Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

  • 23 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2013-04-24 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e)
Liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e)
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (5,0 milj. e)
Osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,07 e)
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Operatiivinen liikevoitto oli odotustemme mukainen ja liiketoiminnan kassavirta kehittyi vahvasti. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme strategiamme mukaisia tehostamistoimia sekä liiketoiminnan että käyttöpääoman osalta. Taloudellinen epävarmuus heijastuu liiketoiminnan volyymeihin. Keskitymme jatkossakin kannattavuuden varmistamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Lassila & Tikanojan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 167,7 miljoonaa euroa (171,3 milj. e) ja se laski 2,1 %. Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (4,9 milj. e), mikä on 3,8 % (2,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (5,0 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,07 e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Liikevoitto parani vertailukaudesta 1,4 miljoonaa euroa ollen 6,3 miljoonaa euroa. Liikevoittoa pienentävät 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut (0,1 milj. e).

Avainlukuja

  1-3/2013 1-3/2012 Muutos% 1-12/2012
Liikevaihto, milj. € 167,7 171,3 -2,1 674,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. €* 6,8 5,0 33,7 47,4
Liikevoitto, milj. € 6,3 4,9 27,7 48,4
Liikevoittoprosentti 3,8 2,9   7,2
Voitto ennen veroja, milj. € 5,9 4,0 48,3 43,0
Osakekohtainen tulos, € 0,12 0,07 71,4 0,89
EVA, milj. € 0,9 -1,5   24,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 8,0 % ja oli 60,2 miljoonaa euroa (65,5 milj. e). Liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (4,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (4,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski rakentamisen hiipumisen vähentäessä vaihtolavaliiketoiminnan kysyntää ja rakennusjätteen kierrättämisen volyymeja. Jätehuollon kysyntä on säilynyt normaalina. Kierrätysraaka-aineiden volyymi putosi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähittäiskaupan myynnin laskun seurauksena.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa.

Kannattavuus parani vuoden 2012 aikana tehtyjen tehostamistoimien ansiosta.

Teollisuuspalvelut
Teollisuuspalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa (12,9 milj. e). Kasvua oli 6,2 %. Liiketappio oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Prosessipuhdistuksen hyvän kysynnän ansiosta. Myöhäinen kevät vaikutti alkuvuonna Viemärihuollon ja Ympäristörakentamisen kysyntään alentavasti.

Tulos oli odotetusti tappiollinen, mutta tappio pieneni vertailukauteen verrattuna etenkin Vaarallisten jätteiden kierrätyspalveluiden hyvän kannattavuuden ansiosta.

Kiinteistöpalvelut
Kiinteistöpalveluiden vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ja oli 75,8 miljoonaa euroa (79,6 milj. e). Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,7 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Vahinkosaneerauksen alentuneen kysynnän vuoksi.

Kannattavuuden heikentyminen johtui etenkin Kiinteistötekniikan ja Vahinkosaneerauksen liikevaihdon laskusta vahinkomäärien jäätyä vertailukautta merkittävästi vähäisemmiksi. Kiinteistöpalvelut-toimialalla on käynnissä kannattavuuden parantamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Siivousliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta.

Uusiutuvat energialähteet
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 23,8 % 21,8 miljoonaan euroon (17,6 milj. e). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden lisääntyneen kysynnän vuoksi.

Liikevoitto parani ennen kaikkea liikevaihdon kasvun myötä. Kannattavuutta rasitti puupohjaisten polttoaineiden heikentynyt energiasisältö sekä kasvaneet logistiikkakustannukset.

OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Milj. € 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Liikevoitto 6,3 4,9 48,4
Kertaluonteiset erät:      
L&T Recoil Oy myyntivoitto     -4,2
Arvonalentuminen vaarallisten jätteiden laitoksista     0,5
Ekotuote-liiketoiminnan myynti     -0,2
Uudelleenjärjestelykulut 0,5 0,1 2,9
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 6,8 5,0 47,4


RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 27,0 miljoonaa euroa (8,9 milj. e). Tehostamistoimien ansiosta käyttöpääomaa vapautui 12,9 miljoonaa euroa (sitoutui 2,5 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 97,4 miljoonaa euroa (159,0 milj. e). Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 17,7 miljoonaa euroa, joihin liittyen yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 83,6 miljoonaa euroa ja ne nousivat 1,3 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 68,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukaudesta ollen 0,4 miljoonaa euroa (1,0 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,2 % (0,6 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,2 % (3,1 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 23,4 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,3 % (39,7 %) ja gearing-prosentti 38,9 (75,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 13,8 miljoonaa euroa (7,8 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 16 miljoonaa euroa (46,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

12.3.2013 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 jaettiin pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 22.3.2013.

INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa (11,5 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.938 (8.119). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.988 (9.229) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.074 (7.257) ja muissa maissa 1.914 (1.972) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa oli 1.900.719 kappaletta, mikä on 4,9 % (7,1 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 23,8 miljoonaa euroa (31,4 milj. e). Korkein hinta oli 13,15 euroa ja alin 11,60 euroa. Päätöskurssi oli 12,54 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 485,3 miljoonaa euroa (426,7 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli vuoden alussa 106.810 omaa osaketta ja katsauskauden lopussa 92.247 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.692.064 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.695.703 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 53.300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.759 (9.460) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 16,6 % (15,1 %) osakekannasta.

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa
Lassila & Tikanoja Oyj sai 13.3.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 5,5 prosenttiin.

Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.4.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,98 prosenttiin.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 22.3.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2013.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

25.3.2013 yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot 1.1.2012-31.12.2012.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

L&T tiedotti 9.4.2013, että osana EcoStream Oy:n pääomajärjestelyitä Lassila & Tikanoja Oyj on merkinnyt 8.4.2013 2,0 miljoonalla eurolla EcoStream Oy:n osakkeita. Osakkeiden merkintähinta oli 3,00 euroa per osake. Osakemerkintä rahoitettiin muuttamalla Lassila & Tikanojan jäljellä oleva kauppahintasaatava, 2,0 miljoonaa euroa, L&T Recoil Oy:n kaupasta EcoStream Oy:n osakkeiksi, joten järjestelyllä ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Järjestelyn ja EcoStream Oy:n muiden pääomajärjestelyiden jälkeen Lassila & Tikanojan omistusosuus laski EcoStream Oy:ssä noin 16,4 prosenttiin.
 
Toteutuneen järjestelyn yhteydessä Lassila & Tikanojan hallitus päätti kirjata Lassila & Tikanoja Oyj:n omistamien kaikkien osakkeiden arvon 3,00 euroon per osake. Arvonalennuksesta johtuen yhtiö kirjaa vuoden toiselle neljännekselle EcoStream Oy:n osakkeiden arvosta yhteensä 5,1 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumisen.

L&T:n omistamien EcoStreamin osakkeiden tasearvo on alaskirjauksen jälkeen noin 3,6 miljoonaa euroa.

Arvonalentuminen käsitellään kertaluonteisena kuluna eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2012 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.3.2013


KONSERNIN TULOSLASKELMA

  

1 000 € 1-3/2013 1-3/2012 Muutos % 1-12/2012
Liikevaihto 167 721 171 286 -2,1 673 985
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -154 367 -159 711 -3,3 -602 581
Bruttokate 13 354 11 575 15,4 71 404
Liiketoiminnan muut tuotot 378 548 -31,0 7 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 640 -4 091 -11,0 -16 745
Hallinnon kulut -3 246 -3 008 7,9 -12 090
Liiketoiminnan muut kulut -548 -91 502,2 -1 584
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat       -302
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat        
Liikevoitto 6 298 4 933 27,7 48 391
Rahoitustuotot 179 355 -49,6 860
Rahoituskulut -587 -1 315 -55,4 -6 256
Voitto ennen veroja 5 890 3 973 48,3 42 995
Tuloverot -1 443 -1 209 19,4 -8 543
Tilikauden voitto 4 447 2 764 60,9 34 452
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 4 451 2 769   34 459
Määräysvallattomille omistajille -4 -5   -7
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, € 0,12 0,07   0,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,12 0,07   0,89


LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
  

1 000 € 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Tilikauden voitto 4 447 2 764 34 452
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät   -46 -189
Yhteensä   -46 -189
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 956 309 1 098
Arvonmuutosrahasto      
Voitot kaudella -1 3 2
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat -1 3 2
Muuntoerot 250 681 627
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 4 18 10
Muut kauden laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
1 209 1 011 1 737
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 5 656 3 729 36 000
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 5 657 3 716 35 997
Määräysvallattomille omistajille -1 13 3


KONSERNITASE
  

1 000 € 3/2013 3/2012 12/2012
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet      
Liikearvo 120 444 119 847 120 189
Hankittu sopimuskanta 7 110 9 867 7 880
Kilpailukieltosopimukset 1 450 2 918 1 810
Muut aineettomat yrityskaupoista 52 73 57
Muut aineettomat hyödykkeet 8 332 10 925 8 494
  137 388 143 630 138 430
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
Maa-alueet 3 848 4 283 3 844
Rakennukset ja rakennelmat 51 499 78 381 52 393
Koneet ja kalusto 117 753 121 836 121 179
Muut aineelliset hyödykkeet 87 85 86
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 467 4 720 2 657
  176 654 209 305 180 159
Muut pitkäaikaiset varat      
Myytävissä olevat sijoitukset 7 280 590 7 284
Rahoitusleasingsaamiset 3 630 3 808 3 608
Laskennalliset verosaamiset 3 511 6 273 3 845
Muut saamiset 5 991 3 306 2 755
  20 412 13 977 17 492
Pitkäaikaiset varat yhteensä 334 454 366 912 336 081
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 23 864 26 916 24 884
Myyntisaamiset ja muut saamiset 98 722 105 079 103 925
Johdannaissaamiset 2 151 405 1 290
Ennakkomaksut 3 506 5 690 491
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 2 001 1 999 2 499
Rahavarat 11 775 5 800 12 083
Lyhytaikaiset varat yhteensä 142 019 145 889 145 172
       
Varat yhteensä 476 473 512 801 481 253