Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 • 3 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  PÖRSSITIEDOTE  31.3.2010 klo 17.35          

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET          

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous    
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi    
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti  
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan   
valinnasta, yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta   
yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeantiin.               

OSINKO                                     

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 vahvistetun taseen perusteella    
maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta.   
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  
7.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.   
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 
14.4.2010.                                   

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                       

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen  
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja   
Juhani Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.               

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:    
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja 
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen    
jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja  
Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa     
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona
1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta 
ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien     
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota,   
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle 500 euroa.   

TILINTARKASTAJA                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy    
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päätettiin, että   
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN                      

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen   
johdosta yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on
toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin    
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momen­tissa 
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                  

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden      
hankkimisesta seuraavin ehdoin:                         

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000     
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla   
omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien    
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen       
edellyttämällä tavalla.                             

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.    
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                    

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.   

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoaa vuoden 2009      
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien   
osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin:       

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai     
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.               

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa  
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan     
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on  
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen     
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan   
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.                        

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.          

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoaa vuoden 2009      
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.          

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konsernisivustolla        
www.lassila-tikanoja.com viimeistään 14.4.2010.                 LASSILA & TIKANOJA OYJ                             


Jari Sarjo                                   
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810.        

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582    
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com