Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätös 1.1.­-31.12.2011

  • 32 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2012-02-02 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 167,0 miljoonaa euroa (151,5 milj. e); liiketappio 7,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 8,6 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. e); osakekohtainen tappio 0,18 euroa (osakekohtainen tulos 0,14 e)

  • Koko vuoden liikevaihto 652,1 miljoonaa euroa (598,2 milj. e); liikevoitto 25,6 miljoonaa euroa (40,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 44,3 miljoonaa euroa (45,5 milj. e); osakekohtainen tulos 0,44 euroa (0,68 e)
  • Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

  • Varojenjako: hallitus ehdottaa pääomanpalautukseksi 0,55 euroa/osake.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 167,0 miljoonaa euroa (151,5 milj. e) ja se kasvoi 10,2 %. Liiketappio oli 7,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 8,6 milj. e), mikä on 4,7 % (5,6 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa tappiollinen (osakekohtainen voitto 0,14 e).

Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla toimialoilla Uusiutuvia energialähteitä lukuun ottamatta. Kasvusta noin puolet oli orgaanista. Kysyntää kohensivat vertailukaudesta erityisesti jäte- ja kierrätysvolyymien kasvu sekä Kiinteistönhoidon hyvä työkanta. Siivouksen liikevaihdon kasvu tuli alkuvuoden yritysostoista.

Neljänneksen operatiivisen toiminnan liikevoitto parani vertailukaudesta pääosin kiinteistöteknisten palveluiden ja vahinkosaneerauksen hyvän työkannan ansiosta. Uusiutuvat energialähteet -toimialan ja yhteisyritys L&T Recoilin operatiivisen toiminnan liiketappiot kasvoivat vertailukaudesta.

Neljännekselle kirjattiin kertaluonteisena kuluna Uusiutuvat energialähteet -toimialan liikearvosta ja muista omaisuuseristä yhteensä 17,1 miljoonan euron arvonalentuminen (15.12.2011 tiedotettiin 17,8 milj. e arvonalentumisesta). Alaskirjaus johtui puupohjaisten polttoaineiden pidemmän aikavälin kilpailukyvyn heikkenemisestä sekä metsäenergian hyödyntämistä edistävien valtion tukien merkittävästä alenemisesta.


Vuosi 2011
Lassila & Tikanojan koko vuoden liikevaihto oli 652,1 miljoonaa euroa (598,2 milj. e) ja se kasvoi 9,0 %. Liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa (40,2 milj. e), mikä on 3,9 % (6,7 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 44,3 miljoonaa euroa (45,5 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,68 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluiden ja teollisuuden puhtaanapitopalveluiden kysynnän kohentumisen ansiosta. Kiinteistönhoidossa työkanta säilyi hyvänä koko vuoden. Liikevaihtoa kasvattivat lisäksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt yritysostot. Liikevaihdon kasvusta lähes puolet tuli yritysostoista. Puupohjaisten polttoaineiden kilpailukyky oli heikko koko vuoden ja niiden myynti jäi vertailukaudesta selvästi.

Koko vuoden operatiivinen liikevoitto oli samaa tasoa kuin vertailukaudella. Liikevoittoa rasittivat kohonneet palkka-, alihankinta- ja polttoainekustannukset sekä jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen kohoaminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaikilla toimialoilla tehtiin kustannusnousua vastaavia hinnankorotuksia.

Koko vuoden tulosta rasitti Uusiutuvien energialähteiden liikearvosta ja muista omaisuuseristä kirjattu kertaluonteinen 17,1 miljoonan euron arvonalentuminen (15.12.2011 tiedotettiin 17,8 milj. e arvonalentumisesta). Vertailukaudella kirjattiin pellettiliiketoiminnan lopettamisesta 3,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Konsernin veroaste oli 19,2 prosenttia, jota alensivat Suomen verokannan lasku sekä purkutappioiden poistojen verovähennysoikeudesta saatu hallinto-oikeuden päätös.


Avainlukuja

 

 

  10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
%
Liikevaihto, milj. € 167,0 151,5 10,2 652,1 598,2 9,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 9,6 9,1 5,4 44,3 45,5 -2,7
Liikevoitto, milj. € -7,9 8,6   25,6 40,2 -36,4
Liikevoittoprosentti -4,7 5,6   3,9 6,7  
Voitto ennen veroja, milj. € -9,0 7,6   21,0 36,0 -41,7
Osakekohtainen tulos, € -0,18 0,14   0,44 0,68 -35,3
Pääomanpalautus/osake, €       0,55** 0,55***  
EVA, milj. € -14,9 1,2   -2,2 10,1  

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotus pääomanpalautukseksi
*** Osinko/osake, €LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oli 84,0 miljoonaa euroa (74,0
milj. e). Liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (8,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (8,2 milj. e).

Liikevaihdon kasvu jatkui kaikissa palveluissa jätevolyymien kasvun ja palvelukysynnän ansiosta. Myös kierrätysvolyymit pysyivät edelleen hyvällä tasolla, vaikka uusioraaka-aineiden hinnat laskivatkin hieman edellisestä neljänneksestä.

Neljänneksen aikana solmittiin jälleen uusia pitkäaikaisia palvelusopimuksia, joista merkittävimpiä oli pantillisten juomapakkausten kierrätykseen liittyvän sopimuksen laajennus. Uusittu sopimus astuu voimaan vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.


Toimialan liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla pääosin volyymikasvun ansiosta. Jätehuollossa tarkistettiin palveluhintoja kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi vuodenvaihteessa.

Yhteisyritys L&T Recoilin tulos heikkeni vertailukaudesta, mikä johtui laitoksen lopputuotteen kysynnän ja hintatason alenemisesta. Laitoksen toimintavarmuus kuitenkin parani alkusyksyn huoltoseisokin myötä.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vertailukaudella, mutta tulos pieneni pääosin Latvian toiminnan heikentyneen kannattavuuden takia.


Vuosi 2011
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 12,4 % ja oli 325,9 miljoonaa euroa (290,0
milj. e). Liikevoitto oli 34,0 miljoonaa euroa (33,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 34,0 miljoonaa euroa (34,0 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin orgaanisesti jätevolyymien kasvun ja teollisuuden palveluiden hyvän kysynnän ansiosta. Uusioraaka-aineiden volyymit ja hintataso nousivat alkusyksyyn saakka, minkä jälkeen hintataso kääntyi lievään laskuun vuoden lopussa. Toisella neljänneksellä toteutettu Papros Oy:n yritysosto vahvisti toimialan asemaa uusiokuitumarkkinoilla.

Toimialan liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Kannattavuutta rasittivat vuoden alkupuolella kierrätyslaitosten suunniteltua alhaisemmat käyntiasteet ja jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen nousu sekä kohonneet tuotantokustannukset. Prosessipuhdistuspalveluiden sopeuttaminen alkuvuoden kysynnän vaihteluihin ei täysin onnistunut, mutta kesäkuukausien laajat seisokkityöt onnistuivat hyvin.

Yhteisyritys L&T Recoilin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Myös laitoksen käyntiaste ja toimintavarmuus paranivat vuoden loppua kohden, vaikka lopputuotteen saanto jäikin alle tavoitteen. Yhteisyrityksen tappio pieneni vertailukaudesta siitä huolimatta, että laitoksella pidettiin kaksi lähes kuukauden mittaista seisokkia vuoden aikana.

Toimialan ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, mutta tulos heikkeni hieman. Kannattavuutta rasitti pääosin Ympäristöpalveluiden kiristynyt kilpailutilanne Latviassa, joka vaikeutti toiminnan kehittämistä.

Vuoden aikana solmittiin jälleen useita laajoja palvelusopimuksia vähittäiskauppaketjujen ja tuottajavastuuyhteisöjen kanssa. Markkinoille lanseerattiin onnistuneesti myös uusi Managreen-palvelu, jolla asiakkaille voidaan tarjota ympäristönhuollon kokonaissopimusten ja niihin liittyvien verkostokumppaneiden hallinnointia.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Loka-joulukuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 40,1 miljoonaa euroa (34,6 milj. e). Kasvua oli 16,0 %. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. e).


Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vuoden alkupuoliskolla tehtyjen yritysostojen ansiosta. Myös tilausmyynti kohosi Suomen toiminnoissa vertailukautta korkeammaksi.

Toimialan liikevoitto parani vertailukaudesta Suomen toimintojen ansiosta. Ulkomaantoiminnan tulos oli selvästi tappiollinen Ruotsin toimintaa rasittavien integraatiokustannusten ja asiakasmenetysten vuoksi. Ruotsin toiminnoissa aloitettiin uusi tehostamisohjelma, jolla parannetaan toiminnan kannattavuutta ja tuotannon tehokkuutta.

Vuosi 2011
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 157,3 miljoonaa euroa (140,6 milj. e). Se kasvoi 11,8 %. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (7,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa (8,0 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin alkuvuonna tehtyjen yritysostojen (Hansalaiset Suomessa ja Östgöta Städ Ruotsissa) ansiosta. Myös tilausmyynti kasvoi vertailukaudesta.

Toimialan kannattavuutta rasittivat uusien kohteiden aloituskustannukset vuoden alkupuolella ja toisen neljänneksen aikana tehdyistä yritysostoista aiheutuneet odotettua korkeammat integraatiokustannukset.

Vertailukauden liikevoittoa heikensi 0,7 miljoonan euron luottotappio Venäjän toiminnassa.


Kiinteistönhoito

Loka-joulukuu
Kiinteistönhoidon vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 33,5 miljoonaa euroa (31,6 milj. e). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. e).


Toimialan liikevaihdon kasvu jatkui kiinteistöteknisten palveluiden sekä vahinkosaneerauksen hyvän kysynnän ansiosta. Kiinteistöhuollon tilausmyyntiä rajoitti vähäluminen alkutalvi.

Liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi kiinteistöteknisten palveluiden ja vahinkosaneerauksen kysynnän ansiosta.

Vuosi 2011
Kiinteistönhoidon koko vuoden liikevaihto kasvoi 9,0 % ja oli 134,6 miljoonaa euroa (123,5 milj. e). Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (7,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta alkuvuonna hyvin sujuneen kiinteistöhuollon tilausmyynnin sekä kiinteistöteknisten palveluiden ja vahinkosaneerauksen läpi vuoden hyvänä säilyneen työkannan ansiosta. Tilausmyyntiä edisti osaltaan runsasluminen alkuvuosi ja entisestään laajentuneet vakuutusyhtiökumppanuudet.

Toimialan koko vuoden liikevoitto parani, vaikka sitä rasittivatkin kohonneet tuotanto- ja ylityökustannukset. Myös tilaustöiden kannattavuus oli heikompi kuin vuotta aiemmin.


Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto pieneni 17,6 % 12,6 miljoonaan euroon (15,3 milj. e). Liiketappio oli 18,2 miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. e).


Puupohjaisten polttoaineiden liikevaihto pysyi vuoden viimeisellä neljänneksellä alhaisena kireän kilpailutilanteen ja leudon ja kostean sään vuoksi.

Toimialan operatiivisen toiminnan liiketulos heikkeni, vaikka kiinteät kulut laskivat selvästi vertailukaudesta. Kannattavuutta rasittivat alhaisen kysynnän lisäksi kohonneet alihankintakustannukset.

Neljännekselle kirjattiin kertaluonteisena kuluna liikearvosta ja muista omaisuuseristä yhteensä 17,1 miljoonan euron arvonalentuminen. Arvonalentuminen johtui puupohjaisten polttoaineiden pidemmän aikavälin kilpailukyvyn heikkenemisestä sekä metsäenergian hyödyntämistä edistävien valtion tukien merkittävästä alenemisesta.


Vuosi 2011
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto pieneni 17,6 % 45,4 miljoonaan euroon (55,1 milj. e). Liiketappio oli 21,3 miljoonaa euroa (liiketappio 6,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 3,8 miljoonaa euroa (liiketappio 3,1 milj. e).

Puupohjaisten polttoaineiden kilpailukyky oli huono koko vuoden. Vuoden alkupuolella voimalaitosasiakkaat eivät saaneet tuotantotukea metsähakkeella tuotetulle sähkölle. Tuen keskeytyksen vuoksi useat voimalaitokset käyttivät tuotannossaan fossiilisia polttoaineita metsähakkeen sijaan. Myös lämmin syksy ja alkutalvi verottivat metsähakkeen kysyntää. Kannattavuutta rasittivat heikentyneen kysynnän lisäksi kohonneet korjuu- ja logistiikkakustannukset.

Toimialan kilpailukykyä parannettiin tervehdyttämisohjelmalla, jolla vähennettiin kiinteitä kustannuksia ja tehostettiin operatiivista toimintaa.

Toimialan liikearvosta ja muista omaisuuseristä kirjattiin kertaluonteisena kuluna yhteensä 17,1 miljoonan euron arvonalentuminen. Vertailukauden liikevoittoa rasitti pellettiliiketoiminnan lopetuksesta kirjattu 3,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN
 

 

 

Milj. € 10-12/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
1-12/
2010
Liikevoitto -7,9 8,6 25,6 40,2
Kertaluonteiset erät:        
L&T Biowatin arvonalentuminen 17,1   17,1  
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus   0,4 0,1 3,4
Moskovan siivousliiketoiminnan lopetus   0,1   0,4
Uudelleenjärjestelykulut 0,4   1,5 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,6 9,1 44,3 45,5RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 74,5 miljoonaa euroa (63,8 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 3,2 miljoonaa euroa (sitoutui 2,2 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 135,2 miljoonaa euroa (126,8 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 127,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 14,8 miljoonaa euroa vuoden alusta.


Nettorahoituskulut olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,2 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 3,1 % (3,3 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy vuonna 2012 yhteensä 24,5 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,5 % (46,5 %) ja gearing-prosentti 58,3 (50,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 8,1 miljoonaa euroa (14,5 milj. e).

Yritystodistusohjelman kokoa nostettiin toisella vuosipuoliskolla 100 miljoonaan euroon (aiemmin 50 milj. e). Ohjelmasta oli vuoden lopussa käytössä 17 miljoonaa euroa (5 milj. e).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä solmittiin
uusi kolmivuotinen 30 miljoonan euron komittoitu luottolimiittisopimus. Aikaisempi 15 miljoonan euron luottolimiitti erääntyy kesäkuussa 2012. Komittoidut limiitit olivat vertailukauden tapaan käyttämättä. 


OSINKO

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2011.


INVESTOINNIT

Vuonna 2011 bruttoinvestoinnit olivat 70,6 miljoonaa euroa (39,3 milj. e). Niistä noin kolmannes kohdistui yritysostoihin.


Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Pentti Laurila Ky, Matti Hossi Ky:n liiketoiminta ja PPT Luttinen Oy:n liiketoiminta, Siivous- ja käyttäjäpalveluihin Kestosiivous Oy:n liiketoiminta ja Kiinteistönhoitoon KH-Kiinteistöhuolto Oy:n liiketoiminta.

Toisella neljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin Papros Oy ja Full House Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin hankittiin Savon Kiinteistöhuolto- ja Siivouspalvelu Oy, Varkauden Kiinteistönhoito ja Siivouspalvelu Oy, Jo-Pe Huolto Oy, Östgöta Städ Ab ja WTS-Palvelut Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin sekä Kiinteistönhoitoon hankittiin Hansalaiset Oy -konserni tytäryhtiöineen.


Vuoden viimeisellä neljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Paraisten Puhtaanapito Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin hankittiin Palvelusiivous Ulla Haavisto Oy ja Kiinteistönhoitoon Nastolan Talohuolto Oy.

Kauden jälkeen hankittiin Kiinteistönhoitoon IK Kiinteistöpalvelu Oy:n kiinteistöhuoltoliiketoiminnot, Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n liiketoiminta sekä Kiinteistöhuolto Markku Hyttinen Oy.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2011 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.513 (7.835). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.357 (8.732) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.381 (6.849) ja muissa maissa 1.976 (1.883) henkilöä.


VAROJENJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n vapaat omat pääomat tilinpäätöksessä ovat 111.645.234,28 euroa, josta tilikauden voitto on 11.521.380,63 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen
jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti
vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 27.3.2012.
Maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta pääomanpalautusta. Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 38.685.569 kappaletta, joten pääomanpalautuksen kokonaismäärä olisi 21.277.062,95 euroa.OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2011 oli 8.915.140 kappaletta, mikä on 23,0 % (20,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 108,2 miljoonaa euroa (111,1 milj. e). Korkein hinta oli 15,18 euroa ja alin 9,49 euroa. Päätöskurssi oli 11,49 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan kauden lopussa 113.305 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 444,5 miljoonaa euroa (570,6 milj. e).


Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli vuoden alussa 60.758 omaa osaketta ja lopussa 113.305 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 50.000 osaketta 12.-23.9.2011 ja niiden hankintahinta oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Lassila & Tikanoja Oyj:lle palautui 5.4.2011 vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.685.569 osaketta. Osakkeiden k
eskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.721.908 osaketta.

Optio-ohjelma 2005
Merkintäaika 2005C-optioilla päättyi 31.5.2011.

Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 16,20 euroa. Merkintähintaa alennettiin 22.3.2011 alkaen 0,07 eurolla. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010-31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2008-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 1.11.2010.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2009
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa oli kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyi 31.12.2011. Vuodelta 2011 ei makseta palkkiota. Palkkion maksamisen perusteena oli konsernin EVA-tulos. Ohjelman piiriin kuului 23 henkilöä.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2012

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.365 (9.151) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,0 % (12,2 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen.

Hallitus on valtuutettu luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Luovutusvaltuutus on voimassa neljä vuotta ja se kumoaa vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen. Omien osakkeiden hankintavaltuutus on päättynyt.  

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien liikkeelle laskemiseen.YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

8.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 8.9.2011.

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 29.3.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2011.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Matti Kavetvuo (27.12.2011 asti), Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Matti Kavetvuo ja Hille Korhonen.

Matti Kavetvuo erosi hallituksesta 27.12.2011 ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi.


MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Lassila & Tikanojan hallitus nimitti 13.6.2011 Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti toimitusjohtajana 1.11.2011. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen nimitettiin Lassila & Tikanojan talousjohtaja Ville Rantala. Muut muutokset yhtiön johdossa on esitetty alla.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

22.3.2011 yhtiö tiedotti, että KTM Ville Rantala on nimitetty L&T Biowatti Oy:n toimitusjohtajaksi ja Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajaksi 22.3.2011 alkaen. Rantala jatkaa edelleen myös Lassila & Tikanoja Oyj:n talousjohtajana. L&T Biowatin toimitusjohtaja Tomi Salo jää pois yhtiön palveluksesta.

5.4.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:lle on 5.4.2011 palautunut vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella.

13.6.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan hallitus on nimittänyt Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Pekka Ojanpää toimii Kemiran Kunta ja teollisuus -segmentin johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut Kemiran Erikoiskemikaali-yksikön johtajana ja tätä ennen useissa eri johtotehtävissä Nokiassa. Hän aloitti Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana 1.11.2011, mistä yhtiö tiedotti 27.10.2011. Hallitus ja toimitusjohtaja Jari Sarjo sopivat, että Sarjo jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana välittömästi. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen nimitettiin talousjohtaja Ville Rantala.

7.12.2011 yhtiö tiedotti, että henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2012 alkaen on nimitetty Kirsi Matero. L&T:n henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti jää pois yhtiön palveluksesta.

15.12.2011 yhtiö tiedotti, että se kirjaa vuoden viimeiselle neljännekselle Uusiutuvat energialähteet -toimialan liikearvosta ja muista omaisuuseristä yhteensä 17,8 miljoonan euron arvonalentumisen.
Arvonalentuminen johtuu puupohjaisten polttoaineiden pidemmän aikavälin kilpailukyvyn heikkenemisestä sekä metsäenergian hyödyntämistä edistävien valtion tukien merkittävästä alenemisesta. Arvonalentuminen käsitellään kertaluonteisena kuluna eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

16.12.2011 yhtiö tiedotti, että kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Tuomas Mäkipeska. Hän aloittaa kehitysjohtajana viimeistään 16.2.2012.


13.1.2012 yhtiö tiedotti, että hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Antti Tervo. Hän aloittaa hankintajohtajana viimeistään 14.2.2012.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset sekä laitoksen saanto vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien epävarmuus ja jatkuvuus voivat aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2010 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2012

L&T toimii pääosin vähäsyklisillä markkinoilla, ja merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta syntyy pitkäaikaisista palvelusopimuksista. Yleinen talouskehitys heijastuu kuitenkin erityisesti ympäristö- ja tukipalveluiden tilaustöihin.

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa erityisesti uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.


Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät ovat vakaat, mutta talouden epävarmuus pitää kilpailutilanteen tiukkana molemmilla toimialoilla.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman ja toimialan kannattavuuden paranevan. Mahdolliset valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa L&T Biowatin raaka-ainehankintakustannuksiin ja lopputuotteen kysyntään.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2011


KONSERNITULOSLASKELMA
 

 

 

1 000 € 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto 167 001 151 507 652 130 598 193
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -151 706 -137 761 -584 152 -531 066
Bruttokate 15 295 13 746 67 978 67 127
Liiketoiminnan muut tuotot 1 026 1 638 3 038 2 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 926 -3 804 -15 217 -13 779
Hallinnon kulut -2 818 -2 260 -11 408 -10 519
Liiketoiminnan muut kulut -422 -767 -1 733 -2 686
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat -5 677   -5 677 -2 632
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat -11 384   -11 384  
Liikevoitto -7 906 8 553 25 597 40 219
Rahoitustuotot 329 323 1 041 1 053
Rahoituskulut -1 428 -1 310 -5 644 -5 282
Voitto ennen veroja -9 005 7 566 20 994 35 990
Tuloverot 2 140 -2 254 -4 030 -9 786
Tilikauden voitto -6 865 5 312 16 964 26 204
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -6 865 5 310 16 960 26 188
Määräysvallattomille omistajille 0 2 4 16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, € -0,18 0,14 0,44 0,68
Laimennettu osakekohtainen tulos, € -0,18 0,14 0,44 0,68LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA