Siirry sisältöön

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007

 • 44 minuutin lukuaika
- Neljännen neljänneksen liikevaihto 148,2 miljoonaa euroa (115,4 milj. e);   
liikevoitto 12,1 miljoonaa euroa (10,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,20 euroa
(0,18 e)                                    
- Koko vuoden liikevaihto 554,6 miljoonaa euroa (436,0 milj. e); liikevoitto  
48,8 miljoonaa euroa (50,2 milj. e); osakekohtainen tulos 0,83 euroa (0,90 e); 
operatiivisen toiminnan liikevoitto 54,3 miljoonaa euroa (47,3 milj. e).    
- Osingoksi ehdotetaan 0,55 euroa/osake.                    
- Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan pitkän aikavälin tavoitteen   
mukaisesti eli yli 10 prosenttia ja tuloksen paranevan selvästi. Myös      
operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan.            


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Viimeisen neljänneksen liikevaihto ja tulos                   

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 148,2 miljoonaa euroa (115,4 milj.
e). Liikevaihto kasvoi 28,4 %, josta 17,9 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista.
Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (10,3 milj. e), mikä on 8,2 % (8,9     
%)liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa 
(9,3 milj. e).                                 

Viimeisen neljänneksen tulosta paransivat vahva orgaaninen kasvu, onnistunut  
tuotannon johtaminen ja ennakoitua alhaisemmat sosiaalikustannukset.      
Liikevoittoa rasittivat Salvorin liiketoiminnan integroinnista aiheutuneet   
kertaluonteiset menot (0,5 milj. e) ja öljyn regenerointiliiketoiminnan     
suojaamiseksi hankittujen öljyjohdannaisten käypien arvojen laskennalliset   
muutokset (- 0,7 milj. e). Vertailukautena oli 1,0 miljoonaa euroa       
kertaluonteisia tuloja.                             

Vuoden 2007 liikevaihto ja tulos                        

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 27,2 % 554,6 miljoonaan euroon (436,0 milj. e). 
Kasvusta 18,3 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Osakekohtainen tulos oli  
0,83 euroa (0,90 e). Liikevoitto oli 48,8 miljoonaa euroa (50,2 milj. e).    
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 54,3 miljoonaa euroa (47,3 milj. e).  

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua nopeampaa, ja yhtiön markkina-asema  
vahvistui. Tämä johtui ensi sijassa hyvin toimivasta tuotekehitys-,       
markkinointi- ja myyntitoiminnasta sekä parantuneesta asiakastyytyväisyydestä. 
Markkinoille tuotiin useita uusia palvelutuotteita ja uusia           
ulkoistamissopimuksia solmittiin erityisesti metsäteollisuudessa. Liikevoittoa 
rasittivat Salvorin tappiot (2,3 milj. e) sekä öljyjohdannaisten käypien arvojen
laskennalliset muutokset (-2,8 milj. e). Edellisenä vuonna oli 2,9 miljoonaa  
euroa kertaluonteisia tuloja.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainlukuja     | 10-12 | 10-12 | Muutos |   1-12 |  1-12 | Muutos % |
|           | /2007 | /2006 |    % |  /2007 | /2006 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. | 148,2 | 115,4 |  28,4 |  554,6 | 436,0 |   27,2 |
| €          |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen    | 13,3 |  9,3 |  43,0 |   54,3 |  47,3 |   14,8 |
| toiminnan      |    |    |     |     |    |     |
| liikevoitto, milj. |    |    |     |     |    |     |
| € *         |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. | 12,1 | 10,3 |  17,3 |   48,8 |  50,2 |   -2,8 |
| €          |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentt |  8,2 |  8,9 |     |   8,8 |  11,5 |     |
| i          |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen    | 10,9 | 10,0 |   8,9 |   44,5 |  48,5 |   -8,3 |
| veroja, milj. €   |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   | 0,20 | 0,18 |  11,1 |   0,83 |  0,90 |   -7,8 |
| tulos, €      |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake    |    |    |     |  0,55** |  0,55 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €    |  4,6 |  4,6 |     |   23,0 |  28,6 |  -19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                         
** Hallituksen ehdotus                             

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Loka-joulukuu                                  

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 74,8     
miljoonaa euroa (53,8 milj. e) ja se kasvoi 39,1 %. Liikevoitto oli 8,4     
miljoonaa euroa (7,1 milj. e).                         

Jätehuolto- ja kierrätyspalvelujen orgaaninen kasvu oli vahvaa sekä Suomessa  
että muissa maissa. Jätehuollon tulos parani selvästi kasvaneen liikevaihdon ja 
tuottavuuden paranemisen ansiosta. Kierrätyspalvelut ylitti tavoitteensa, vaikka
leuto alkutalvi piti kierrätyspolttoainetoimitukset alhaisella tasolla.     
                                        
Alkusyksystä tuotantokäyttöön otettujen Joensuun kierrätyslaitoksen ja Turun  
laitoksen laajennuksen käyttöasteet nousivat nopeasti suunnitellulle tasolle.  
Keravan laitoskokonaisuuden laajennuksen suunnittelu on käynnissä. Venäjän   
Dubnan laitoksen valmistuminen on siirtynyt vuoden 2008 jälkipuoliskolle    
lupaprosessien hitauden takia. Kotkaan rakennetaan teollisuusjätteen      
kaatopaikka, joka valmistuu vuoden 2008 jälkipuoliskolla.            

L&T Biowatin liikevaihtoa ja tulosta rasittivat leuto alkutalvi ja mekaanisen  
metsäteollisuuden tuotannonrajoitukset. Toimituskykyä parannettiin edelleen   
rakentamalla lisää terminaaleja ja vahvistamalla metsähakkeen          
hankintaresursseja. L&T Biowatti rakentaa Suonenjoelle puupellettitehtaan, jonka
arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 lopulla.                   

Ulkomaantoiminta kehittyi myönteisesti. Venäjällä toiminta laajeni       
suunnitellusti. Hintojen korottaminen paransi Latvian toiminnan kannattavuutta 
merkittävästi, mutta Latvian korkea inflaatio asettaa haasteita toiminnan    
kannattavuudelle.                                

Ympäristötuotteiden tulos parani liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta.      

Vuosi 2007                                   

Ympäristöpalveluiden vuoden 2007 liikevaihto oli 279,8 miljoonaa euroa (204,8  
milj. e) ja se kasvoi 36,6 %. Liikevoitto oli 35,0 miljoonaa euroa (32,8 milj. 
e).                                       

Orgaaninen kasvu oli vahvaa ja asiakaspysyvyys oli hyvä. Jätehuollon      
kannattavuutta rasitti kuntaurakoiden määrän suhteellinen kasvu.        
Kierrätyspalveluiden volyymit kasvoivat uusmyynnin ja kasvaneen         
laitoskapasiteetin ansiosta. Bajamaja-vuokrauspalvelu kasvatti liikevaihtoaan  
selvästi ja paransi kannattavuuttaan. Salvorin kaatopaikkojen          
rakentamisliiketoiminnan tappiot heikensivät merkittävästi kierrätyspalveluiden 
tulosta. Osa Salvorin liiketoiminnasta myytiin yhteisyrityskumppanille,     
yhteisomistus purettiin ja Salvor siirtyi kokonaan L&T:n omistukseen 1.9.2007. 
Salvorin jäljelle jääneet liiketoiminnat integroitiin Teollisuuspalveluihin.  

Vuoden aikana rakennettiin ja otettiin käyttöön lisäkapasiteettia        
jätemateriaalien ja sivutuotteiden kierrätykseen Turussa, Tampereella ja    
Valkeakoskella, ja rakennettiin kokonaan uusi kierrätyslaitos Joensuuhun.    
Ympäristölupatilanne kehittyi myönteisesti, vaikka ympäristöluvista tehdyt   
valitukset hidastavat jossain määrin laitos- ja käsittelyaluehankkeita. Uusien 
laitosten ja käsittelyalueiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan sekä    
Suomessa että Venäjällä. Suurin hanke liittyy Keravan laitoskokonaisuuden    
kapasiteetin laajentamiseen. Sen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan   
vuoden 2009 jälkipuoliskolla.                          

Biowatti Oy:n osake-enemmistö ostettiin 1.2.2007. L&T Biowatti on Suomen johtava
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka hankkii,   
prosessoi, markkinoi ja toimittaa asiakkaille puupolttoaineita. L&T Biowatin  
liikevaihto ja tulos kehittyivät lähes suunnitellusti. Se on parantanut     
hankinta- ja toimituskykyään rakentamalla uusia terminaaleja ja vahvistamalla  
hankintaorganisaatiotaan. Vuoden 2007 lopulla päätettiin laajentaa L&T Biowatin 
toimintaa puupellettien tuotantoon.                       

Jätehuoltotoiminta laajeni Moskovan alueella uuteen kaupunkiin toukokuussa, kun 
Sergiev Posadin kaupungin jätehuollon siirtyminen asteittain L&T:n hoidettavaksi
alkoi. L&T:llä on tällä hetkellä jätehuoltotoimintaa kahdella paikkakunnalla  
Venäjällä: Dubnassa ja Sergiev Posadissa. Toimintaa ollaan kuitenkin      
laajentamassa hallitusti suurempiin kaupunkeihin.                

Ympäristötuotteiden liikevaihto ja tulos paranivat selvästi. Liikevaihto kasvoi 
sekä Suomessa että muissa maissa. Ulkomailla panostettiin erityisesti Venäjän  
toiminnan kasvattamiseen.                            


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Loka-joulukuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 54,8 miljoonaa euroa (44,6 milj.
e), kasvua oli 22,9%. Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (1,2 milj. e).    

Suomessa liikevaihtoa kasvattivat sekä kesäkuun alussa tehdyt yrityskaupat että 
hyvä orgaaninen kasvu erityisesti kiinteistönhoidossa. Molempien tuotelinjojen 
operatiivinen toiminta sujui hyvin ja tulos parani selvästi. Siivouspalvelut  
menestyi erityisen hyvin Suomessa. Sen tulosta paransivat alhaiset       
sosiaalikulut. Lisäpalveluiden myynnissä onnistuttiin hyvin. Kiinteistötekniikan
kannattavuus parani vertailujaksosta selvästi. Kauden aikana tehtiin uusia   
ulkoistamissopimuksia erityisesti metsäteollisuuden kanssa.           

Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi ja tappio pieneni edellisvuotisesta.    
Venäjällä jatkettiin lupaavasti kehittynyttä uusasiakashankintaa. Latviassa   
haasteena on korkea kustannusinflaatio, jonka vaikutusta ei kaikilta osin saatu 
siirrettyä myyntihintoihin.                           

Vuosi 2007                                   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 204,1 miljoonaa 
euroa (168,4 milj. e), kasvua oli 21,2 %. Liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa 
(8,8 milj. e).                                 

Suomessa orgaaninen kasvu jatkui, ja erityisesti kiinteistönhoidon liikevaihto 
kasvoi. Lisämyyntiä nykyisille asiakkaille onnistuttiin kasvattamaan. Molemmat 
tuotelinjat paransivat kannattavuuttaan operatiivisen toiminnan hyvän johtamisen
ansiosta.                                    

Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy. Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva        
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä pääkaupunkiseudulla että Varkauden     
ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 5,3 miljoonaa euroa. Ostettujen  
yritysten liiketoiminnot on integroitu L&T:n toimintaan. Vuoden alussa ostettiin
Ruotsissa ja Norjassa toimiva elintarvikehygieniapalveluihin erikoistunut Skånsk
All Service AB. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8 miljoonaa euroa.      

Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi, Ruotsissa tammikuussa tehdyn
yritysoston seurauksena ja Latviassa ja Venäjällä orgaanisesti. Latviassa ja  
Venäjällä toiminta organisoitiin uudelleen sekä tehtiin asiakaskohteiden    
uudelleenlaskentaa ja hinnankorotuksia. Myynti on sujunut hyvin ja tuloksen   
odotetaan paranevan. Ruotsissa keskitytään edelleen ostettujen yritysten    
integrointiin yhdeksi yritykseksi ja myyntiorganisaation rakentamiseen.     
Toimialan ulkomaantoiminta oli edelleen tappiollista.              


Teollisuuspalvelut                               

Loka-joulukuu                                  

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto  
oli 19,9 miljoonaa euroa (18,3 milj. e). Se kasvoi 8,8 %. Liikevoitto oli 0,2  
miljoonaa euroa (3,0 milj. e). Toimialan liikevoittoa rasittivat        
öljyjohdannaisten käypien arvojen laskennalliset muutokset (-0,7 milj. e), kun 
vertailukautena vastaavat muutokset paransivat tulosta 0,7 miljoonalla eurolla. 
Tulosta heikensi myös Salvorin toimintojen integrointi (0,5 milj. e).      

Vuodenaikaan nähden lämmin sää ja vahinkosaneerauksessa isojen tulvavahinkojen 
saneeraustyöt pitivät kysynnän vahvana. Kaikkien tuotelinjojen, paitsi     
ongelmajätepalveluiden, liikevaihto kasvoi. Kasvu oli kokonaisuudessaan     
orgaanista. Kaikki suuret teollisuusasiakassopimukset onnistuttiin uudistamaan 
useiksi vuosiksi eteenpäin.                           

Toimialan viimeisen vuosineljänneksen kannattavuutta heikensi se, että yleinen 
kustannusten nousu saatiin siirrettyä asiakashintoihin pääosin vasta vuoden 2008
alusta. Kalliin vuokratyövoiman osuutta saatiin alennettua ja oman työvoiman  
osuutta kasvatettua suunnitellusti, mutta tämä aiheutti siirtymävaiheessa jonkin
verran päällekkäisiä kustannuksia. Yhteisyritys L&T Recoilin raaka-ainehankinta 
onnistui yli odotusten, mikä kasvatti varastointikustannuksia.         

Salvorin siirryttyä kokonaan L&T:n omistukseen sen liiketoiminnot integroitiin 
ongelmajätepalveluihin ja teollisuuden puhtaanapitoon. Teollisuuden puhtaanapito
-tuotelinjan nimi muutettiin teollisuusratkaisut-tuotelinjaksi.         

Vuosi 2007                                   

Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa (66,8  
milj. e). Se kasvoi 12,9 %. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (9,3 milj. e). 
Toimialan liikevoittoa rasittivat öljyjohdannaisten käypien arvojen       
laskennalliset muutokset (-2,8 milj. e), kun edellisenä vuonna muutokset    
paransivat tulosta 0,7 miljoonalla eurolla.                   
                                        
Kaikki tuotelinjat onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan ja vahvistamaan   
markkinaosuuttaan, erityisen hyvin menestyi vahinkosaneeraus.          
Kierrätyspolttoainemyynti pieneni, kun regenerointikelpoista öljyä varastoitiin
odottamaan vuonna 2008 valmistuvaa laitosta. Jäteöljyn jalostusarvo on     
regeneroinnissa huomattavasti parempi. Keväällä markkinoille tuotiin uusi    
nestemäinen kierrätyspolttoaine (ALF) korvaamaan regenerointiin ohjattava    
jäteöljy.                                    

Toimialan kasvua ja tulosta rasitti jonkin verran niin henkilöstön kuin kaluston
aliresursointi. Vajaamiehitys lisäsi ylityö- ja vuokratyökustannuksia eikä   
kysyntää sesongin aikana voitu tyydyttää kokonaan edes vuokraresursseilla.   
Toimialan operatiivinen tulos oli tavoitteiden mukainen. Tavoitteista jäätiin  
ainoastaan jätevesipalveluissa, jossa etenkin vuoden alkupuolisko oli      
tuotannollisesti vaikea. Vahinkosaneerauksen kannattavuus parani.        

Ongelmajätepalveluissa yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen rakennushanke eteni. 
Rakennuskustannusten yleinen nousu ja turvallisuusvaatimusten kiristyminen ovat 
nostaneet rakennuskustannuksia. Rakennusaikataulu on osoittautunut jossain   
määrin liian kireäksi. Raaka-aineen hankinta ylitti odotukset, mikä kasvatti  
tulosvaikutteisia varastointikustannuksia. Tehtyjen toimitussopimusten myötä  
raaka-aineriski on käytännössä poistunut. Myös Tuusulan tuotantolaitoksen    
tulipalosta aiheutunut yli kolmen kuukauden tuotantokatkos kasvatti logistisia 
kustannuksia ja jätteen hävittämiskustannuksia.                 


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli 39,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta    
aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 86,4 miljoonaa euroa, kasvoivat  
33,9 miljoonaa euroa edellisvuotisesta. Nettovelkojen kasvua pienensi      
tammikuussa 2008 myytyjen Ekokem Oy Ab:n osakkeiden siirtäminen myytävissä   
olevista pitkäaikaisista sijoituksista lyhytaikaisiin sijoituksiin ja niiden  
kirjaaminen käypään arvoon.                           

Nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin  
vertailukautena ja 2,6 miljoonaa euroa suuremmat tammi-joulukuussa. Korkokulut 
kasvoivat loka-joulukuussa 0,8 miljoonalla eurolla. Nettorahoituskulujen kasvu 
johtui korollisen vieraan pääoman kasvusta ja korkotason noususta. Vieraan   
pääoman kasvu aiheutui investoinneista, joiden nettorahavirta oli 49,6 miljoonaa
edellisvuotista suurempi.                            

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin loka-joulukuussa  
0,2 miljoonaa euroa rahoituskuluihin ja vertailukaudella 0,1 miljoonaa euroa  
rahoitustuottoihin. Tammi-joulukuussa koronvaihtosopimusten käypien arvojen   
muutoksista kirjattiin tuloslaskelmaan rahoituskuluihin 0,3 miljoonaa euroa, kun
niistä edellisenä vuonna kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa rahoitustuottoihin.   
Nettorahoituskulut olivat 0,8 % (0,4 %) liikevaihdosta ja 8,9 % (3,4 %)     
liikevoitosta.                                 
Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista        
suojauslaskentaa, kirjattiin oman pääoman lisäykseksi 0,1 miljoonaa euroa.   
Omavaraisuusaste oli 46,6 % (50,4 %). Gearing-prosentti oli 42,7 (29,7).    
Liiketoiminnan rahavirta oli 55,4 miljoonaa euroa (69,9 milj. e). Käyttöpääomaan
sitoutui 13,2 miljoonaa euroa (vapautui 2,5 milj. euroa). Merkittävä osa    
käyttöpääoman kasvusta aiheutui L&T Biowatin ja L&T Recoilin varastojen     
kasvattamisesta.                                


INVESTOINNIT                                  

Vuoden 2007 bruttoinvestoinnit olivat 93,2 miljoonaa euroa (47,2 milj. e).   
Investoinneista käytettiin 46,6 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ostettujen   
yritysten yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 90,6 miljoonaa euroa. Lisäksi   
rakennettiin tuotantolaitoksia, ostettiin uusia koneita ja kalustoa sekä    
uusittiin tietojärjestelmiä.                          

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:        
Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007       
kilpailuviranomaisten hyväksymisen jälkeen. L&T Biowatti on Suomen johtava   
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka harjoittaa  
puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja toimittamista   
asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja puuteollisuuden puusivutuotteet sekä  
metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta 
noin kaksi kolmasosaa muodostui biopolttoaineiden toimituksista ja yksi     
kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden toimituksista.              
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin tammikuussa ruotsalainen Skånsk  
All Service AB ja sen tytäryhtiöt Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva    
Hygieneutvikling A/S. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8 
miljoonaa euroa, josta suurin osa muodostuu elintarviketeollisuudelle      
tuotettavista hygieniapalveluista. Kiinteistönhoitoon ostettiin Kiinteistöhuolto
Pentti Nissinen Oy.                               

Ympäristöpalveluiden kierrätyspalveluihin ostettiin loput Suomen Keräystuote  
Oy:n osakkeista. Lassila & Tikanoja omisti ennestään Suomen Keräystuotteesta  
94,5 %.                                     

Toisella vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:           
Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy. Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva        
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Sen palveluksessa on 65 henkilöä. Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä      
pääkaupunkiseudulla että Varkauden ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli
5,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä.         

Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:         
Heinäkuun alussa L&T osti L&T Muoviportin vähemmistöosuudesta puolet (16,5 %). 
Jätehuoltoon ostettiin 1.7. Kuljetus Kummunmäki Oy:n liiketoiminta. Syyskuun  
alussa Salvor Oy siirtyi kokonaan L&T:n omistukseen, kun L&T hankki loput 50  
prosenttia Salvorin osakkeista.                         


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli vuonna 2007 kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.819   
(6.775). Vuoden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli kokoaikaisia ja  
osa-aikaisia yhteensä 9.387 (8.328) henkilöä. Heistä työskenteli muualla kuin  
Suomessa 2.401 (1.822) henkilöä.                        


VOITONJAKOEHDOTUS                                

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat    
44.312.723,09 euroa, josta tilikauden voitto on 24.602.737,17 euroa. Yhtiön   
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut  
olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu          
maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus   
ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: 


--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkona jaetaan 0,55 euroa 38.796.874 osakkeelle eli | 21.338.280,70 euroa |
| yhteensä                        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään vapaaseen omaan pääomaan           | 22.974.442,39 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 44.312.723,09 euroa |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2008. Hallitus 
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2008.           

Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa. Ehdotettu osinko on 66,7 % osakekohtaisesta
tuloksesta.                                   


OSAKKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                            

Vaihto ja kurssi                                

Yhtiön osakkeen vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä vuoden 2007  
aikana oli 19.802.194 kappaletta, mikä on 51,2 % (33,3 %) osakkeiden      
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 467,2 miljoonaa euroa. Korkein 
hinta oli 27,96 euroa ja alin 20,03 euroa. Kauden päätöskurssi oli 22,70 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 880,4 miljoonaa euroa (834,5
milj. e).                                    

Osakepääoma                                   

Vuoden 2007 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.264.087 euroa. Vuoden 
2007 aikana 2002C-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 256.200 osaketta.    
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.392.187 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 38.784.374. Merkintäaika vuoden 2002-optio-ohjelman optio-oikeuksilla 
päättyi 30.10.2007.                               

4.2.2008 hallitus hyväksyi 12.500 uuden osakkeen merkinnän           
2005A-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity   
osakepääoma nousee 6.250 eurolla 19.398.437 euroon ja yhtiön osakkeiden     
lukumäärä nousee 38.796.874 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua     
merkityksi kaupparekisteriin.                          

Optio-ohjelma 2005                               

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa. 178.000       
2005B-optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 228.500          
2005C-optio-oikeutta 43 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n    
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota,
22.000 2005B-optiota ja 1.500 2005-optiota.                   

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella  
merkittävien osakkeiden osuus on 1,4 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.  
Kaupankäynti 2005A-optio-oikeuksilla OMX Pohjoismaisessa Pörssissä alkoi    
2.11.2007.                                   

Osakkeenomistajat                                

Yhtiöllä oli vuoden 2007 lopussa 4.985 (4.535) osakkeenomistajaa.        
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,9 % (10,4 %) osakekannasta.    

Hallituksen valtuudet                              

Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

26.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2007.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,  
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero    
Hautaniemi.                                   

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi   
vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä  
poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva   
pykälä.                                     

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

23.7.2007 yhtiö julkisti tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden tuloksen     
arvioitiin heikkenevän edellisvuotisesta, vaikka operatiivisen toiminnan    
tuloksen arvioitiin säilyvän vuoden jälkipuoliskolla samalla tasolla kuin viime 
vuonna. Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden tuloksen paranevan. Koko  
vuoden liikevaihdon arvioitiin edelleen kasvavan selvästi yli 20 prosenttia.  

14.9.2007 yhtiön hallitus päätti hakea vuoden 2005 optio-ohjelman        
A-optio-oikeuksien listaamista OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä    
2.11.2007 alkaen.                                


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT             

Lassila & Tikanoja myi 22.1.2008 omistamansa Ekokem Oy Ab:n osakkeet Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myydyt osakkeet olivat tulleet Lassila &    
Tikanojan haltuun useiden vuosien aikana eivätkä ne enää liittyneet yhtiön   
operatiiviseen toimintaan eivätkä siten olleet välttämättömiä yhtiön      
liiketoiminnalle. Kaupasta syntyvä verovapaa myyntivoitto kirjataan vuoden 2008 
ensimmäiselle neljännekselle. Kaupan positiivinen vaikutus tilikauden      
liikevoittoon ja tulokseen on 14,2 miljoonaa euroa.               


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 
riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä saattaa olla  
merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. L&T Biowatin      
valmistamien uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden hankintakustannukset ovat
nousseet muun muassa huonojen metsänkorjuuolosuhteiden takia. Leudon talven   
jatkuminen vaikeuttaa edelleen metsähakkeen saantia. L&T Biowatti pyrkii    
vähentämään sen vaikutusta vahvistamalla metsähakkeen hankintaresurssejaan.   
Latvian jätelainsäädännön suunnitellulla muutoksella saattaa olla haitallisia  
vaikutuksia Riian jätehuollon kilpailutilanteeseen vuoden 2008 lopulla.     


NÄKYMÄT VUODELLE 2008                              

Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät. Orgaanisen
kasvun arvioidaan pysyvän vahvana. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 
pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti eli yli 10 prosenttia ja tuloksen    
paranevan selvästi. Myös operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan     
paranevan.                                   

Ympäristöpalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kasvanut laitoskapasiteetti ja   
monipuolinen palvelutarjonta vahvistanevat L&T:n asemaa markkinoilla.      
Kierrätyslaitosten ja uuden kaatopaikkakapasiteetin kasvattamista sekä toiminnan
maantieteellistä laajentamista Venäjällä jatketaan.               

EU:n ilmastopoliittisten toimenpiteiden vaikutukset L&T:n uusiutuvien      
polttoaineiden kysyntään ovat positiiviset, joskin ne ajoittuvat usealle    
vuodelle. L&T Biowatin tarvitsemien raaka-aineiden ja alihankintapalvelujen   
hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Jo toinen peräkkäinen leuto talvi vaikeuttaa 
metsänkorjuutöitä ja nostaa kustannuksia. L&T Biowatti panostaa metsähakkeen  
hankintaorganisaation vahvistamiseen ja rakentaa yhden tai kaksi        
pellettitehdasta, jotka valmistuvat vuoden lopussa. Ympäristöpalveluiden    
liikevoiton arvioidaan kasvavan.                        

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinanäkymät ovat Suomessa ennallaan ja  
L&T:n kilpailukyky on varsin hyvä. Tukipalveluiden ulkoistamiset        
metsäteollisuudessa jatkuvat ja kuntamarkkinan aukeaminen on edelleen hidasta. 
Ulkomaan toimintojen tuloksen arvioidaan paranevan, mutta koko vuoden tulos  
jäänee vielä jonkin verran tappiolliseksi. Keskeistä ulkomaan toiminnan     
kannattavuuden parantamisessa on liikevaihdon kasvattaminen. Toimialan     
liikevoiton arvioidaan kasvavan.                        

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat toistaiseksi hyvät. Kysyntä näyttää 
jatkuvan vahvana ja L&T:n on onnistunut nostaa markkinaosuuksiaan.       
Jätevesipalvelut ja vahinkosaneeraus lisäävät kapasiteettiaan ja parantavat   
palvelukykyään Suomessa. L&T Recoilin regenerointilaitoksen valmistuminen    
lykkääntyy loppuvuoteen kriittisten komponenttien saantivaikeuksien vuoksi.   
Laitoksen rakentamiskustannukset ovat nousseet budjetoitua korkeammiksi, mutta 
samanaikaisesti laitoksen hyödyntämisastetta on pystytty nostamaan       
alkuperäisestä suunnittelutasosta.                       

Teollisuuspalveluiden liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellyttäen,   
ettei öljyn maailmanmarkkinahinta nouse merkittävästi nykyisestä. Myös     
vertailukelpoisen liikevoiton ilman öljyjohdannaisten arvonmuutoksen vaikutusta 
arvioidaan kasvavan. Vuonna 2007 öljyjohdannaisten laskennalliset käyvän arvon 
muutokset heikensivät tulosta 2,8 miljoonaa euroa.               

Vuonna 2008 investoidaan kierrätyslaitoksiin, kaatopaikkoihin,         
pellettitehtaisiin sekä työkone- ja kuljetuskapasiteetin kasvattamiseen.    
Investointien arvioidaan jäävän alhaisemmiksi kuin vuonna 2007. Painopiste on  
orgaanisessa kasvussa.                             
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON | 10-12 |  10-12 |   1-12 |   1-12 |
| MUODOSTUMINEN            | /2007 |  /2006 |  /2007 |  /2006 |
| Milj. €               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |  12,1 |  10,3 |   48,8 |   50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin kaatopaikkaliiketoiminnan |  0,5 |     |   2,3 |     |
| myyntitappio ja muun toiminnan   |    |     |     |     |
| integrointi             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen  |    |     |   0,4 |     |
| Venäjän toiminnan          |    |     |     |     |
| uudelleenorganisointi        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistön myyntivoitto      |    |     |     |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto leasingjärjestelystä  |    |  -0,3 |     |   -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset          |  0,7 |  -0,7 |   2,8 |   -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan liikevoitto |  13,3 |   9,3 |   54,3 |   47,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.12.2007                     
LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin   
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2007 laatimisperiaatteita.   
Tilinpäätöstiedotetta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja
ja -tulkintoja. Uusilla vuonna 2007 voimaan astuneilla IFRIC-tulkinnoilla (7-11)
ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 7 (voimassa 1.1.2007   
jälkeen) ei vaikuta tämän tilinpäätöstiedotteen tietoihin, koska tämä on    
tilinpäätöslyhennelmä.                             

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.                    


--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA         |  10-12 |   10-12 |   1-12 |   1-12 |
| 1000 €            |  /2007 |   /2006 |   /2007 |   /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          | 148 172 |  115 362 |  554 613 |  436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -129 432 | -100 226 | -478 151 | -367 968 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE          |  18 740 |  15 136 |  76 462 |  68 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |  1 162 |   1 673 |   3 834 |   4 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin   |  -3 750 |  -3 739 |  -14 616 |  -12 844 |
| kulut             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut        |  -2 928 |  -2 445 |  -11 614 |  -8 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -1 125 |   -313 |  -5 291 |  -1 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO          |  12 099 |  10 312 |  48 775 |  50 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   624 |    453 |   1 661 |   1 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |  -1 871 |   -819 |  -5 978 |  -3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    |     |    18 |      |    18 |
| tuloksesta          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA      |  10 852 |   9 964 |  44 458 |  48 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  -3 217 |  -2 956 |  -12 291 |  -13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO       |  7 635 |   7 008 |  32 167 |  35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |      |
| jakautuminen:         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  7 631 |   6 858 |  31 909 |  34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |    4 |    150 |    258 |    642 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €     |  0,20 |   0,18 |   0,83 |   0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen    |  0,19 |   0,18 |   0,82 |   0,90 |
| tulos, €             |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE                       |  12/2007 |   12/2006 |
| 1000 €                      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet              |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                     |  119 946 |   106 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista      |   30 600 |    9 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet            |   11 571 |    7 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |  162 117 |   124 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                    |   3 532 |    3 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat            |   39 594 |   38 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto                 |  103 832 |   90 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet            |     82 |     174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat     |   4 830 |    2 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |  151 870 |   134 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat             |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä            |      |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset           |    410 |    2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset              |   3 823 |    3 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset            |    924 |     425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                   |    236 |     229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |   5 393 |    6 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä           |  319 380 |   265 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                  |   14 350 |    4 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset          |   71 824 |   54 561 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset                |   1 189 |    3 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                   |    774 |     155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset           |   21 287 |   13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                     |   9 521 |   10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä           |  118 945 |   87 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                  |  438 325 |   352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                    |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                    |   19 392 |   19 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                 |   50 474 |   47 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                   |   14 055 |     326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat               |   86 327 |   72 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                 |   31 909 |   34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |  202 157 |   174 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus                 |    187 |    2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                |  202 344 |   176 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat             |   29 842 |   22 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                 |    542 |     352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                     |    953 |     936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                 |   81 411 |   59 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                    |    500 |     431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |  113 248 |   83 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                 |   35 757 |   18 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat              |   85 183 |   73 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat                  |    897 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                     |    794 |     938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                     |    102 |     272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |  122 733 |   92 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ                  |  235 981 |   175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ           |  438 325 |   352 584 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA                  | 12/2007 |   12/2006 |
| 1000 €                       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA              |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                  |  32 167 |   35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut         |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                        |  12 291 |   13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset             |  33 432 |   28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut              |  4 317 |    1 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaisten käyvän arvon laskennalliset    |  2 947 |    -726 |
| muutokset                      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |   -859 |   -2 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta      |  84 295 |   75 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos                |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos     |  -4 903 |   -7 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos              |  -6 824 |     541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos       |  -1 450 |    9 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos                | -13 177 |    2 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                   |  -5 104 |   -2 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                    |  1 460 |     938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                   | -12 041 |   -5 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA            |  55 433 |   69 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA               |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryritykset ja liiketoiminnat      | -37 050 |   -10 658 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat       |  1 878 |       |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      | -49 109 |   -34 878 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin             |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien            |  2 261 |   13 727 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit         |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin    |   -147 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos       |    1 |     -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten    |  1 098 |     353 |
| myynnit                       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista           |    4 |      9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA            | -81 064 |   -31 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut             |  2 936 |    1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos           |  23 011 |   -14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot           |  50 302 |   15 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut       | -39 909 |   -7 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                  | -21 360 |   -15 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA             |  14 980 |   -20 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS            | -10 651 |   17 553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa          |  24 790 |    7 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus         |   -131 |     -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA     |  14 008 |   24 790 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                  |  12/2007 |   12/2006 |
| 1000 €                      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                     |   9 521 |   10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitus- ja yritystodistukset          |   4 487 |   13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |   14 008 |   24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €   | Osake- |  Yli- | Arvon | Kerty- |  Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | pääoma | kurssi |   - |  neet | yhtiön | mistön | pääoma |
|       |    | rahas- | muu- | voitto- | omista- | osuus |   yh- |
|       |    |   to | tos- |  varat |  jille |    | teensä |
|       |    |    |  ja |     | kuuluva |    |     |
|       |    |    | muut |     |  oma |    |     |
|       |    |    |  ra- |     | pääoma |    |     |
|       |    |    | has- |     |     |    |     |
|       |    |    |  tot |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 264 | 47 666 |  326 | 106 904 | 174 160 | 2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha |    |    |  136 |     |   136 |    |   136 |
| sto,    |    |    |    |     |     |    |     |
| käyvän   |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |  14 |     | 14 230 |    | 14 230 |
| olevat   |    |    |  230 |     |     |    |     |
| lyhyt-   |    |    |    |     |     |    |     |
| aikaiset  |    |    |    |     |     |    |     |
| sijoituk-  |    |    |    |     |     |    |     |
| set,käyvän |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |