Siirry sisältöön

Yhtiökokouskutsu

  • 2 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 26. päivänä 2007 klo 16.00
Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 14 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5
LUVUN 3 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT

2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että voimassaolevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti:

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 § poistetaan
yhtiöjärjestyksestä.
2. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,
poistetaan.
3. Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että toiminimen kirjoitus muutetaan
edustamisoikeudeksi.
4. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltäviä asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain
edellyttämät täsmennykset.
5. Osakkeiden lunastusta koskevaan 15 §:ään sisältyvä viittaus voimassaolevan
yhtiöjärjestyksen 12 §:ään muutetaan viittaukseksi 11 §:ään.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA

Nykyinen hallituksen jäsen Heikki Hakala on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä
hallituksen jäseniä valittaessa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40
prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin viisi (5) ja että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen
seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet Lasse
Kurkilahti, Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja, sekä uutena
jäsenenä Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtaja KTM Eero Hautaniemi, ja että
tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotus ovat 19.3.2007 alkaen
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hopeatie 2,
Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Vuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön täydellisen tilinpäätöksen,
postitetaan osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2007
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä
on tehtävä viimeistään 16.3.2007.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 16.00 kirjallisesti osoitteella
Lassila & Tikanoja Oyj, PL 28, 00441 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 636
2882/Taru Määttä, faksilla numeroon 010 636 2899 tai sähköpostilla osoitteeseen
taru.maatta@lassila-tikanoja.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2007 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2007.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2007

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus


Jari Sarjo
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810