Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiökokouskutsu

 • 5 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ   YHTIÖKOKOUSKUTSU  24.2.2009 KLO 9.00       

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 16.00
alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.    
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 15.00.      

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys        

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                         

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen       

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo                   

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

Toimitusjohtajan katsaus.                            

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä  
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  
27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.   
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2009.       

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että   
hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa,  
varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa.    
Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat  
hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14  
kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.     

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että   
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).          

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                     

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet   
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani   
Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen. Lasse Kurkilahti on ilmoittanut,  
että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.           

Hille Korhonen on syntynyt vuonna 1961 ja on tekniikan lisensiaatti. Hän on   
Fiskars Oyj Abp:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja maaliskuusta 2008 
lähtien sekä Fiskars-konsernin johtoryhmän jäsen. Vuodesta 2003 lähtien hän on 
toiminut Iittala-konsernin Group Directorina, Operations, ja jatkaa tehtävässä 
edelleen. Sitä ennen Korhonen työskenteli Nokia Oyj:ssä maailmanlaajuisten   
toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyvissä johtotehtävissä:   
Nokia Oyj:ssä 2000-2003, Nokia Networksissä 1998-2000 ja Nokia Mobile Phonesissa
1996-1997. Vuosina 1993-1996 hän työskenteli logistiikan ja markkinoinnin    
kehitykseen liittyvissä tehtävissä Outokumpu Copperissa.            

Korhonen on Nokian Renkaat Oyj:n ja Rahapajan hallituksen jäsen.        

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                  

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.  

14. Tilintarkastajan valitseminen                       

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö    
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen   
saakka.                                     

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §     
muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää
ennen yhtiökokousta.                              

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään  
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:             

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000     
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla    
vapaalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien   
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen       
edellyttämällä tavalla.                             

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.    
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                    

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.   

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.                  

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään  
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) 
seuraavin ehdoin:                                

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai     
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.               

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa  
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan     
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on  
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen     
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan   
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittamisessa.                       

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.          

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta.                  

18. Kokouksen päättäminen                           

Yhtiökokousasiakirjat                              

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n   
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja 
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,            
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on  
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2009. Hallituksen   
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös   
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään   
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus postitetaan    
osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Yhtiökokouksen  
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 8.4.2009 alkaen.  

Ohjeita kokoukseen osallistujille                        

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                   

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään 17.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:    

sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi         
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä                 
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai                     
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441    
Helsinki.                                    

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. 
Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja    
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                             

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun  
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.        

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen        
ilmoittautumisajan päättymistä.                         

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot                                 

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2.2009 yhteensä 38.798.874
osaketta ja ääntä.                               


Helsingissä 23.2.2009                              

LASSILA & TIKANOJA OYJ                             
Hallitus                                    

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810           


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606    
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX 
Helsingissä.                                  


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com