Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

  • 13 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.7.2021 klo 08.00

LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 198,7 miljoonaa euroa (183,2). Liikevaihto kasvoi 8,5%, josta orgaanisen kasvun osuus oli 6,2%. Kaikki toimialat kasvattivat liikevaihtoaan.
  • Oikaistu liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (8,7) ja liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa (-2,2). Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-0,07).
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 390,7 miljoonaa euroa (367,5). Oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,3) ja liikevoitto 14,3 miljoonaa euroa (0,7) ja osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (-0,07).
  • Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen -1,6 miljoonaa euroa (-3,1) pienentyminen. Valuuttakurssierot olivat 0,0 miljoonaa euroa (-1,2)

Näkymät vuodelle 2021, päivitetty 27.7.2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vertailukaudesta, mistä orgaanisen kasvun osuus oli 5,7 prosenttia. Liikevoitto kasvoi kaikilla toimialoilla ja liikevaihdon kasvun ohella pystyimme tehostamaan toimintaamme. Koronaviruspandemia vaikutti kaikkiin liiketoimintoihimme negatiivisesti koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Toisella vuosineljänneksellä materiaalivolyymit alkoivat toipua ja uusioraaka-aineiden hinnat jatkoivat elpymistä. Teollisuuden kysyntä oli vahvaa. Keskitymme nyt hyödyntämään markkinoiden elpymisen tuomat mahdollisuudet.

Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakastyytyväisyyttä. Huhtikuussa Suomessa toteutetussa asiakastyytyväisyysmittauksessa saimme ennätystuloksen ja asiakastyytyväisyys kasvoi kaikilla toimialoilla. Myös henkilöstötyytyväisyys parani.

Toteutimme toisella vuosineljänneksellä kolme yrityskauppaa, joilla vahvistimme asemaamme strategiamme mukaisesti Ympäristöpalveluissa sekä Kiinteistöpalvelut Suomen elintarvikehygieniassa ja kaupan palveluissa. Ostettujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 25 miljoonaa euroa. Yrityskaupat tukevat tavoitettamme kasvattaa liikevaihtoamme orgaanisesti ja yrityskaupoilla yli 5 prosenttia vuosittain.

Saimme kansainvälistä tunnustusta vastuullisuustyöstämme. Johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis antoi L&T:lle korkeimman Platinum-tason arvioinnissaan. Tulos sijoittaa meidät yhden prosentin parhaimmistoon 75 000 analysoidun yrityksen joukossa. Saimme tunnustusta myös Financial Timesin ja Statistan tutkimuksessa, jossa listattiin eniten päästöjä suhteessa tulokseen vuonna 2020 vähentäneitä yrityksiä Euroopassa. Lassila & Tikanoja oli yksi neljästätoista Suomesta listalle nousseesta yrityksestä.

Suomessa tuli voimaan uusi jätelaki 19.7.2021. Uusi jätelaki vie EU:n uudet kunnianhimoisemmat yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätysvaatimukset Suomen lainsäädäntöön sekä toteuttaa kansallisia uudistuksia kotitalouksista kerättävien materiaalien keräysjärjestelmiin. Jätelain muutokset toteutuvat asteittain vuoteen 2025 mennessä. Lakimuutos ei vaikuta kuluvaan tilikauteen.

Uuden jätelain myötä kierrätystavoitteet tiukentuvat, mikä lisää erilliskeräystä ja kierrätysliiketoimintaa yritysasiakassegmentissä. Muutoksen suuruus kaupan ja teollisuuden jätevirtoissa sekä alueellisissa kilpailutilanteissa selviää vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kuntien rooli pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnassa asuinkiinteistöiltä vahvistuu. L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa siirtyvät kunnallisille jäteyhtiöille siirtymäajan loppuun mennessä. Muutoksella ei ole suoraa vaikutusta asuinkiinteistöjen sekajätteen keräystoimintaan. Asuinkiinteistöjen sopimusperusteisen jätehuollon osuus Ympäristöpalveluiden liikevaihdosta oli hieman yli 10 prosenttia vuonna 2020. Jätelain muutokset tulevat voimaan asteittain vuoden 2025 loppuun mennessä.

Jätelain muutoksen kokonaisvaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.  Asuinkiinteistöjen jätehuollon kunnallistamiskehitys on pienentänyt kotitaloussegmentin osuutta toimialan liiketoimintaportfoliossa viimeisen 10  vuoden aikana merkittävästi. Olemme pystyneet  kompensoimaan menetykset hyvin panostamalla kasvaville yritysmarkkinoille.

Jätelain muutos ei aiheuta muutoksia L&T:n strategiaan. Jatkamme aktiivisia panostuksia yritysasiakassegmentin orgaaniseen kasvuun sekä yritysostoja, mistä hyvänä esimerkkinä on Sihvari Oy:n liiketoimintojen hankinta kesäkuussa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu
Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198,7 miljoonaa euroa (183,2), ja se kasvoi edellisvuodesta 8,5 %. Oikaistu liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (8,7), joka oli 5,1 % (4,7) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (-2,2), joka oli 5,3 % (-1,2) liikevaihdosta.  Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-0,07).

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevoitto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto pysyi samalla tasolla Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa.

Tammi-kesäkuu
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 390,7 miljoonaa euroa (367,5) ja se kasvoi vertailukaudesta 6,3 %. Oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,3), joka oli 3,5 % (3,3) liikevaihdosta.  Liikevoitto oli 14,3 miljoonaa euroa (0,7), mikä oli 3,7 % (0,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa
(-0,07).

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

Konsernin liikevoittoon vaikutti 0,8 miljoonaa euroa negatiivisesti ennen vuotta 2018 tapahtuneiden tapaturmien työtapaturmakustannusten realisoituminen. Vertailukaudella kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintojen tuloksiin. Vertailukaudella liikevoittoa paransi Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli vuonna 2020 noin 3,8 miljoonaa euroa positiivinen. Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen -1,6 miljoonaa euroa pienentyminen (-3,1).

Avainlukuja

  4-6/2021 4-6/2020 Muutos% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos% 2020
            
Liikevaihto, MEUR 198,7 183,2 8,5 390,7 367,5 6,3 751,9
Oikaistu liikevoitto, MEUR 10,2 8,7 17,6 13,8 12,3 12,7 39,7
Oikaistu liikevoitto, % 5,1 4,7   3,5 3,3   5,3
Liikevoitto, MEUR 10,6 -2,2 580,1 14,3 0,7 2 002,1 28,2
Liikevoitto, % 5,3 -1,2   3,7 0,2   3,8
EBITDA, MEUR 24,1 10,8 122,5 40,5 31,3 29,5 85,2
EBITDA, % 12,1 5,9   10,4 8,5   11,3
Voitto ennen veroja, MEUR 9,5 -2,5 477,3 12,7 -2,5 613,9 23,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,21 -0,07 383,4 0,27 -0,07 483,6 0,50
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
-0,66 -0,08 -727.7 -0,55 0,38 -243,7 1,15
EVA, MEUR 4,2 -8,2 150,5 1,7 -11,6 114.5 3,7
Oman pääoman tuotto, %       11,0 -2,9   9,6
Sijoitettu pääoma, MEUR       386,1 362,4 6,5 379,2
Sijoitetun pääoma tuotto, %       7,5 0,5   7,5
Omavaraisuusaste, %       31,8 30,5   33,0
Nettovelkaantumisaste, %       97,9 99,4   70,9

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Huhti-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 77,2 miljoonaan euroon (71,9). Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (-2,6). Vertailukauden liikevoittoon vaikutti negatiivisesti Venäjän alasajoon liittyvä 10,8 miljoonan euron kulukirjaus. Vertailukelpoinen liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden tasolla (7,9).

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 153,4 miljoonaan euroon (149,0). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 12,4 miljoonaan euroon (2,1). Vertailukauden lukuun sisältyy Venäjän alasajoon liittynyt 10,8 miljoonan euron kulukirjaus. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 153,4 miljoonaan euroon (144,6) ja liikevoitto parani vertailukauden tasosta 12,4 miljoonaan euroon (12,2).

Ympäristöpalveluissa jätehuolto- ja kierrätysliiketoiminnoissa kysyntä kasvoi ja materiaalivolyymit alkoivat elpyä. Kierrätysraaka-aineiden hintataso nousi ja kysyntä kasvoi. Tuotantokustannuksia kasvatti polttoaineen voimakas hinnannousu. Kannattavuus säilyi vakaana. Ympäristöpalvelut vahvisti asemaansa pienten ja keskisuurten yritysten markkinassa ostamalla Sihvari Oy:n 1.6.2021. Panostuksia asiakaskokemukseen ja digitaaliseen asiointiin jatkettiin.

Teollisuuspalvelut

Huhti-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26,9 miljoonaan euroon (23,4). Liikevoitto parani 3,2 miljoonaan euroon (1,3).

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 46,5 miljoonaan euroon (43,7). Liikevoitto parani vertailukaudesta 3,4 miljoonaan euroon (1,0).

Teollisuudessa kysyntä oli vahvaa. Teollisuuspalvelut vahvisti asemaansa erityisesti metalliteollisuuden asiakkaissa. Alkuvuoden vuosihuoltojen resurssointi ja toteutus onnistui hyvin, mikä paransi toimialan kannattavuutta.  Osa alkuvuoteen suunnitelluista vuosihuolloista siirtyi koronaviruspandemian seurauksesta loppuvuoteen. Teollisuuspalveluissa tehtiin aktiivista menetelmäkehitystä ja erityisesti esihenkilöiden koulutukseen panostettiin.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 59,0 miljoonaan euroon (56,7). Liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen alkuvuoden liikevaihto kasvoi 120,2 miljoonaan euroon (114,9). Liikevoitto parani vertailukaudesta -1,7 miljoonaan euroon (-2,2).

Siivouksessa markkina-asema vahvistui ja asiakastyytyväisyys kasvoi. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoittoa heikensivät runsaslumisen talven kustannusvaikutukset toisen vuosineljänneksen alussa, korkeat alihankintakustannukset sekä vertailukaudella voimassa olleen tilapäisen Tyel-maksun alennuksen poistuminen. Henkilöstötyytyväisyys nousi ja henkilöstön vaihtuvuus pieneni. Elintarvikehygieniasegmentissä markkina-asema vahvistui Serveco Oy:n yrityskaupan myötä. Kaupan segmentissä markkina-asema vahvistui ja palvelutarjooma laajeni Spectra Oy:n yrityskaupalla.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 37,1 miljoonaan euroon (32,7). Liikevoitto parani 0,6 miljoonaan euroon (0,3).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin alkuvuoden liikevaihto kasvoi 73,3 miljoonaan euroon (63,1). Liikevoitto parani vertailukaudesta 1,1 miljoonaan euroon (0,5).

Koronaviruspandemiatilanne Ruotsissa kohentui toisen vuosineljänneksen aikana ja sairauspoissaolot laskivat lähes normaalille tasolle. Liikevaihto ja liikevoitto paranivat kasvaneen sopimussalkun ja tehostuneen toiminnan ansiosta.

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -21,0 miljoonaa euroa (14,6). Käyttöpääomaa sitoutui 11,6 miljoonaa euroa (sitoutui 3,4). Alkuvuoden kassavirtaa pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 22 miljoonaa euroa. Vertailukauden kassavirtaan vaikutti positiivisesti käyttöomaisuuskiinteistön myynti.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 198,6 miljoonaa euroa (194,8). Korolliset nettovelat olivat 183,6 miljoonaa euroa (166,5). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 25,0 miljoonaa euroa (15,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat alkuvuonna -1,6 miljoonaa euroa (-3,1). Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,0 miljoonaa euroa (-1,2). Nettorahoituskulut olivat -0,4 % (-0,9) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 31,8 % (30,5) ja nettovelkaantumisaste 97,9 % (99,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 14,9 miljoonaa euroa (28,3). Olemme tehneet toimenpiteitä likviditeettiaseman varmistamiseksi koronaviruspandemiassa. Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

18.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2021.

INVESTOINNIT

Alkuvuonna investoinnit olivat 40,2 miljoonaa euroa (22,0). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 22 miljoonaa euroa ja muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

  1-6/2021 2020 Tavoite Tavoite saavutettava
        
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.) 579 000 1 230 000 liikevaihtoa nopeampi kasvu 2024

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Raportointikaudella olemme laajentaneet laskentamme kattamaan myös Teollisuuspalveluiden materiaalipalveluja aiempaa laajemmin.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

  1-6/2021 2020 Tavoite Tavoite saavutettava
        
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste 59,0 % 58,6 % 60 % 2024

Kierrätysaste on asiakkaidemme kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. Etsimme aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa pystymme kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

  1-6/2021 2020 Tavoite Tavoite saavutettava
        
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 
18 500 36 700    

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km) 782 818 476 2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Kasvatimme biokaasukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen määrää 21:een (Q1/2021: 18) ja käynnistimme projektin päästövähennystavoitteiden asettamiseen toimitusketjussa.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
1-6/2021
2020 Välitavoite Välitavoite saavutettava
         
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

24

 

24

 

20

 

2024

Tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja –tuokioilla parannamme omaa, asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme turvallisuutta sekä poistamme vaaratekijöitä.

Työhyvinvointi

   

1-6/2021
2020 Välitavoite Välitavoite saavutettava
         
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä)  

66

 
50 45 2024
 

Sairauspoissaolot (%)
 

4,6
 

4,7
 

4,5
 

2024
 

Henkilöstön suositteluaste (%)
 

83
 

82
 

>80
 

2024

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilöstö sairasti vähemmän kuin vertailukaudella ja terveysprosentti parantui kahdella prosenttiyksiköllä 66 prosenttiin (64). Esihenkilöitä koulutettiin etäjohtamisen käytäntöihin ja työntekijöiden hyvinvointia tuettiin koronaviruspuhelinpalvelulla sekä henkistä jaksamista tukevilla digitaalisilla keskustelupalveluilla. L&T tarjosi myös koronarokotteet henkilöstölleen työterveyden kautta niillä paikkakunnilla, joissa kuntien järjestelyt sen mahdollistivat. 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Kansainvälinen yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis antoi Lassila & Tikanojalle Platinum-tunnustuksen. EcoVadiksen arvioimista noin 75 000 yrityksestä vain yksi prosentti saa Platinum-tuloksen. Financial Times listasi toisen vuosineljänneksen aikana Euroopan eniten päästöjä suhteessa tulokseensa vuonna 2020 vähentäneet yritykset. Suomalaisista yrityksistä listalle ylsi Lassila & Tikanojan lisäksi 13 muuta yritystä. Yritysten toiminnan yhteiskunnallisia nettovaikutuksia arvioiva Upright project antoi L&T:lle nettovaikutusluokituksen AA+ / Erinomainen + (asteikko C – AAA). L&T:n luokitus on korkeampi kuin 93,5 prosentilla luokituksen saaneista yrityksistä, ja vain 5,4 prosenttia Nasdaq Helsingissä listatuista yrityksistä saavuttaa saman tai korkeamman nettovaikutusluokituksen.

L&T päivitti EU-taksonomiaan liittyvän arvionsa siitä, kuinka suuri osuus liiketoiminnoistamme liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.  Seuraamme taksonomialuokituksen kehittymistä ja päivitämme verkkosivuiltamme löytyvää arviotamme säännöllisesti.

Kiinteistöpalveluissa lanseerattiin toukokuussa Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelma, jonka tavoitteena on edistää L&T:n ja koko siivousalan sosiaalista ja ympäristövastuuta. L&T on mukana keväällä 2021 käynnistyneessä CO-CARBON-hankkeessa, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkien kasvillisuusalueiden hiilensidontakykyä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli alkuvuonna kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 846 (7 132). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 737 (8 501) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 314 (6 918) ja muissa maissa 1 423 (1 583) henkilöä.

L&T:n henkilöstötyytyväisyys kehittyi suotuisasti. Erityisesti tyytyväisyys esihenkilötyöhön nousi. L&T:n työntekijöistä 83 prosenttia suosittelisi L&T:tä työpaikkana. 


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin alkuvuoden aikana 6,2 miljoonaa kappaletta, mikä on 16,2 % (20,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 89,6 miljoonaa euroa (103,7). Osakkeen ylin kurssi oli 16,10 euroa ja alin 13,46 euroa. Päätöskurssi oli 14,16 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 539,7 miljoonaa euroa (498,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 686 396 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 112 478  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 107 763 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 533 (18 668) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,3 % (10,1) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila,  Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2021.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares ja Jukka Leinonen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Keskeiset tapahtumat on selostettu tämän tiedotteen muissa osioissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suomessa jätelain muutos tuli voimaan 19.7.2021.

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 2015 kiertotalouden toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on vauhdittaa Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta, parantaa kilpailukykyä, tukea kestävää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Osana kiertotalouden toimenpideohjelmaa EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 jätesäädöspaketti, jonka keskeisenä tavoitteena on tehostaa jätehierarkian eli etusijajärjestyksen noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä ja kierrätystä. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet kiristyivät.

EU:n uudet kunnianhimoisemmat yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätysvaatimukset saatetaan voimaan Suomessa 19.7.2021  jätelain muutoksella sekä sen nojalla annettavilla asetuksilla. Kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi otetaan käyttöön uusia, nykyistä selvästi tiukempia yrityksiin, kuntiin, asuinkiinteistöihin sekä pakkausten tuottajiin kohdentuvia jätteiden erilliskeräysvelvoitteita.

Tiukentuvat kierrätystavoitteet, jotka lisäävät jätteen syntypaikkalajittelua, erilliskeräystä sekä kierrätysliiketoimintaa Suomessa, ovat L&T:n näkemyksen mukaan tärkeitä edistysaskelia.

Tiukentuvien lajitteluvelvoitteiden ulkopuolelle jää kuitenkin edelleen noin 40 % suomalaisista, jotka asuvat pienkiinteistöissä, ja velvoitteiden rinnalle tarvitaan tehokkaita ohjauskeinoja ja kannusteita, jotka ovat vielä valmisteluvaiheessa.

Jätelain uudistuksella vahvistetaan kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi. Sekajätteen osalta niin kutsutun kaksoiskuljetusjärjestelmän mahdollisuus asuinkiinteistöjen jätteen keräämisessä säilyy, mutta sen merkitys pienenee pakkaus- ja biojätteen erilliskeräyksen lisääntyessä. Asuinkiinteistöjen sopimusperusteisen jätehuollon osuus Ympäristöpalveluiden liikevaihdosta oli hieman yli 10 prosenttia 2020.

Muutoksen kokonaisvaikutusta on vielä liian varhaista arvioida. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisen yrityksiin ennakoidaan kasvattavan materiaalien keräys- ja käsittelymarkkinaa. Asuinkiinteistösegmentissä muutokset pienentävät vapaata markkinaa. Kokonaisvaikutuksiin vaikuttaa ohjauskeinojen rinnalla se, miten erilliskeräysvolyymit alkavat kehittyä velvoitteiden kiristyessä. Muutokset tulevat voimaan portaittain 1.7.2022 - 1.7.2024 välisenä aikana. Muutoksilla ei ole vaikutusta L&T:n vuoden 2021 toimintaan.

Jatkossa kunnat kilpailuttavat asuinkiinteistöjen jätepalvelut entistä useammin ja L&T osallistuu kilpailutuksiin muiden toimijoiden rinnalla. Asuinkiinteistöjen jätehuoltopalveluiden kunnallistamiskehitys on pienentänyt kotitaloussegmentin osuutta Ympäristöpalvelut toimialan liiketoimintaportfoliossa viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi. L&T on pystynyt  kompensoimaan menetykset panostamalla kasvaville yritysmarkkinoille. Jatkamme aktiivisia panostuksia yritysasiakassegmenttiin orgaanisesti sekä yritysostoin, mistä hyvänä esimerkkinä on Sihvari Oy:n liiketoimintojen hankinta 1.6.2021 lukien.

27.7. yhtiö julkaisi positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi nostavansa arviotaan vuoden 2021 näkymistä. Päivitetyn näkymän mukaan vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan mahdollisesti aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen vuoden 2021 aikana. Asiakkaat sopeuttavat palvelusopimuksia muuttuvan tilanteen mukaan ja jäte- ja kierrätysraaka-ainevolyymit alenevat asiakkaiden volyymin laskiessa. Koronaviruspandemiasta aiheutuva epävarmuus heijastuu erityisesti erikseen tilattavien palveluiden kysyntään ja tekee siitä vaikeasti ennustettavaa.

Öljyn hinnanmuuntokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2021, päivitetty 27.7.2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Aiemmat näkymät vuodelle 2021 (28.1.2021)

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

Helsinki 27.7.2021

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite