Siirry sisältöön

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

  • 2 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ          PÖRSSITIEDOTE	 1.4.2008 klo 18.30


Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 11.4.2008
osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 ovat merkittyinä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

HALLITUS

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen
nykyiset hallituksen jäsenet Eero Hautaniemi, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila
ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Heikki Bergholm ja
vuorineuvos Matti Kavetvuo. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.500 euroa vuodessa ja jäsenille
25.750 euroa vuodessa. Palkkiot on maksettava siten, että hallituksen jäsenet
sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n
osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. 

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan. 

OPTIO-OIKEUDET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. 

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai yhtiön kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia annetaan
yhteensä enintään 230.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan
merkitsemään yhden (1) Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Lassila & Tikanoja
Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla nousta enintään
230.000 uudella osakkeella. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella
merkittävien osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä
osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä. 

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin.
Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja
ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka
ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta
osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01
euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010-31.5.2012.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Lassilan. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus


Jari Sarjo
toimitusjohtaja

LIITE  Optio-ohjelman ehdot Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi