Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

  • 26 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 165,2 miljoonaa euroa (162,3 milj. e); liikevoitto 9,7 miljoonaa euroa (14,0 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (13,2 milj. e); osakekohtainen tulos 0,18 euroa (0,21 e)
- Koko vuoden liikevaihto 646,3 miljoonaa euroa (639,7 milj. e); liikevoitto 49,9 miljoonaa euroa (48,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 52,5 miljoonaa euroa (53,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,98 euroa (0,47 e)
- Vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,85 euroa/osake.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma ja haastava markkinatilanne hidastivat liiketoiminnan kehitystä koko vuoden ajan. Liikevaihtomme kuitenkin kasvoi pääasiassa strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski hieman edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa Kiinteistöpalveluiden heikosta tuloskehityksestä. Kiinteistöpalveluissa kannattavuuden kehitys on ollut selvästi odotuksiamme heikompaa, ja jatkamme toiminnan tehostamista. Muut toimialat tekivät markkinatilanne huomioon ottaen hyvän tuloksen vuonna 2015. Lisäksi liiketoiminnan kassavirta oli vahva. Suomen talouskasvun uskotaan olevan hidasta myös vuonna 2016. Vallitsevassa taloustilanteessa keskitymme edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja kohdennetuin yritysostoin.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 165,2 miljoonaa euroa (162,3 milj. e) ja se kasvoi 1,8 %. Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (14,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (13,2 milj. e), mikä oli 6,8 % (8,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,21 e).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi ennen kaikkea Kiinteistöpalveluissa, missä kasvu tuli tehdyistä yritysostoista. Liikevaihto kasvoi hieman myös Teollisuuspalveluissa. Sen sijaan Ympäristöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski palveluiden alentuneen kysynnän sekä uusioraaka-aineiden laskeneiden hintojen vuoksi.

Konsernin operatiivisen liikevoiton laskuun vaikutti ennen kaikkea Ympäristöpalveluiden tuloksen heikentyminen, joka johtui kierrätysmateriaalien laskeneista volyymeista sekä uusioraaka-aineiden alentuneista markkinahinnoista. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski myös muilla toimialoilla.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoa laskivat 1,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut pääasiassa Kiinteistöpalveluissa.

Vuosi 2015
Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihto oli 646,3 miljoonaa euroa (639,7 milj. e) ja se kasvoi 1,0 %. Liikevoitto oli 49,9 miljoonaa euroa (48,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 52,5 miljoonaa euroa (53,8 milj. e), mikä oli 8,1 % (8,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,47e).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistö- ja Ympäristöpalveluissa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski palveluiden alentuneen kysynnän vuoksi.

Yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoitto laski edellisvuodesta, mikä johtui ennen kaikkea Kiinteistöpalveluiden heikosta tuloskehityksestä. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski myös Teollisuuspalveluissa. Uusiutuvissa energialähteissä operatiivisen toiminnan liikevoitto parani merkittävästi ja Ympäristöpalveluissakin hieman.


Avainlukuja

 

 

  10-12/ 2015 10-12/ 2014 Muutos% 1-12/ 2015 1-12/ 2014 Muutos%
Liikevaihto, milj. e 165,2 162,3 1,8 646,3 639,7 1,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 11,3 13,2 -14,6 52,5 53,8 -2,3
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 6,8 8,1   8,1 8,4  
Liikevoitto, milj. e 9,7 14,0 -30,8 49,9 48,5 2,9
Liikevoittoprosentti 5,9 8,6   7,7 7,6  
Voitto ennen veroja, milj. e 8,6 10,6 -18,6 47,7 26,6 79,2
Osakekohtainen tulos, e 0,18 0,21 -16,9 0,98 0,47 109,7
Osinko/osake, e       0,85** 0,75 13,3
EVA, milj. e 4,7 9,5 -50,2 30,3 29,1 4,1

 

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotus


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 0,9 % ja oli 64,2 miljoonaa euroa (64,8 milj. e). Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,6 miljoonaa euroa (9,0 milj. e).

Toimialan liikevaihtoa laskivat kunnallisille jätehuoltoyhtiöille tuotettujen palveluiden alentunut kysyntä ja hinta. Jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden kysyntä heikkeni myös Venäjällä. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski tietyistä tuotteista luopumisen seurauksena.

Ympäristöpalveluiden operatiivisen toiminnan liikevoittoa laski kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden markkinahinnan lasku.

Vuosi 2015
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 0,8 % ja oli 256,5 miljoonaa euroa (254,5 milj. e). Liikevoitto oli 35,8 miljoonaa euroa (37,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,1 miljoonaa euroa (35,9 milj. e).

Toimialan koko vuoden liikevaihto kasvoi ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Venäjällä liikevaihto laski alentuneen kysynnän ja ruplan heikkenemisen vuoksi. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski tietyistä tuotteista luopumisen seurauksena.

Toimialan operatiivisen toiminnan liikevoitto oli hieman vertailukautta parempi. Alkuvuonna kierrätysliiketoiminnan kannattavuus parani, mutta kauden loppupuolella liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden markkinahinnan lasku. Lisäksi toimialan kannattavuutta rasittivat vuoden toisella neljänneksellä Turun ja Keravan kierrätyslaitosten ylimääräiset huoltoseisakit, jotka laskivat laitoksissa käsiteltyjä jätevolyymeja.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu

Teollisuuspalvelui
den vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto nousi 0,2 % ja oli 20,3 miljoonaa euroa (20,3 milj. e). Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. e).

Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä oli erittäin vahvaa vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä tuki koko toimialan liikevaihtoa. Myös viemärihuollossa kysyntä kasvoi vertailukauteen verrattuna.

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä sekä jäteöljyn hinta olivat edelleen alhaisella tasolla, mikä laski liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kannattavuus heikkeni myös ympäristörakentamisessa. Viemärihuollossa liiketoiminnan tulos parani merkittävästi aiemmin tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Vuosi 2015
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 1,0 % ja oli 77,0 miljoonaa euroa (77,8 milj. e).

Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (6,5 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (7,1 milj. e).

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä oli alhaista vuoden loppupuolella, mikä laski toimialan liikevaihtoa. Viemärihuollossa liikevaihto laski kannattamattomien yksiköiden lopetusten vuoksi. Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä säilyi vahvana lähes koko vuoden ja liikevaihto kasvoi myös ympäristörakentamisessa.

Toimialan operatiivisen toiminnan liikevoittoa heikensivät vaaralliset jätteet -palveluiden alhainen kysyntä ja jäteöljyn alhainen hinta. Viemärihuollon alkuvuonna tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan tulos parani merkittävästi. Myös prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 71,7 miljoonaa euroa (68,8 milj. e). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (2,6 milj. e).

Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana orgaanisen myynnin kasvun ja aiemmin vuoden aikana toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Kiinteistötekniikka teki kuitenkin tappiollisen liiketuloksen, mikä laski koko toimialan liikevoittoa.

Palveluiden kysyntä kasvoi siivouksessa ja kiinteistöhuollossa. Korjausrakentamisen (ent. vahinkosaneeraus) liikevaihto laski edelleen vähäisten vahinkotapahtumien ja tehtyjen sopeutustoimenpiteiden seurauksena.

Kiinteistöhuollon kannattavuus parani merkittävästi vertailukaudesta ja korjausrakentamisessa liiketappio pieneni tehtyjen sopeutustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteistötekniikan tappion lisäksi toimialan liikevoittoa rasitti siivouksen heikentynyt kannattavuus.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoa laskivat 1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut.

Vuosi 2015
Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 282,9 miljoonaa euroa (274,7 milj. e). Liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa (10,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (11,7 milj. e).

Kiinteistöhuollossa ja siivouksessa kysyntä parani vertailukaudesta, mutta Ruotsissa siivouksen liikevaihto laski. Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu oli vahvaa koko vuoden orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Liiketoiminta teki kuitenkin tappiollisen liiketuloksen. Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni myös siivouksessa, jossa tulosta rasittivat useisiin suuriin asiakkuuksiin liittyneet aloituskustannukset sekä Ruotsin siivousliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus. Kiinteistöhuollon kannattavuus parani merkittävästi.

Korjausrakentamisessa kysyntä heikkeni koko vuoden ajan. Yhtiö sulki alkuvuonna kannattamattomia toimipisteitä, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon. Tehdyt sopeuttamistoimet pienensivät korjausrakentamisen operatiivista liiketappiota merkittävästi.

Uusiutuvat energialähteet

Loka-joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 1,8 % 11,7 miljoonaan euroon (12,0 milj. e). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (1,0 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski biopolttoaineiden alhaisen kysynnän sekä alentuneen sähkön hinnan vuoksi. Liikevoittoa rasittivat vuoden viimeisellä neljänneksellä tehdyt raaka-ainevaraston arvonalennukset.

Vuosi 2015
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) koko vuoden liikevaihto laski 10,9 % 39,4 miljoonaan euroon (44,2 milj. e). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski lyhyestä lämmityskaudesta johtuvan alhaisen kysynnän vuoksi. Liikevaihtoa laski myös strategian mukainen liiketoiminnan edelleen keskittäminen valituille maantieteellisille alueille. Kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvien energiasisältöjen ansiosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Me 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
Liikevoitto 9,7 14,0 49,9 48,5
Kertaluonteiset erät:        
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti   -0,4   -0,4
L&T Recoil Oy       6,4
Latvian liiketoiminnan myynti       -1,1
Uudelleenjärjestelykulut 1,6 1,4 2,6 2,0
Muut kertaluonteiset erät   -1,8 0,1 -1,5
Kertaluonteiset erät yhteensä 1,6 -0,8 2,7 5,3
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,3 13,2 52,5 53,8RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 89,8 miljoonaan euroon (79,6 milj. e), mikä oli seurausta käyttöpääoman vapautumisesta. Käyttöpääomaa vapautui 9,5 miljoonaa euroa (vapautui 2,2 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 95,8 miljoonaa euroa (96,0 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 41,8 miljoonaa euroa (52,0 milj. e) ja ne laskivat 6,3 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja 10,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2015 olivat 2,2 miljoonaa euroa (21,9 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (3,4 %) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulujen suuruuteen vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa sekä konsernin sisäisten valuuttalainojen kurssimuutokset.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,7 %). Vuonna 2016 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 34,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,5 % (46,3 %) ja gearing-prosentti 19,8 (25,2). Likvidit varat olivat kauden lopussa 54,0 miljoonaa euroa (44,0 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

18.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
29,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2015.


INVESTOINNIT

Vuonna 2015 bruttoinvestoinnit olivat 49,6 miljoonaa euroa (44,7 milj. e) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2015 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 099 (7 257). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 085 (7 830) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 192 (7 076) ja muissa maissa 893 (754) henkilöä.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 97 547 601,44 euroa, josta tilikauden voitto on 51 410 401,98 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2015 maksetaan 0,85 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 30.3.2016.

Maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 361 153 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 32 606 980,05 euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa. Ehdotettu osinko 0,85 euroa on 86,5 % osakekohtaisesta tuloksesta.

L&T:n verkkovuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi/vuosikertomus2015.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuonna 2015 oli 10 014 840 kappaletta, mikä on 26,0 % (26,3 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 172,4 miljoonaa euroa (145,2 milj. e). Korkein hinta oli 18,74 euroa ja alin 14,54 euroa. Päätöskurssi oli 18,12 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 695,1 miljoonaa euroa (584,7 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 437 721 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö käynnisti 15.9.2015 omien osakkeiden osto-ohjelman. Ohjelma päättyi 31.12.2015 ja sen aikana yhtiö hankki yhteensä 253 406 omaa osaketta.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 361 153 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 589 658 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9 790 (10 152) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 21,6 % (17,9 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Tilikauden lopussa hankkimisvaltuutuksesta oli käyttämättä 1 746 594 kappaletta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, yhteensä 29,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2015.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2015.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

20.1.2015 yhtiö tiedotti, että vuoden 2014 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 639 miljoonaa euroa (2013: 668,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan 53,8 miljoonaa euroa (2013: 51,8 milj. e).

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

27.5.2015 yhtiö tiedotti, että yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen on 1.6.2015 alkaen nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Mikkosen vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet, EHSQ, viestintä ja yritysturvallisuus.

2.9.2015 yhtiö tiedotti, että yhtiön hallitus on osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian ja että jatkossa Uusiutuvat energialähteet -toimiala kuuluu L&T:n ydinliiketoimintoihin. Yhtiö tiedotti myös, että yhtiön hallitus on päättänyt hankkia varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella enintään 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 1,3 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.

16.11.2015 yhtiö tiedotti, että Kiinteistöpalveluiden toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen Petri Myllyniemi jättää yhtiön 30.11.2015. Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana toimii toistaiseksi toimitusjohtaja Pekka Ojanpää.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

4.1.2016 yhtiö tiedotti, että se on lopettanut 2.9.2015 tiedotetun omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden osto aloitettiin 15.9.2015 ja hankintaohjelma lopetettiin 31.12.2015. Viimeinen osakeosto toteutettiin 21.12.2015. Osakeosto-ohjelman aikana hankittiin yhteensä 253 406 osaketta. Omien osakkeiden hankinnan päättymisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 437 721 omaa osaketta, joka vastaa noin 1,1 % osakkeista ja äänistä.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 25.2. sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2015


KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 

Me 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
Liikevaihto 165,2 162,3 646,3 639,7
         
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -149,7 -142,8 -572,0 -561,6
         
Bruttokate 15,5 19,5 74,2 78,1
         
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 3,7 3,7 7,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,3 -3,7 -12,9 -14,2
Hallinnon kulut -3,7 -3,6 -13,0 -12,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,5 -2,0 -2,1 -9,7
         
Liikevoitto 9,7 14,0 49,9 48,5
         
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,4
Rahoituskulut -1,1 -3,5 -2,5 -22,3
         
Voitto ennen veroja 8,6 10,6 47,7 26,6
         
Tuloverot -1,8 -2,3 -9,7 -8,4
         
Tilikauden voitto 6,8 8,3 37,9 18,1
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 6,8 8,3 37,9 18,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, e 0,18 0,21 0,98 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,18 0,21 0,98 0,47LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

Me 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
Tilikauden voitto 6,8 8,3 37,9 18,1
         
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
         
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,1 -0,1 0,1 -0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 -0,1 0,1 -0,1
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
         
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,0 -0,2 0,4 -0,6
Muuntoerot 0,1 -1,4 0,1 -2,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,3
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,1 -1,7 0,4 -2,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 7,0 6,5 38,4 15,6
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 7,0 6,6 38,5 15,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 0,0 -0,1
               KONSERNITASE