Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016

  • 24 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
1.2.2017 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016

- Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,9 % 168,3 miljoonaan euroon (165,2 Me), liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (9,7 Me) ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,18 e)
- Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,4 % 661,8 miljoonaan euroon (646,3 Me), liikevoitto oli 50,5 miljoonaa euroa (49,9 Me) ja osakekohtainen tulos 1,13 euroa (0,98 e)
- Vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,92 euroa/osake

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ


”Lassila & Tikanojan vuoden 2016 tulos oli ennakoidun mukainen. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Kiinteistöpalvelut ja Teollisuuspalvelut paransivat selvästi kannattavuuttaan. Näiden kahden toimialan hyvä menestys paikkasi Ympäristöpalveluiden tuloksen heikkenemistä, joka johtui kierrätysraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden vähentyneestä kysynnästä ja alhaisesta hinnasta. Kierrätysraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden hinnat ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa alhaisemmalla tasolla eikä tilanteen odoteta muuttuvan lähiaikoina. Lisäksi siivouksen hintakilpailu jatkui kireänä.
Vuosi 2016 oli monessa mielessä muutaman edellisen vuoden kaltainen. Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, jonka tahti kiihtyy entisestään. Vaikka elpymisen merkkejä on ilmassa, talouden toipuminen tulee kestämään pitkään. Tämä korostaa edelleen uudistumisen merkitystä ja tuottavuuden parantamista kaikissa liiketoiminnoissamme.
Vuonna 2017 keskitymme strategiamme mukaisesti edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 168,3 miljoonaa euroa (165,2 Me) ja se kasvoi 1,9 %. Liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (9,7 Me),
mikä oli 6,2 % (5,9 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,18 e).

Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi orgaanisesti 5,3 % Teollisuuspalveluissa hyvän palveluiden kysynnän ansiosta. Liikevaihto kasvoi 3,6 % Ympäristöpalveluissa ja 0,1 % Kiinteistöpalveluissa orgaanisesti ja yritysostoilla. Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski 1,1 % energiapuun heikon kysynnän vuoksi.

Liikevoitto parani merkittävästi Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä. Liikevoitto kasvoi myös Teollisuuspalveluissa. Ympäristöpalvelujen liikevoitto oli selvästi vertailukautta alhaisempi. Konsernin liikevoittoa laski vuoden lopussa toteutettujen tehostamistoimepiteiden kuluvaraukset, jotka olivat yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa.

Vuosi 2016
Vuoden 2016 liikevaihto oli 661,8 miljoonaa euroa (646,3 Me) ja se kasvoi 2,4 %. Liikevoitto oli 50,5 miljoonaa euroa (49,9 Me), mikä oli 7,6 % (7,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (0,98 e).

Liikevaihto kasvoi 6,6 % Teollisuuspalveluissa orgaanisesti, 1,9 % Kiinteistöpalveluissa pääosin orgaanisesti ja 3,2 % Ympäristöpalveluissa yritysostojen ansiosta. Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski 6,6 % puupohjaisten polttoaineiden vähäisen kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani erityisesti Kiinteistöpalveluissa ja oli myös Teollisuuspalveluissa vertailukautta parempi. Ympäristöpalvelujen ja Uusiutuvien energialähteiden liikevoitto laski selvästi.

Konsernin osakekohtaista tulosta paransi toisella vuosineljänneksellä emoyhtiön hallinto-oikeudelta saama lainvoimainen päätös, jonka mukaan L&T Recoil Oy:n takausvastuun perusteella vuonna 2014 maksuunpantu noin 16,7 miljoonan euron maksu on yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoinen
siltä osin kuin erä ei ole saatavissa konkurssipesästä takaisin. Aiemmissa katsauksissaan yhtiö on käsitellyt maksun verovähennyskelvottomana eränä asian keskeneräisyyden vuoksi. Päätöksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,09 euroa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista astuivat voimaan 3.7.2016. Lassila & Tikanoja esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista eivät vaikuta yhtiön tunnuslukujen raportointiin.

Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat EVA ja liiketoiminnan rahavirta/osake. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat tilinpäätöstiedotteen lopussa.

Avainlukuja

 

 

  10-12/
2016
10-12/
2015
Muutos 1-12/
2016
1-12/
2015
Muutos
             
Liikevaihto, Me 168,3 165,2 1,9 % 661,8 646,3 2,4 %
Liikevoitto, Me 10,5 9,7 8,7 % 50,5 49,9 1,2 %
Liikevoittoprosentti 6,2 5,9   7,6 7,7  
Voitto ennen veroja, Me 10,6 8,6 23,1 % 50,1 47,7 5,1 %
Osakekohtainen tulos, e 0,22 0,18 24,6 % 1,13 0,98 15,1 %
Osinko/osake, e       0,92* 0,85  
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 1,11 0,75 48,8 % 1,99 1,99 0,0 %
EVA, Me 19,9 4,7 320,5 % 30,7 30,3 1,3 %

 

* Hallituksen ehdotus

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka - joulukuu

Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,6 %, pääosin yritysostojen seurauksena. Liikevaihto oli 66,5 miljoonaa euroa (64,2 Me). Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,4 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laskivat kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla, kierrätyspolttoaineiden vähentynyt kysyntä sekä uusioraaka-aineiden alhaisena pysynyt markkinahinta.

Vuosi 2016
Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 264,8 miljoonaa euroa (256,5 Me). Liikevoitto oli 31,3 miljoonaa euroa (35,8 Me).

Aiemmin toteutetut yritysostot ja palveluiden kysynnän vahvistuminen jätehuollossa ja etenkin rakennussektorilla kasvattivat toimialan liikevaihtoa.

Toimialan liikevoittoon vaikuttivat toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset kuten keräyspaperin markkinan lasku ja kotitalouksien pakkausmateriaalien siirtyminen tuottajien vastuulle. Myös uusioraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden volyymit ja hintataso olivat alhaisella tasolla.

Teollisuuspalvelut

Loka - joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 21,4 miljoonaa euroa (20,3 Me). Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (1,8 Me).

Toimialan palveluiden liikevaihto kehittyi varsinkin prosessipuhdistuksessa erinomaisesti ja kasvoi myös vaarallisissa jätteissä ja ympäristörakentamisessa. Viemärihuollon liikevaihto laski.

Toimialan liikevoitto kasvoi merkittävästi etenkin vaarallisten jätteiden parantuneen kannattavuuden ansiosta. Myös prosessipuhdistus paransi liikevoittoaan vertailukaudesta. Viemärihuollon ja ympäristörakentamisen kannattavuus laski.

Vuosi 2016
Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 82,1 miljoonaa euroa (77,0 Me).
Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,8 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa. Myös prosessipuhdistuksen ja viemärihuollon liikevaihto kasvoi. Vaarallisten jätteiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Toimialan kasvu oli kokonaan orgaanista.

Kannattavuus kasvoi kaikilla palvelulinjoilla ja erityisesti ympäristörakentamisessa. Prosessipuhdistuksen ja viemärihuollon liikevoitto parani selkeästi. Parantuneen kannattavuuden mahdollisti vahva kysyntä ja toiminnan tehostaminen.

Kiinteistöpalvelut

Loka - joulukuu
Kiinteistöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oli 71,8 miljoonaa euroa (71,7 Me). Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (1,0 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa ja kiinteistöhuollossa, mutta laski kiinteistötekniikassa ja siivouksessa.

Kaikkien palvelulinjojen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Vuosi 2016
Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 288,3 miljoonaa euroa (282,9 Me). Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (8,1 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa, mutta laski kiinteistöhuollossa.

Kiinteistöpalveluiden muut palvelulinjat paransivat selkeästi kannattavuuttaan tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta, mutta siivouksen kannattavuus laski kireänä jatkuneen hintakilpailun seurauksena. Rakentamismarkkinan piristyminen näkyi lisääntyneenä korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan palvelujen kysyntänä.

Uusiutuvat energialähteet

Loka - joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,1 % 11,6 miljoonaan euroon (11,7 Me). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,3 Me).

Toimialan liikevaihto laski metsäenergian alhaisen kysynnän vuoksi.

Liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä etenkin Etelä-Suomessa.

Vuosi 2016
Uusiutuvien energialähteiden koko vuoden liikevaihto laski 6,6 % 36,8 miljoonaan euroon (39,4 Me). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2,1 Me).

Toimialan liikevaihtoa ja liikevoittoa vertailukaudesta laskivat ennen kaikkea lyhyestä lämmityskaudesta johtuva metsäenergian alhainen kysyntä, metsähakkeella tuotetun sähkön heikko kannattavuus ja kilpailevien polttoaineiden alhainen hnta.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 76,4 miljoona euroa (89,8 Me). Käyttöpääomaa vapautui 2,7 miljoonaa euroa (vapautui 9,5 Me). Vertailukauden poikkeuksellisen korkeaan liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kesällä 2015 käyttöönotettu myyntisaamisten factoring-järjestely.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 66,9 miljoonaa euroa (95,8 Me).

Korolliset nettovelat olivat 38,7 miljoonaa euroa (41,8 Me) ja ne laskivat 27,0 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja 3,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2016 olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,2 Me). Nettorahoituskulut olivat 0,1 % (0,3 %) liikevaihdosta ja lukuun sisältyi 1,4 miljoonaa euroa Venäjän ruplan vahvistumisesta aiheutunutta valuuttakurssivoittoa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,6 % (1,5 %). Vuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 50,4 % (46,5 %) ja gearing-prosentti 17,3 (19,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,2 miljoonaa euroa (54,0 Me).

Sekä 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma että 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti olivat kauden lopussa vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

17.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 30.3.2016.

INVESTOINNIT

Vuonna 2016 bruttoinvestoinnit olivat 41,6 miljoonaa euroa (49,6 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuivat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2016 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 199 (7 099). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 931 (8 085) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 023 (7 192) ja muissa maissa 908 (893) henkilöä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 103 632 967,71 euroa, josta tilikauden voitto on 38 541 799,58 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,92 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2017.

Maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 378 006 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 35 307 765,52 euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa. Ehdotettu osinko 0,92 euroa on 81,3 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan verkkovuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi/vuosikertomus2016.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuonna 2016 oli 6 475 324 kappaletta, mikä on 16,9 % (26,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 110,1 miljoonaa euroa (172,4 Me). Korkein hinta oli 19,59 euroa ja alin 14,37 euroa. Päätöskurssi oli 19,20 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 736,9 miljoonaa euroa (695,1 Me).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 378 006 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 375 007 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 10 812 (9 790) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 17,6 % (21,6 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta, yhteensä 32,6 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 30.3.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja uutena Teemu Kangas-Kärki.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2016.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Teemu Kangas-Kärki. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala ja Laura Lares.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

4.1.2016 yhtiö tiedotti, että se on lopettanut 2.9.2015 tiedotetun omien osakkeiden hankinnan. Omien osakkeiden osto aloitettiin 15.9.2015 ja hankintaohjelma lopetettiin 31.12.2015. Viimeinen osakeosto toteutettiin 21.12.2015. Osakeosto-ohjelman aikana hankittiin yhteensä 253 406 osaketta. Omien osakkeiden hankinnan päättymisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 437 721 omaa osaketta, joka vastaa noin 1,1 % osakkeista ja äänistä.

3.2.2016 yhtiö tiedotti muuttavansa strategiakaudelle 2014 - 2018 asetettua nettovelkaantumisasteen vaihteluväliä. Uusi vaihteluväli on 0 - 70 prosenttia. Aiempi vaihteluväli oli 30 - 80 prosenttia. Muutos perustuu vahvaan kassavirtaan sekä varautumiseen mahdollisiin yritysostoihin ja muihin investointeihin.

10.6.2016 yhtiö ilmoitti, että Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty tekn. lis. Tutu Wegelius-Lehtonen, joka on toiminut L&T:n toimitusketjusta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä helmikuusta 2015 lähtien. Wegelius-Lehtosen paikalle toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2016 alkaen nimitetty logistiikkainsinööri Tomi Kontinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Heilahtelu fossiilisten polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö on aloittanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vuoden 2016 aikana ja jatkaa käyttöönottoa vuoden 2017. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 23.2. sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.12.2016

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

Me 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
         
Liikevaihto 168,3 165,2 661,8 646,3
         
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -151,0 -149,7 -586,8 -572,0
         
Bruttokate 17,3 15,5 75,0 74,2
         
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 1,7 4,8 3,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,2 -3,3 -12,5 -12,9
Hallinnon kulut -5,1 -3,7 -15,1 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,1 -0,5 -1,8 -2,1
         
Liikevoitto 10,5 9,7 50,5 49,9
         
Rahoitustuotot 0,7 0,1 1,6 0,3
Rahoituskulut -0,6 -1,1 -2,0 -2,5
         
Voitto ennen veroja 10,6 8,6 50,1 47,7
         
Tuloverot -2,1 -1,8 -6,7 -9,7
         
Tilikauden voitto 8,5 6,8 43,4 37,9
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 8,5 6,8 43,4 37,9
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, e 0,22 0,18 1,13 0,98
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,22 0,18 1,13 0,98

 


LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

Me 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
         
Tilikauden voitto 8,5 6,8 43,4 37,9
         
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
         
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,1 0,0 0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,1 0,0 0,1
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
         
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,1 0,0 0,4 0,4
Muuntoerot 0,2 0,1 -0,1 0,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,3 0,1 0,3 0,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 8,8 7,0 43,7 38,4
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 8,8 7,0 43,7 38,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
               

 


KONSERNITASE