Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

 • 37 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  10.2.2009 KLO 8.00     


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.­-31.12.2008          

- Viimeisen neljänneksen liikevaihto 153,1 miljoonaa euroa (148,2 milj. e);   
liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (12,1 milj. e); operatiivisen toiminnan     
liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa (13,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,04 euroa 
(0,20 e)                                    
- Koko vuoden liikevaihto 606,0 miljoonaa euroa (554,6 milj. e); liikevoitto  
55,5 miljoonaa euroa (48,8 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 45,0  
miljoonaa euroa (54,3 milj. e); osakekohtainen tulos 1,03 euroa (0,83 e)    
- Vuoden 2009 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan  
olevan samalla tasolla kuin viime vuonna.                    
- Osingoksi ehdotetaan 0,55 euroa/osake.                    

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Loka-joulukuu                                  

Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 153,1  
miljoonaa euroa (148,2 milj. e). Liikevaihto kasvoi 3,3 %. Kasvusta 0,4     
prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Liikevoitto laski 4,9 miljoonaan euroon 
(12,1 milj. e) ja oli 3,2 % (8,2 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan   
liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (13,3 milj. e). Osakekohtainen tulos oli  
0,04 euroa (0,20 e).                              

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden orgaaninen kasvu  
jatkui, mutta Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski. Uusioraaka-aineiden    
markkinahintojen voimakas lasku ja kysynnän nopea heikentyminen rasittivat   
kierrätyspalveluiden kannattavuutta. L&T Biowatin raaka-aineen hankinta jäi   
selvästi tavoitteista metsäteollisuuden tuotannonrajoitusten vuoksi. Tuotannon 
tehostamistoimia jatkettiin kannattavuuden parantamiseksi ja hintoja      
tarkistettiin. Vertailukauden tulosta paransivat poikkeuksellisen alhaiset   
sosiaalikustannukset.                              

Neljännekselle kirjattiin seuraavat kertaluonteiset erät: Kiinteistö- ja    
käyttäjäpalveluissa Ruotsin toiminnan liikearvon arvonalentuminen ja Norjan   
liiketoiminnan myyntitappio, yhteensä -4,2 miljoonaa euroa, sekä        
Teollisuuspalveluissa öljyjohdannaisista syntyneet voitot 3,1 miljoonaa euroa  
(-0,7 milj. e) ja tappiollisen maanpesuliiketoiminnan lopettaminen -2,6     
miljoonaa euroa.                                

Vuosi 2008                                   

Lassila & Tikanojan koko vuoden liikevaihto kasvoi 9,3 % 606,0 miljoonaan
euroon (554,6 milj. e). Kasvusta 1,5 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. 
Liikevoitto oli 55,5 miljoonaa euroa (48,8 milj. e), mikä on 9,2 %
(8,8 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa (0,83 e). 

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua vahvempaa ja yhtiön markkina-asema   
vahvistui. Markkinoille tuotiin jälleen uusia palvelutuotteita. Alkuvuotta   
leimasi yleisen kustannustason nopea nousu ja vuoden jälkipuoliskoa talouden  
kasvanut epävarmuus.                              

Operatiivisen toiminnan liikevoittoa heikensivät tuotantokustannusten nopea   
nousu ja liikennepolttoaineiden hintojen nousu vuoden alkupuoliskolla.     
Uusioraaka-aineiden markkinahintojen voimakas lasku ja kysynnän nopea      
heikentyminen rasittivat kannattavuutta loppuvuonna.              

Liikevoittoa paransivat kertaluonteiset erät Ekokem Oy:n osakkeiden myynnistä  
tammikuussa syntynyt myyntivoitto 14,3 miljoonaa euroa sekä öljyjohdannaisvoitot
3,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikensivät Ruotsin toiminnan liikearvon   
arvonalentuminen ja Norjan liiketoiminnan myyntitappio, yhteensä -4,2 miljoonaa 
euroa, sekä tappiollisen maanpesuliiketoiminnan lopettaminen -2,6 miljoonaa   
euroa. Edellisenä vuonna kertaluonteisia eriä oli yhteensä -5,5 miljoonaa euroa.
Operatiivisen toiminnan liikevoitto ennen edellä mainittuja eriä oli 45,0    
miljoonaa euroa (54,3 milj. e; 47,3 milj. e).                  

Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 10-12 | 10-12 | Muutos |  1-12/ | 1-12/ | Muutos |
|            |   / |   / |    % | 2008  |  2007 |   % |
|            | 2008 | 2007 |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €  | 153,1 | 148,2 |   3,3 |  606,0 | 554,6 |  9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen     |  8,6 | 13,3 |  -35,3 |  45,0 |  54,3 | -17,1 |
| toiminnan liikevoitto, |    |    |     |     |    |    |
| milj. €*        |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €  |  4,9 | 12,1 |  -59,7 |  55,5 |  48,8 |  13,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti  |  3,2 |  8,2 |     |   9,2 |  8,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,  |  3,5 | 10,9 |  -67,6 |  50,7 |  44,5 |  14,0 |
| milj. €        |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | 0,04 | 0,20 |  -80,0 |  1,03 |  0,83 |  24,1 |
| €           |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, €    |    |    |     | 0,55** |  0,55 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €      | -3,3 |  4,6 |     |  25,0 |  23,0 |  8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                         
** Hallituksen ehdotus 
                             
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN
                       
Ympäristöpalvelut 
                               
Loka-joulukuu                                  

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto oli viimeisellä vuosineljänneksellä 74,2     
miljoonaa euroa (74,8 milj. e) ja se laski 0,8 %. Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa 
euroa (8,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa
(8,5 milj. e).                                 

Jätehuolto saavutti tavoitteensa hyvän uusmyynnin ja tuotannon tehostamistoimien
ansiosta. Myös liikennepolttoaineiden hintapaineet hellittivät.         

Kierrätyspalveluiden liikevaihto ja kannattavuus laskivat uusioraaka-aineiden  
(muovit, kuidut, metallit) markkinahintojen laskiessa voimakkaasti ja kysynnän 
heikentyessä nopeasti. Kierrätyskelpoisten jätemateriaalien volyymit pienenivät,
joskin vuoden lopulla erityisesti kierrätyspolttoaineiden ja hakkeen      
myyntivolyymit elpyivät.                            

L&T Biowatti jäi tavoitteistaan metsäteollisuuden tuotannonrajoitusten takia.  
Kustannuksia kasvattivat Luumäen puupellettitehtaan käynnistäminen ja uuden   
metsäpalveluorganisaation rakentaminen.                     
                                        
Ympäristöpalveluiden ulkomaan liiketoiminta kasvoi ja sen tulos kehittyi    
positiivisesti. Latvian toiminnan kannattavuus parani tuotannon         
tehostamistoimien ja alentuneiden tuotantokustannusten ansiosta.        

Ympäristötuotteiden liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tulos parani.      

Vuosi 2008                                   

Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 300,1 miljoonaa euroa (279,8
milj. e), kasvua oli 7,2 %. Liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (35,0 milj.
e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa 
(36,3 milj. e).                          

Orgaaninen kasvu ja asiakaspysyvyys säilyivät hyvinä. Yleisen kustannustason ja 
liikennepolttoaineiden hintojen voimakkaan nousun vuoksi hintoja tarkistettiin. 
Talouden kasvanut epävarmuus ja erityisesti rakentamisen hiljeneminen alensivat 
vastaanotettujen kierrätysmateriaalien määriä. Vuoden jälkipuoliskolla     
uusioraaka-aineiden markkinahinnat ja kysyntä laskivat jyrkästi.        

Keravan kierrätyslaitoksella aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin      
rakentaminen. Ensimmäisen vaiheen (kierrätyspuuyksikkö) arvioidaan olevan    
käytössä vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Toisen vaiheen (rakennusjätteen  
sekä kaupan ja teollisuuden jätteen kierrätyslaitos) rakentaminen on      
käynnistymässä ja laitos valmistuu noin vuoden kuluttua. Laajennus nostaa    
selvästi laitoksessa käsiteltävän jätteen hyödyntämisastetta.          

Keravan laitoksen kaatopaikan teknisistä syistä pienentynyt kapasiteetti    
kasvatti laitosrejektin loppusijoituksen kustannuksia. Kotkaan avattiin vuoden 
lopussa uusi teollisuusjätteen kaatopaikka.                   

L&T Biowatin biopolttoaineiden kysyntä jäi alkuvuonna selvästi ennakoidusta   
poikkeuksellisen leudon talven vuoksi. Leuto talvi vaikeutti myös metsähakkeen 
korjuuta ja nosti hankintakustannuksia. Metsäteollisuuden tuotannonrajoitusten 
vaikutuksia kompensoitiin uudistamalla organisaatiota ja laajentamalla     
palvelutarjontaa. Lisäksi investoitiin omaan metsähakkeen keräys-, prosessointi-
ja kuljetuskalustoon. Näillä toimenpiteillä lisätään merkittävästi omaa     
metsäenergiapuun hankintaa. Puupellettituotanto aloitettiin Luumäellä viimeisen 
neljänneksen alussa.                              

Latvian ja Venäjän liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Latvian talouden   
epävakaus on asettanut haasteita toiminnan kehittämiselle, mutta samalla se on 
helpottanut työvoiman saantia ja alentanut työvoimakustannuksia. Venäjällä   
L&T:llä on jätehuoltotoimintaa kahdessa kaupungissa, Dubnassa ja Sergiev    
Posadissa. Loppuvuonna solmittiin sopimus jätehuollon hoidosta Moskovan     
läheisyydessä sijaitsevan Noginskin kaupungin kanssa, missä toiminta käynnistyy 
alkuvuoden aikana.                               

Lassila & Tikanoja Oyj:n Ympäristöpalveluiden kaikille yksiköille myönnettiin  
laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit.      

Ympäristötuotteiden liikevaihto kasvoi ja tulos kehittyi myönteisesti.     
Bajamaja-vuokraustoiminta muuttui uusien asiakasryhmien myötä ympärivuotiseksi 
ja sen liikevaihto kasvoi selvästi.                       

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Loka-joulukuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) viimeisen
neljänneksen liikevaihto oli 58,6 miljoonaa euroa (54,8 milj. e) ja se kasvoi  
7,0 %. Liiketappio oli -2,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. e). Liikevoittoa     
rasittivat kertaluonteiset kuluerät Ruotsin toiminnan liikearvon        
arvonalentuminen ja Norjan toiminnan myyntitappio, yhteensä -4,2 miljoonaa   
euroa. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (4,0 milj.  
e).                                       

Orgaaninen kasvu Suomessa jatkui ja lisäpalveluiden myynti onnistui hyvin.   
Suomen liiketoiminta saavutti tavoitteensa, vaikka se jäikin viimevuotisesta  
korkeampien sosiaalikulujen vuoksi.                       

Toimialan ulkomaantoiminta oli edelleen tappiollista. Ruotsin toiminnan     
liikevaihto laski ja tappio kasvoi asiakasmenetysten ja heikon uusmyynnin takia.
Venäjällä ja Latviassa liikevaihto kasvoi ja tulos parani.           

Vuosi 2008                                   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 % 227,6
miljoonaan euroon (204,1 milj. e). Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa
(11,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,7 miljoonaa 
euroa (11,4 milj. e).                       

Sopimusliikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden myynti sujui hyvin molemmilla   
tuotelinjoilla. Erityisen vahvaa orgaaninen kasvu oli kiinteistönhoidossa.   
Tuotantokustannukset nousivat ja hintakilpailu jatkui kireänä.         

Markkinoille tuotiin uusia palvelutuotteita. Siivouspalveluissa lanseerattiin  
muun muassa L&T Ekosiivous -konsepti, jolle myönnettiin pohjoismainen      
ympäristömerkki eli Joutsenmerkki alan ensimmäisenä Suomessa. Konsepti antaa  
asiakkaille mahdollisuuden konkreettisiin ympäristömyötäisiin toimenpiteisiin. 

Helmikuun alussa omistusosuus Blue Service Partnersissa myytiin         
yhteisyrityskumppanille. Huomenta Toimitilapalvelut -franchisingketju laajeni  
tavoitteiden mukaisesti pääkaupunkiseudulla sekä käynnisti toiminnan Lahdessa ja
Tampereella.                                  

Ulkomaantoiminnan tappio pieneni. Venäjällä ja Latviassa toiminta kehittyi   
tavoitteiden mukaisesti, mutta Ruotsin toiminta jäi tavoitteistaan selvästi.  
Ruotsissa on käynnissä toimenpideohjelma kannattavuuden parantamiseksi.     

Teollisuuspalvelut                               

Loka-joulukuu                                  

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi  
12,3 % ja oli 22,3 miljoonaa euroa (19,9 milj. e). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa
euroa (0,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa
(1,3 milj. e).                                 

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi ja kasvu oli pääosin orgaanista.   
Kysynnän epävakaudesta huolimatta myyntityö onnistui varsin hyvin ja uusia   
yhteistyösopimuksia solmittiin.                         

Tulosta rasittivat edelleen yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitoksen   
raaka-aineiden varastointiin ja toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset. 

L&T Recoilin öljyjohdannaisista luovuttiin ja niistä kirjattiin voittoa yhteensä
3,1 miljoonaa euroa. Maanpesutoiminnasta luopumisesta kirjattiin -2,6 miljoonan 
euron kertaluonteinen kulu.                           

Vuosi 2008                                   

Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 84,6 miljoonaa euroa (75,5
milj. e), kasvua oli 12,1 %. Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (4,8 milj. e).
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (8,6 milj. e). 

Myynti onnistui hyvin vuoden loppua kohden lisääntyneestä talouden epävakaudesta
huolimatta. Kaikki tuotelinjat kasvattivat liikevaihtoaan ja kasvu oli pääosin 
orgaanista. Myös markkina-asema vahvistui.                   

Kysyntä vaihteli nopeasti läpi vuoden ja tuotannon sopeuttaminen vaihteluun oli 
haasteellista. Alkuvuonna tulosta rasittivat lisäksi kierrätyspolttoaineiden  
toimitusvaikeudet ja loppuvuonna ongelmajätteiden hävityskustannusten nousu.  
Tuusulan laitoksen kesäkuisen tulipalon vuoksi laitoksen vastaanottokriteereitä 
kiristettiin.                                  

Vahinkosaneerauksessa solmittiin uusia kumppanuussopimuksia ja palveluverkostoa 
laajennettiin. Suuria vahinkosaneerauskohteita oli viime vuonna poikkeuksellisen
vähän. Vahinkosaneeraus siirtyi vuoden 2009 alussa osaksi Kiinteistö- ja    
käyttäjäpalveluita.                               

L&T Recoilin regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2009.    
Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa alkaneena vuonna kolmannes laitoksen   
60.000 tonnin vuosikapasiteetistaan. L&T Recoilin raaka-aineen hankinta sujui  
hyvin, mutta kohonneet varastointikustannukset ja toiminnan           
käynnistämiskustannukset heikensivät toimialan kannattavuutta.         
                                        
L&T Recoilin öljyjohdannaisista kirjattiin laskennallisia muutoksia ja     
myyntivoittoja yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.                  

RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli 29,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta    
aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 120,5 miljoonaa euroa, kasvoivat  
34,2 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,1 miljoonaa 
euroa suuremmat ja tammi-joulukuussa 0,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin     
vertailukautena. Korkokulut kasvoivat loka-joulukuussa 0,3 miljoonalla eurolla. 
Nettorahoituskulujen kasvu johtui korollisen vieraan pääoman kasvusta.     

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin loka-joulukuussa  
0,1 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan rahoituskuluihin (0,2 milj. e). Vuoden   
aikana koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin       
rahoituskuluihin 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. e). Nettorahoituskulut olivat  
0,8 % (0,8 %) liikevaihdosta ja 8,7 % (8,9 %)                  
liikevoitosta.                                 
Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista        
suojauslaskentaa, kirjattiin oman pääoman vähennykseksi 1,0 miljoonaa      
euroa.                                     
Omavaraisuusaste oli 43,2 % (46,6 %). Gearing-prosentti oli 58,8 (42,7).    
Liiketoiminnan rahavirta oli 70,4 miljoonaa euroa (55,4 milj. e).        
Käyttöpääomasta vapautui 2,2 miljoonaa euroa (sitoutui 13,2 milj. e).      

Konsernilla oli vuoden lopussa likvidejä varoja 26,5 miljoonaa euroa ja 24   
miljoonan euron sitovat lainatarjoukset. Vuoden 2009 rahoitus on siten turvattu.

OSINKO                                     

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta   
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
11.4.2008.                                   

INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 84,2 miljoonaa euroa (93,2 milj. e). Tuotantolaitoksia
rakennettiin ja ostettiin koneita ja kalustoa. Suurimmat rakennuskohteet olivat 
L&T Recoilin regenerointilaitos, Keravan kierrätyslaitoksen laajennus ja Kotkan 
kaatopaikka. Lisäksi uusittiin tietojärjestelmiä.                

Investoinneista 5,1 miljoonaa euroa käytettiin yritysostoihin. Ostettujen    
yritysten yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa.       

Viimeisellä vuosineljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Jätehuolto    
Savolainen Oy, Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin kiinteistönhuoltoyritys Oulun 
TOP-Huolto Oy sekä Teollisuuspalveluihin Kuljetusliike Eskolin Oy, joka tarjoaa 
viemärihuoltopalveluita.                            

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Rantakylän Talonhuolto Oy:n liiketoiminta sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Siivouspalvelu Siivoset Oy:n ja Siivousliike Lainio Oy:n liiketoiminnat.    
Teollisuuspalveluihin ostettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Obawater Oy:n 
liiketoiminta.                                 

Helmikuun alussa 50 prosentin omistusosuus Blue Service Partners Oy:ssä myytiin 
yhteisyrityskumppanille. Joulukuun lopussa myytiin elintarviketeollisuuden   
hygieniapalveluliiketoiminta Norjassa.                     

HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä vuonna 2008 oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.363   
(7.819). Kauden lopussa L&T:n palveluksessa oli kokoaikaisia ja osa-aikaisia  
yhteensä 9.490 henkilöä (9.387). Heistä työskenteli Suomessa 7.269 (6.986) ja  
muissa maissa 2.221 (2.401) henkilöä.                      

VOITONJAKOEHDOTUS                                

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat    
49.060.145,05 euroa, josta tilikauden voitto on 26.070.501,66 euroa. Yhtiön   
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut  
olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu          
maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus   
ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: 

--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkona jaetaan 0,55 euroa 38.798.874 osakkeelle  | 21.339.380,70 euroa  |
| eli yhteensä                     |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään vapaaseen omaan pääomaan          | 27.720.764,35 euroa  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 49.060.145,05 euroa  |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2009. Hallitus
ehdottaa 24.3.2009 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan     
3.4.2009.                                    

Osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa. Ehdotettu osinko on 53,4 % osakekohtaisesta
tuloksesta.                                   


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €             |  10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                 |   2008 |   2007 |   2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |   4,9 |   12,1 |   55,5 |   48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin liiketoiminnan      |   3,1 |     |   3,1 |     |
| liikearvon arvonalentumistappio |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus  |   2,6 |     |   2,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norjan liiketoiminnan      |   1,1 |     |   1,1 |     |
| myyntitappio           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin osakkeiden |     |     |  -14,3 |     |
| myynnistä            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset         |   -3,1 |   0,7 |   -3,0 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin             |     |   0,5 |     |   2,3 |
| kaatopaikkaliiketoiminnan    |     |     |     |     |
| myyntitappio ja muun toiminnan  |     |     |     |     |
| integrointi           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja          |     |     |     |   0,4 |
| käyttäjäpalvelujen Venäjän    |     |     |     |     |
| toiminnan uudelleenorganisointi |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan     |   8,6 |   13,3 |   45,0 |  54,3 |
| liikevoitto           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2008                      

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin   
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2008 laatimisperiaatteita.   
Tilinpäätöstiedotetta laadittaessa on noudatettu EU:ssa hyväksyttyjä      
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Vuonna 2008 voimaan astuneilla standardien   
muutoksilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.    

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.                    

TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €          | 10-12/2008 | 10-12/2007 | 1-12/2008 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  153 058 |  148 172 |  605 996 |  554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita    |  -136 925 |  -129 432 |  -533 681 | -478 151 |
| vastaavat kulut      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        |   16 133 |   18 740 |   72 315 |  76 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   3 820 |   1 162 |   21 708 |   3 834 |
| tuotot          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |   -4 517 |   -3 750 |  -16 228 |  -14 616 |
| kulut           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      |   -2 873 |   -2 928 |  -12 105 |  -11 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |   -4 592 |   -1 125 |   -7 102 |  -5 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon        |   -3 090 |      |   -3 090 |      |
| arvonalentuminen     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |   4 881 |   12 099 |   55 498 |  48 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |    742 |    624 |   1 931 |   1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |   -2 112 |   -1 871 |   -6 737 |  -5 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |   3 511 |   10 852 |   50 692 |  44 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |   -1 979 |   -3 217 |  -10 724 |  -12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |   1 532 |   7 635 |   39 968 |  32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton     |      |      |      |      |
| jakautuminen:       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |   1 537 |   7 631 |   39 969 |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |     -5 |     4 |     -1 |    258 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e  |   0,04 |    0,20 |    1,03 |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen |   0,04 |    0,19 |    1,03 |   0,82 |
| tulos, e          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |    115 451 |    119 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista   |    25 774 |     30 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |    11 402 |     11 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    152 627 |    162 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                 |     3 832 |     3 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat         |    43 958 |     39 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              |    113 851 |    103 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet         |      78 |       82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  |    35 433 |     4 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    197 152 |    151 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      502 |      410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |     4 694 |     3 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |      945 |      924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                |      689 |      236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |     6 830 |     5 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    356 609 |    319 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |    18 827 |     14 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |    74 634 |     71 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset             |      112 |     1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                |      986 |      774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |    20 368 |     21 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     6 149 |     9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |    121 076 |    118 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               |    477 685 |    438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |    19 399 |     19 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |    50 673 |     50 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |    -2 964 |     14 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |    97 799 |     86 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |    39 969 |     31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    204 876 |    202 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |      162 |      187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    205 038 |    202 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |    32 898 |     29 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |      674 |      542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |     1 741 |      953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                   |    102 487 |     81 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |     1 083 |      500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    138 883 |    113 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                   |    44 569 |     35 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |    88 298 |     85 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat               |      610 |      897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |      273 |      794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |      14 |      102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    133 764 |    122 733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    272 647 |    235 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        |    477 685 |    438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |    39 968 |    32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                    |    10 724 |    12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset         |    40 985 |    33 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |     4 806 |     4 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset              |    -2 221 |     2 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto           |    -14 258 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnat          |     2 616 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |      444 |     -859 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta  |    83 064 |    84 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos |     3 502 |    -4 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos          |    -4 492 |    -6 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   |     3 152 |    -1 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     2 162 |    -13 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |    -5 953 |    -5 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |     1 867 |     1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |    -10 716 |    -12 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta        |    70 424 |    55 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat  |    -4 298 |    -37 050 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat   |      23 |     1 878 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |    -77 542 |    -49 109 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien        |      789 |     2 261 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin       |     -200 |     -147 |
| sijoituksiin                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos   |      -11 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten      |    16 867 |     1 098 |
| sijoitusten myynnit             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista       |       4 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta        |    -64 368 |    -81 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut         |      206 |     2 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       |    -4 593 |    23 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       |    47 000 |    50 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   |    -14 546 |    -39 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              |    -21 315 |    -21 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta         |     6 752 |    14 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos        |    12 808 |    -10 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      |    14 008 |    24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |     -339 |     -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten      |      40 |        |
| sijoitusten käyvän arvon muutos       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa |    26 517 |    14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------

Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   |    12/2008 |    12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     6 149 |     9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustodistukset             |    20 368 |     4 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    26 517 |     14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €    | Osake | Yli-k | Arvon- | Kerty |   Emo- | Vähem- |  Oma |
|        | -pääo | urssi | muutos |   - |  yhtiön | mistön | pääoma |
|        |  ma |  - | - ja | neet | omistajil | osuus | yh-tee |
|        |    | rahas |  muut | voitt |    le |    |  nsä |
|        |    |  to | rahast | o-var | kuuluva |    |    |
|        |    |    |  ot |  at |    oma |    |    |
|        |    |    |    |    |  pääoma |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 | 14 055 |  118 |  202 157 |  187 |  202 |
| 1.1.2008   |  392 |  474 |    |  236 |      |    |  344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahast |    |    |  -972 |    |   -972 |    |  -972 |
| o, käyvän   |    |    |    |    |      |    |    |
| arvon muutos |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |  -14 |    |  -14 209 |    |  -14 |
| olevat    |    |    |  209 |    |      |    |  209 |
| lyhytaikaiset |    |    |    |    |      |    |    |
| sijoitukset, |    |    |    |    |      |    |    |
| myynnistä   |    |    |    |    |      |    |    |
| johtuva    |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutoksen   |    |    |    |    |      |    |    |
| peruutus   |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    | -1 838 |     |  -1 838 |  -24 | -1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan |    |    |  -17 |    |  -17 019 |  -24 |  -17 |
| pääomaan   |    |    |  019 |    |      |    |  043 |
| kirjatut   |    |    |    |    |      |    |    |
| tuotot ja   |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |     |  39 |  39 969 |   -1 | 39 968 |
| voitto    |    |    |    |  969 |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    |  -17 |  39 |  22 950 |  -25 | 22 925 |
| kirjatut   |    |    |  019 |  969 |      |    |    |
| tuotot ja   |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopalkitse |    |    |    |    |      |    |    |
| minen     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät   |   7 |  199 |    |    |    206 |    |  206 |
| 2005-optioill |    |    |    |    |      |    |    |
| a       |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus  |    |    |    |  886 |    886 |    |  886 |
| optioista   |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |  -21 |  -21 323 |    |  -21 |
|        |    |    |    |  323 |      |    |  323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 | -2 964 |  137 |  204 876 |  162 |  205 |
| 31.12.2008  |  399 |  673 |    |  768 |      |    |  038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  47 |  326 |  106 |  174 160 | 2 709 |  176 |
| 1.1.2007   |  264 |  666 |    |  904 |      |    |  869 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahast |    |    |  136 |    |    136 |    |  136 |
| o,      |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutos    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    | 14 230 |    |  14 230 |    | 14 230 |
| olevat    |    |    |    |    |      |    |    |
| lyhytaikaiset |    |    |    |    |      |    |    |
| sijoitukset, |    |    |    |    |      |    |    |
| käyvän arvon |    |    |    |    |      |    |    |
| muutos    |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  -637 |     |   -637 |   -1 |  -638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan |    |    | 13 729 |    |  13 729 |   -1 | 13 728 |
| pääomaan   |    |    |    |    |      |    |    |
| kirjatut   |    |    |    |    |      |    |    |
| tuotot ja   |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |     |  31 |  31 909 |  258 | 32 167 |
| voitto    |    |    |    |  909 |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    | 13 729 |  31 |  45 638 |  257 | 45 895 |
| kirjatut   |    |    |    |  909 |      |    |    |
| tuotot ja   |    |    |    |    |      |    |    |
| kulut     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopalkitse |    |    |    |    |      |    |    |
| minen     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät   |  128 | 2 808 |    |    |   2 936 |    | 2 936 |
| 2002-optioill |    |    |    |    |      |    |    |
| a       |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus  |    |    |    |  613 |    613 |    |  613 |
| optioista   |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |  -21 |  -21 190 |  -180 |  -21 |
|        |    |    |    |  190 |      |    |  370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön  |    |    |    |     |       | -2 599 | -2 599 |
| osto     |    |    |    |    |      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 | 14 055 |  118 |  202 157 |  187 |  202 |
| 31.12.2007  |  392 |  474 |    |  236 |      |    |  344 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                  |   2008 |  2007 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €      |   0,04 |  0,20 |   1,03 |   0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, |   0,04 |  0,19 |   1,03 |   0,82 |
| €                 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, € |   0,74 |  0,54 |   1,82 |   1,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €           |   -3,3 |   4,6 |   25,0 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 €    |  32 011 | 15 549 |  84 249 |  93 187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, 1000 |  12 918 |  8 891 |  40 985 |  33 432 |
| €                 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, €        |     |     |   5,28 |   5,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, €          |     |     |  0,55* |   0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %          |     |     |  53,4* |   66,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %   |     |     |   5,0* |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto-suhde (P/E)     |     |     |   10,7 |   27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |     |     |   19,6 |   17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |     |     |   17,1 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |     |     |   43,2 |   46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %            |     |     |   58,8 |   42,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1000 €   |     |     | 120 539 |  86 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kokoaikaiseksi     |     |     |  8 363 |  7 819 |
| muutettuna keskimäärin      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, koko- ja osa-aikaiset |     |     |  9 490 |  9 387 |
| yhteensä kauden lopussa      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu   |     |     |     |     |
| lukumäärä, 1000 kpl        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana     |     |     |  38 796 |  38 670 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa          |     |     |  38 799 |  38 784 |
-------------------------