Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiökokouskutsu

 • 5 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ	PÖRSSITIEDOTE	2.3.2010 klo 14.00             

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 31. päivänä 2010 kello 
16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen   
aloitetaan kello 15.00.                             

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys       

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo 
                  
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

Toimitusjohtajan katsaus.                            

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä  
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  
7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 14.4.2010.      

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle  

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että   
hallituksen vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:      
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja 
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että  
hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila &
Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin      
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700  
euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen  
asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin myös    
kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle
500 euroa.                                   

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi 
(6).                                      

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet   
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani   
Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.                  

Miikka Maijala on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 
Hän on Clinius Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuodesta 2006. Aiemmin  
hän on toiminut Instrumentarium Oyj:n (sittemmin GE Healthcare Finland Oy:n)  
palveluksessa vuodesta 1992 alkaen erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä   
myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon parissa. Ennen siirtymistään     
yrittäjäksi hän vastasi Business Segment Managerina noin 40 miljoonan dollarin 
röntgenlaiteliiketoiminnan markkinoinnista ja kehityksestä. Maijala omistaa   
67.272 kappaletta Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.              

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.  

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö    
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen   
saakka.                                     

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi         

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta  
yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin siten, että 
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen      
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4  
luvun 2 §:n 2 momen­tissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.     

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään  
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:             

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000     
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla    
vapaalla pääomalla.                               

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden  
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
(”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.              

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen   
edellyttämällä tavalla.                             

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen   
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön      
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.    
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                    

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.   

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoaa vuoden 2009      
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään  
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) 
seuraavin ehdoin:                                

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhteensä enintään   
500.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.                  

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan      
(”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton osakeanti”). Luovutettavista 
osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun   
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa  
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan     
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on  
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen     
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan   
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.                        

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.          

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoaa vuoden 2009      
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.          

18. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n   
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja 
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,            
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on  
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen   
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös   
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään   
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on   
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2010.      

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2010   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi  
tapahtua:                                    

yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi        
sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi         
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä                 
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai                     
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441    
Helsinki.                                    

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai  
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila &    
Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja  
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun  
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.        

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen        
ilmoittautumisajan päättymistä.                         

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa     
osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön  
osakasluetteloon viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 10.00. Ilmoituksen   
edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella   
ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen      
täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva   
ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.                       

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan  
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen  
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.                 

4. Muut tiedot                                 

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 38.798.874 
osaketta ja ääntä.                               


Helsingissä 2.3.2010                              

LASSILA & TIKANOJA OYJ                             
Hallitus                                    

Jari Sarjo                                   
toimitusjohtaja  
                               
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810           

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582    
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com