Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöspäätöstiedote 1.1. - 31.12.2012

  • 30 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2013-02-01 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 171,8 miljoonaa euroa (167,0 milj. e); liikevoitto 9,7 miljoonaa euroa (liiketappio 7,9 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 10,5 miljoonaa euroa (9,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,18 euroa (osakekohtainen tappio 0,18 e)
Koko vuoden liikevaihto 674,0 miljoonaa euroa (652,1 milj. e); liikevoitto 48,4 miljoonaa euroa (25,6 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 47,4 miljoonaa euroa (44,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,89 euroa (0,44 e)
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

Varojenjako: hallitus ehdottaa pääomanpalautukseksi 0,60 euroa/osake.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden viimeinen neljännes oli odotuksiemme mukainen. Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani vertailukaudesta, vaikka teollisuuden tarvitsemien palveluiden kysynnän vaihtelut ja viimevuotista merkittävästi runsaslumisempi alkutalvi aiheuttivat haasteita tuotannon tehokkuudelle. Nyt keskitymme vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden organisaation jalkauttamiseen strategiamme mukaisesti sekä asiakkaitamme entistä paremmin palvelevan yhtenäisen L&T:n rakentamiseen.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 171,8 miljoonaa euroa (167,0 milj. e) ja se kasvoi 2,9 %. Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (liiketappio 7,9 milj. e), mikä on 5,6 % (-4,7 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (9,6 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (osakekohtainen tappio 0,18 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin puupohjaisten polttoaineiden parantuneen kilpailukyvyn ansiosta. Liikevaihtoa alensivat teollisuuden tarvitsemien prosessipuhdistuspalveluiden kysynnän vaihtelut ja yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynti kesäkuussa.

Neljänneksen tulos parani vertailukaudesta Uusiutuvien energialähteiden ja Ruotsin siivousliiketoiminnan kohentuneen kannattavuuden
ansiosta. Vertailukautta runsaslumisempi alkutalvi verotti erityisesti kiinteistöhuollon ja Ympäristöpalveluiden tuotannon tehokkuutta ja nosti alihankinta- ja tuotantokustannuksia. Neljännekselle kirjattiin kertaluonteisena kuluna yhteensä 0,8 miljoonaa euroa toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyen.

Vertailukaudella neljännekselle kirjattiin kertaluonteisena kuluna Uusiutuvat energialähteet -toimialan liikearvosta ja muista omaisuuseristä yhteensä 17,1 miljoonan euron arvonalentuminen.

Vuosi 2012
Lassila & Tikanojan koko vuoden liikevaihto oli 674,0 miljoonaa euroa (652,1 milj. e) ja se kasvoi 3,4 %. Liikevoitto oli 48,4 miljoonaa euroa (25,6 milj. e), mikä on 7,2 % (3,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 47,4 miljoonaa euroa (44,3 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (0,44 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin puupohjaisten polttoaineiden kohentuneen kysynnän, Ympäristöpalveluiden volyymikasvun ja laajentuneen vahinkosaneerausverkoston ansiosta. Jäte- ja kierrätysvolyymit pysyivät koko vuoden hyvällä tasolla. Teollisuuden tarvitsemien prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä vaihteli voimakkaasti vuoden jälkipuoliskolla. 

Tulos parani vertailukaudesta pääosin Uusiutuvien energialähteiden kohentuneen kannattavuuden sekä kesäkuun lopussa toteutuneen tappiollisen yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynnin ansiosta. Tulosta kohensi myös Ruotsin toiminnan tappion pieneneminen. Koko vuoden kannattavuutta rasitti osaltaan työehtosopimuksen mukainen toisella neljänneksellä maksettu kertakorvaus noin 0,7 miljoonaa euroa sekä alihankinta- ja työvoimakustannusten nousu erityisesti Kiinteistönhoidossa.


Vuoden toisella neljänneksellä kirjattiin 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto L&T Recoil Oy:n
osuuden myynnistä. Samalla kirjattiin rahoituskuluihin 2,0 miljoonan euron kulu yhteisyritykselle myönnettyjen pääomalainojen korkosaamisista. Lisäksi vuoden aikana kirjattiin yhteensä 3,2 miljoonan euron kertaluonteinen kulu pääosin Ympäristöpalveluissa, Kiinteistönhoidossa sekä Ruotsin liiketoiminnassa toteutetuista uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista.Avainlukuja

  10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
%
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos
%
Liikevaihto, milj. €   171,8 167,0 2,9 674,0 652,1 3,4
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 10,5 9,6 9,5 47,4 44,3 7,0
Liikevoitto, milj. € 9,7 -7,9   48,4 25,6 89,0
Liikevoittoprosentti 5,6 -4,7   7,2 3,9  
Voitto ennen veroja, milj. € 9,2 -9,0   43,0 21,0 104,8
Osakekohtainen tulos, € 0,18 -0,18   0,89 0,44 102,3
Pääomanpalautus/osake, €       0,60** 0,55  
EVA, milj. € 3,9 -14,9   24,1 -2,2  

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotusLIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 2,1 % ja oli 82,3 miljoonaa euroa (84,0
milj. e). Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa (8,3 milj. e).

Toimialan liikevaihtoa alensi teollisuuden tarvitsemien prosessipuhdistuspalveluiden kausivaihtelusta johtuva heikko kysyntä ja yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynti. Jäte- ja kierrätysvolyymit pysyivät ennallaan ja myös uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hintataso säilyi hyvänä.

Toimialan kannattavuus laski vertailukaudesta pääosin teollisuudelle tarjottavien prosessipuhdistuspalveluiden kausivaihteluista johtuvan heikon kysynnän vuoksi.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta Latvian kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi.


Vuosi 2012
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 1,5 % ja oli 330,7 miljoonaa euroa (325,9
milj. e). Liikevoitto oli 38,1 miljoonaa euroa (34,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 35,0 miljoonaa euroa (34,0 milj. e).

Liikevaihdon kasvu oli pääosin jätehuollon ja teollisuuspalveluiden hyvän kysynnän
ansiota. Teollisuuden kysyntä kuitenkin heikkeni vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Jätevolyymit ja uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hinnat pysyivät koko vuoden hyvällä tasolla.

Toimialan liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla. Liikevoittoa kohensi L&T Recoilin myynnin myötä parantunut kannattavuus sekä onnistuneet tuotannon tehostamistoimet. Tulosta kuitenkin rasittivat poltto- ja korjauskustannusten nousu erityisesti vuoden alkupuolella sekä heikentynyt ulkomaantoiminnan kannattavuus.

Toisen neljänneksen loppupuolella L&T myi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoilista
yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. Järjestelyn myötä L&T omistaa hieman alle 20 % EcoStreamin osakekannasta ja jatkaa regenerointilaitoksen yhtenä raaka-aineen toimittajana. Järjestelystä kirjattiin toimialan toiselle neljännekselle 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.


Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Loka-joulukuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 40,2 miljoonaa euroa (40,1 milj. e). Kasvua oli 0,3 %. Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (0,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).


Toimialan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, vaikka kilpailutilanne vaikeutti tavoitellun hintatason saavuttamista uus- ja tilausmyynnissä.

Liikevoitto parani vertailukaudesta pääasiassa Ruotsin toimintojen kannattavuuden kohentumisen ansiosta. Samaan aikaan myös Suomen toiminnan kiinteiden kulujen hallinnassa onnistuttiin.


Vuosi 2012
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 161,5 miljoonaa euroa (157,3 milj. e). Se kasvoi 2,7 %. Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (7,5 milj. e).

Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta vertailukauden keväänä tehtyjen yritysostojen myötä.
Tilaustöiden kysyntä pysyi hyvänä koko vuoden tiukasta hintakilpailusta huolimatta.

Toimialan liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta hyvin sujuneiden tilaustöiden sekä Ruotsin toiminnan kohentuneen kannattavuuden ansiosta. Liikevoittoa rasittivat osaltaan kohonneet työvoimakustannukset, joita palveluhintojen korotukset eivät kattaneet täysimääräisesti.

Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelyistä kirjattiin 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu toisella neljänneksellä.


Kiinteistönhoito

Loka-joulukuu
Kiinteistönhoidon vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 34,6 miljoonaa euroa (33,5 milj. e). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. e).


Toimialan liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta pääosin vertailukautta runsaslumisemman loppuvuoden ansiosta.

Kannattavuus heikkeni selvästi vertailukaudesta kohonneiden tuotanto- ja alihankintakustannusten vuoksi. Liikevoittoa rasitti osaltaan myös vahinkosaneerauksen toimeksiantojen tavanomaista pienempi koko.


Vuosi 2012
Kiinteistönhoidon koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 138,0 miljoonaa euroa (134,6 milj. e). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (8,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (8,2 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin vahinkosaneerauksen laajentuneen palveluverkoston myötä lisääntyneen työkannan ansiosta.

Toimialan liikevoitto heikkeni vertailukaudesta kiinteistöhuollon kiristyneen hintakilpailun ja kohonneiden alihankintakustannusten vuoksi. Kannattavuutta rasitti myös vertailukautta runsaslumisempi loppuvuosi.


Vahinkosaneerauksessa solmittiin vuoden loppupuolella jälleen uusia vakuutusyhteistyösopimuksia, joiden arvioidaan jatkossa vahvistavan L&T:n markkina-asemaa ja tasoittavan työkantaa.

Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 45,4 % 18,3 miljoonaan euroon (12,6 milj. e). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 18,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 1,1 milj. e).


Liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden kilpailukyvyn paranemisesta johtuen. Myös toimialan kannattavuus parani selvästi vertailukaudesta alentuneiden poistojen, volyymikasvun ja kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.

Vuosi 2012
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto kasvoi 23,2 % 55,9 miljoonaan euroon (45,4 milj. e). Liiketappio oli 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio 21,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio 3,8 milj. e).

Liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta, kun uusmyynti koheni puupohjaisten polttoaineiden kysynnän parannuttua fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

Myös liikevoitto parani selvästi volyymikasvun ja tehostuneen kulurakenteen ansiosta, vaikka sateinen kesä ja alkusyksy heikensivätkin metsähakkeen energiasisältöjä.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

Milj. € 10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
Liikevoitto 9,7 -7,9 48,4 25,6
Kertaluonteiset erät:        
L&T Recoil Oy myyntivoitto     -4,2  
Arvonalentuminen vaarallisten jätteiden laitoksista 0,2   0,5  
L&T Biowatin arvonalentuminen   17,1   17,1
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus       0,1
Ekotuote liiketoiminnan myynti -0,2   -0,2  
Uudelleenjärjestelykulut 0,8 0,4 2,9 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 10,5 9,6 47,4 44,3RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 80,5 miljoonaa euroa (74,5 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 6,4 miljoonaa euroa (vapautui 3,2 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 96,9 miljoonaa euroa (135,2 milj. e).
Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 18,1 miljoonaa euroa, joihin liittyen yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 4,9 miljoonaa euroa, joista erääntyneitä 31.12.2012 oli 4,2 miljoonaa euroa. L&T:n kokonaisvastuut EcoStreamin omistukseen liittyen olivat noin 21,3 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 82,3 miljoonaa euroa ja ne alenivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 20,0 miljoonaa euroa ja 44,9 miljoonaa euroa vuoden alusta.


Nettorahoituskulut laskivat selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä vertailukaudesta ollen 0,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. e). Koko vuoden nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (4,6 milj.e). Nousu johtui aiemmin yhteisyrityksenä käsitellylle L&T Recoil Oy:lle annettujen pääomalainojen 2,0 miljoonan euron korkosaamisten kertaluonteisesta kulukirjauksesta toisella neljänneksellä. Nettorahoituskulut olivat kulukirjauksesta johtuen 0,8 % (0,7 %) liikevaihdosta.  

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,2 % (3,1 %). Lainojen korkosuojausaste pysyi ennallaan ja oli 68 % (68 %). Vuonna 2013 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 26,9 miljoonaa euroa.


Omavaraisuusaste oli 49,4 % (44,5 %) ja gearing-prosentti 35,3 (58,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 14,6 miljoonaa euroa (8,1 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 12,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. e). Komittoitu limiitti yhteensä 30,0 miljoonaa euroa oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 jaettiin pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2012.


INVESTOINNIT

Vuonna 2012 bruttoinvestoinnit olivat 49,4 miljoonaa euroa (70,6 milj. e), joista yritysostoihin liittyi 9,4  miljoonaa euroa sisältäen L&T Recoil -järjestelyyn liittyneen hieman alle 20 prosentin osuuden hankinnan EcoStream Oy:n osakekannasta.


Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Kiinteistönhoitoon IK Kiinteistöpalvelu Oy:n kiinteistöhuoltoliiketoiminnot, Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n liiketoiminta sekä Kiinteistöhuolto Markku Hyttinen Oy.

Toisella neljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin Oulun seudulla toimivan SITA Finland Oy:n Oulun jätehuoltoliiketoiminta.

Viimeisellä neljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin Uudenkaupungin Munaistenmetsän materiaalihyötykäyttöalueen liiketoiminta.HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2012 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.399 (8.513). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.962 (9.357) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.035 (7.381) ja muissa maissa 1.927 (1.976) henkilöä.


VAROJENJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n vapaat omat pääomat tilinpäätöksessä ovat 114.473.686,13 euroa, josta tilikauden voitto on 24.083.220,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 15.3.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 22.3.2013.

Maksun täsmäytyspäivänä 15.3.2013 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta pääomanpalautusta. Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 38.692.064 kappaletta, joten pääomanpalautuksen kokonaismäärä olisi 23.215.238,40 euroa.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2012 oli 9.973.989
kappaletta, mikä on 25,8 % (23,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 105,1 miljoonaa euroa (108,2 milj. e). Korkein hinta oli 12,15 euroa ja alin 8,59 euroa. Päätöskurssi oli 11,64 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 450,4 miljoonaa euroa (444,5 milj. e).


Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli vuoden alussa 113.305 omaa osaketta ja lopussa 106.810 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.692.064
osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.688.373 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2012
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustui konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Ohjelman perusteella voitiin luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuului 22 henkilöä. Ohjelman puitteissa luovutetaan 13 983 osaketta vuodelta 2012.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 53.300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.382 (9.365) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,2 % (13,0 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.


Hallitus on valtuutettu luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä.
Luovutusvaltuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 27.3.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2012.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

13.1.2012 yhtiö tiedotti, että KTM Antti Tervo on nimitetty Lassila & Tikanoja Oyj:n hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 14.2.2012 alkaen.

9.2.2012 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj on 18.12.2006 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti lunastanut loput 30 prosenttia L&T Biowatti Oy:n osakekannasta.

26.4.2012 yhtiö tiedotti käynnistävänsä uuden tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi nykyiseen markkinatilanteeseen.

2.5.2012 yhtiö tiedotti, että Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Jorma Mikkonen jää pois Lassila & Tikanoja Oyj:n johtoryhmästä.

8.5.2012 yhtiö tiedotti neuvottelevansa EcoStream Oy kanssa yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myisi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStreamille.

25.6.2012 yhtiö tiedotti myyneensä 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle.

7.9.2012 yhtiö tiedotti uudistetusta strategiastaan. Uuden selkiytetyn portfolion mukaiset ydinliiketoiminnot ovat ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalvelut. Vuoden 2013 alusta lähtien yhtiön raportoivat segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. Uudet taloudelliset tavoitetasot ovat: orgaaninen kasvu yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 %, liikevoitto 9 % ja gearing 30-80 %.

7.9.2012 yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässään. Ympäristöpalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty merkonomi Petri Salermo (s. 1970), Teollisuuspalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty KTM Ville Rantala (s. 1971) ja Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 7.1.2013 alkaen nimitetty KTM, ins. Petri Myllyniemi (s.1964). Toimialajohtaja Juha Simola ja toimialajohtaja Henri Turunen toimivat nykyisten Kiinteistönhoidon ja Siivous- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtajina ja johtoryhmän jäseninä toistaiseksi.

14.9.2012 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jossa käsiteltiin yhtiön uutta strategiaa.

24.10.2012 yhtiö tiedotti, että yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 23.1.2013 alkaen on nimitetty HTM Timo Leinonen (s.1970).

9.11.2012 yhtiö tiedotti, että yhtiön Kiinteistönhoidon toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Simola jättää työtehtävänsä 9.11.2012.

14.11.2012 yhtiö tiedotti, että yhtiön Siivous- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen Henri Turunen jättää yhtiön 20.11.2012.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2012

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 € 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Liikevaihto 171 791 167 001 673 985 652 130
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -155 876 -151 706 -602 581 -584 152
Bruttokate 15 915 15 295 71 404 67 978
Liiketoiminnan muut tuotot 1 535 1 026 7 708 3 038
Myynnin ja markkinoinnin kulut -4 329 -3 926 -16 745 -15 217
Hallinnon kulut -2 927 -2 818 -12 090 -11 408
Liiketoiminnan muut kulut -509 -422 -1 584 -1 733
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   -5 677 -302 -5 677
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat   -11 384   -11 384
Liikevoitto 9 685 -7 906 48 391 25 597
Rahoitustuotot 102 329 860 1 041
Rahoituskulut -614 -1 428 -6 256 -5 644
Voitto ennen veroja 9 173 -9 005 42 995 20 994
Tuloverot -2 117 2 140 -8 543 -4 030
Tilikauden voitto 7 056 -6 865 34 452 16 964
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 7 055 -6 865 34 459 16 960
Määräysvallattomille omistajille 1 0 -7 4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, € 0,18 -0,18 0,89 0,44
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,18 -0,18 0,89 0,44LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA