Siirry sisältöön

Yhtiökokouskutsu

  • 3 minuutin lukuaika
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2008 klo 16.00
Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5
LUVUN 3 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT

2. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus ehdottaa 1. huhtikuuta 2008 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien
antamisesta Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila &
Tikanoja Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. 

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai yhtiön kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on siten katsottava
olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeuksilla
kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä
työnantajaan. 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi
yhteensä enintään 230.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan
merkitsemään yhden (1) Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Lassila & Tikanoja
Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla nousta enintään
230.000 uudella osakkeella. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella
merkittävien osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä
osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä. 

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin.
Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja
ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka
ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta
osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01
euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010-31.5.2012.

Yhtiöllä on myös vuonna 2005 liikkeeseen laskettu optio-ohjelma. Vuoden 2005
optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 12.500 osaketta 28.1.2008 mennessä.
Vielä ulkona olevilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä enintään
556.000 osaketta, mikä on 1,43 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden
tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) ja että yhtiön
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet Eero Hautaniemi, Lasse Kurkilahti,
Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Heikki
Bergholm ja vuorineuvos Matti Kavetvuo. Heikki Bergholm on Componenta Oyj:n ja
Lakan Betoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Forchem Oy:n, Suominen Yhtymä
Oyj:n ja MB Rahastot Oy:n hallituksen jäsen. Matti Kavetvuo on Marimekko Oyj:n,
Metso Oyj:n ja Orion-yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Alma Media Oyj:n
hallituksen varapuheenjohtaja sekä Konecranes Oyj:n hallituksen jäsen. 

Samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että tilintarkastajaksi
valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

HALLITUKSEN PALKKIOT
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden
tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa,
varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa.
Palkkiot ehdotetaan maksettaviksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat
hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14
kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. 

NÄHTÄVILLÄPITO
Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu
arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus ovat
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi. Hallituksen
ehdotus on 25.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Hopeatie 2, Helsinki, ja siitä lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön
täydellisen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen
on postitettu osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. 

OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä
on tehtävä viimeistään 20.3.2008. 

ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään tiistaina 25.3.2008 klo 16.00 kirjallisesti osoitteella
Lassila & Tikanoja Oyj, PL 28, 00441 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 636
2882/Taru Määttä, faksilla numeroon 010 636 2899 tai sähköpostilla osoitteeseen
taru.maatta@lassila-tikanoja.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun osoitteeseen. 

OSINGONMAKSU
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2008. 

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2008

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

Jari Sarjo
toimitusjohtaja

LIITE  Optio-ohjelman ehdot

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi