Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
3.5.2023 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023

SUOMEN KIINTEISTÖPALVELUISSA TULOSPARANNUS

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 192,7 miljoonaa euroa (210,4). Liikevaihto laski 8,4 % johtuen pääosin edellisellä tilikaudella myydystä Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnasta. Ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa liikevaihto kasvoi 2,9 %.
  • Oikaistu liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0) ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa (-0,3). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,02).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen/osake oli vahva, 0,50 euroa (-0,16).
  • Kiinteistöpalvelut Suomen tulos parani selkeästi.

Näkymät vuodelle 2023

Vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että vertailukausi sisältää Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa kasvoi 2,9 prosenttia ja oikaistu liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0).  

Kiertotalousliiketoiminnat, eli Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut, tekivät vakaan tuloksen. Ympäristöpalveluissa yritysasiakkaiden määrä kasvoi aktiivisen myyntityön ansiosta. Teollisuuspalveluissa Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa kysyntä oli vahvaa ja Ympäristörakentamisen palvelulinjassa alkoi uusia asiakkuuksia.

Kiinteistöpalvelut Suomessa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla toteutetut kustannusrakennetta keventävät toimenpiteet paransivat tulosta ja korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön jatkuivat.

Sairauspoissaolojen määrä oli vertailukautta alhaisempi, mutta edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, samoin yhtiön rahoitusasema.

Suomessa vuonna 2021 voimaan tulleen jätelain edellyttämät muutokset pakkausjätteiden erilliskeräämiseksi ovat käynnissä. Samaan aikaan kun pyritään kohti entistä kunnianhimoisempia kierrätystavoitteita, yhä suurempi osa jätteistä ohjautuu kuitenkin polttoon. Tehokkaita ohjauskeinoja tarvitaan, jottei jätteenpolttoon ohjaudu kierrätykseen sopivia materiaalivirtoja.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 192,7 miljoonaa euroa (210,4), jossa laskua vertailukaudesta oli 8,4 %. Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta kasvoi 2,9 % ja orgaaninen kasvu oli 2,3 %. Oikaistu liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0), joka oli 0,7 % (0,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,3), joka oli 0,7 % (-0,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,02).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa (ilman Uusiutuvat energialähteet- liiketoiminnan vaikutusta), Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Teollisuuspalveluissa liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Sairauspoissaolojen määrä oli vertailukautta alhaisempi, mutta edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla.

Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -1,6 miljoonaan euroon (-1,0). Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti yhteisyritys Laania Oy:n tulos 1,5 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

  1-3/2023 1-3/2022 Muutos% 1-12/2022
        
Liikevaihto, MEUR 192,7 210,4 -8,4 844,1
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1,4 0,0   40,9
Oikaistu liikevoitto, % 0,7 0,0   4,8
Liikevoitto, MEUR 1,4 -0,3   42,9
Liikevoitto, % 0,7 -0,1   5,1
EBITDA, MEUR 15,4 13,5 14,3 98,3
EBITDA, % 8,0 6,4   11,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 -0,02   0,83
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,50 -0,16   1,08
Oman pääoman tuotto, % 2,2 -1,5   14,6
Sijoitettu pääoma, MEUR 421,8 413,0 2,1 437,2
Sijoitetun pääoma tuotto, %1 11,4 9,9   10,4
Omavaraisuusaste, %1 32,7 30,9   34,3
Nettovelkaantumisaste, % 84,5 103,3   75,9

1 Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tietoja on oikaistu. Tarkemmat tiedot muutoksesta on annettu tämän osavuosikatsauksen tunnuslukuosiossa.
                     

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Tammi-maaliskuu
Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 66,3 miljoonaan euroon (87,3). Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,9). Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta kasvoi 2,0 %. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta raportoitiin osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen loppuun asti.

Ympäristöpalveluissa yritysasiakkaiden määrä kasvoi aktiivisen myyntityön ansiosta. Kierrätysraaka-aineiden hintataso pysyi loppuvuoden 2022 alhaisella tasolla. Auto- ja kuljetusalan työtaistelutoimet vaikeuttivat resurssointia ja lisääntyneet ylityöt kasvattivat kustannuksia katsauskaudella.

Teollisuuspalvelut

Tammi-maaliskuu
Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26,1 miljoonaan euroon (23,1). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2).

Teollisuuspalveluissa Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa kysyntä oli vahvaa ja kierrätysraaka-aineiden hintataso hyvä. Ympäristörakentamisen palvelulinjassa kysyntä säilyi korkealla tasolla ja uusia asiakaskohteita aloitettiin. Prosessipuhdistuksessa Suomessa voimalaitosten kysyntä räjäytyspuhdistuspalvelulle oli vahvaa. Auto- ja kuljetusalan sekä kiinteistöpalvelualan työtaistelut Suomessa vaikuttivat negatiivisesti erityisesti prosessipuhdistuksen toimintaan. Ruotsin prosessipuhdistuksessa kysyntä jäi vertailukauden korkeasta tasosta.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 67,1 miljoonaan euroon (68,3). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-2,3).

Kiinteistöpalvelut Suomessa kannattamattomia asiakassopimuksia päättyi katsauskauden aikana. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla toteutetut kustannusrakennetta keventävät toimenpiteet paransivat tulosta. Siivouksen palvelulinjassa tuotantotehokkuus parani ja henkilöstön vaihtuvuus laski loppuvuoden 2022 korkealta tasolta. Korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin. Kiinteistöpalvelualan työtaisteluiden vaikutukset jäivät vähäisiksi.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 34,5 miljoonaan euroon (32,9). Liiketulos laski -1,0 miljoonaan euroon (-0,2). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -0,7 miljoonaa euroa (0,3).

Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia, ja kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu siirretyksi hinnankorotuksina asiakkaille. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän seuraavien 18 kuukauden aikana.

RAHOITUS

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli 26,8 miljoonaa euroa (13,9). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 19,2 miljoonaa euroa (-6,0). Vertailukauden liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa vapautui 8,9 miljoonaa euroa (vapautui 2,5). 

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 219,0 miljoonaa euroa (220,8). Korolliset nettovelat olivat 171,4 miljoonaa euroa (198,5). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja korkosuojaukset huomioiden oli 2,8 % (1,1). Yhtiön 50 miljoonan euron vaihtuvakorkoisista lainoista 30 miljoonaa euroa on muunnettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksella.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli katsauskauden lopussa käyttämättä (käytössä 20,0). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -1,6 miljoonaa euroa (-1,0). Nettorahoituskulut kasvoivat yleisen korkotason nousun johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettorahoituskulut olivat 0,8 % (0,5) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 32,7 % (30,9) ja nettovelkaantumisaste 84,5 % (103,3). Konsernin oma pääoma oli 202,8 miljoonaa euroa (192,2). Ruotsin kruunun heikentymisestä johtuvat muuntoerot vaikuttivat omaan pääomaan -1,0 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 47,6 miljoonaa euroa (22,3).

OSINGONJAKO

23.3.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille katsauskauden lopussa.

INVESTOINNIT

Ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 13,8 miljoonaa euroa (28,5). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja ympäristöluvanvaraisiin kiinteistöihin. Yrityskauppojen osuus vertailukauden bruttoinvestoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

   

1-3/2023
1-3/2022 2022 Tavoite Tavoite saavutettava
           
  
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
 

 

-126 500
 
-125 800
 
-534 500liikevaihtoa nopeampi kasvu
 

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla.

Yhteisyritys Laanian hiilikädenjälkeä ei raportoida osana L&T:n hiilikädenjälkeä vuoden 2022 osalta.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

   

1-3/2023
1-3/2022 2022 Tavoite Tavoite saavutettava
           
 

Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)
 

7 543
 

8 500

31 700
 

24 400
 

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. L&T:n oman toiminnan päästöistä 95 prosenttia syntyy liikenteestä.

Vuoden 2022 aikana polttonesteiden jakeluvelvoitetta muutettiin siten, että biokomponentin määrää laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä. Muutosta ei ole huomioitu tässä tiedotteessa raportoidussa päästölaskennassa, sillä Tilastokeskus ei ole vielä päivittänyt muutosta polttoaineluokitustietoihin. Tilastokeskuksen odotetaan julkaisevan päivitetyt polttoaineluokitustiedot kevään 2023 aikana.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

   

1-3/2023

1-3/2022
2022 Tavoite Tavoite saavutettava
           

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

23
 

26
 

23
 

19
 

2026

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

   

1-3/2023
 

1-3/2022
2022 Tavoite Tavoite saavutettava
           
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä)  

 

61
 

 

59
 

 

40
 

 

57
 

 

2026
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,6
 

6,5
 

5,6
 

4,3
 

2026

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja päivitti helmikuussa vastuullisuusohjelmansa vastaamaan vahvemmin yrityksen missiota kiertotalouden toiminnanjohtajuudesta. Uudistettu vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta painopisteestä: ympäristö, ihmiset ja hallinto. Uuden ohjelman myötä L&T syventää entisestään vastuullisuustyötään toimitusketjussa, ja kokonaan uutena kokonaisuutena ohjelmaan lisättiin luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Lassila & Tikanoja julkaisi maaliskuussa vuoden 2022 vuosikatsauksen, joka sisälsi Global Reporting Standardin (GRI) mukaisen vastuullisuusraportin sekä selvityksen ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD)
-suositusten mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 889 (7 055). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 244 (8 367) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 875 (7 015) ja Ruotsissa 1 369
(1 352) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 2,0 miljoonaa kappaletta, mikä on 5,3 % (12,2) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 21,9 miljoonaa euroa (55,1). Osakkeen ylin kurssi oli 11,84 euroa ja alin 9,85 euroa. Päätöskurssi oli 10,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 385,3 miljoonaa euroa (412,6).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 653 256 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 145 618 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 145 618 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 25 228 (24 318) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,5 % (7,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 3.4.2023.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Anni Ronkainen. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 23.3.2023.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen. Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Sakari Lassila (puheenjohtaja), Teemu Kangas-Kärki ja Anni Ronkainen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Laura Lares ja Pasi Tolppanen.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

31.3.2023 yhtiö tiedotti, että Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan toimialajohtaja Tina Hellstadius jättää Lassila & Tikanojan 31.3.2023.

18.4.2023 yhtiö tiedotti, että Mikko Taipale (OTK, varatuomari) on nimitetty Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.4.2023 alkaen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten kuten polttoaineiden ja energian hintojen nousu, korkotason mahdollinen nousu sekä työmarkkinoiden palkkaratkaisut voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet sekä korkeampi sairastavuus voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan välittömät vaikutukset yhtiöön ovat pieniä. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajanana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien noin 18 miljoonan Ruotsin kruunun suoritusta maksamattomista saatavista. Maaliskuussa 2023 kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 102 miljoonan Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana.       

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2022 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 2.5.2023

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite