Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  • 2 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2012-03-15 16:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj Pörssitiedote 15.3.2012 klo 17.20

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 27.3.2012.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa.

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Pääomanpalautuksen vaikutus Lassila & Tikanoja Oyj:n optio-ohjelmaan

Yhtiökokouksessa päätetty pääomanpalautus alentaa Lassila & Tikanoja Oyj:n 2008-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa ohjelman ehtojen mukaisesti. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivästä 20.3.2012 alkaen optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on:
 

Optio Merkintähinta 20.3.2012 alkaen, €/osake Merkintähinta ennen, €/osake Osakkeiden merkintä-aika ISIN-koodi Kaupankäyntitunnus
2008 15,65 16,20 1.11.2010-31.5.2012 FI0009648190 LAT1VEW108Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla www.lassila-tikanoja.com viimeistään 29.3.2012.


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810.


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2011 oli 652 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com