Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

  • 25 minuutin lukuaika

- Vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,0 % 166,0 miljoonaan euroon (159,6 Me), liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (19,3 Me) ja osakekohtainen tulos 0,39 euroa (0,38 e)
- Tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi 2,6 % 493,5 miljoonaan euroon (481,1 Me), liikevoitto oli 39,9 miljoonaa euroa (40,2 Me) ja osakekohtainen tulos 0,91 euroa (0,80 e)
- Vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ


” Lassila & Tikanojan tammi - syyskuun tulos oli ennakoidun mukainen. Kierrätysraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden kysyntä ja hinnat ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa alhaisemmalla tasolla eikä tilanteen odoteta muuttuvan lähiaikoina. Lisäksi palveluiden ja etenkin siivouksen hintakilpailu jatkui kireänä.
Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Yhtiön kannattavuus pysyi hyvällä tasolla aiemmin toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.
Keskitymme strategiamme mukaisesti edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen. Vastataksemme muuttuvaan toimintaympäristöön ja varmistaaksemme tulevaisuuden kilpailukyvyn jatkamme toimintamme tehostamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas vuosineljännes
Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 166,0 miljoonaa euroa (159,6 Me) ja se kasvoi 4,0 %. Liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (19,3 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,38 e).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,3 % Kiinteistöpalveluissa ja 5,4 % Ympäristöpalveluissa. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi 13,6 % hyvän kysynnän ansiosta. Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski 4,6 % energiapuun heikon kysynnän vuoksi.

Liikevoitto parani merkittävästi Kiinteistöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Ympäristöpalvelujen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi ja Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selvästi.

Tammi - syyskuu
Tammi - syyskuun liikevaihto oli 493,5 miljoonaa euroa (481,1 Me) ja se kasvoi 2,6 %. Liikevoitto oli 39,9 miljoonaa euroa (40,2 Me), mikä oli 8,1 % (8,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,91 euroa (0,80 e).

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 7,0 % Teollisuuspalveluissa, 3,1 % Ympäristöpalveluissa ja 2,5 % Kiinteistöpalveluissa. Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski 8,9 % vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden vähäisen kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani erityisesti Kiinteistöpalveluissa ja oli myös Teollisuuspalveluissa vertailukautta parempi. Ympäristöpalvelujen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi. Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selväsi.

Konsernin osakekohtaiseen tulokseen vaikutti toisella vuosineljänneksellä parantavasti yhtiön hallinto-oikeudelta saama lainvoimainen päätös, jonka mukaan L&T Recoil Oy:n takausvastuun perusteella vuonna 2014 maksuunpantu noin 16,7 miljoonan euron maksu on yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoinen. Aiemmissa katsauksissaan yhtiö on käsitellyt maksun verovähennyskelvottomana eränä vähennyskelpoisuuden oltua vielä vahvistamatta. Päätöksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,09 euroa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista astuivat voimaan 3.7.2016. Lassila & Tikanoja esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista eivät vaikuta yhtiön tunnuslukujen raportointiin.

Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat EVA ja liiketoiminnan rahavirta/osake  Tunnuslukujen laskentakaavat ovat osavuosikatsauksen lopussa.

Avainlukuja

 

  7-9/
2016
7-9/
2015
Muutos 1-9/
2016
1-9/
2015
Muutos 1-12/
2015
               
Liikevaihto, Me 166,0 159,6 4,0 % 493,5 481,1 2,6 % 646,3
Liikevoitto, Me 19,1 19,3 -1,2 % 39,9 40,2 -0,6 % 49,9
Liikevoittoprosentti 11,5 12,1   8,1 8,4   7,7
Voitto ennen veroja, Me 18,7 18,4 1,7 % 39,4 39,0 1,1 % 47,7
Osakekohtainen tulos, e 0,39 0,38 2,5 % 0,91 0,80 13,1 % 0,98
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,76 1,09 -30,2% 0,88 1,58 -44,5% 2,33
EVA, Me 14,1 14,4 -2,3 % 24,9 25,6 -2,6 % 30,3LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas vuosineljännes

Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 68,2 miljoonaa euroa (64,7 Me). Liikevaihdon kasvu johtui yritysostoista ja orgaanisesta kasvusta. Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (11,0 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alhaisena jatkunut markkinahinta.

Tammi - syyskuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 198,2 miljoonaa euroa (192,2 Me). Liikevoitto oli  24,8 miljoonaa euroa (28,4 Me).

Aiemmin toteutetut yritysostot ja palveluiden kysynnän vahvistuminen jätehuollossa ja etenkin rakennussektorilla kasvattivat toimialan liikevaihtoa.

Toimialan liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alhaisena jatkunut markkinahinta.

Teollisuuspalvelut

Kolmas vuosineljännes
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 23,9 miljoonaa euroa (21,0 Me). Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (2,9 Me).

Toimialan palveluiden liikevaihto oli varsinkin ympäristörakentamisessa vertailukautta parempi ja kasvoi myös viemärihuollossa ja prosessipuhdistuksessa. Vaarallisissa jätteissä liikevaihto laski.

Ympäristörakentaminen paransi liikevoittoaan merkittävästi. Myös viemärihuolto ja prosessipuhdistus paransivat liikevoittoaan vertailukaudesta. Heikentynyt palveluiden kysyntä laski vaarallisten jätteiden liikevoittoa.

Tammi - syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi 7,0 % ja oli 60,7 miljoonaa euroa (56,7 Me).
Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,0 Me).

Toimialan alkuvuoden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelulinjoilla lukuunottamatta vaarallisia jätteitä.

Kannattavuus kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa ja myös viemärihuollossa, mutta heikkeni prosessipuhdistuksessa ja vaarallisissa jätteissä.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas vuosineljännes
Kiinteistöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,3 % ja oli 71,5 miljoonaa euroa (70,5 Me). Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen ansiosta. Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (4,9 Me).

Palveluiden liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa ja kiinteistöteknikassa.

Kiinteistötekniikka, korjausrakentaminen ja kiinteistöhuolto paransivat selkeästi kannattavuuttaan viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Siivouksen liikevoitto laski vertailukaudesta.

Tammi - syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 216,5 miljoonaa euroa (211,3 Me). Liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (7,0 Me).

Palveluiden liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa. Kiinteistötekniikan liikevaihto kasvoi tehtyjen yritysostojen ansiosta.

Kiinteistötekniikka ja korjausrakentaminen paransivat selkeästi kannattavuuttaan viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Myös siivouksen ja kiinteistöhuollon liikevoitto kasvoi vertailukaudesta.

Uusiutuvat energialähteet

Kolmas vuosineljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4,6 % 5,3 miljoonaan euroon (5,6 Me). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,6 Me).

Toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikutti metsäenergian kysynnän vähäisyys.

Tammi - syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi - syyskuun liikevaihto laski 8,9 % 25,2 miljoonaan euroon (27,6 Me). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,8 Me).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea lyhyen lämmityskauden sekä biopolttoaineiden ja korvaavien polttoaineiden ylitarjonnan vuoksi. Kannattavuus laski vertailukaudesta.

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti edellisestä vuodesta poikkeavana eränä tammikuussa maksetut koko vuoden 52 miljoonan euron TyEL-ennakkomaksut. Aiempina vuosina ne on maksettu neljässä erässä. Maksuaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta koko vuoden kassavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli 33,6 miljoona euroa (60,9 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 23,0 miljoonaa euroa (3,4 Me), josta TyEL-maksuaikataulujen muutokseen liittyi noin 10 miljoonaa euroa lopun muutoksen koostuessa pääsääntöisesti myyntisaamisten kasvusta.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 95,6 miljoonaa euroa (99,9 Me).

Korolliset nettovelat olivat 65,7 miljoonaa euroa (48,5 Me) ja ne nousivat 23,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 17,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi - syyskuussa olivat 0,5 miljoonaa euroa negatiiviset (1,2 Me negatiiviset). Nettorahoituskulut olivat 0,1 % (0,2 %) liikevaihdosta ja sisälsivät 0,7 miljoonaa euroa Venäjän ruplan vahvistumisesta aiheutunutta valuuttakurssivoittoa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,6 % (1,5 %). Loppuvuoden aikana lainoja erääntyy yhteensä 31,7 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 47,2 % (45,9 %) ja gearing-prosentti 30,7 (23,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 30,0 miljoonaa euroa (51,3 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kauden lopussa käyttämättä (0,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

17.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 30.3.2016.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 27,1 miljoonaa euroa (31,2 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuvat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi - syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 278 (7 234). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 198 (8 345) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 291 (7 462) ja muissa maissa 907 (883) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi - syyskuussa 2016 oli 5 024 703 kappaletta, mikä on 13,1 % (21,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 82,6 miljoonaa euroa (138,6 Me). Korkein hinta oli 18,25 euroa ja alin 14,37 euroa. Päätöskurssi oli 17,25 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 662,0 miljoonaa euroa (693,5 Me).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 378 006 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 371 974 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 10 697 (9 795) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,6 % (22,0 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 30.3.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja uutena Teemu Kangas-Kärki.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2016.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Teemu Kangas-Kärki. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala ja Laura Lares.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

4.1.2016 yhtiö tiedotti, että se on lopettanut 2.9.2015 tiedotetun omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden osto aloitettiin 15.9.2015 ja hankintaohjelma lopetettiin 31.12.2015. Viimeinen osakeosto toteutettiin 21.12.2015. Osakeosto-ohjelman aikana hankittiin yhteensä 253 406 osaketta. Omien osakkeiden hankinnan päättymisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 437 721 omaa osaketta, joka vastaa noin 1,1 % osakkeista ja äänistä.

3.2.2016 yhtiö tiedotti muuttavansa strategiakaudelle 2014 - 2018 asetettua nettovelkaantumisasteen vaihteluväliä. Uusi vaihteluväli on 0 - 70 prosenttia. Aiempi vaihteluväli oli 30 - 80 prosenttia. Muutos perustuu vahvaan kassavirtaan sekä varautumiseen mahdollisiin yritysostoihin ja muihin investointeihin.

10.6.2016 yhtiö ilmoitti, että Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty tekn. lis. Tutu Wegelius-Lehtonen, joka on toiminut L&T:n toimitusketjusta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä helmikuusta 2015 lähtien. Wegelius-Lehtosen paikalle toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty logistiikkainsinööri Tomi Kontinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 aikana Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.9.2016


KONSERNIN TULOSLASKELMA


 

Me 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
           
Liikevaihto 166,0 159,6 493,5 481,1 646,3
           
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -141,1 -135,7 -435,8 -422,4 -572,0
           
Bruttokate 24,9 24,0 57,7 58,7 74,2
           
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,6 3,2 2,0 3,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2,6 -2,9 -9,3 -9,6 -12,9
Hallinnon kulut -3,2 -2,8 -10,0 -9,3 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 0,5 -1,6 -1,6 -2,1
           
Liikevoitto 19,1 19,3 39,9 40,2 49,9
           
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3
Rahoituskulut -0,5 -1,0 -1,4 -2,1 -2,5
           
Voitto ennen veroja 18,7 18,4 39,4 39,0 47,7
           
Tuloverot -3,7 -3,7 -4,5 -7,9 -9,7
           
Tilikauden voitto 14,9 14,7 34,9 31,1 37,9
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 14,9 14,7 34,9 31,1 37,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,39 0,38 0,91 0,80 0,98
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,39 0,38 0,91 0,80 0,98
LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
           
Tilikauden voitto 14,9 14,7 34,9 31,1 37,9
           
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
           
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
           
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4
Muuntoerot -0,3 -0,5 -0,4 0,0 0,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0   0,0 0,0 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä -0,2 -0,3 0,0 0,4 0,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 14,7 14,3 34,9 31,5 38,4
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 14,7 14,3 34,9 31,4 38,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KONSERNITASE