Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021

  • 8 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
29.4.2021 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021

KAIKKI LIIKETOIMINNOT KEHITTYIVÄT SUOTUISASTI

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 192,0 miljoonaa euroa (184,4).
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (2,9) ja liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa (2,9).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa.  
  • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,00). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen -0,6 miljoonaa euroa (-2,8) pienentyminen. Valuuttakurssierot olivat +0,2 miljoonaa euroa (-1,8).

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

Olosuhteet olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä varsin haastavat. Koronaviruspandemia vaikutti edelleen negatiivisesti kaikkiin liiketoimintoihin tartuntojen määrän käännyttyä alkuvuodesta jälleen kasvuun. Tiukentuneet liikkumisrajoitukset sulkivat asiakaskohteita ja supistivat palveluiden kysyntää sekä pienensivät jätevolyymeja. Etelä-Suomessa satoi vertailukautta enemmän lunta, mikä lisäsi tuotantokustannuksia erityisesti Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalveluissa.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,1 prosenttia. Kasvusta valtaosa tuli huonokatteisista lumitöistä Etelä-Suomessa.  Haasteellisista olosuhteista huolimatta vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Strategiamme toteuttaminen ja kehityshankkeemme etenivät suunnitellusti tammi-maaliskuussa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen alkoi Ympäristöpalveluissa ja jatkui Teollisuuspalveluissa. Uudet toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat tehokkaamman toiminnan ja entistäkin kattavamman vastuullisuusraportoinnin asiakkaillemme.

Tulemme tästä osavuosikatsauksesta lähtien raportoimaan keskeisten vastuullisuusindikaattoreiden kehityksestä vuosineljänneksittäin. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa L&T:n toiminnan kautta säästetyt päästöt olivat 360 500 CO2-tonnia (ekv.) mikä vastaa 35 000 suomalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä. Etenimme myös kohti tieteellistä päästövähennystavoitettamme ottamalla vuosineljänneksen aikana käyttöön 8 uutta raskasta biokaasuajoneuvoa ja laajentamalla uusiutuvan dieselin käyttöä. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 prosentilla ajokilometriä kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta. 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 192,0 miljoonaa euroa (184,4), ja se kasvoi edellisvuodesta 4,1%. Oikaistu liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (2,9), joka oli 1,9 % (1,6) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (2,9), joka oli 1,9 % (1,6) liikevaihdosta.  Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,00).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Ympäristöpalveluissa vertailukelpoinen (ilman Venäjän toimintojen vertailukauden lukuja) liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Teollisuuspalveluissa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani.

Konsernin liikevoittoon vaikuttivat viime vuonna tehdyn Venäjän alasajokulukirjauksen pienentyminen 0,7 miljoonalla eurolla ja yhtiöittämiseen liittyvät 0,5 miljoonan euron kustannukset. Vertailukaudella kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintojen tuloksiin. Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen -0,6 miljoonaa euroa pienentyminen (-2,8).

Avainlukuja

 1-3/20211-3/2020Muutos%1-12/2020 
      
Liikevaihto, MEUR192,0184,44,1751,9 
Oikaistu liikevoitto, MEUR3,62,924,339,0 
Oikaistu liikevoitto, %1,91,6 5,2 
Liikevoitto, MEUR3,72,929,328,2 
Liikevoitto, %1,91,6 3,8 
EBITDA, MEUR16,420,4-19,785,2 
EBITDA, %8,511,1 11,3 
Voitto ennen veroja, MEUR3,20,1 23,3 
Osakekohtainen tulos, EUR0,070,00 0,50 
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,110,46-76,01,15 
EVA, MEUR-2,5-3,426,63,7 
Oman pääoman tuotto, %5,60,1 9,6 
Sijoitettu pääoma, MEUR363,4364,7 379,2 
Sijoitetun pääoma tuotto, %4,13,2 7,5 
Omavaraisuusaste, %31,629,3 33,0 
Nettovelkaantumisaste, %84,995,6 70,9 
 

 
       

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Tammi-maaliskuu
Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 76,2 miljoonaa euroa (77,1). Liikevoitto laski 4,5 miljoonaan euroon (4,7). Ilman Venäjän osuutta vertailukaudella Ympäristöpalveluiden liikevaihto kasvoi 76,2 miljoonaan euroon (74,7) ja liikevoitto parani 4,5 miljoonaan euroon (4,3).

Ympäristöpalveluissa uusiutuvien energialähteiden liikevaihto kasvoi selvästi kylmän talven seurauksena. Jätehuolto- ja kierrätysliiketoiminnoissa koronaviruspandemia laski asiakasyritysten toiminnan tasoa, ja siten vähensi jätehuoltopalveluiden kysyntää sekä kierrätysraaka-aineiden volyymeja. Taloudellinen epävarmuus näkyi erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla sekä rakennussektorilla laskeneina volyymeina. Tuotantokustannuksia kasvattivat Etelä-Suomen hankalat talviolosuhteet ja voimakkaasti noussut polttoaineen hinta. Edellä mainitusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Teollisuuspalvelut

Tammi-maaliskuu

Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 19,6 miljoonaan euroon (20,2). Liikevoitto parani 0,2 miljoonaan euroon (-0,3).

Teollisuuspalveluiden liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta projektiliiketoiminnan kausivaihtelusta johtuen. Liikevaihto ja markkinaosuus tehdaskohteissa kasvoivat, mutta se ei riittänyt täysin kompensoimaan projektiliiketoiminnan pienentymistä. Kannattavuus parani vertailukaudesta toiminnan tehostamisen ja palveluiden kehittämisen ansioista. Tiivis asiakasyhteistyö ja kysynnän parempi ennustettavuus tukivat liikevoiton kasvua.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu

Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 61,2 miljoonaan euroon (58,2). Liikevoitto parani -1,3 miljoonaan euroon (-1,8).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto kasvoi onnistuneen myyntityön sekä runsaslumisen alkuvuoden johdosta. Koronaviruspandemia vaikutti edelleen palveluiden kysyntään heikentävästi erityisesti kiinteistötekniikassa. Segmentin liikevoitto parani vertailukaudesta toiminnan tehokkuuden ja laadun parantumisen sekä sopeutustoimenpiteiden seurauksena. Liikevoitto parani erityisesti siivousliiketoiminnassa. Kiinteistöhuollossa runsaslumisen alkuvuoden aiheuttama suuri työmäärä  vaikutti negatiivisesti tulokseen vaikka kasvatti liikevaihtoa.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu


Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 36,2 miljoonaan euroon (30,3). Liikevoitto parani 0,4 miljoonaan euroon (0,2).

Koronaviruspandemia jatkui vaikeana Ruotsissa ja sairauspoissaolot kasvoivat vertailukaudesta. Siitä huolimatta liikevaihto ja liikevoitto paranivat kasvaneen sopimussalkun ja tehostuneen toiminnan ansiosta.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 4,3 miljoona euroa (17,7). Käyttöpääomaa vapautui 1,8 miljoonaa euroa (6,9). Vertailukauden kassavirtaan vaikutti positiivisesti käyttöomaisuuskiinteistön myynti sekä käyttöpääoman pienentyminen.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 184,6 miljoonaa euroa (200,6). Korolliset nettovelat olivat 151,7 miljoonaa euroa (156,9). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 11,0 miljoonaa euroa (20,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,6 miljoonaa euroa (-2,8). Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,8), jotka johtuivat Ruotsin kruunun muuttumisesta. Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (1,5 %) liikevaihdosta

Omavaraisuusaste oli 31,6 % (29,3) ja nettovelkaantumisaste 84,9 % (95,6). Likvidit varat olivat kauden lopussa 32,9 miljoonaa euroa (43,7). Yhtiö on tehnyt koronaviruspandemian johdosta toimenpiteitä likviditeettiaseman varmistamiseksi. Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

18.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2021.

INVESTOINNIT

Ensimmäisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 9,4 miljoonaa euroa (9,0) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 Q1/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)360 5001 230 000liikevaihtoa nopeampi kasvu2024

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 Q1/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 
9 60036 700  

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)-12 %-14,1 %-50% vs. 20182030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Kasvatimme biokaasukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen määrää kahdeksalla (2020: 10) ja jatkoimme toimitusketjun sitouttamista L&T:n päästövähennystavoitteisiin.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 Q1/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)2624202024
   
      

L&T jatkoi määrätietoisia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi työntekijöiden keskuudessa. Pandemiaan liittyviä ohjeistuksia tiukennettiin koko maassa ja suojainhankintaa tehostettiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana L&T:n kokonaistapaturmataajuus (TRIF) kasvoi johtuen pääasiallisesti kauden aikana vallinneista talviolosuhteista. Ennakoivien työturvallisuushavaintojen ja -toimenpiteiden määrä kasvoi ja yhä suurempi osa henkilöstöstä osallistui turvallisuustyöhön.

Työhyvinvointi

 Q1/20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä)7750452024
 

Sairauspoissaolot (%)
5,44,74,52024

Henkilöstön sairastavuus pysyi Suomessa maltillisella tasolla. Ruotsissa sairauspoissaolot olivat edelleen korkealla tasolla. Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin koronaviruspuhelinpalvelulla sekä henkistä jaksamista tukevilla digitaalisilla keskustelupalveluilla.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Tammikuussa Lassila & Tikanojan hallituksen henkilöstövaliokunta muuttui henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnaksi. Lassila & Tikanoja julkaisi helmikuussa vuoden 2020 vuosikatsauksen, joka sisälsi Global Reporting Standardin (GRI) mukaisen vastuullisuusraportin sekä selvityksen ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti. L&T julkaisi myös verkkosivuillaan alustavan EU-taksonomiaan liittyvän arvioinnin siitä, kuinka suuri osuus L&T:n liiketoiminnoista liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Alustava arvio on suoritettu alkuvuodesta 2021 ja kyseisenä aikana saatujen tietojen pohjalta. L&T Seuraa taksonomialuokituksen kehittymistä ja päivittää arviota sen mukaisesti.

Hiilikädenjälkilaskennan laajentamista jatkettiin Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalveluissa. Aloitimme joulukuussa 2020 hyväksytyn monimuotoisuussuunnitelman toteuttamisen. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli viimeisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 846 (7 237). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 033 (8 306) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 577 (6 673) ja muissa maissa 1 456 (1 633) henkilöä.

Suomen toiminnoissa käytiin useita yhteistoimintaneuvotteluita asiakaskohteiden sulkeutuessa tai asiakkaiden supistaessa toimintaansa koronaviruspandemian vaikutuksesta. Katsauskauden päättyessä lomautettujen määrä konsernissa oli noin 120 henkilöä

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin tammi-maaliskuussa 4,2 miljoonaa kappaletta, mikä on 11,0 % (12,7) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 61,0 miljoonaa euroa (68,3). Osakkeen ylin kurssi oli 16,10 euroa ja alin 13,46 euroa. Päätöskurssi oli 13,98 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 542,4 miljoonaa euroa (438,2).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 686 396 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 112 478  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 107 763 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 944 (17 989) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,9 % (10,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila,  Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2021.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares ja Jukka Leinonen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Keskeiset tapahtumat on selostettu tämän tiedotteen muissa osioissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annetut viranomaismääräykset ja -suositukset sekä niiden aiheuttamat asiakaskohtaiset tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteet aiheuttavat mahdollisesti häiriöitä palveluiden tuottamiseen myös vuoden 2021 aikana. Asiakkaat sopeuttavat palvelusopimuksia muuttuneen tilanteen mukaan ja jäte- ja kierrätysraaka-ainevolyymit alenevat asiakkaiden volyymin laskiessa. Koronasta aiheutuva epävarmuus heijastuu erityisesti erikseen tilattavien palveluiden kysyntään ja tekee siitä vaikeasti ennustettavaa.

Öljyn hinnanmuuntokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn, hintaan.
Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Helsinki 29.4.2021

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite