Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020

  • 8 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.4.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 184,4 miljoonaa euroa (198,8)
  • Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,7)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti negatiivisesti kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,8 miljoonaa euroa (0,6) ensimmäisellä vuosineljänneksellä
  • Liikevaihdon lasku johtui pääosin vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä
  • Liiketoimintasegmenttien liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti Kiinteistöpalvelut Suomen tulosparannus

Näkymät vuodelle 2020, päivitetty 24.4.2020:

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,2 % vertailukaudesta 184,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vertailukauden lukuihin sisältyvä viime tilikaudella myyty L&T Korjausrakentamisen liiketoiminta, vähäluminen talvi ja vuosineljänneksen loppupuolella koronavirusepidemia. Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi selvästi vertailukaudesta (0,7). Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti Kiinteistöpalvelut Suomen tulosparannus. Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hyvä 19,6 miljoonaa euroa (22,4) ja likviditeettiasema säilyi vahvana.

Liiketoimintaympäristöä ensimmäisen kvartaalin aikana voi kuvata haastavaksi alkuvuoden työtaistelutoimenpiteiden sekä maaliskuussa alkaneen koronavirusepidemian johdosta. Olen tyytyväinen tulokseemme tässä osin poikkeuksellisessakin tilanteessa.

Suuri osa Lassila & Tikanojan liikevaihdosta muodostuu yhteiskunnalle ja yrityksille välttämättömistä palveluista kuten esimerkiksi jätehuollosta ja erilaisista ylläpitohuoltopalveluista, jotka jatkuvat myös koronavirusepidemian aikana.

Lassila & Tikanoja odottaa kuitenkin palvelujen kysynnän heikkenevän viranomaisten määräämien rajoitustoimenpiteiden sekä asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena. Epidemialla tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia konsernin kaikkiin liiketoimintasegmentteihin, erityisesti ravitsemus- ja majoitusliiketoiminnalle sekä teollisuudelle myytäviin palveluihin. Epidemian negatiivisten vaikutusten konsernin liikevoittoon arvioidaan olleen 0,5-1,0 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Siivousliiketoimintaan liittyvillä desifiointi- ja puhdistuspalveluiden lisämyynnillä on saatu pienennettyä epidemian negatiivisia tulosvaikutuksia. Niitä lieventävät loppuvuonna myös Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksikköllä 1.5.-31.12.2020 ja polttonesteiden hinnan merkittävä lasku.

Venäjän valtion jätehuoltouudistuksen seurauksena jätehuollon toteutus Moskovan läänin alueella annettiin seitsemän operaattorin hoidettavaksi vuonna 2019, ja Lassila & Tikanojan alue tuli kahden operaattorin vastuulle. Toinen operaattoreista on ilmoittanut ottavansa myös jätteiden kuljetuksen itselleen, mikä leikkaa yli puolet Lassila & Tikanojan Venäjän liikevaihdosta syyskuun alkuun mennessä. Lassila & Tikanoja on merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena päättänyt ajaa alas Venäjän operaationsa vuoden 2020 aikana. Venäjän toimintojen alasajon negatiivisen tulosvaikutuksen ympäristöpalveluiden liiketoimintasegmenttiin arvioidaan olevan 7-11 miljoonaa euroa ja konsernin oman pääoman vaikutuksen 4-8 miljoonaa euroa vuonna 2020. Alasajolla ei arvioida olevan negatiivista kassavirtavaikutusta.

Lassila & Tikanoja on varautunut koronavirusepidemian mukanaan tuomaan epävarmuuteen ja kysynnän laskuun kattavalla valmiussuunnittelulla. Yhtiö on käynyt Suomen toimintojen osalta yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka mahdollistavat joustavan sopeuttamisen kysynnän alentuessa. Lassila & Tikanojan rahoitusasema on vahva ja sitä varmistavia lisätoimenpiteitä on tehty."

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 184,4 miljoonaa euroa (198,8) ja se laski edellisvuodesta 7,2%. Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,7), mikä oli 1,6 % (0,4) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen ja kurssierot olivat -1,8 miljoonaa euroa (0,6) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski ja liikevoitto parani hieman vertailukaudesta. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto laski. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selkeästi vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Konsernin liiketulosta parantaa käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu voitto 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintojen tuloksiin.

Avainlukuja

 1-3/20201-3/2019Muutos%
1-12/2019
     
Liikevaihto, MEUR184,4198,8-7,2784,3
Liikevoitto, MEUR2,90,7291,045,0
Liikevoitto, %1,60,4 5,7
EBITDA, MEUR20,414,442,199,4
EBITDA, %11,17,2 12,7
Voitto ennen veroja, MEUR0,10,4-86,142,0
Osakekohtainen tulos, EUR0,000,01-89,90,90
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,510,58-12,22,46
EVA, MEUR-3,4-5,2-35,419,8
Oman pääoman tuotto, %0,11,0 16,8
Sijoitettu pääoma, MEUR364,7388,5 380,5
Sijoitetun pääoma tuotto, %3,21,5 12,4
Omavaraisuusaste, %29,329,6 35,6
Nettovelkaantumisaste, %95,697,4 66,8
 

 
    


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Tammi-maaliskuu
Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 77,1 miljoonaa euroa (79,6). Liikevoitto kasvoi 2,1% vertailukaudesta 4,7 miljoonaan euroon (4,6).


Ympäristöpalveluissa palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla erityisesti vuosineljänneksen alkupuoliskolla. Kierrätysraaka-ainemarkkinoilla erityisesti  pahvien ja kartonkien hinnat olivat laskussa, mikä vaikutti liikevaihdon laskuun. Lisäksi koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät hieman vuosineljänneksen loppupuolella, erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla. Uusiutuvissa energialähteissä kysyntä säilyi ennallaan, mutta vaikeat keliolosuhteet haittasivat puunkorjuuta metsistä.

Teollisuuspalvelut

Tammi-maaliskuu
Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi ollen 20,2 miljoonaa euroa (19,0). Liikevoitto laski vertailukaudesta -0,3 miljoonaan euroon (0,3).

Liikevaihto kasvoi jatkuvien palveluiden uusien asiakassopimusten myötä, vaikka lakot sekä vuosihuoltojen siirtymiset ja perumiset vaikuttivat liiketoimintaan. Liikevoiton laskuun vaikuttivat uusiin sopimuksiin liittyvät käynnistämiskustannukset, vaikeutunut resurssointi johtuen teollisuuden työtaistelutoimenpiteistä sekä koronavirusepidemian seurauksena siirtyneet prosessiteollisuuden seisokit.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 58,2 miljoonaa euroa (69,5). Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä vertailukaudella. Lisäksi vähäluminen talvi pienensi alihankintaa ja liikevaihtoa. Liikevoitto parani -1,8 miljoonaan euroon (-3,5).

Liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi kaikilla palvelulinjoilla. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat uudet asiakkuudet sekä toiminnan tuottavuuden paraneminen pääasiassa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetun uudelleenjärjestelyohjelman myötä. Myös vähäluminen talvi paransi osaltaan kiinteistöhuollon tulosta vertailukaudesta.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa (32,1). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,7).

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät selkeästi Ruotsissa vuosineljännäksen loppupuolella. Selvästi normaalia korkeampi sairastuvuus ja siitä johtunut alihankintakustannusten kasvu sekä tilausten vähentyminen osassa asiakassegmenttejä maaliskuussa laskivat liikevoittoa. Ruotsin kruunun heikentyminen katsauskaudella vaikutti negatiivisesti euromääräiseen liikevaihtoon ja liikevoittoon.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-maaliskuussa 19,6 miljoona euroa (22,4).  Käyttöpääomaa vapautui 6,9 miljoonaa euroa (vapautui 12,4 miljoonaa euroa).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 200,6 miljoonaa euroa (214,6). Korolliset nettovelat olivat 156,9 miljoonaa euroa (169,3). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,2).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20,0 miljoonaa euroa (10,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä -2,8 miljoonaa euroa (-0,4). Valuuttakurssimuutokset olivat nettorahoituskuluista -1,8 miljoonaa euroa (0,6) Nettorahoituskulut olivat 1,5 % (0,2 %) liikevaihdosta.Valuuttakurssimuutokset johtuivat ruplan ja kruunun kurssien heikentymisestä.

Omavaraisuusaste oli 29,3 % (29,6) ja nettovelkaantumisaste 95,6 % (97,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 43,7 miljoonaa euroa (45,3).


VAROJENJAKO

12.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 23.3.2020.


INVESTOINNIT

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 9,0 miljoonaa euroa (9,3), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 237
(7 234). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 306
(8 728) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 673 (6 995) ja muissa maissa 1 633 (1 733) henkilöä.OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin ilman omia osakkeita tammi-maaliskuussa 4,9 miljoonaa kappaletta, mikä on 12,7 % (4,9) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 68,3 miljoonaa euroa (28,7). Osakkeen ylin kurssi oli 16,76 euroa ja alin 10,06 euroa. Päätöskurssi oli 11,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 438,2 miljoonaa euroa (549,3).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 693 589 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.


Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 105 285  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 085 788 osaketta.


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 17 989 (14 506) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,4 % (19,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka sekä uutena jäsenenä Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2020.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Pasi Tolppanen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Keskeiset tapahtumat ovat selostettu tämän tiedotteen muissa osioissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


8.4. yhtiö tiedotti, että se on allekirjoittanut uuden 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2022 toisella kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

24.4. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2020 näkymistä sekä ilmoitti ajavansa Venäjän toiminnot alas. Päivitetyn näkymän mukaan Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton (40,5) arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyviä kuluja.
 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronavirusepidemian ja sen rajoittamiseksi annettavien viranomaismääräysten ja asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena palveluidemme tuottaminen asiakaskohteisiin voi merkittävästi supistua tai lakata osittain. Koronaviruksen aiheuttama teollisuuden volyymin lasku vaikuttaa palveluidemme kysyntään sekä uusioraaka-aineiden hintaan negatiivisesti. Suuri osa Lassila & Tikanojan liikevaihdosta muodostuu kuitenkin yhteiskunnalle ja yrityksille välttämättömistä palveluista kuten esimerkiksi jätehuollosta ja erilaisista siivous- ja ylläpitohuoltopalveluista, jotka jatkuvat myös koronavirusepidemian aikana.

Energiakulutuksen vähentyminen alentaa päästöoikeuksien hintaa ja heikentää uusiutuvien energialähteiden kannattavuutta. Sen sijaan öljynhinnanlasku vaikuttaa polttoainekustannuksiimme alentavasti.

Työvoiman saatavuusriski on lyhyellä aikajänteellä pienentynyt, mutta normaalioloissa se voi rajoittaa liiketoiminnan kasvua sekä nostaa tuotantokustannuksia.

Yhtiössä on meneillään useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottohankkeisiin ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Yhtiö on merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena päättänyt ajaa alas Venäjän operaationsa vuoden 2020 aikana. Venäjän toimintojen alasajon negatiivisen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 7-11 miljoonaa euroa ja oman pääoman vaikutuksen 4-8 miljoonaa euroa vuonna 2020. Alasajolla ei arvioida olevan negatiivista kassavirtavaikutusta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2019 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


Näkymät vuodelle 2020, päivitetty 24.4.2020:

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2020 (29.1.2020):

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla, ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta (40,5 miljoonaa euroa). Vertailukauden liikevoitosta, 45,0 miljoonaa euroa, on vähennetty L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutus 4,5 miljoonaa euroa.


Lassila & Tikanoja järjestää puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 28.4. klo 9.00. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104

Conference ID: 355124

Webcast-lähetystä voi seurata täältä: https://webcast.reloadmedia.fi/quarterlyreport/?q=280420

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raakaaineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite