Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

  • 21 minuutin lukuaika

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 160,7 miljoonaa euroa (157,3 Me)
- Liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (6,5 Me)
- Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,14 e)
- Vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ

”Talouden taantuma piti toimintaympäristön edelleen haastavana. Liikevaihtomme kuitenkin kasvoi pääasiassa strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Yhtiön kannattavuus pysyi markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla aiemmin toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Nykyisessä taloustilanteessa keskitymme strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu
Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 160,7 miljoonaa euroa (157,3 Me) ja se kasvoi 2,1 %. Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (6,5 Me). Vertailukauden tulosta rasittivat 0,9 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,14 e).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi orgaanisesti Teollisuuspalveluissa ja yritysostojen ansiosta Kiinteistöpalveluissa ja Ympäristöpalveluissa. Liikevaihto laski hieman Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani Kiinteistöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa sekä laski Ympäristöpalveluissa. Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla.

Liikevoiton viime vuoden vertailulukuun vaikuttivat vuoden ensimmäiselle neljännekselle kirjatut tappiolliseen korjausrakentamiseen (ent. vahinkosaneeraus) liittyvät 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.


Avainlukuja

 

  1-3/2016 1-3/2015 Muutos% 1-12/ 2015
Liikevaihto, Me 160,7 157,3 2,1 646,3
Liikevoitto, Me 6,8 6,5 4,4 49,9
Liikevoittoprosentti 4,2 4,1   7,7
Voitto ennen veroja, Me 6,9 7,0 -2,5 47,7
Osakekohtainen tulos, e 0,14 0,14 -1,4 0,98
EVA, Me 1,8 1,7 5,9 30,3LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 1,4 % ja oli 61,8 miljoonaa euroa (60,9 Me). Liikevaihdon kasvu johtui yritysostoista. Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (6,5 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alhaisena jatkunut markkinahinta.

Venäjän liiketoiminnoissa liikevaihto laski hieman. Liikevoitto parani vertailukaudesta.

Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 7,2 % ja oli 15,9 miljoonaa euroa (14,8 Me). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 Me).

Toimialan palveluiden liikevaihto kasvoi etenkin prosessipuhdistuksessa ja oli vaarallisia jätteitä lukuunottamatta vertailukautta parempi kaikilla palvelulinjoilla.

Heikentynyt palveluiden kysyntä laski vaarallisten jätteiden liikevoittoa. Prosessipuhdistus ja viemärihuolto paransivat liikevoittoaan. Ympäristörakentamisen liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 72,2 miljoonaa euroa (70,7 Me). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yritysostoista. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,3 Me). Vertailukauden liikevoittoon vaikuttivat viime vuoden ensimmäiselle neljännekselle kirjatut tappiolliseen korjausrakentamiseen (ent. vahinkosaneeraus) liittyvät 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.

Palveluiden liikevaihto kasvoi siivouksessa ja korjausrakentamisessa, mutta laski kiinteistöhuollossa. Kiinteistötekniikan liikevaihto kasvoi tehtyjen yritysostojen johdosta.

Kiinteistötekniikka ja korjausrakentaminen paransivat selkeästi kannattavuuttaan viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Lisäksi korjausrakentamisen hyvää tuloskehitystä tuki vertailukautta parempi palveluiden kysyntä.

Siivouksen kannattavuutta heikensi tiukka hintakilpailu.Ruotsin liiketoiminta oli edellisen vuoden kaltaista.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 1,1 % 12,8 miljoonaan euroon (12,9 Me). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,7 Me).

Toimialan liikevaihtoon vaikutti etenkin metsäenergian edellistä vuotta heikompi kysyntä. Liikevoitto pysyi kuitenkin vertailukauden tasolla tehostuneen toimintamallin ansiosta.


RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti edellisestä vuodesta poikkeavana eränä tammikuussa maksetut koko vuoden 52 miljoonan euron TyEL-ennakkomaksut. Aiempina vuosina ne on maksettu neljässä erässä. Maksuaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta koko vuoden kassavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta oli -18,9 miljoona euroa (18,6 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 31,9 miljoonaa euroa (vapautui 3,3 Me).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 115,6 miljoonaa euroa (105,2 Me).

Korolliset nettovelat olivat 96,5 miljoonaa euroa (71,9 Me) ja ne nousivat 54,7 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 24,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 0,1 miljoonaa euroa positiiviset (0,5 Me). Nettorahoituskulut olivat 0,0 % (0,3 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,6 %). Vuonna 2016 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 34,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,0 % (41,9 %) ja gearing-prosentti 52,4 (39,2). Likvidit varat olivat kauden lopussa 19,1 miljoonaa euroa (33,2 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20 miljoonaa euroa (10,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

17.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 30.3.2016.


INVESTOINNIT

Vuonna 2016 ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 7,9 miljoonaa euroa (9,5 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuvat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 891 (6 762). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 034 (7 842) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 168 (7 041) ja muissa maissa 866 (801) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-maaliskuussa 2016 oli 1 702 567 kappaletta, mikä on 4,4 % (9,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 27,5 miljoonaa euroa (59,3 Me). Korkein hinta oli 18,25 euroa ja alin 14,56 euroa. Päätöskurssi oli 15,99 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 613,7 miljoonaa euroa (667,3 Me).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 378 006 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 365 943 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 10 413 (9 958) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,9 % (19,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 30.3.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja uutena Teemu Kangas-Kärki.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2016.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Teemu Kangas-Kärki. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala ja Laura Lares.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

4.1.2016 yhtiö tiedotti, että se on lopettanut 2.9.2015 tiedotetun omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden osto aloitettiin 15.9.2015 ja hankintaohjelma lopetettiin 31.12.2015. Viimeinen osakeosto toteutettiin 21.12.2015. Osakeosto-ohjelman aikana hankittiin yhteensä 253 406 osaketta. Omien osakkeiden hankinnan päättymisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 437 721 omaa osaketta, joka vastaa noin 1,1 % osakkeista ja äänistä.

3.2.2016 yhtiö tiedotti muuttavansa strategiakaudelle 2014 - 2018 asetettua nettovelkaantumisasteen vaihteluväliä. Uusi vaihteluväli on 0 - 70 prosenttia. Aiempi vaihteluväli oli 30 - 80 prosenttia. Muutos perustuu vahvaan kassavirtaan sekä varautumiseen mahdollisiin yritysostoihin ja muihin investointeihin.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 alkupuolella. Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.3.2016


KONSERNIN TULOSLASKELMA


 

Me 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Liikevaihto 160,7 157,3 646,3
       
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -147,7 -143,1 -572,0
       
Bruttokate 12,9 14,2 74,2
       
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,4 3,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,4 -3,3 -12,9
Hallinnon kulut -3,0 -3,3 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -1,5 -2,1
       
Liikevoitto 6,8 6,5 49,9
       
Rahoitustuotot 0,4 1,0 0,3
Rahoituskulut -0,3 -0,5 -2,5
       
Voitto ennen veroja 6,9 7,0 47,7
       
Tuloverot -1,4 -1,5 -9,7
       
Tilikauden voitto 5,5 5,6 37,9
       
Tilikauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 5,5 5,6 37,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Osakekohtainen tulos, e 0,14 0,14 0,98
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,14 0,14 0,98LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

Me 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Tilikauden voitto 5,5 5,6 37,9
       
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi      
       
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 - 0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 - 0,1
       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
       
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,0 0,2 0,4
Muuntoerot 0,0 0,5 0,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 0,7 0,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 5,5 6,3 38,4
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 5,5 6,3 38,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0
KONSERNITASE
 

Me 3/2016 3/2015 12/2015
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
       
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 116,6 110,9 113,7
Hankittu sopimuskanta 5,8 5,7 5,4
Kilpailukieltosopimukset 0,2 0,1 0,2
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista 0,6 0,7 0,6
Muut aineettomat hyödykkeet 16,9 10,5 15,0
  140,0 127,9 134,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 5,0 5,1 5,0
Rakennukset ja rakennelmat 39,6 43,1 39,9
Koneet ja kalusto 103,7 109,7 111,0
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5,9 2,2 5,5
  154,3 160,2 161,5
Muut pitkäaikaiset varat      
Myytävissä olevat sijoitukset 0,6 0,6 0,6
Rahoitusleasingsaamiset 1,8 2,9 2,1
Laskennalliset verosaamiset 2,3 2,8 2,4
Muut saamiset 1,9 2,2 2,0
  6,6 8,4 7,0
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 301,0 296,5 303,4
       
Lyhytaikaiset varat      
       
Vaihto-omaisuus 23,5 23,7 23,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 88,1 93,8 84,4
Johdannaissaamiset 0,0 0,0 0,0
Ennakkomaksut 41,1 3,2 0,3
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 5,0
Rahavarat 19,1 33,2 49,0
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 171,9 154,1 162,4
       
Varat yhteensä 472,9 450,5 465,8OMA PÄÄOMA JA VELAT