Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiökokouskutsu

  • 4 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-02-03 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LASSILA & TIKANOJA OYJ Pörssitiedote 3.2.2011 klo 8.00
 

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 17. päivänä 2011 kello 16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus¬kertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyt vuosipalkkiot olivat seuraavat:
– puheenjohtaja 46.250 euroa;
– varapuheenjohtaja 30.500 euroa; ja
– jäsenet 25.750 euroa.
Lisäksi hallituksen jäsenet sitoutuivat hankkimaan 40 prosentilla vuosipalkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita. Vuoden 2010 yhtiökokouksessa päätettiin myös erillisten kokouspalkkioiden maksamisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistujille.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Sakari Lassila on syntynyt vuonna 1955 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on Indcrea Oy:n toimitusjohtaja ja osakas sekä Cupori Group Oy:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2008. Aiemmin hän on toiminut Suomen Yhdyspankki Oy:ssä 1983 alkaen varainhankinnan, yritysrahoituksen ja investointipankkitoiminnan esimies- ja johtotehtävissä ja Citibank Oy:ssä 1991 alkaen yrityspankin vastaavana johtajana. Vuodesta 1994 alkaen hän toimi Alfred Berg Finland Oyj:n investointipankkitoiminnan ja vuodesta 2002 alkaen Carnegie Investment Bank AB, Finland Branchin johtotehtävissä. Lassila on Evald ja Hilda Nissin Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja. Lassila omistaa 6.368 kappaletta Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Päättäminen tilintarkastajien lukumäärästä, tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.2.2011. Hallituksen ehdotus ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 31.3.2011.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 14.3.2011 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi
b) sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi
c) puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä
d) telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai
e) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 14.3.2011 kello 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2011. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2011 yhteensä 38.798.874 osaketta ja ääntä.


Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2011

 

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

 

Jari Sarjo
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8.700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com