttoainekustannukset olivat vertailukautta korkeammalla tasolla.

Uusiutuvissa energialähteissä puun toimitusmäärät olivat hyvällä tasolla, mikä nosti palvelulinjan liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa (19,2), Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin projektiliiketoiminnassa. Haastavat sääolosuhteet siirsivät projekteja erityisesti Pohjois-Suomessa, mikä heikensi katsauskauden liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia 69,5 miljoonaan euroon (68,6). Liikevoitto oli -3,5 miljoonaa euroa (-0,6).

Vertailukautta selvästi heikompaan liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa ongelmat kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönotossa. Kiinteistöhuollossa runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa mutta heikensi liikevoittoa. Lisäksi siivousliiketoiminnan vertailukautta alhaisempi sopimussalkku laski sekä liikevaihtoa että liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa (33,3). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,7).

Ruotsissa kiinteistötekniikan kysyntä kasvoi kunnallisella puolella, mutta työvoiman saatavuusongelma hidasti myynnin kasvua.

RAHOITUS


Liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-maaliskuussa 22,4 miljoona euroa (14,1). Rahavirran käyttöpääomaa vapautui 12,4 miljoonaa euroa (3,1). L&T Korjausrakentaminen Oy:n käsitteleminen IFRS 5:n mukaan yhtenä omaisuuseränä taseessa pienensi taseen käyttöpääomaa 2,8 miljoonaa euroa. Omaisuuserä esitetään taseessa yhtenä kokonaisuutena myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä -rivillä.  

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 214,6 miljoonaa euroa (177,8).

Korolliset nettovelat olivat 169,3 miljoonaa euroa (141,8). Ne nousivat 71,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 27,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,9). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (0,4 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,1 %). Vuonna 2019 lainoja erääntyy yhteensä 13,9 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaiset yritystodistukset. Pitkäaikaiset lainat eivät sisällä IFRS 16:n mukaisesti raportoituja velkoja.

Omavaraisuusaste oli 30,1 % (33,5 %) ja nettovelkaantumisaste 95,5 % (78,5%). Likvidit varat olivat kauden lopussa 45,4 miljoonaa euroa (36,0). Omavaraisuusasteeseen vaikutti heikentävästi  IFRS 16 standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10 miljoonaa euroa (30,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta kasvatti taseen korollisia velkoja noin 53,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti korollisten velkojen kasvuun sekä nettovelkaantumis- ja omavaraisuusasteen tunnuslukujen heikentymiseen. Yhtiö antoi erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksista 25.4.2019.

VAROJENJAKO

14.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 25.3.2019.

INVESTOINNIT

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (8,2), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 234 (7 497). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 728 (8 513) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 995 (6 883) ja muissa maissa 1 733 (1 630) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli tammi-maaliskuussa 1 885 071 kappaletta, mikä on 4,9 % (4,1) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 28,7 miljoonaa euroa (33,3). Korkein hinta oli 16,40 euroa ja alin 14,20 euroa. Päätöskurssi oli 14,30 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 549,3 miljoonaa euroa (647,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 382 763 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 416 111 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 408 893 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 14 506 (12 793) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,4 % (19,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 25.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 6 §:n, 13 §, 4 §:n ja 12 §:n osalta. Yhtiöjärjestyksen 6 § kuuluu yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen seuraavasti: ”Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”  Varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemiä asioita koskevan 13 §:n kohta 9 muutettiin samalla vastaamaan 6 §:n uutta sanamuotoa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava hallituksen jäsenen yläikärajaa koskeva määräys: ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta” ja 12 §:ää muokattiin siten, että siitä poistettiin seuraava äänileikkuria koskeva määräys: ”Yhtiökokouksessa älköön kukaan osakkeenomistaja äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.”

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 14.3.2019.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

26.2. yhtiö kertoi selkeyttävänsä segmenttirakennettaan 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö kertoi myös muutoksista johtoryhmässä: Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi nimitettiin 26.2.2019 alkaen Tuomas Mäkipeska. Ruotsin Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Erik Sundström. Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Juha Jaatinen. Johtoryhmän jäseneksi nimitettiin myös konsernin lakiasianjohtaja Sirpa Huopalainen. Kiinteistöpalvelut-toimialaa johtanut Tutu Wegelius-Lehtosen kerrottiin jättäneen yhtiön 25.2.2019.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

15.4. yhtiö tiedotti, että se on päättänyt luopua L&T Korjausrakentaminen Oy:n omistuksesta. Vahinkosaneeraukseen ja korjausrakentamiseen keskittyvän tytäryhtiön uusi omistaja on Recover Nordic Group. Kauppasopimus allekirjoitettiin 12.4.2019.

25.4. yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2018 sekä IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksilla oikaistun avaavan taseen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2018 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Aikaisempi, 30.1.2019 julkaistu näkymä oli:

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalveluiden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. – 31.3.2019

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Liikevaihto198,8196,5802,2
    
Liiketoiminnan muut tuotot0,81,15,2
Varaston muutos-1,8-1,8-2,4
    
Materiaalit ja palvelut-74,2-72,2-282,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-84,5-81,5-324,2
Liiketoiminnan muut kulut-24,7-27,8-108,7
Poistot ja arvonalentumiset-13,6-10,6-42,5
    
Liikevoitto0,73,747,6
    
Rahoitustuotot ja -kulut-0,4-0,9-4,5
    
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,0-0,1-0,4
    
Voitto ennen veroja0,42,842,7
    
Tuloverot0,1-0,6-8,7
    
Tilikauden voitto0,52,234,1
    
Tilikauden voiton jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille0,52,234,1
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,010,060,89


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
    
MEUR1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Tilikauden voitto0,52,234,1
    
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi   
    
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,1
    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi   
    
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos-0,30,0-0,1
Muuntoerot0,0-3,6-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä-0,3-3,6-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen0,2-1,431,3
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille0,2-1,431,3
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,0


KONSERNITASE
 


MEUR3/20193/20181-12/2018
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
    
Aineettomat hyödykkeet   
Liikearvo151,9146,9151,5
Hankittu sopimuskanta18,421,119,2
Kilpailukieltosopimukset0,00,00,0
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista0,50,50,5
Muut aineettomat hyödykkeet21,523,222,4
 192,3191,8193,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
Maa-alueet5,15,25,1
Rakennukset ja rakennelmat36,038,935,5
Koneet ja kalusto85,0112,6110,9
Käyttöoikeusomaisuuserä76,0--
Muut aineelliset hyödykkeet0,10,10,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat4,31,55,2
 206,5158,3156,8
Muut pitkäaikaiset varat   
Rahoitusleasingsaamiset0,00,10,1
Laskennalliset verosaamiset3,66,93,6
Muut saamiset1,73,11,9
 5,410,25,6
    
Pitkäaikaiset varat yhteensä404,2360,3356,0
    
Lyhytaikaiset varat   
    
Vaihto-omaisuus19,121,821,0
Myyntisaamiset74,882,988,1
Sopimukseen perustuvat omaisuuserät34,136,231,9
Muut saamiset14,715,812,2
Myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä10,7--
Rahavarat45,336,054,3
    
Lyhytaikaiset varat yhteensä198,8192,7207,5
    
Varat yhteensä603,0552,9563,5
    
    
    
    
MEUR3/20193/20181-12/2018
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma19,419,419,4
Muut rahastot-9,8-9,5-9,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto0,60,60,6
Kertyneet voittovarat166,4167,7167,7
Tilikauden voitto0,52,234,1
 177,2180,4212,2
Määräysvallattomien omistajien osuus0,20,20,2
    
Oma pääoma yhteensä177,3180,6212,4
    
Velat   
    
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat28,228,229,3
Eläkevelvoitteet1,31,41,4
Varaukset4,65,04,6
Rahoitusvelat187,0122,5144,8
Muut velat0,60,30,5
 221,7157,4180,6
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat27,655,37,4
Ostovelat ja muut velat169,1158,5162,4
Myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä6,5--
Varaukset0,71,20,7
 204,0215,0170,5
    
Velat yhteensä425,6372,4351,1
    
Oma pääoma ja velat yhteensä603,0552,9563,5