Siirry sisältöön

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007

 • 46 minuutin lukuaika
- Kolmannen neljänneksen liikevaihto 138,6 miljoonaa euroa (111,6 milj. e);   
liikevoitto 15,5 miljoonaa euroa (19,9 milj. e); osakekohtainen tulos 0,28 euroa
(0,36 e)                                    
- Tammi-syyskuun liikevaihto 406,4 miljoonaa euroa (320,6 milj. e); liikevoitto 
36,7 miljoonaa euroa (39,9 milj. e); osakekohtainen tulos 0,63 euroa (0,72 e). 
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 41,3 miljoonaa euroa (38,0 milj. e).  
- Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan suunnilleen samaa tasoa
kuin viime vuonna. Koko vuoden liikevaihto kasvaa selvästi yli 20 prosenttia,  
mutta osakekohtainen tulos heikkenee.                      

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos                   
Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 138,6 miljoonaa 
euroa (111,6 milj. e). Liikevaihto kasvoi 24,1 %, josta 19,7 prosenttiyksikköä 
tuli yritysostoista. Liikevoitto oli 15,5 miljoonaa euroa (19,9 milj. e), mikä 
on 11,2 % (17,8 %)liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 17,1 
miljoonaa euroa (18,0 milj. e).                         

Orgaaninen kasvu hidastui Ympäristöpalveluissa sekä Kiinteistö- ja       
käyttäjäpalveluissa. Teollisuuspalveluiden kasvu jatkui vahvana. Liikevoittoa  
rasittivat kertaluonteiset menot 1,1 miljoonalla eurolla ja vuonna 2008     
käynnistyvän öljyn regenerointiliiketoiminnan suojaamiseksi hankittujen     
öljyjohdannaisten käypien arvojen laskennalliset muutokset (-0,5 milj. e).   
Vertailukautena kertaluonteisia tuloja oli 1,9 miljoonaa euroa.         

Tammi-syyskuun liikevaihto ja tulos                       
Yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 26,8 % 406,4 miljoonaan euroon (320,6   
milj. e). Kasvusta 18,4 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Osakekohtainen  
tulos oli 0,63 euroa (0,72 e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 41,3   
miljoonaa euroa (38,0 milj. e).                         

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua nopeampaa, ja yhtiön markkina-asema  
vahvistui. Tämä johtui ensi sijassa hyvin toimivasta tuotekehitys-,       
markkinointi- ja myyntitoiminnasta sekä teollisuuden vahvana jatkuneesta    
kysynnästä. Markkinoille tuotiin useita uusia palvelutuotteita ja solmittiin  
uusia ulkoistamissopimuksia erityisesti metsäteollisuudessa. Liikevoittoa    
rasittivat yhteisyritys Salvor Oy:n tappiot (1,8 milj. e) sekä öljyjohdannaisten
käypien arvojen laskennalliset muutokset (-2,2 milj. e). Vertailukaudella    
kertaluontoisia myyntivoittoja oli 1,9 miljoonaa euroa.             

Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  7-9 |  7-9 | Muutos |  1-9 |  1-9 | Muutos |  1-12 |
|          | /2007 | /2006 |   % | /2007 | /2006 |   % | /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 138,6 | 111,6 |  24,1 | 406,4 | 320,6 |  26,8 | 436,0 |
| milj.€      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen   | 17,1 | 18,0 |  -5,0 | 41,3 | 38,0 |  8,7 |  47,3 |
| toiminnan     |    |    |    |    |    |    |    |
| liikevoitto,   |    |    |    |    |    |    |    |
| milj.€ *     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,   | 15,5 | 19,9 | -22,0 | 36,7 | 39,9 |  -8,0 |  50,2 |
| milj.€      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosen | 11,2 | 17,8 |    |  9,0 | 12,4 |    |  11,5 |
| tti        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 14,2 | 19,1 | -25,8 | 33,6 | 38,5 | -12,8 |  48,5 |
| veroja, milj. €  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  | 0,28 | 0,36 | -22,2 | 0,63 | 0,72 | -12,5 |  0,90 |
| tulos, €     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €   |  8,8 | 14,5 | -39,0 | 18,5 | 24,0 | -23,0 |  28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Katso erittely taulukko-osiossa.                       


LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Heinä-syyskuu                                  

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 68,3     
miljoonaa euroa (53,0 milj. e) ja se kasvoi 29,0 %. Liikevoitto oli 9,4     
miljoonaa euroa (10,0 milj. e).                         

Suomessa orgaaninen kasvu hidastui johtuen päättyneistä kuntaurakoista ja    
Salvorin liikevaihdon pienenemisestä sekä rengaskierrätyksen vertailukautista  
pienemmästä volyymista. Uusmyynti jatkui muutoin edelleen vahvana. Jätteiden  
tuottajavastuuseen liittyen solmittiin merkittävä palvelusopimus, joka laajentaa
L&T:n toiminnan kattamaan myös kaupoista palautuvien juomatölkkien ja      
muovipullojen kierrätyksen vuoden 2008 alusta lukien. Bajamaja-vuokrauspalvelu 
kasvoi ja ylitti tulostavoitteensa selvästi.                  

Kierrätyspalveluiden tulosta painoi yhteisyritys Salvor Oy:n tappiot, jotka   
olivat 0,5 miljoonaa euroa. Salvor siirtyi kokonaisuudessaan Lassila & Tikanojan
omistukseen 1.9.2007. Integrointiin liittyvän sopeuttamisen arvioidaan     
aiheuttavan lisäkustannuksia noin 0,7 miljoonaa euroa viimeisen         
vuosineljänneksen aikana.                            

Joensuun kierrätyslaitos otettiin tuotantokäyttöön ja Keravan laitoksen     
merkittävän laajennuksen tieltä poistui viimeinenkin este, kun laitosaluetta  
koskeva asemakaava sai lainvoiman. Keravan hankesuunnittelu on käynnistetty.  
Kapasiteetin laajennuksen ensimmäisen vaiheen arvioidaan olevan käytössä vuoden 
2009 jälkipuoliskolla.                             

L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät kauden aikana myönteisesti.    
Toimituskykyä parannettiin edelleen rakentamalla lisää terminaaleja ja     
nostamalla varastomääriä ensi vuotta silmällä pitäen.              

Ulkomaantoiminta kehittyi suunnitellusti Venäjällä. Latvian toiminnan      
kannattavuus heikkeni kustannustason nousun takia, mutta lokakuun alussa    
toteutettu merkittävä hintojen korottaminen parantaa kannattavuutta selvästi.  
                                        
Ympäristötuotteiden tulos parani liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta.      

Tammi-syyskuu                                  

Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 206,3 miljoonaa euroa (151,8
milj. e) ja se kasvoi 35,9 %. Liikevoitto oli 26,0 miljoonaa euroa (25,1 milj. 
e).                                       

Orgaaninen kasvu oli vahvaa. Jätehuollon kannattavuutta vertailukauteen heikensi
kuntaurakoiden määrän suhteellinen kasvu. Kierrätyspalvelujen volyymit kasvoivat
uusmyynnin ja kasvaneen laitoskapasiteetin ansiosta. Yhteisyritys Salvor Oy:n  
tappio kasvoi merkittävästi taloudellisesti epäonnistuneiden kaatopaikkojen   
rakentamis- ja sulkemisurakoiden takia.                     

Ympäristötuotteiden tulos parani vertailukauteen nähden selvästi.        

Tampereen kierrätyslaitoksella otettiin käyttöön kapasiteetin laajennus.    
Joensuun uusi kierrätyslaitos valmistui kesän lopussa. Turun ja Valkeakosken  
laitosten laajennukset valmistuvat loppuvuoden aikana. Venäjän Dubnan      
kierrätyslaitoksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alkupuolella.       
Ympäristölupatilanne on kehittynyt myönteisesti, vaikka ympäristöluvista tehdyt 
valitukset jossain määrin hidastavat laitos- ja käsittelyaluehankkeita. Uusien 
laitosten ja käsittelyalueiden suunnittelua jatketaan sekä Suomessa että    
Venäjällä.                                   

Biowatti Oy:n osake-enemmistön osto toteutui 1.2.2007. L&T Biowatti on Suomen  
johtava uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka   
harjoittaa puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja     
toimittamista asiakkaille. L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät lähes 
suunnitellusti.                                 

Jätehuoltotoiminta laajeni Moskovan alueella uuteen kaupunkiin toukokuussa, kun 
Sergiev Posadin kaupungin jätehuolto siirtyy asteittain L&T:n hoidettavaksi.  
L&T:llä on tällä hetkellä jätehuoltotoimintaa kahdella paikkakunnalla Venäjällä,
Dubnassa ja Sergiev Posadissa. Toiminta on kuitenkin kontrolloidusti      
laajenemassa suurempiin kaupunkeihin.                      

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Heinä-syyskuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa (41,5 milj. e), kasvua oli 25,3%.     
Liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (4,8 milj. e).               

Suomen liikevaihtoa kasvattivat kesäkuun alussa tehdyt yrityskaupat, joiden   
integrointi L&T:hen tapahtuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Siivouspalvelujen 
orgaaninen kasvu oli hitaampaa kuin alkuvuonna, mikä johtui pääosin       
myyntiresurssien puutteesta. Molempien tuotelinjojen Suomen toiminnan tulos   
ylitti tavoitteet ja kiinteistönhoito myös vertailukauden tuloksen.       
Lisäpalveluiden myynnissä kesäaikana onnistuttiin hyvin. Kiinteistötekniikan  
kannattavuus normalisoitui ison tappiollisen urakan jälkeen ja tilauskanta   
vahvistui. Kauden aikana tehtiin uusia ulkoistamissopimuksia erityisesti    
metsäteollisuuden kanssa.                            

Ulkomaan toiminta oli edelleen odotetusti tappiollista. Kiinteistöpalvelujen  
Venäjän toimintojen uudelleenorganisoinnin kertaluonteiset erät rasittivat   
kauden tulosta 0,4 miljoonalla eurolla. Venäjällä toiminnan ongelmana ovat   
olleet suuret kiinteät kulut suhteessa liikevaihtoon. Tilanne muuttuu vuoden  
vaihteessa, kun tarkastelujakson aikana tehdyt uudet palvelusopimukset astuvat 
voimaan ja liikevaihto kasvaa.                         

Tammi-syyskuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 149,3     
miljoonaa euroa (123,8 milj. e), kasvua oli 20,6 %. Liikevoitto oli 7,0     
miljoonaa euroa (7,6 milj. e).                         

Suomessa orgaaninen kasvu jatkui, ja erityisesti kiinteistönhoidon liikevaihto 
kasvoi. Alkuvuonna leuto sää ei juurikaan parantanut tulosta, koska       
lumenauraustöistä on pääosin tehty alihankkijoiden kanssa kiinteähintaiset   
sopimukset etukäteen. Lisäveloitukset mahdollistavia lumenkuljetuksia ei juuri 
ollut. Siivouspalveluissa käynnistyi suuri määrä uusia sopimuksia, joiden    
aloituskustannukset heikensivät kannattavuutta alkuvuodesta.          

Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy. Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva        
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Sen palveluksessa on 65 henkilöä. Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä      
pääkaupunkiseudulla että Varkauden ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli
5,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä.         

Venäjällä ja Latviassa toiminta on organisoitu uudelleen. Myynti on sujunut   
hyvin, ja tuloksen odotetaan paranevan. Molemmissa maissa on myös tehty     
asiakaskohteiden uudelleenlaskentaa ja hinnankorotuksia.            

Ruotsin liiketoiminta muodostuu kolmesta ostetusta yrityksestä, joiden     
yhteenlaskettu liikevaihto on kuluvana vuonna noin 30 miljoonaa euroa. Ruotsissa
keskitytään nyt näiden yritysten integrointiin yhdeksi yritykseksi ja      
myyntiorganisaation rakentamiseen.                       

Toimialan ulkomaantoiminta oli tappiollista.                  

Teollisuuspalvelut                               

Heinä-syyskuu                                  

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuuden puhtaanapito,     
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 19,5 
miljoonaa euroa (18,2 milj. e). Se kasvoi 6,8 %. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa 
euroa (3,8 milj. e). Toimialan liikevoittoa rasittivat öljyjohdannaisten käypien
arvojen laskennalliset muutokset -0,5 miljoonaa euroa.             

Kysyntä jatkui vahvana ja kaikki tuotelinjat kasvattivat liikevaihtoaan,    
voimakkaimmin vahinkosaneeraus. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista.     
Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin ennakoidusti maltillisempaa kuin   
alkuvuonna, koska viime vuonna vertailujakso oli poikkeuksellisen vahva.    

Operatiivisen toiminnan tulosta painoi aliresursointi. Oman työvoiman osuus oli 
kysyntään nähden liian pieni, mikä kasvatti ylisuhteisesti vuokratyövoiman   
kustannuksia ja osittain rajoitti myös kasvua. Katsauskauden lopulla omia    
resursseja on lisätty ja vuokratyövoiman käyttö minimoitu. Lisäksi       
ongelmajätepalveluissa Tuusulan laitos oli kesäkuisen tulipalon seurauksena   
poissa tuotannosta ennakoitua pidemmän ajan, mikä alensi ongelmajätteiden    
hyödyntämisastetta ja lisäsi logistisia kustannuksia. Laitos on otettu uudelleen
käyttöön lokakuun alussa.                            

Yhteisyritys L&T Recoilin raaka-ainehankinta on onnistunut odotettua paremmin. 
Yhtiö teki merkittävän sopimuksen Suomessa kertyvän raaka-aineen hankinnasta,  
mikä merkitsee sitä, että pääosa kotimaisesta raaka-aineesta saadaan ohjattua  
regenerointiin. Myös ulkomaisten raaka-ainehankintakanavien rakentaminen on   
edennyt ennakoitua nopeammin. Kasvavat raaka-ainevarastot lisäävät       
rakentamisvaiheessa varastointikustannuksia sekä käyttöpääoman tarvetta, mutta 
samanaikaisesti ne pienentävät olennaisesti raaka-aineen saanti- ja       
hintariskejä.                                  

Tammi-syyskuu                                  

Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 54,3 miljoonaa euroa (47,9 
milj. e). Se kasvoi 13,5 %. Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (6,9 milj. e). 
Toimialan liikevoittoa rasittivat öljyjohdannaisten käypien arvojen       
laskennalliset muutokset 2,2 miljoonaa euroa.                  

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, voimakkaimmin vahinkosaneerauksen ja 
ongelmajätepalveluiden. Teollisuuden kysyntä ei tasaantunut alkuvuoden jälkeen 
vaan jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Toimialan       
markkina-asema on vahvistunut, mikä näkyy mm. suurten asiakassopimusten määrän 
kasvuna. Operatiivisen toiminnan tulosparannukseen vaikutti hyvän kysynnän   
lisäksi parantunut tuottavuus. Vahinkosaneerauksen palveluverkosto laajeni   
kahdelle uudelle paikkakunnalle.                        

Uusi nestemäinen kierrätyspolttoaine (ALF) tuotiin markkinoille korvaamaan   
regenerointiin ohjattava jäteöljy. Öljyjohdannaisilla suojataan tulevan     
regenerointilaitoksen kannattavuutta tilanteissa, joissa öljyn hinta      
markkinoilla laskee voimakkaasti. Öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset  
vaikuttavat tulokseen vuosineljänneksittäin. Regenerointilaitoksen arvioidaan  
valmistuvan kesällä 2008.                            

Kuluvan vuoden aikana työkuorma on vaihdellut kuukausitasolla aikaisempaa    
vähemmän. Tähän on syynä hyvän kysyntätilanteen lisäksi se, että toimiala on  
onnistunut solmimaan laajoja asiakassopimuksia ja pitkälle meneviä kumppanuuksia
asiakkaiden kanssa.                               


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 42,6 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 111,1 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 40,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 58,6 miljoonaa euroa vuoden 
alusta. Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa 
euroa suuremmat kuin vertailukautena ja tammi-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa  
suuremmat. Korkokulut kasvoivat heinä-syyskuussa 0,7 miljoonalla eurolla ja   
tammi-syyskuussa 1,6 miljoonalla eurolla, mikä johtui korollisen vieraan pääoman
kasvusta ja korkotason noususta. Koronvaihtosopimusten käypien arvojen     
muutoksista kirjattiin heinä-syyskuussa 0,1 miljoonaa euroa rahoituskuluihin ja 
vertailukaudella 0,1 miljoonaa euroa rahoitustuottojen vähennykseksi.      
Tammi-syyskuussa koronvaihtosopimuksista syntyneistä käyvän arvon muutoksista  
kirjattiin rahoituskuluihin 0,2 miljoonaa euroa, kun niistä vertailukaudella  
kirjattiin rahoitustuottoihin 0,4 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,8
% (0,4 %) liikevaihdosta ja 8,4 % (3,3 %) liikevoitosta.            

Koronvaihtosopimuksesta, johon yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista         
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksesta oman pääoman lisäykseksi 
tammi-syyskuussa 0,1 miljoonaa euroa.                      

Omavaraisuusaste oli 42,6 % (50,1 %) ja gearing-prosentti 61,7 (41,8).     
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 34,4 miljoonaa euroa (42,1 milj. 
e). Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 17,7 miljoonaa euroa (11,4 milj. e).    
Syyskuun lopun suuri käyttöpääoma johtui liikevaihdon kasvusta sekä konserniin 
helmikuussa ostetun L&T Biowatin ja yhteisyritys L&T Recoilin vaihto-omaisuuden 
suunnitelmallisesta kasvattamisesta.                      


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 77,6 miljoonaa euroa (32,1 milj. e). Investoinneista 
käytettiin 47,6 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ostettujen yritysten      
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 90,6 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennettiin 
tuotantolaitoksia sekä uusittiin koneita ja kalustoa.              

Heinäkuun alussa L&T osti L&T Muoviportin vähemmistöosuudesta puolet.      
Konsernitilinpäätökseen kirjataan tämän hankinnan seurauksena sadan prosentin  
mukainen osuus. Jätehuoltoon ostettiin 1.7. Kuljetus Kummunmäki Oy:n      
liiketoiminta. Syyskuun alussa Salvor Oy:sta tuli konserniyhtiö kun L&T hankki 
osakkeista loput 50 prosenttia.                         

Toisella vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:           

Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy.                                       
Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva          
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Sen palveluksessa on 65 henkilöä. Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä      
pääkaupunkiseudulla että Varkauden ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli
5,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä.         

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:        

Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007       
kilpailuviranomaisten hyväksymisen jälkeen. L&T Biowatti on Suomen johtava   
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka harjoittaa  
puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja toimittamista   
asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja puuteollisuuden puusivutuotteet sekä  
metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta 
noin kaksi kolmasosaa muodostui biopolttoaineiden toimituksista ja yksi     
kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden toimituksista.              

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin tammikuussa ruotsalainen Skånsk All
Service AB ja sen tytäryhtiöt Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva      
Hygienutvickling A/S. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8 
miljoonaa euroa, josta suurin osa muodostuu elintarviketeollisuudelle      
tuotettavista hygieniapalveluista. Kiinteistönhoitoon ostettiin Kiinteistöhuolto
Pentti Nissinen Oy.                               

Ympäristöpalveluiden kierrätyspalveluihin ostettiin loput Suomen Keräystuote  
Oy:n osakkeista. Lassila & Tikanoja omisti ennestään Suomen Keräystuotteesta  
94,5 %.                                     


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokopäiväisiksi muutettuna keskimäärin   
7.723 (6.863). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli       
kokopäiväisiä ja osa-aikaisia yhteensä 9.226 (8.290) henkilöä. Heistä      
työskenteli muualla kuin Suomessa 2.237 (1.610) henkilöä.            


OSAKKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                            

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä        
tammi-syyskuussa oli 15.076.007 kappaletta, mikä on 39,0 % (23,0 %) osakkeiden 
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 362 miljoonaa euroa. Korkein  
hinta oli 27,96 euroa ja alin 20,06 euroa. Kauden päätöskurssi oli 22,63 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 876,9 miljoonaa euroa (602,3
milj. e).                                    

Osakepääoma                                   
Vuoden 2007 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.264.087 euroa. Vuoden 
2007 aikana 2002C-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 223.455 osaketta.   
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.375.814,50 euroa ja osakkeiden   
lukumäärä 38.751.629.                              

Optio-ohjelmat 2002 ja 2005                           
2002A- ja 2002B-optio-oikeuksien merkintäajat ovat päättyneet.         
2002C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 280.000 kappaletta. Avainhenkilöt 
ovat merkinneet niistä 274.000 kappaletta. 20.7.2007 mennessä          
2002C-optio-oikeuksilla on merkitty 241.155 osaketta. Vielä ulkona olevilla   
2002C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 32.845 osaketta, mikä on 0,1 % 
yhtiön osakemäärästä. Merkintähinta on 11,46 euroa. 2002C-optiot ovat olleet  
listattuina OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 2.5.2006 lähtien.     
Merkintäaika niillä päättyy 30.10.2007.                     

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 162.000          
2005A-optio-oikeutta on 25 avainhenkilön hallussa, 193.000 2005B-optio-oikeutta 
35 avainhenkilön hallussa ja 230.000 2005C-optio-oikeutta 41 avainhenkilön   
hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance  
Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optio-oikeutta ja 7.000 2005B-optio-oikeutta.   

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien   
osakkeiden osuus on 1,5 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. L&T:n hallitus 
on päättänyt hakea 2005A-optioiden listaamista 2.11.2007 alkaen.        

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 5.050 (4.615) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,3 % (9,4 %) osakemäärästä.    

Hallituksen valtuudet                              
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

26.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja       
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2007.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,  
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero    
Hautaniemi.                                   

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi   
vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä  
poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva   
pykälä.                                     

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

23.7.2007 julkisti tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden tuloksen arvioidaan   
heikkenevän edellisvuotisesta, vaikka operatiivisen toiminnan tuloksen     
arvioidaan säilyvän vuoden jälkipuoliskolla samalla tasolla kuin viime vuonna. 
Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden tuloksen paranevan. Koko vuoden   
liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan selvästi yli 20 prosenttia.      

14.9.2007 yhtiön hallitus päätti hakea vuoden 2005 optio-ohjelman        
A-optio-oikeuksien listaamista OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä    
2.11.2007 alkaen.                                
                                        

LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Merkittävimpänä lähiaikojen epävarmuustekijänä pidetään sitä, että Kiinteistö- 
ja käyttäjäpalveluiden ulkomaan yksiköiden tulosta ei saada parannettua     
suunnitellussa aikataulussa. L&T Recoilin toimintaan liittyvien         
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn           
maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä saattaa olla merkittävä    
vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan
vaihtelut vaikuttavat merkittävästi L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden  
kysyntään. Lähtökohtaisesti päästöoikeuden korkea hinta lisää L&T Biowatin   
tuotteiden kysyntää ja päinvastoin. Latvian jätelainsäädännön suunnitellulla  
muutoksella saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailutilanteeseen Riian   
jätehuollossa ensi vuonna.                           


LOPPUVUODEN NÄKYMÄT                               

Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät. Orgaanisen
kasvun arvioidaan hieman vahvistuvan vuoden 2007 kolmanteen vuosineljännekseen 
verrattuna. Koko vuoden liikevaihto kasvaa selvästi yli 20 prosenttia, mutta  
osakekohtainen tulos heikkenee. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan 
olevan suunnilleen samaa tasoa kuin viime vuonna.                

Viime vuonna viimeisen neljänneksen tulosta paransivat 1,0 miljoonan euron   
kertaluonteiset tulot. Heinäkuussa arvioitiin operatiivisen toiminnan tuloksen 
vuoden 2007 toisella puoliskolla säilyvän samalla tasolla kuin viime vuonna.  
Tätä arviota ei ole muutettu.                          

Ympäristöpalveluiden kysyntä pysyy Suomessa vahvana. Kasvava laitoskapasiteetti 
ja monipuolinen palvelutarjonta vahvistanevat L&T:n asemaa markkinoilla. L&T  
Biowatti lisää kuluvana vuonna raaka-aineiden hankintaa, kasvattaa edelleen   
varastoja, parantaa toimituskykyään ja varautuu näin kysynnän vahvistumiseen  
vuonna 2008. Toimialan liikevoiton arvioidaan olevan viimeisellä        
vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin viime vuonna.             

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen markkinanäkymät ovat Suomessa kohtuulliset  
ulkoistamisten jatkuessa. Siivouksen ulkomaan toimintojen tulos on tappiollinen,
mutta tappion arvioidaan pienenevän edellisvuotisesta. Koko toimialan viimeisen 
vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan paranevan.               

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat positiiviset. Kysyntä näyttää    
jatkuvan vahvana. Yhteisyritys L&T Recoilin tulevaan toimintaan liittyvä    
raaka-aineen saatavuusriskin voidaan katsoa poistuneen. Toimialan        
vertailukelpoisen liikevoiton ilman öljyjohdannaisten arvonmuutoksen vaikutusta 
arvioidaan toteutuvan samalla tasolla kuin viime vuonna. Viime vuonna      
öljyjohdannaisten laskennalliset arvon muutokset paransivat tulosta 0,7     
miljoonaa euroa.                                

Viimeisen vuosineljänneksen aikana saatetaan valmiiksi Turun ja Valkeakosken  
laitosten kapasiteetin lisäys. Uusien laitosten rakentamista ja suunnittelua  
jatketaan. Jo tehtyjen yritysostojen ja muiden investointipäätösten johdosta  
koko vuoden investoinnit ylittävät viime vuoden tason.             TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.9.2007                     

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2006 laatimisperiaatteita.   
Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja 
-tulkintoja. Uusilla vuonna 2007 voimaan astuneilla IFRIC-tulkinnoilla (7-10) ei
ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 7 (voimassa 1.1.2007 jälkeen)
ei vaikuta tämän osavuosikatsauksen tietoihin, koska tämä on          
tilinpäätöslyhennelmä. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun     
keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €        |   7-9 |   7-9 |   1-9 |    1-9 |   1-12 |
|            |  /2007 |  /2006 |  /2007 |   /2006 |   /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      | 138 569 | 111 648 | 406 441 |  320 642 |  436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita  |  -116 | -88 673 | -348 719 | -267 742 | -367 968 |
| vastaavat kulut    |   792 |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE      | 21 777 | 22 975 |  57 722 |  52 900 |  68 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |  1 044 |  2 172 |  2 672 |   3 029 |   4 702 |
| tuotot        |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja      | -3 156 | -2 900 | -10 866 |  -9 105 |  -12 844 |
| markkinoinnin kulut  |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut    | -2 797 | -2 010 |  -8 686 |  -6 215 |  -8 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  | -1 393 |  -385 |  -4 166 |   -736 |  -1 049 |
| kulut         |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      | 15 475 | 19 852 |  36 676 |  39 873 |  50 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |   258 |   69 |  1 037 |   1 056 |   1 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     | -1 552 |  -809 |  -4 107 |  -2 389 |  -3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |     |     |     |      |    18 |
| osakkuusyritysten   |     |     |     |      |      |
| tuloksesta      |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA  | 14 181 | 19 112 |  33 606 |  38 540 |  48 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       | -3 499 | -4 911 |  -9 074 |  -10 293 |  -13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO   | 10 682 | 14 201 |  24 532 |  28 247 |  35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton   |     |     |     |      |      |
| jakautuminen:     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 10 680 | 14 026 |  24 278 |  27 755 |  34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     |    2 |   175 |   254 |    492 |    642 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |  0,28 |  0,36 |   0,63 |   0,72 |   0,90 |
| e           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu      |  0,27 |  0,36 |   0,63 |   0,72 |   0,90 |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |      |      |
| e           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |   9/2007 |   9/2006 | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                |  120 167 |  103 697 | 106 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista |   32 324 |   9 597 |  9 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |   9 425 |   7 807 |  7 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  161 916 |  121 101 | 124 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |   3 519 |   3 215 |  3 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |   37 950 |   37 965 |  38 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto            |   98 168 |   94 473 |  90 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       |    275 |     44 |   174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |   6 098 |   1 623 |  2 013 |
| hankinnat                |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  146 010 |  137 320 | 134 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä       |     3 |     3 |    3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   2 978 |   2 927 |  2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset         |   3 605 |   3 073 |  3 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |    596 |    508 |   425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |    252 |    205 |   229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 434 |   6 716 |  6 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      |  315 360 |  265 137 | 265 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |   14 197 |   4 384 |  4 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |   87 699 |   62 846 |  58 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              |   2 068 |   1 913 |   155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   1 996 |   3 993 |  13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |   8 495 |   4 256 |  10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      |  114 455 |   77 392 |  87 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             |  429 815 |  342 529 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA               |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma    |      |      |     |
| pääoma                 |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |   19 376 |   19 256 |  19 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |   50 115 |   47 556 |  47 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot              |     -3 |    119 |   326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          |   86 166 |   72 190 |  72 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |   24 278 |   27 755 |  34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  179 932 |  166 876 | 174 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |    186 |   2 658 |  2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           |  180 118 |  169 534 | 176 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |   29 504 |   21 132 |  22 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |    510 |    312 |   352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |    928 |    733 |   936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   65 276 |   58 926 |  59 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |    488 |    413 |   431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   96 706 |   81 516 |  83 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   56 335 |   20 125 |  18 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |   95 462 |   69 487 |  73 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                |   1 044 |   1 611 |   938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |    150 |    256 |   272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  152 991 |   91 479 |  92 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ             |  249 697 |  172 995 | 175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      |  429 815 |  342 529 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 9/2007 |  9/2006 |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA          |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              | 24 532 |  28 247 |  35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                    |  9 074 |  10 293 |  13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset         | 24 540 |  20 636 |  28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |  3 070 |  1 333 |   1 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  1 632 |  -3 580 |  -2 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta  | 62 848 |  56 929 |  75 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -17 965 | -16 363 |  -8 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos          | -6 135 |   394 |    541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   |  6 385 |  4 609 |   9 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            | -17 715 | -11 360 |   1 746 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               | -2 424 |  -1 356 |  -2 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   747 |   527 |    938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               | -9 056 |  -2 610 |  -5 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA        | 34 400 |  42 130 |  69 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA           |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut konserniyritykset vähennettynä   | -39 716 |  -7 803 |  -10 658 |
| hankintahetken rahavaroilla         |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  | -32 157 | -18 784 |  -34 878 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin         |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien        |  3 777 |  3 547 |  13 727 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin       |   -75 |     |      |
| sijoituksiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos   |   26 |    3 |    -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten      |   942 |    56 |    353 |
| sijoitusten myynnit             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista       |    1 |    4 |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA        | -67 202 | -22 977 |  -31 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut         |  2 561 |  1 018 |   1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       | 24 488 | -12 631 |  -14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       | 30 000 |  15 000 |  15 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   | -17 092 |  -6 289 |  -7 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              | -21 361 | -15 257 |  -15 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA         | 18 596 | -18 159 |  -20 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS        | -14 206 |   994 |  17 553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      | 24 790 |  7 252 |   7 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   -92 |    3 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten      |   -1 |     |      |
| sijoitusten käyvän arvon muutos       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA | 10 491 |  8 249 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 9/2007 |  9/2006 |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |  8 495 |  4 256 |  10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset |  1 996 |  3 993 |  13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 10 491 |  8 249 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €   | Osake- |  Yli- | Arvon | Kerty- |  Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | pääoma | kurssi |   - |  neet | yhtiön | mistön | pääoma |
|       |    | rahas- | muu- | voitto- | omista- | osuus |   yh- |
|       |    |   to | tos- |  varat |  jille |    | teensä |
|       |    |    |  ja |     | kuuluva |    |     |
|       |    |    | muut |     |  oma |    |     |
|       |    |    |  ra- |     | pääoma |    |     |
|       |    |    | has- |     |     |    |     |
|       |    |    |  tot |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 264 | 47 666 |  326 | 106 904 | 174 160 | 2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha |    |    |  92 |     |   92 |    |   92 |
| sto,    |    |    |    |     |     |    |     |
| käyvän   |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |  -9 |     |   -9 |    |   -9 |
| olevat   |    |    |    |     |     |    |     |
| lyhyt-   |    |    |    |     |     |    |     |
| aikaiset  |    |    |    |     |     |    |     |
| sijoituk-  |    |    |    |     |     |    |     |
| set,käyvän |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    | -412 |     |  -412 |   1 |  -411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    | -329 |     |  -329 |   1 |  -328 |
| omaan    |    |    |    |     |     |    |     |
| pääomaan  |    |    |    |     |     |    |     |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | 24 278 | 24 278 |  255 | 24 533 |
| voitto   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    | -329 | 24 278 | 23 949 |  256 | 24 205 |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |     |     |    |     |
| kitseminen |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |  112 | 2 449 |    |     |  2 561 |    |  2 561 |
| 2002-    |    |    |    |     |     |    |     |
| optioilla  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |   452 |   452 |    |   452 |
| optioista  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    | -21 190 | -21 190 |  -180 | -21 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön |    |    |    |     |     | -2 599 | -2 599 |
| osto    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 376 | 50 115 |  -3 | 110 444 | 179 932 |  186 | 180 118 |
| 30.9.2007  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 189 | 46 606 | -179 | 87 250 | 152 866 | 2 166 | 155 032 |
| 1.1.2006  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha |    |    |  264 |     |   264 |    |   264 |
| sto,    |    |    |    |     |     |    |     |
| käyvän   |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |   2 |     |    2 |    |    2 |
| olevat   |    |    |    |     |     |    |     |
| lyhyt-   |    |    |    |     |     |    |     |
| aikaiset  |    |    |    |     |     |    |     |
| sijoituk-  |    |    |    |     |     |    |     |
| set,käyvän |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |  32 |     |   32 |    |   32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |  298 |     |   298 |    |   298 |
| omaan    |    |    |    |     |     |    |     |
| pääomaan  |    |    |    |     |     |    |     |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | 27 755 | 27 755 |  492 | 28 247 |
| voitto   |    |    |    |     |