Siirry sisältöön

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

  • 1 minuutin lukuaika
Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,55 euroa
osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan 5.4.2007
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2007 on merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

HALLITUS

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero
Hautaniemi. Hallituksen pitkäaikainen jäsen Heikki Hakala oli ilmoittanut,
ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
44.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 29.000 euroa vuodessa ja jäsenille
24.500 euroa vuodessa. Palkkiot on maksettava siten, että hallituksen jäsenet
sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n
osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. 

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa voimassaolevaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §
poistetaan yhtiöjärjestyksestä. 
2. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat
kuin maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,
poistetaan. 
3. Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen kirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi. 
4. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltäviä asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain
edellyttämät täsmennykset. 
5. Osakkeiden lunastusta koskevaan 15 §:ään sisältyvä viittaus voimassaolevan
yhtiöjärjestyksen 12 §:ään muutetaan viittaukseksi 11 §:ään. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Lassilan. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Jari Sarjo
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810