Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.­-31.12.2009

 • 43 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  10.2.2010 KLO 8.00        


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.­-31.12.2009          

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 148,0 miljoonaa euroa (153,1 milj. 
e); liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. e); operatiivisen toiminnan   
liikevoitto 8,7 miljoonaa euroa (8,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,14 euroa 
(0,04 e)                                    
- Koko vuoden liikevaihto 582,3 miljoonaa euroa (606,0 milj. e); liikevoitto  
50,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 51,3  
miljoonaa euroa (45,0 milj. e); osakekohtainen tulos 0,85 euroa (1,03 e)    
- Vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan  
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    
- Osingoksi ehdotetaan 0,55 euroa/osake.                    

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Loka-joulukuu                                  
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 148,0     
miljoonaa euroa (153,1 milj. e) ja se laski 3,3 %. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa
euroa (4,9 milj. e), mikä on 5,7 % (3,2 %) liikevaihdosta. Operatiivisen    
toiminnan liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (8,6 milj. e). Osakekohtainen   
tulos oli 0,14 euroa (0,04 e).                         

Neljänneksen liikevaihto laski supistuneiden jäte- ja uusioraaka-ainevolyymien 
vuoksi. Kannattavuus säilyi edellisvuotisella tasolla tuotannon         
tehostamistoimien ansiosta. Neljännekselle kirjattiin kertaluonteisia      
uudelleenjärjestelykuluja 0,2 miljoonaa euroa (vertailukaudella kertaluonteisten
erien vaikutus oli -3,7 miljoonaa euroa).                    

2009                                      
Koko vuoden liikevaihto oli 582,3 miljoonaa euroa (606,0 milj. e) ja se laski  
3,9 %. Liikevoitto oli 50,3 miljoonaa euroa (55,5 milj. e), mikä on 8,6 %    
(9,2 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 51,3 miljoonaa 
euroa (45,0 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (1,03 e).       

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa L&T Biowatin puupolttoaineiden heikosta  
kysynnästä sekä alentuneista jäte- ja kuljetusvolyymeistä. Uusioraaka-aineiden 
hintataso ja kysyntä pysyivät alhaisina vuoden alkupuoliskolla, mutta elpyivät 
jossain määrin vuoden loppua kohden. Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden ja   
Teollisuuspalveluiden liikevaihto ylsi lähes viimevuotiselle tasolle, vaikka  
lisäpalveluiden myynti vaikeutuikin talouden epävarmuuden pitkittyessä.     

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
Liikevoittoa heikensivät kertaluonteiset erät yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.   
Yhteisyritys L&T Recoil Oy:n tuotantolaitoksen valmistuminen viivästyi, mikä  
aiheutti merkittävän tappion. Vuonna 2008 liikevoittoa kasvatti muun muassa   
Ekokem Oy:n osakkeiden myynnistä syntynyt myyntivoitto.             


AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10-1 | 10-12 | Muutos | 1-12/ | 1-12/ | Muutos |
|              |  2/ |   / |   % |  2009 | 2008 |   % |
|              | 2009 | 2008 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €    | 148, | 153,1 |  -3,3 | 582,3 | 606,0 |  -3,9 |
|              |  0 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan  | 8,7 |  8,6 |  1,2 |  51,3 | 45,0 |  14,0 |
| liikevoitto, milj. €*   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €    | 8,5 |  4,9 |  74,2 |  50,3 | 55,5 |  -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti    | 5,7 |  3,2 |    |  8,6 |  9,2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. | 7,4 |  3,5 |    |  45,0 | 50,7 | -11,2 |
| €             |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €  | 0,14 | 0,04 |    |  0,85 | 1,03 | -17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake        |   |    |    | 0,55** | 0,55 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €        | -0,1 | -3,3 |  97,0 |  16,5 | 25,0 | -34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely toimialakatsausten jälkeen                      
** Hallituksen ehdotus                             


LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       
Ympäristöpalvelut                                

Loka-joulukuu                                  
Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 3,7 % ja oli 
71,5 miljoonaa euroa (74,2 milj. e). Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,0  
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,0 milj.
e).                                       

Jätehuollon liikevaihto laski etenkin rakennusjätevolyymien pienenemisen takia. 
Liikevoitto pysyi kuitenkin samalla tasolla kuin vertailukaudella.       
Kierrätysliiketoiminnassa raaka-ainevolyymien supistuminen alensi liikevaihtoa, 
mutta kannattavuus parani uusioraaka-aineiden hintatason nousun ja kysynnän   
elpymisen ansiosta. Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin rakentamista  
jatkettiin.                                   

L&T Biowatin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Sään kylmentyminen    
joulukuussa lisäsi polttoaineiden kysyntää, mutta sitä rajoittivat edelleen   
teollisuuden alhaisina pysyneet käyntiasteet ja sähkön alhainen tukkuhinta.   
Puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä rasitti päästöoikeuden ja      
fossiilisten polttoaineiden edullinen hintataso. Metsäraaka-aineen hankinta   
tulevien lämmityskausien tarpeisiin onnistui yli odotusten.           

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan kannattavuus parani vaikeista      
markkinaolosuhteista huolimatta.                        

2009                                      
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 6,8 % 279,8 miljoonaan euroon
(300,1 milj. e). Liikevoitto oli 31,7 miljoonaa euroa (32,3 milj. e).      
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (32,3 milj. e).  

Jätehuollon liikevaihto laski hieman jätevolyymien pienentymisen takia.     
Uudisrakentamisen vähentyminen laski odotetusti rakennusjätemääriä, mutta    
korjausrakentamisen vilkastuminen tasoitti laskua.               

Uusioraaka-aineiden (muovit, kuidut, metallit) markkinahinnat ja kysyntä olivat 
alhaiset vuoden alkupuoliskolla, mutta elpyivät jossain määrin vuoden      
loppupuoliskolla. Keravan kierrätyslaitoksen investointiohjelman ensimmäinen  
vaihe päättyi kesäkuussa ja uusi kierrätyspuuyksikkö otettiin tuotantokäyttöön. 
Toista vaihetta supistettiin ja se toteutetaan kombilaitoksena, joka käsittää  
rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen yhdistetyn         
kierrätyslaitoksen. Investointiohjelma päättyy syksyllä 2010 ja sen jälkeen   
Keravan laitoksessa käsiteltävän jätteen hyödyntämisaste nousee selvästi.    

L&T Biowatin tarjoamien biopolttoaineiden kysyntä heikkeni selvästi sähkön   
tukkuhinnan ja metsäteollisuuden käyntiasteiden laskun takia. Myös fossiilisten 
polttoaineiden ja päästöoikeuden alhainen hintataso heikensi puupohjaisten   
polttoaineiden kilpailukykyä kivihiileen, turpeeseen ja öljyyn nähden.     
Tuotelinjan kannattavuus heikkeni selvästi ja tulos oli tappiollinen.      

Energiapuun hankintaan keskittyvä metsäpalveluorganisaatio aloitti toimintansa 
tammikuussa ja ylitti hankintatavoitteensa, minkä seurauksena raaka-ainevarasto 
kasvoi merkittävästi. Luumäen pellettitehdas lopetettiin toukokuussa.      

Venäjällä jätehuoltotoiminta laajeni huhtikuussa Noginskin kaupunkiin. Dubnan  
kierrätyslaitoksen rakentaminen käynnistyi ja se valmistuu vuoden 2010     
alkupuoliskolla. Latviassa talouden epävakaus asetti haasteita toiminnan    
kehittämiselle, mutta samanaikaisesti työvoiman saatavuus parani ja       
palkkakustannukset alenivat.                          

Ympäristötuotteiden liikevaihto laski, mutta kannattavuus säilyi hyvänä.    


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Loka-joulukuu                                  
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) vuoden  
viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 61,4 miljoonaa euroa (62,9 milj. e).   
Liikevoitto kasvoi ja oli 2,8 miljoonaa euroa (-1,9 milj. e). Operatiivisen   
toiminnan liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,3 milj. e).          

Kotimaan toiminnan liikevaihto laski hieman viimevuotisesta. Heikentyneestä   
markkinatilanteesta huolimatta kannattavuus parani tuotannon tehostamistoimien 
ansiosta. Sopimusten uusimisessa onnistuttiin molemmilla tuotelinjoilla.    

Ulkomaantoiminnan liikevaihto laski pääasiassa Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan
heikentymisen vuoksi. Kannattavuus parani, mutta tulos oli kokonaisuudessaan  
hieman negatiivinen Ruotsin toiminnan tappiollisuuden vuoksi.          

2009                                      
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 243,1 miljoonaa 
euroa (243,2 milj. e). Liikevoitto parani selvästi ja oli 17,7 miljoonaa euroa 
(5,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa   
(10,1 milj. e).                                 

Liikevaihto pysyi vuoden 2008 tasolla ja lisäpalveluiden myynti sujui hyvin   
talouden epävarmuudesta huolimatta. Alkuvuoteen ajoittui muutamia isoja     
vahinkosaneerausprojekteja ja työvirta säilyi koko vuoden tasaisena.      
Vakuutusyhtiöiden kanssa solmittiin jälleen uusia kumppanuussopimuksia.     

Tuotannon tehostamistoimien ansiosta toimialan kannattavuus parani selvästi.  
Työntekijöiden vaihtuvuus väheni erityisesti siivouspalveluissa talouden    
epävarmuuden jatkuessa, mikä paransi merkittävästi tuotannon tehokkuutta.    

Kiinteistönhoidossa lanseerattiin L&T® Ekohuolto -konsepti, jonka avulla voidaan
vähentää kiinteistöjen energiankulutusta.                    

Ulkomaantoiminnan tappio pieneni. Latvian ja Venäjän toiminnan tulos oli    
positiivinen, vaikka asiakkaat ovat supistaneet työohjelmia heikentyneen    
taloustilanteen vuoksi erityisesti Latviassa. Ruotsin toiminnan         
tervehdyttämisohjelma eteni suunnitelman mukaisesti, mutta tulos oli vielä   
tappiollinen. Venäjän siivouspalveluille myönnettiin maaliskuussa        
laatusertifikaatti ISO 9001.                          


Teollisuuspalvelut                               

Loka-joulukuu                                  
Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
jätevesipalvelut, L&T Recoil) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto pieneni 
4,6 % 17,2 miljoonaan euroon (18,1 milj. e). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa
(1,5 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (1,0  
milj. e).                                    

Toimialan liikevaihto laski teollisuuden alhaisina pysyneiden käyntiasteiden ja 
ongelmajätemäärien pienentymisen vuoksi. Ongelmajätepalveluiden ja       
teollisuusratkaisujen kannattavuus koheni lajittelutehokkuuden paranemisen ja  
hyötykäyttöratkaisujen ansiosta. Jätevesipalveluiden tuotannon uudelleen    
organisoinnista aiheutuvat kulut rasittivat tuotelinjan kannattavuutta.     

Yhteisyritys L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitos otettiin   
tuotantokäyttöön jakson loppupuolella, mutta tuotanto ei ollut vielä vakiintunut
vuoden loppuun mennessä. Tuotantokäytön aloituksen viivästyminen heikensi    
toimialan tulosta merkittävästi.                        

2009                                      
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 67,4 miljoonaa euroa (69,0  
milj. e). Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (5,2 milj. e). Operatiivisen   
toiminnan liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,9 milj. e).          

Teollisuuden alhaiset käyntiasteet heijastuivat odotetusti Teollisuuspalveluiden
toimintaan koko vuoden. Ongelmajätevolyymit laskivat selvästi ja ylläpitotöiden
määrä väheni talouden epävarmuuden pitkittyessä. Kysynnän nopeat vaihtelut   
asettivat haasteita tuotannon sopeuttamiselle. Kierrätyspolttoaineen alhainen  
kysyntä elpyi hieman vuoden loppupuolella.                   

Ongelmajätepalveluiden ja teollisuusratkaisujen kannattavuus parani       
onnistuneiden tuotannon tehostamistoimien ansiosta. Lisäksi alkuvuoteen ajoittui
suuria yksittäisiä projekteja.                         

L&T Recoilin regenerointilaitoksen tuotantokäytön aloitus viivästyi       
suunnitellusta eikä kuluneelle vuodelle asetettuja tuotantotavoitteita     
saavutettu. Yhteisyrityksen tappiollisuus heikensi selvästi koko toimialan   
kannattavuutta.                                 


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €              | 10-12/ | 10-12/ |  1-12/ |  1-12/ |
|                  |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   8,5 |   4,9 |   50,3 |   55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin liikearvon         |     |   3,1 |     |   3,1 |
| arvonalentumistappio        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus   |     |   2,6 |   -0,4 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norjan liiketoiminnan myyntitappio |     |   1,1 |     |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin osakkeiden  |     |     |     |  -14,3 |
| myynnistä             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset          |     |  -3,1 |     |   -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut      |   0,2 |     |   1,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettiliiketoiminnan   |     |     |   0,3 |     |
| lopetus              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan    |      |      |   -0,5 |      |
| lisävakuutusrahaston palautus   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan      |   8,7 |   8,6 |   51,3 |   45,0 |
| liikevoitto            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    


Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 3,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 116,3 miljoonaa euroa,   
vähenivät 4,3 miljoonaa euroa.                         
Nettorahoituskulut olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,3 miljoonaa euroa 
pienemmät kuin vertailukautena ja koko vuonna 0,4 miljoonaa euroa suuremmat.  
Korkokulut pienenivät loka-joulukuussa 0,4 miljoonalla eurolla ja koko vuoden  
aikana 0,2 miljoonalla eurolla. Lasku johtui korkotason alenemisesta ja     
korollisen vieraan pääoman määrän pienenemisestä loppuvuonna. Nettorahoituskulut
olivat 0,9 % (0,8 %) liikevaihdosta ja 10,4 % (8,7 %)              
liikevoitosta.                                 
Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista         
suojauslaskentaa, käyvän arvon muutoksista kirjattiin vuoden aikana muihin   
laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna -0,3 miljoonaa euroa (-1,0 milj. 
e).                                       
Vuoden 2009 aikana nostettiin uusia pitkäaikaisia lainoja 24,0 miljoonaa    
euroa (47,0 milj. e) ja lisäksi 19,0 miljoonaa euroa lyhytaikaisia lainoja   
konvertoitiin pitkäaikaisiksi. Lyhennyksiä maksettiin 29,2 miljoonaa euroa (15,6
milj. e). Pitkäaikaisen lainasalkun keskimääräinen efektiivinen korko oli    
31.12.2009 2,93 % (4,61 %). Likvidit varat olivat vuoden lopussa 27,6 miljoonaa 
euroa (26,5 milj. e), ja 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli      
käyttämättä kuten vuonna 2008. Vuoden 2008 lopussa oli käytössä 15,5 miljoonaa 
euroa komittoimattomista limiiteistä.                      
Omavaraisuusaste oli 44,1 % (43,2 %) ja                     
gearing-prosentti 53,5 (58,8). Liiketoiminnan rahavirta oli 66,2 miljoonaa euroa
(70,4 milj. e). Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 12,0 miljoonaa euroa (vapautui 
2,2 milj. e). Käyttöpääoman lisääntyminen johtui pääosin L&T Biowatin varaston 
kasvusta.                                    


OSINKO                                     

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
3.4.2009.                                    


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 44,9 miljoonaa euroa (84,2 milj. e). Suurimmat    
rakennuskohteet olivat L&T Recoilin regenerointilaitos ja Keravan        
kierrätyslaitoksen laajennus.                          

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin kolmannella vuosineljänneksellä  
Valkeakosken Talohuolto Ky:n liiketoiminta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä  
Ympäristöpalveluiden jätehuoltoon ostettiin Kuljetusliike Veli-Pekka Hiltunen  
Oy:n kuljetus- ja jätehuoltoliiketoiminta sekä Raahen Kuljetus Maunula Ky:n   
liiketoiminta. Liiketoimintaostojen hankintahinta oli yhteensä 1,7 miljoonaa  
euroa ja yhteenlaskettu vuosiliikevaihto 2,1 miljoonaa euroa.          

Toisella vuosineljänneksellä myytiin Ympäristöpalveluiden Virtain yksikön    
liiketoiminta.                                 


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.113 (8.363). Vuoden 
lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä  
8.743 (9.490) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.762 (7.269) ja muissa   
maissa 1.981 (2.221) henkilöä.                         


VOITONJAKOEHDOTUS                                

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat    
55.348.207,26 euroa, josta tilikauden voitto on 27.939.056,68 euroa. Yhtiön   
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut  
olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu          
maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus   
ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: 

Osinkona jaetaan 0,55 euroa osakkeelle. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä   
osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38.768.874, joten osingon kokonaismäärä olisi 
21.322.880,70 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville   
omille osakkeille ei makseta osinkoa.                      

Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010. Hallitus 
ehdottaa 31.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan     
14.4.2010.                                   

Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa. Ehdotettu osinko on 64,4 % osakekohtaisesta
tuloksesta.                                   


UUSI TOIMIALAJAKO                                

L&T:n liiketoiminta ryhmitettiin 1.6.2009 alkaen uudelleen kolmeen toimialaan: 
Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä Uusiutuvat       
energialähteet (L&T Biowatti). Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistettiin     
Ympäristöpalvelut-toimialaan.                          

Muutoksella tavoitellaan nykyistä kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää 
toimintamallia. Yhdistämällä Ympäristöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden   
organisaatiot resursseja pystytään käyttämään nykyistä tehokkaammin.      

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan  
uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa. Vuonna 2009 taloudellisen   
raportoinnin segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut 
ja Teollisuuspalvelut.                             


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2009 oli 10.089.598    
kappaletta, mikä on 25,9 % (45,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä 
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 127,2 miljoonaa euroa (287,9 milj. e). Korkein  
hinta oli 17,19 euroa ja alin 9,16 euroa. Päätöskurssi oli 15,99 euroa. Yhtiö  
osti vuoden aikana 30.000 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli  
kauden lopussa 619,9 miljoonaa euroa (426,8 milj. e).              

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 38.768.874 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön 
hallussa olevia osakkeita oli tammi-joulukuussa 38.780.589 osaketta.      

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
176.000 2005B-optio-oikeutta oli 32 avainhenkilön hallussa. 200.000       
2005C-optio-oikeutta on 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n   
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 24.000 2005B-optiota
ja 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.        

Merkintähinta 2005B-optioilla on 16,98 euroa ja 2005C-optioilla 26,87 euroa.  
Osakkeiden merkintäaika 2005B-optioilla on 3.11.2008-31.5.2010 ja        
2005C-optioilla 2.11.2009-31.5.2011. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi    
29.5.2009.                                   

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 376.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 1,0 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005B-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.1.2009 ja        
2005C-optio-oikeuksilla 2.11.2009.                       

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 196.000     
optio-oikeutta on 37 avainhenkilön hallussa ja 34.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 196.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009
maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Mahdollinen  
palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuului perustamisvaiheessa 
28 henkilöä.                                  

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 7.595 (6.135) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,2 % (9,9 %) osakekannasta.     

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    
Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.4.2009 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli laskenut 7,6 prosenttiin.                      

Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.5.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän
osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 5,2      
prosenttiin.                                  

Lassila & Tikanoja Oyj sai 7.8.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän 
osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,7      
prosenttiin.                                  

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta.                         

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli vuoden lopussa 30.000 omaa osaketta, jotka edustavat 0,1 % 
kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti osakkeet yhtiökokouksen antaman   
valtuutuksen perusteella 20.­-26.5.2009 ja niiden hankintahinta oli yhteensä 356
tuhatta euroa.                                 


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 3.4.2009.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena  
jäsenenä Hille Korhonen.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
25.3.2009.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Juhani Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen     
puheenjohtajaksi Juhani Lassilan ja jäseniksi Eero Hautaniemen ja Hille     
Korhosen.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

15.1.2009 yhtiö tiedotti, että se kirjaa 2,7 miljoonan euron arvonalennuksen  
Ruotsin toiminnan liikearvoon markkinanäkymien heikentymisen johdosta.     

23.2.2009 yhtiö tiedotti, että 29.12.2008 Suomessa aloitetut yt-neuvottelut on 
saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön vähentämistarve on 160  
henkilöä. Henkilöstövähennykset kuuluvat osana toimenpiteisiin, joiden avulla  
organisaatiota ja toimintaa sopeutetaan muuttuvaan markkinatilanteeseen.    

25.3.2009 yhtiö tiedotti, että sen hallitus on päättänyt osakepohjaisen     
kannustinohjelman käyttöönotosta. Kannustinohjelman sisältö on selostettu    
tarkemmin edellä kohdassa Osakkeet ja osakepääoma.               

12.5.2009 yhtiö tiedotti, että sen liiketoiminta ryhmitetään 1.6.2009 alkaen  
uudelleen kolmeen toimialaan: Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut
sekä Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti), ja että             
Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistetään Ympäristöpalvelut-toimialaan. Yhtiön  
sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan uuden   
toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa.                   

4.9.2009 yhtiö tiedotti, että johtaja Arto Nivalaisen jäsenyys Lassila &    
Tikanoja Oyj:n johtajistossa päättyy 4.9.2009. Nivalainen jatkaa yhtiön     
palveluksessa 31.8.2010 saakka. Hän vastaa tiettyjen investointi- ja      
kehityshankkeiden toteuttamisesta sekä jatkaa L&T Biowatti Oy:n hallituksen   
jäsenenä. L&T:n johtajiston muodostavat: Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja  
Jorma Mikkonen, Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtaja Anna-Maija  
Apajalahti, laskentajohtaja Laura Aarnio, tuote- ja prosessikehityksestä,    
markkinointiviestinnästä ja Yhteyskeskuksesta vastaava johtaja Kimmo Huhtimo,  
henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti ja talousjohtaja Ville Rantala.        

27.10.2009 yhtiö tiedotti, että Tomi Salo on nimitetty L&T Biowatti Oy:n    
toimitusjohtajaksi ja Lassila & Tikanoja Oyj:n johtajiston jäseneksi 1.12.2009 
alkaen. Salo vastaa Uusiutuvat energialähteet -toimialasta ja raportoi     
toimitusjohtaja Jari Sarjolle.                         

1.12.2009 yhtiö tiedotti jatkavansa toimintansa tehostamista ja aloittavansa  
yt-neuvottelut. Neuvotteluiden päättymisestä tiedotettiin 25.1.2010. L&T    
vähentää Suomessa enintään 110 toimihenkilövakanssia, mistä osa toteutuu    
luonnollisen poistuman kautta. Irtisanottavien määräksi arvioidaan enintään 95 
henkilöä, joista 80 on toimihenkilöä ja 15 ylempää toimihenkilöä.        


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Talouden epävarmuuden jatkuessa jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymit 
voivat pienentyä ja tilaustöiden määrä vähentyä edelleen. Uusioraaka-aineiden  
markkinahintojen ja kysynnän epävakaus voivat vaikuttaa heikentävästi      
kierrätyspalveluiden kannattavuuteen. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän
nopeat vaihtelut ja teollisuuden alhaiset käyntiasteet voivat vaikeuttaa töiden 
suunnittelua ja toteutusta.                           

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on  
negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä heikentää myös    
raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa   
viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.                      

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen alhainen    
hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.  
Sähkön tukkuhinnan ja päästöoikeuden alhainen hintataso heikentää kysyntää.   

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.            

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa
hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.         


NÄKYMÄT VUODELLE 2010                              

Ympäristöpalveluissa jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymien arvioidaan
pysyvän ennallaan. Uusioraaka-aineiden kysyntä ja myyntihinnat elpynevät    
hitaasti. Teollisuuden tämänhetkiset käyntiasteet pitävät ongelmajätemäärät sekä
ylläpitotöiden kysynnän alhaisina. L&T Recoilin laitoksen tuotanto on edelleen 
vakiintumatonta. Sen käyntiasteella on merkittävä vaikutus toimialan      
kannattavuuteen.                                
                                        
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän ennallaan tai
heikkenevän. Asiakkaiden tiukan taloustilanteen oletetaan lisäävän       
kilpailutuksia ja vähentävän lisäpalveluiden tilauksia.             

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jatkuvan maltillisena    
teollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja sähkön matalan tukkuhinnan vuoksi.   
Lisäksi päästöoikeuden alhainen hinta heikentää puupohjaisten polttoaineiden  
kilpailukykyä.                                 

Vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan   
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2009                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €             | 10-12/ |   10-12/ |   1-12/ |  1-12/ |
|                |  2009 |    2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 148 041 |  153 058 |  582 306 | 605 996 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat |  -132 |  -136 925 | -505 699 | -533 681 |
| kulut             |   487 |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate           | 15 554 |   16 133 |  76 607 |  72 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   |   429 |   3 820 |   2 425 |  21 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -3 842 |   -4 517 |  -14 636 | -16 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut        | -3 167 |   -2 873 |  -11 705 | -12 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -470 |   -4 592 |  -2 427 |  -7 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon arvonalentuminen  |      |   -3 090 |       |  -3 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  8 504 |   4 881 |  50 264 |  55 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot         |   224 |    742 |   1 290 |  1 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         | -1 302 |   -2 112 |  -6 528 |  -6 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  7 426 |   3 511 |  45 026 |  50 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           | -1 917 |   -1 979 |  -11 881 | -10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |  5 509 |   1 532 |  33 145 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |     |
| jakautuminen:         |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  5 511 |   1 537 |  33 140 |  39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |   -2 |     -5 |     5 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €     |  0,14 |   0,04 |   0,85 |   1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen   |  0,14 |   0,04 |   0,85 |   1,03 |
| tulos, €            |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €              |  10-12/ | 10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
|                 |   2009 |  2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |  5 509 | 1 532 |  33 145 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät,    |     |    |      |      |
| verojen jälkeen         |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän arvon   |    98 |  -926 |   -343 |   -972 |
| muutos              |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset |     |    |      |      |
| sijoitukset           |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella         |    3 |   24 |    -21 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luokittelun muutoksesta johtuvat |      |    |       |  -14 238 |
| oikaisut             |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset |    3 |   24 |    -21 |  -14 209 |
| sijoitukset           |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |   200 | -1 327 |    324 |  -1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät,    |   301 | -2 229 |    -40 |  -17 043 |
| verojen jälkeen         |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos, verojen |  5 810 |  -697 |  33 105 |  22 925 |
| jälkeen             |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:  |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |  5 721 |  -670 |  33 020 |  22 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle          |    89 |  -27 |    85 |    -25 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                    |    12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet            |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |    113 771 |    115 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta            |     6 232 |     7 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset           |    11 641 |    13 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista       |     3 194 |     5 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |    13 579 |    11 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    148 417 |    152 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                  |     4 015 |     3 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat          |    72 072 |    43 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              |    110 817 |    113 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet         |      81 |      78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   |    14 666 |    35 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    201 651 |    197 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      525 |      502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |     4 425 |     4 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |     2 147 |      945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                |      726 |      689 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     7 823 |     6 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä         |    357 891 |    356 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |    32 842 |    18 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |    77 702 |    74 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset              |        |      112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                |      370 |      986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |    18 484 |    20 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     9 099 |     6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä         |    138 497 |    121 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                |    496 388 |    477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                    |    12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |    19 399 |    19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto               |    50 673 |    50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |    -3 084 |    -2 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |    116 874 |    97 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |    33 140 |    39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    217 002 |    204 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |      247 |      162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    217 249 |    205 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |    33 622 |    32 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet               |      671 |      674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |     2 100 |     1 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                    |    120 969 |    102 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                  |     1 510 |     1 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    158 872 |    138 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                    |    22 890 |    44 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |    94 130 |    88 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat               |     1 073 |      610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |     2 119 |      273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |      55 |      14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    120 267 |    133 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                |    279 139 |    272 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         |    496 388 |    477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                    |    12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |    33 145 |    39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                    |    11 881 |    10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset         |    40 334 |    40 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut           |     5 238 |     4 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset               |        |    -2 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto           |      -70 |    -14 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnat           |        |     2 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |     1 809 |      444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta  |    92 337 |    83 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos  |    -4 654 |     3 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos           |    -14 022 |    -4 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos    |     6 689 |     3 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |    -11 987 |     2 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |    -7 511 |    -5 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     1 505 |     1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |    -8 156 |    -10 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta        |    66 188 |    70 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat  |    -1 747 |    -4 298 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat   |      197 |      23 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |    -42 735 |    -77 542 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien         |     4 328 |      789 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin |      -54 |     -200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos    |      -13 |      -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten      |       7 |    16 867 |
| sijoitusten myynnit             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista        |       1 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta         |    -40 016 |    -64 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut          |        |      206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |    -12 044 |    -4 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    43 000 |    47 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |    -34 388 |    -14 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |    -21 318 |    -21 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta          |     -356 |        |
----------------------------