Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2021

  • 13 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.1.2022 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2021

VAHVAA ORGAANISTA KASVUA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 223,5 miljoonaa euroa (199,6). Liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 8,7 prosenttia. Oikaistu liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (9,9) ja liikevoitto 9,9 miljoonaa euroa (9,9). Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20).
  • Vuoden 2021 liikevaihto oli 812,5 miljoonaa euroa (751,9). Oikaistu liikevoitto, sisältäen pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutoksen mukaisen 1,0 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen, oli 42,4 miljoonaa euroa (39,7), liikevoitto oli 42,2 miljoonaa euroa (28,2) ja osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,50).
  • Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen -3,3 miljoonaan euroon (-4,9). Valuuttakurssierot olivat 0,3 miljoonaa euroa (-1,4).
  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,46 euroa.

Näkymät vuodelle 2022

Yhtiö arvioi koronaviruspandemian omikron-muunnoksen vaikutusten heikentävän konsernin tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä asiakaskohteiden supistaessa toimintaansa viranomaisrajoitusten vuoksi ja henkilöstön sairauspoissaolojen kasvaessa.

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuosi 2021 oli vahvasti koronaviruspandemian sävyttämä ja toimintaympäristössä oli runsaasti epävarmuustekijöitä. Lassila & Tikanojan palveluiden kysyntä alkoi elpyä toisella vuosineljänneksellä ja kehitys jatkui vahvana toisella vuosipuoliskolla. Polttoaineiden voimakas hinnannousu ja paheneva työvoimapula kasvattivat palvelutuotannon kustannuksia.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vertailukaudesta. Orgaaninen kasvu oli 6,6 prosenttia. Oikaistu liikevoitto, sisältäen 1,0 miljoonan euron pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutoksen aiheuttaman negatiivisen vaikutuksen, parani vertailukaudesta ja oli 42,4 miljoonaa euroa (39,7).

Kaikki toimialat kasvoivat orgaanisesti vuonna 2021. Kasvua vauhdittivat kolme strategiamme mukaista yritysostoa. Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut tekivät vahvan tuloksen. Kiinteistöpalvelut Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjoilla suoriutuminen oli heikko. Toimenpiteet Kiinteistöpalvelut Suomen organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi toteutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimenpiteiden tavoitteena on vähintään 3 miljoonan euron säästöt vuonna 2022.

Vuonna 2021 asiakaskokemus parani merkittävästi edellisestä vuodesta ja henkilöstötyytyväisyys kehittyi suotuisasti. Oman toimintamme ilmastovaikutukset laskivat suhteessa ajokilometreihin, vaikka päästöt olivat absoluuttisesti hieman viime vuotta suuremmat. Hiilikädenjälkemme eli toimintamme kautta säästetyt päästöt vastasivat yli 110 000 suomalaisen vuosipäästöjä. Lassila & Tikanoja saavutti Leadership-tason “A-” -luokituksen ilmastotoiminnastaan CDP:n arvioinnissa. Suomessa Leadership-tason luokituksen sai 12 yritystä L&T:n lisäksi. Suuren yleisön mainetutkimuksessa Lassila & Tikanojan maine oli parempi kuin koskaan aiemmin.

Tarkastelimme vuoden 2021 aikana strategiaamme toimintaympäristön muutosten kautta. Käynnissä oleva vihreä siirtymä tukee vahvasti liiketoimintaamme. Kiertotalouden rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa on entistä kriittisempi. Tunnistimme niin materiaaliliiketoiminnan kuin rakennetun ympäristönkin alueella runsaasti kasvumahdollisuuksia. Kiertotalous ja sitä tukevat vastuulliset liiketoimintaratkaisut ovat entistäkin vahvemmin Lassila & Tikanojan strategian keskiössä.

Strategiakaudella 2022-2026 L&T hakee kasvua ydinliiketoiminnoissaan markkinaosuutta vahvistamalla. Vahva taseemme ja kaikissa liiketoimintasegmenteissä kasvanut sopimuskantamme luovat erinomaiset edellytykset orgaaniselle ja epäorgaaniselle kasvulle strategiakaudella.

Haluamme olla asiakkaidemme paras vastuullisuuskumppani ja erinomainen työpaikka alan parhaille osaajille. Investoimme strategiakaudella toimintamalliemme uudistamiseen, mikä mahdollistaa entistäkin tehokkaamman palvelutuotannon.

Vaikka koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristössämme, luovat vuonna 2021 tehty työ ja päivitetyt strategiset linjaukset hyvän pohjan vuoteen 2022.” 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Lassila & Tikanojan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 223,5 miljoonaa euroa (199,6), jossa kasvua vertailukaudesta oli 12,0 %. Orgaaninen kasvu oli 8,7 %. Oikaistu liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (9,9), joka oli 4,5 % (5,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (9,9), joka oli 4,4 % (5,0) liikevaihdosta. Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos tilikaudella 2021 vaikutti tulosta heikentävästi viimeisellä vuosineljänneksellä 1,0 miljoonaa euroa.  Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20).

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Kiinteistöpalveluiden liikevoitto heikkeni Suomessa ja Ruotsissa.

Vuosi 2021
Vuoden 2021 liikevaihto oli 812,5 miljoonaa euroa (751,9) ja se kasvoi vertailukaudesta 8,1 %. Orgaaninen kasvu oli 6,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 42,4 miljoonaa euroa (39,7), joka oli 5,2 % (5,3) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 42,2 miljoonaa euroa (28,2), mikä oli 5,2 % (3,8) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,50).

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto heikkeni vertailukaudesta.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti 0,7 miljoonaa euroa negatiivisesti vuoteen 2018 mennessä tapahtuneiden tapaturmien työtapaturmakustannusten realisoituminen. Vertailukaudella oikaistua liikevoittoa paransi Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli vuonna 2020 noin 3,8 miljoonaa euroa positiivinen. Muiden vertailukauden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintojen tuloksiin. Vertailukauden liikevoittoon vaikutti negatiivisesti Venäjän alasajoon liittynyt 9,0 miljoonan euron kulukirjaus. Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos tilikaudella 2021 vaikutti tulosta heikentävästi viimeisellä vuosineljänneksellä 1,0 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti nettorahoituskulujen pienentyminen –3,3 miljoonaan euroon (-4,9). Valuuttakurssierojen vaikutus rahoituskuluihin oli +0,3 miljoonaa euroa (-1,4).

Avainlukuja

 10-12/202110-12/2020Muutos%1-12/20211-12/2020Muutos%
       
Liikevaihto, MEUR223,5199,612,0812,5751,98,1
Oikaistu liikevoitto, MEUR10,19,91,942,439,76,9
Oikaistu liikevoitto, %4,55,0 5,25,3 
Liikevoitto, MEUR9,99,90,242,228,249,5
Liikevoitto, %4,45,0 5,23,8 
EBITDA, MEUR23,223,5-1,395,185,211,7
EBITDA, %10,411,8 11,711,3 
Voitto ennen veroja, MEUR9,19,10,439,023,367,2
Osakekohtainen tulos, EUR0,260,2030,00,900,5079,8
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,550,62-12,10,051,15-96,1
EVA, MEUR3,03,8-20,315,93,7332,4
Oman pääoman tuotto, %   17,19,6 
Sijoitettu pääoma, MEUR   406,0379,27,1
Sijoitetun pääoma tuotto, %   10,87,5 
Omavaraisuusaste, %   33,733,0 
Nettovelkaantumisaste, %   79,470,9 

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 89,9 miljoonaan euroon (72,9). Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (7,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman Venäjää parani 7,1 miljoonaan euroon (6,2). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,2 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021
Ympäristöpalveluiden liikevaihto kasvoi 320,5 miljoonaan euroon (289,4). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 29,8 miljoonaan euroon (20,0). Vertailukauden lukuun sisältyy Venäjän alasajoon liittynyt 9,0 miljoonan euron kulukirjaus. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden liikevoitto parani 29,8 miljoonaan euroon (28,4). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,2 miljoonaa euroa.

Ympäristöpalveluissa jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden kysyntä alkoi elpyä toisella vuosineljänneksellä ja säilyi vahvana loppuvuoden. Tilausperusteinen palvelukysyntä sekä kierrätysraaka-aineiden hinnat ja kysyntä palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle kolmannella vuosineljänneksellä. Yritysasiakkaiden määrä kasvoi aktiivisen uusasiakasmyynnin seurauksena. Kesäkuussa tehty Sihvari Oy:n yrityskauppa vahvisti Ympäristöpalveluiden markkina-asemaa pienissä ja keskisuurissa yritysasiakkaissa. Tuotantokustannuksia kasvatti polttoaineiden voimakas hinnannousu, mikä jatkui koko vuoden.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 28,7 miljoonaan euroon (27,6). Liikevoitto parani 1,7 miljoonaan euroon (1,5). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,6 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021
Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 105,1 miljoonaan euroon (101,8). Liikevoitto parani vertailukaudesta 9,2 miljoonaan euroon (7,1). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,6 miljoonaa euroa.

Vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa Teollisuuspalveluiden markkina-asema vahvistui vuonna 2021. Vaarallisissa jätteissä volyymit nousivat asteittain tavanomaiselle tasolle vuoden aikana. Panostukset segmenttiosaamiseen näkyivät erityisesti kemianteollisuussegmentissä, missä solmittiin uusia asiakassopimuksia. Projektiliiketoiminnassa osa alkuvuoden rakennushankkeista siirtyi koronaviruspandemian vuoksi, mikä vaikeutti resurssointia ja nosti kustannuksia. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusprojekteja alkoi vertailuvuotta vähemmän ja hintakilpailu kiristyi. Teollisuuspalveluiden menetelmäkehitys jatkui vahvana. Koronaviruspandemia aiheutti teollisuuden vuosihuoltosykliin muutoksia ja osa alkuvuoteen 2021 suunnitelluista vuosihuolloista siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle. Vuosihuoltojen päällekkäisyys kolmannella vuosineljänneksellä vaikeutti resurssien optimointia ja lisäsi tuotantokustannuksia kasvaneen alihankinnan vuoksi.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Suomen viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 63,0 miljoonaan euroon (60,5). Liikevoitto heikkeni 0,6 miljoonaan euroon (1,9). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,1 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021
Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto kasvoi 243,1 miljoonaan euroon (232,3). Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 1,8 miljoonaan euroon (3,2). Pilvipalvelujärjestelyitä koskevan kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti tulosta heikentävästi 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liikevoittoa paransi Suomen työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli vuonna 2020 noin 2,1 miljoonaa euroa positiivinen.

Siivouksessa liiketoiminta kehittyi suotuisasti koko vuoden ja markkina-asema vahvistui. Elintarvikehygieniassa markkina-asema vahvistui Serveco Oy:n yritysoston myötä. Kaupan segmentissä markkina-asema vahvistui ja palvelutarjooma laajeni Spectra Oy:n yritysostolla. Toisella vuosineljänneksellä siivousliiketoiminnassa käynnistettiin Vastuullisemman siivouksen kehitysohjelma, joka sai hyvän vastaanoton asiakkailta. Kehitysohjelman piirissä olevien siivouskohteiden määrä oli vuoden 2021 lopussa 316, ja yli 1000 siivoojaa koulutettiin vuoden aikana vastuullisen siivouksen menetelmien käyttöön.

Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjojen suoriutuminen oli heikkoa. Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi käynnistettiin näissä palvelulinjoissa kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Neljä tappiollista toimipistettä lakkautettiin ja kiinteistöhuollon ja -tekniikan palvelulinjat tuotiin yhden johdon alle. Tavoitteena on vähintään 3 miljoonan euron säästöt vuonna 2022. Supistettu toimipisteverkosto parantaa tehokkuutta. Panostuksia jatketaan erityisesti kylmälaitehuoltoon ja energiatehokkuuspalveluihin.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 43,8 miljoonaan euroon (40,0). Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,5).

Vuosi 2021
Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto kasvoi 149,8 miljoonaan euroon (134,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta 3,9 miljoonaan euroon (3,5).

Koronaviruspandemiatilanne oli vaikea ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pandemiatilanne alkoi helpottua toiselta vuosineljännekseltä alkaen ja markkinaosuus kehittyi suotuisasti. Erityisesti sairaala-asiakkaissa markkina-asema vahvistui neljännellä vuosineljänneksellä uuden merkittävän asiakkuuden myötä. Myös siivous ja elintarvikehygieniapalvelut kasvoivat.

Koronaviruspandemia vaikutti läpi vuoden negatiivisesti lisäpalveluiden kysyntään kuntasektorilla. Isoja kiinteistöteknisiä projekteja käynnistyi vähemmän kuin koronaviruspandemiaa edeltävinä vuosina ja osa projekteista viivästyi maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta johtuen.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (44,0). Käyttöpääomaa sitoutui 15,1 miljoonaa euroa (vapautui 2,1). Käyttöpääomaa kasvatti liikevaihdon kasvun seurauksena kasvanut asiakassaatavien määrä. Nettorahavirtaa pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 23 miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaan vaikutti positiivisesti käyttöomaisuuskiinteistön myynti.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 195,6 miljoonaa euroa (186,7). Korolliset nettovelat olivat 167,1 miljoonaa euroa (136,5). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,1 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0,0 miljoonaa euroa (15,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiö nosti 25 miljoonan euron pankkilainan yrityskauppojen rahoittamiseksi.

Nettorahoituskulut olivat -3,3 miljoonaa euroa (-4,9). Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,4). Nettorahoituskulut olivat 0,4 % (0,7) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 33,7 % (33,0) ja nettovelkaantumisaste 79,4 % (70,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,6 miljoonaa euroa (50,2). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

18.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2021.

INVESTOINNIT

Vuoden 2021 bruttoinvestoinnit olivat 72,3 miljoonaa euroa (48,2). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 31 miljoonaa euroa. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)1 103 0001 230 000liikevaihtoa nopeampi kasvu 

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

 20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste58,4 %58,6 %60 %2024

Kierrätysaste on asiakkaidemme kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. Etsimme aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa pystymme kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 20212020TavoiteTavoite saavutettava
     
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 
37 10036 700  

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)7678184762030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Vuoden 2021 aikana L&T hankki 57 sähkökäyttöistä pakettiautoa ja biokaasukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen määrä nousi 32:een (10).

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
2021
2020VälitavoiteVälitavoite saavutettava
     
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)24 24202024

L&Y poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

  

2021
2020VälitavoiteVälitavoite saavutettava
     
Terveysprosentti Suomi (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

45

 
50452024
 

Sairauspoissaolot Suomi (%)
 

5,0
 

4,7
 

4,5
 

2024

Vuonna 2021 henkilöstön sairastavuus oli matalalla tasolla vuoden 2021 viimeiseen kuukauteen asti. Koronaviruksen omikron-muunnos lisäsi sairastavuutta joulukuussa.  

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja saavutti Leadership-tason “A-” -luokituksen ilmastotoiminnastaan CDP:n arvioinnissa. Suomessa Leadership-tason luokituksen sai 12 yritystä L&T:n lisäksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2021 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 319 (7 197). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 171 (8 139) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 003 (6 673) ja muissa maissa 1 168 (1 466) henkilöä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 67 190 797,35 euroa, josta tilikauden voitto on 13 253 020,79 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2021 maksetaan 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.3.2022.

Maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Varojenjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 112 478 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 17 531 739,88 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa. Ehdotettu osinko 0,46 euroa on 51,0 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021, julkaistaan helmikuussa viikolla 8 osoitteessa www.lt.fi/fi/sijoittajat.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2021 aikana 9,6 miljoonaa kappaletta, mikä on 25,2 % (32,2) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 137,6 miljoonaa euroa (166,1). Osakkeen ylin kurssi oli 16,10 euroa ja alin 12,82 euroa. Päätöskurssi oli 13,44 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 512,2 miljoonaa euroa (573,9).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli tilikauden lopussa 686 396 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 38 112 478 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 111 312 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 087 (20 731) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,6 % (10,1) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
18.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2021.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares ja Jukka Leinonen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa yhtiön päivitetyt tavoitteet strategiakaudelle 2022-2026 ja vahvisti strategian toimeenpanon jatkon. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle säilyvät ennallaan. Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteissa nostettiin tavoitetasoa ja päivitettiin mittareita, jotta strategian etenemisen seuranta olisi entistä selkeämpää.

Taloudelliset tavoitteet

 MittariTavoite
  
Liikevaihdon kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Nettovelkaantumisaste, %Alle 125 %

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 MittariTavoite
  
Palveluiden suosittelu, NPS> 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS> 50 vuoteen 2026 mennessä
HiilikädenjälkiKasvaa liikevaihtoa nopeammin
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

TILIKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

27.7.2021 yhtiö julkaisi positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi parantavansa näkymiään liikevaihdon osalta vuodelle 2021. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna.

30.7.2021 Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 30.7.2021 alkaen eMBA Antti Niitynpää. Aiemmin tehtävässä toiminut Tuomas Mäkipeska irtisanoutui ja jatkoi uraansa yhtiön ulkopuolisissa tehtävissä.

17.9.2021 yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon. Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat osakkeenomistajaryhmä, (Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Evald ja Hilda Nissin Säätiö. Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä osakkeenomistajat ovat valinneet Miikka Maijalan, Patrick Lapveteläisen ja Juhani Lassilan. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Patrick Lapveteläinen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

12.1.2022 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää ehdotuksena 17.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen myös vuoden 2022 aikana. Koronaviruksen aiempia herkemmin tarttuvat muunnokset voivat lisätä sairauspoissaolojen määrää, mikä voi aiheuttaa häiriöitä L&T:n palvelutuotantoon.

Öljyn hinnanmuutokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2022

Yhtiö arvioi koronaviruksen omikron-muunnoksen vaikutusten heikentävän konsernin tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä asiakaskohteiden supistaessa toimintaansa viranomaisrajoitusten vuoksi ja henkilöstön sairauspoissaolojen kasvaessa.

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Helsinki 26.1.2022

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite