Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020

  • 12 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.1.2021 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020

HYVÄ SUORITUS POIKKEUKSELLISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 199,6 miljoonaa euroa (198,9), liikevoitto 9,9 miljoonaa euroa (8,9) ja oikaistu liikevoitto 9,9 miljoonaa euroa (9,5)*. Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16).
  • Vuoden 2020 liikevaihto oli 751,9 miljoonaa euroa (784,3),  liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (45,0) ja oikaistu liikevoitto 39,0 miljoonaa euroa (40,5)*. Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,90). Liikevoittoon ja osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Venäjän toiminnan alasajon aiheuttaman 9,0 miljoonan euron kulukirjaus. Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti lisäksi kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,4 miljoonaa euroa (0,7).
  • Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.
  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,40 euroa.

*Lassila & Tikanoja otti syyskuussa 2020 käyttöön oikaistun liikevoiton uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Oikaistuun liikevoittoon eivät sisälly olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut.

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti kaikkiin liiketoimintoihin. Palveluiden kysyntä oli vaikeasti ennustettavaa ja erityisesti erikseen tilattavissa palveluissa volyymit olivat selvästi vertailukautta pienemmät koko vuoden. Toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuria. Lassila & Tikanojan vuoden 2020 oikaistua liikevoittoa 39,0 miljoonaa euroa (40,5) voidaan pitää varsin tyydyttävänä huomioiden kuluneen vuoden poikkeuksellisuus. Koronaviruspandemian liikevoittovaikutus oli arviomme mukaan noin 6 miljoonaa euroa negatiivinen vaikka työeläkemaksuja alennettiin tilapäisesti 3,8 miljoonalla eurolla ja toteutimme merkittäviä sopeutustoimia. 

Jouduimme sopeuttamaan palvelutuotantoamme jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Asiakastarpeiden ennakoiminen edellytti meiltä aktiivista toimintaa, missä onnistuimme olosuhteisiin nähden hyvin. Kehitimme uusia palveluratkaisuja asiakkaiden hygieniaturvallisuuden parantamiseksi, millä kyettiin kompensoimaan palveluvolyymien laskua.

Terveellisten ja turvallisten työskentelyolosuhteiden turvaamiseen omalle henkilöstölle kiinnitettiin erityistä huomiota. Pystyimme varmistamaan suojavälineiden riittävyyden ja ajantasaiset toimintaohjeet olosuhteiden muuttuessa. Sairauspoissaolot laskivat vertailukaudesta ja koronavirustartuntoja on ollut olosuhteisiin nähden vähän.

Asiakas- ja henkilöstökokemus paranivat merkittävästi. Oman toimintamme ilmastovaikutukset eli hiilijalanjälki pieneni, samalla kun toimintamme kautta säästetyt päästöt eli hiilikädenjälkemme kasvoi. Suuren yleisön mainetutkimuksessa Lassila & Tikanojan maine oli parempi kuin koskaan.

Vuonna 2019 toteutimme organisaatiouudistuksen, joka viimeisteltiin vuoden 2021 alusta voimaan tulleella liiketoimintojen yhtiöittämisellä. Malli osoitti vahvuutensa myös koronaviruspandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Pystyimme jatkamaan strategiamme toteuttamista tukevia kehitys- ja investointihankkeita suunnitellusti. Rahoitusasemamme säilyi vahvana koko vuoden.

Toimintaympäristössämme on nyt runsaasti epävarmuustekijöitä, jotka muokkaavat markkinoitamme.  Olemme kuitenkin oppineet toimimaan koronaviruspandemian muokkaamassa ’uudessa normaalissa’, mikä antaa meille hyvät lähtökohdat vahvistaa markkinaosuuttamme kaikissa liiketoiminnoissamme. Vuonna 2020 tehty työ luo hyvän pohjan jatkaa strategian toteuttamista ja katson luottavaisin mielin vuoteen 2021.” 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS


Loka-joulukuu

Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 199,6 miljoonaa euroa (198,9) ja se kasvoi edellisvuodesta 0,3 %. Liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (8,9), joka oli 5,0 % (4,5) liikevaihdosta.  Oikaistu liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (9,5), joka oli 5,0 % (4,8) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16).

Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi Ympäristöpalveluissa. Liikevoiton kasvuun vaikutti pääasiassa Suomen kiinteistöpalveluiden tulosparannus. Koronaviruspandemian negatiivista tulosvaikutusta lievensi työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus viimeiseen vuosineljännekseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukauden tasosta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto laski vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta.

Vuosi 2020

Vuoden 2020 liikevaihto oli 751,9 miljoonaa euroa (784,3) ja se laski edellisvuodesta 4,1 %. Liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (45,0), mikä oli 3,8 % (5,7) liikevaihdosta.  Oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa (40,5), mikä oli 5,2 % (5,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,90).

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona vuonna 2020 on Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 9,0 miljoonan euron kuluvaikutus sekä liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet 1,7 miljoonan euron kulut. Liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet kulut johtuvat Lassila & Tikanoja Oyj:n päätöksestä yhtiöittää liiketoiminnat omiksi juridisiksi yhtiöiksi 1.1.2021 alkaen. Vertailukaudella liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona on L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin positiivinen 4,5 miljoonan euron tulosvaikutus.

Koronaviruspandemian vaikutuksen liikevaihtoon arvioidaan olleen noin 23 miljoonaa euroa negatiivinen ja liikevoittoon noin 6 miljoonaa euroa negatiivinen. Pandemian aiheuttamaa negatiivista tulosvaikutusta lievensi aktiivinen sopeuttaminen, koronaelvytystoimenpiteenä toteutettu Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli noin 3,8 miljoonaa euroa positiivinen, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Konsernin liiketulosta paransi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu 5,7 miljoonan euron voitto. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,1 miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintasegmenttien tuloksiin. Nettotulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan heikkeneminen. Kurssierot olivat -1,4 miljoonaa euroa (0,7).

Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti myös Venäjän toiminnan alasajoon liittyvästä tase-erien arvonalentumisesta johtuva 9,0 miljoonan euron kuluvaikutus. Alasajon negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan on 6,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikkenemiseen suhteessa vertailukauteen vaikutti tämän lisäksi vuonna 2019 kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 4,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 9,0 miljoonan euron kuluvaikutuksesta johtuen. Ympäristöpalveluiden oikaistu liikevoitto laski vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto heikkeni vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto laski vertailukaudesta.

Avainlukuja

 10-12/202010-12/2019Muutos%1-12/20201-12/2019Muutos% 
        
Liikevaihto, MEUR199,6198,90,3751,9784,3-4,1 
Liikevoitto, MEUR9,98,911,428,245,0-37,2 
Liikevoitto, %5,04,5 3,85,7  
Oikaistu liikevoitto, MEUR9,99,54,239,040,5-3,8 
Oikaistu liikevoitto, %5,04,8 5,25,2  
EBITDA, MEUR23,522,44,885,299,4-14,3 
EBITDA, %11,811,3 11,312,7  
Voitto ennen veroja, MEUR9,18,211,223,342,0-44,5 
Osakekohtainen tulos, EUR0,200,1623,80,500,90-44,5 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR1,050,977,92,182,46-11,5 
EVA, MEUR3,82,456,33,719,8-81,4 
Oman pääoman tuotto, %   9,616,8  
Sijoitettu pääoma, MEUR   379,2380,5  
Sijoitetun pääoma tuotto, %   7,512,4  
Omavaraisuusaste, %   33,035,6  
Nettovelkaantumisaste, %   70,966,8  
 

 
       

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (79,8). Liikevoitto laski 7,6 miljoonaan euroon (8,2).  Koronaviruspandemia alensi edelleen asiakasyritysten toiminnan volyymeja, ja siten palveluiden kysyntää myös viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Vuosi 2020
Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski 289,4 miljoonaan euroon (311,2). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat kierrätysraaka-aineiden volyymin ja hintojen lasku, koronaviruspandemiasta aiheutunut kysynnän heikkeneminen ja Venäjän toimintojen alasajo. Liikevoitto laski 20,0 miljoonaan euroon (32,8) pääasiassa Venäjän alasajoon liittyvän 9,0 miljoonan euron kuluvaikutuksen johdosta. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski 28,4 miljoonaan euroon (30,5). Kannattavuus säilyi kuitenkin hyvällä tasolla aktiivisten sopeutustoimien sekä tuottavuuden parantumisen ansiosta. Digitaalinen asiointi kasvoi voimakkaasti.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 27,6 miljoonaan euroon (26,0). Liikevoitto heikkeni 1,5 miljoonaan euroon (1,9). Alkuvuodesta siirretyt teollisuuden vuosihuoltotyöt saatiin toteutettua suunnitellussa laajuudessa, mutta alhaisemmalla kannattavuudella. Liikevoittoa rasitti myös kierrätysraaka-aineiden hinnanlasku vertailukauteen verrattuna.

Vuosi 2020
Teollisuuspalveluiden liikevaihto nousi 101,8 miljoonaan euroon (98,9). Liikevoitto laski 7,1 miljoonaan euroon (9,9).

Teollisuuspalveluissa palveluiden kysynnän vaihtelu oli voimakasta ja vaikeasti ennustettavaa koko vuoden. Teollisuuden huoltoseisokit siirtyivät koronaviruspandemian johdosta loppuvuodelle, mikä heikensi alkuvuoden liikevaihtoa ja tulosta. Sahaava kysyntä ja kierrätysraaka-aineiden hinnanlasku laskivat liikevoittoa vertailukaudesta.

Toisella vuosipuoliskolla toimialan liikevaihto kasvoi uusien asiakassopimusten ja alkuvuodesta siirtyneiden vuosihuoltojen myötä, ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Suomen viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 60,5 miljoonaan euroon (59,4). Liikevoitto parani selkeästi 1,9 miljoonaan euroon (-1,3).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto nousi erityisesti siivousliiketoiminnassa sopimussalkun kasvun sekä onnistuneen lisäpalvelumyynnin johdosta. Liikevoitto nousi selvästi kaikilla palvelulinjoilla toiminnan tehokkuuden ja laadun parantumisen sekä sopeutustoimenpiteiden myötä.

Vuosi 2020

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto laski 232,3 miljoonaan euroon (249,1). Liikevoitto parani selkeästi 3,2 miljoonaan euroon (-4,1).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoitto parani merkittävästi toiminnan tehokkuuden ja laadun parantumisen johdosta. Liikevoitto parani kaikilla palvelulinjoilla, ja erityisesti siivousliiketoiminnassa. Koronaviruspandemia heikensi kysyntää kaikilla palvelulinjoilla, voimakkaimmin kiinteistötekniikassa. Kiinteistöpalvelut Suomi onnistui kuitenkin hyödyntämään koronaviruspandemian tuomat mahdollisuudet sekä sopeuttamaan toimintaansa pandemian heikentämään kysyntään erinomaisesti. Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys paranivat merkittävästi nousten ennätyslukemiin.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Loka-joulukuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto paranivat selvästi. Liikevaihto kasvoi 40,0 miljoonaan euroon (35,8). Liikevoitto parani 1,5 miljoonaan euroon (0,9).

Koronaviruspandemian toinen aalto tuli Ruotsiin erittäin voimakkaana ja sairauspoissaolot kasvoivat. Siitä huolimatta liikevaihto ja liikevoitto paranivat selvästi onnistuneen myyntityön ansiosta.

Vuosi 2020

Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto kasvoi 134,5 miljoonaan euroon (131,8). Liikevoitto laski 3,5 miljoonaan euroon (3,8).

Kiinteistöpalvelut Ruotsin tulos on hyvä kun huomioidaan maan vaikea koronavirustartuntatilanne. Pandemian vaikutukset näkyivät koko vuoden. Normaalia korkeampi sairastavuus ja siitä johtunut alihankintakustannusten kasvu sekä tilausten vähentyminen osassa asiakaskuntaa laskivat liikevoittoa katsauskaudella. Valtion tukitoimenpiteet yrityksille kompensoivat vähäisessä määrin pandemian vaikutuksia toukokuun alusta lähtien.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 44,0 miljoona euroa (69,4). Käyttöpääomaa vapautui 2,1 miljoonaa euroa (14,2). Kassavirtaa heikensi pääosin Uusiutuvien Energialähteiden sopimuskannan vahvistumisesta johtunut vaihto-omaisuuden 9,2 miljoonan euron kasvu. Katsauskauden kassavirtaa paransi käyttöomaisuuskiinteistön myynti. Vertailukauden 2019 kassavirtaan vaikutti positiivisesti L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynti.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 186,7 miljoonaa euroa (177,4). Korolliset nettovelat olivat 136,5 miljoonaa euroa (135,6). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli vuoden lopussa käytössä 15,0 miljoonaa euroa (0,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö uusi luottolimiitin katsauskaudella ja se erääntyy vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Nettorahoituskulut vuonna 2020 olivat 4,9 miljoonaa euroa (3,0). Valuuttakurssimuutokset olivat nettorahoituskuluista -1,4 miljoonaa euroa (0,7). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,4 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutokset johtuivat ruplan ja kruunun kurssien muuttumisesta.

Omavaraisuusaste oli 33,0 % (35,6) ja nettovelkaantumisaste 70,9 % (66,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 50,2 miljoonaa euroa (41,8). Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiaseman varmistamiseksi koronaviruspandemian johdosta. Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

12.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 23.3.2020.

INVESTOINNIT

Vuoden 2020 investoinnit olivat 48,2 miljoonaa euroa (46,1) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin. Yhtiössä on investoitu katsauskaudella myös strategisesti tärkeiden loppusijoituspaikkojen rakentamiseen. 

 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli viimeisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 197 (7 308). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 139 (8 207) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 673 (6 479) ja muissa maissa 1 466 (1 728) henkilöä.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaviruspandemian johdosta koko henkilöstölle. Terveellisten ja turvallisten työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi työturvallisuusohjeita päivitettiin aktiivisesti muuttuvaan pandemiatilanteeseen. Yhtiö tilasi vuoden aikana 1,2 miljoonalla eurolla vertailukautta enemmän henkilösuojaimia. Nenä- ja suusuojaimia tilattiin 750 tuhatta kappaletta sekä kaiken kaikkiaan 1,8 miljoonaa erilaista suojainta ehkäisemään koronavirustartuntoja. Henkilöstön sairastavuus pysyi Suomessa alhaisella tasolla ja jopa laski vertailuvuodesta. Ruotsissa vaikeampi tautitilanne nosti henkilöstömme sairastavuutta selvästi edellisvuodesta.

Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin myös erillisellä koronaviruspuhelinpalvelulla sekä henkistä jaksamista tukevilla digitaalisilla keskustelupalveluilla. Etätyöskentelyä lisättiin viranomaisten suositusten mukaisesti ja yhtiön ohjeistuksia täsmennettiin mm. aluekohtaisilla maskisuosituksilla ja kokoontumisrajoituksilla.

Suomen toiminnoissa jouduttiin käymään useita yhteistoimintaneuvotteluita asiakaskohteiden sulkeutuessa tai asiakkaiden supistaessa toimintaansa koronaviruspandemian vaikutuksesta. Katsauskauden päättyessä lomautettujen määrä konsernissa oli noin 130 henkilöä. 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa henkilöstötyytyväisyys kuitenkin kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa ja henkilöstön suositteluaste nousi ennätyskorkealle 82 prosenttiin (73).

VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 69 045 502,61 euroa, josta tilikauden voitto on 14 002 740,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2020 maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2021.

Maksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 105 285 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 15 242 114,00 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa. Ehdotettu osinko 0,40 euroa on 79,7 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus2020.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2020 aikana 12,3 miljoonaa kappaletta, mikä on 32,2 % (21,3) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 166,1 miljoonaa euroa (122,3). Osakkeen ylin kurssi oli 16,76 euroa ja alin 10,06 euroa. Päätöskurssi oli 15,06 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 573,9 miljoonaa euroa (599,6).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 693 589 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.


Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 105 285  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 102 992 osaketta.


Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 20 731 (15 524) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,1 % (19,5) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka sekä uutena jäsenenä Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2020.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Pasi Tolppanen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

8.4. yhtiö tiedotti, että se on allekirjoittanut uuden 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2022 toisella kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

24.4. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2020 näkymistä sekä ilmoitti ajavansa Venäjän toiminnot alas. Päivitetyn näkymän mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton (40,5) arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyviä kuluja.

25.9 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa (osakkeenomistajaryhmä, Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö ja Evald ja Hilda Nissin säätiö) ovat nimittäneet edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

23.10 yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi nostavansa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan. Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5).

27.10 yhtiö tiedotti selkiyttävänsä konsernirakennettaan yhtiöittämisellä. Lassila & Tikanoja Oyj on päättänyt yhtiöittää kolme toimialaansa erillisiin osakeyhtiöihin. Yhtiöittäminen tapahtuu elinkeinoverolain 52d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla. Uudet yhtiöt aloittavat toimintansa 1.1.2021. Yhtiöittämisen tavoitteena on selkeyttää yhtiön konsernirakennetta.

10.12 yhtiö tiedotti muutoksesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Mikko Maijala on jättänyt tehtävänsä Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtajana ja nimitystoimikunta on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruspandemian rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen vuoden 2021 aikana. Eniten tämän ennakoidaan näkyvän erikseen tilattavissa palveluissa kuten kiinteistötekniikan ja prosessipuhdistuksen palveluissa. Pandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus on heijastunut teollisuuden palveluiden kysyntään ja on tehnyt siitä vaikeasti ennustettavaa.

Koronaviruspandemian aiheuttama teollisuuden volyymin lasku, yleinen taloudellinen epävarmuus sekä Kiinan asettamat tuontirajoitukset kierrätysmateriaaleille ovat heikentäneet keskeisten uusioraaka-aineiden kysyntää ja hintatasoa. Tämän markkinahäiriön ennakoidaan jatkuvan myös vuonna 2021 ja sen ennakoidaan vaikuttavan ympäristöpalveluiden liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Öljyn hinnanlasku alentaa polttoainekustannuksiamme, mutta samalla se vaikuttaa öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan negatiivisesti. Öljyn hintatason laskun nettovaikutukset ovat kuitenkin konsernitasolla positiiviset.

Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet voivat pitkällä aikajänteellä rajoittaa liiketoiminnan kasvua sekä nostaa tuotantokustannuksia.

Yhtiössä on meneillään useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751.9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi

Liite