Siirry sisältöön

Vinkki

Teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely</span>

L&T tarjoaa kattavat palvelut teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen eri teollisuuden aloille. Ohjaamme soveltuvat kiinteät ja mineraaliset jätteet, kuten teollisuuden sivuvirrat sekä pilaantuneet maat, hyötykäyttöön, ja hyötykäyttöön soveltumattomat jätteet loppusijoitamme turvallisesti. 

Hankalat jätteet, jotka eivät täytä kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia, käsitellään kaatopaikkakelpoisiksi ennen loppusijoitusta. L&T:n laaja materiaalituntemus ja pitkä kokemus jätteiden käsittelystä takaavat, että tällaisetkin jätteet pystytään käsittelemään kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

L&T:llä on koko Suomen kattava toimipisteiden verkosto sekä käsittelykeskukset Kotkassa, Uudessakaupungissa, Porissa, Leppävirralla ja Oulussa. Olemme hyödyntäneet, käsitelleet ja loppusijoittaneet vuosikymmenten varrella eri teollisuussektoreiden kiinteitä, mineraalisia jätteitä, mikä muodostaa pohjan monipuoliselle materiaalituntemukselle.

Teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen sekä loppukäsittely pitkällä kokemuksella

L&T:n materiaalinkäsittelykeskuksiin vastaanotettavien jätteiden kirjo on hyvin laaja. L&T ohjaa hyödyntämiskelpoiset teollisuuden sivuvirrat, jätteet ja pilaantuneet maat hyötykäyttöön. Materiaalinkäsittelykeskuksissa voidaan välivarastoida ja jatkojalostaa sivuvirtoja esimerkiksi maarakennushyötykäyttöön alueen ulkopuolelle tai materiaaleja voidaan hyödyntää materiaalinkäsittelykeskuksen alueella tie-, kenttä- ja kaatopaikkarakenteissa.

Hyödyntäminen koskee pääasiassa kiinteitä, mineraalisia jätteitä, sillä haitta-aineita sisältävien, orgaanisten jätteiden hyödyntäminen ympäristörakentamisessa on lainsäädännöllisesti hyvin rajoitettua.

Tyypillisimpiä vastaanotettavia jätejakeita ovat muun muassa:
  • Metsä- ja energiateollisuuden jätejakeet, kuten erilaiset tuhkat ja kuonat
  • Jätteenpolton lentotuhkat, kattilatuhkat ja savukaasujen puhdistusjätteet
  • Metalliteollisuuden jätteet, kuten valimohiekat, pölyt, puhallushiekat ja kuonat
  • Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, kuten betoni- ja tiilijätteet, erilaiset pilaantuneet tai ylijäämämaa-ainekset, joille ei ole soveltuvaa muuta paikkaa, ja asbestijätteet
  • Teollisuuden lietteet ja sakat

L&T:lla on laaja materiaalituntemus ja pitkä kokemus, sillä olemme hyödyntäneet, käsitelleet ja loppusijoittaneet vuosikymmenien varrella hyvin erityyppisiä jätteitä eri teollisuuden aloilta. Tämä takaa sen, että hankalatkin jätteet pystytään käsittelemään kustannustehokkaasti ja ympäristön ja terveyden kannalta turvallisesti.

Käsittelyssä hyödynnetään jätemateriaaleja

L&T loppusijoittaa hyötykäyttöön soveltumattomat jätejakeet turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Hankalat materiaalit, jotka eivät täytä kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia, käsitellään ennen loppusijoitusta siten, että ne täyttävät kaatopaikkakelpoisuuskriteerit.

Esimerkkeinä käsiteltävistä jätteistä ovat erilaiset teollisuuden sakat, lietteet ja tuhkat, jotka vaativat esimerkiksi liukoisten metallien tai happamuuden vuoksi stabilointia tai neutralointia, jotta ne saadaan muutettua kaatopaikkakelpoisiksi ja haitta-aineet vähemmän kulkeutuvaan muotoon. Myös jätteen olomuoto voi vaatia käsittelyä, jotta jäte saadaan turvallisesti loppusijoitettua jätteen käsiteltävyys ja kaatopaikan kantavuus huomioiden.

L&T hyödyntää myös jätteiden käsittelyissä kemiallisilta ja teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvia jätemateriaaleja kaupallisten tuotteiden sijaan. Esimerkiksi teollisuuden kalkkipitoisia tuhkia käytetään korvaamaan osittain tai kokonaan kaupallisia sideaineita jätteiden, kuten sakkojen ja lietteiden, stabiloinneissa.

Onnistuneen käsittelyratkaisun löytämiseksi L&T:llä on Porissa oma laboratorio, jossa käsiteltävien jätteiden ennakkotestaukset toteutetaan. Varsinaiset kaatopaikkakelpoisuusanalyysit tehdään aina ulkopuolisessa, riippumattomassa ympäristölaboratoriossa.

Onnistuneeseen käsittelyratkaisuun liittyy olennaisesti myös edustava näytteenotto käsittelyketjun eri vaiheissa. L&T:llä on sertifioituja näytteenottajia, jotka huolehtivat vastaanotettujen jätemateriaalien näytteenotosta sekä toteutuneen käsittelyn laadunvalvontanäytteenotosta.

L&T:n ratkaisuilla kustannussäästöjä ja ympäristöhyötyjä

L&T:n tavoitteena on saattaa teollisuuden sivuvirrat ja rakentamisessa syntyvät jätteet tehokkaasti ja kestävästi kiertoon. Aidosti haitalliset tai vaaralliset jätteet ohjataan turvallisesti loppusijoitukseen.

Hyödyntämällä jätteet, loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää saadaan vähennettyä, mikä tuo asiakkaalle kustannussäästöjä. Samalla ympäristö hyötyy, kun vähennetään neitseellisten luonnonmateriaalien, kuten kiviainesten käyttöä. Samoin etuja saadaan, kun käsittelyssä tarvittavia kaupallisia sideaineita korvataan tuhkilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Tällöin säästetään materiaalikustannusten lisäksi myös tuotteiden valmistuksessa kuluvaa energiaa ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

L&T hakee kustannustehokkaita ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. L&T:llä jätteiden suuret volyymit ovat etu, sillä parhaimmillaan asiakkaan jätettä voidaan hyödyntää toisen asiakkaan jätteiden käsittelyssä ja muuttamisessa kaatopaikkakelpoiseksi. L&T tarjoaa jätteiden ja sivuvirtojen kokonaishallintaa: näytteenoton ja testauksen järjestämistä, jätteiden hyötykäyttösoveltuvuuden arviointia, hyötykäyttökohteiden etsimistä, hyötykäyttökohteiden rakentamista, loppusijoitettavien jätteiden käsittelyn testausta ja loppusijoitusta.

Teollisuuden jätteiden hyödyntäminen, käsittely ja loppusijoittaminen vastuullisesti on paitsi lainsäädännöllinen velvollisuus, myös maine- ja kustannustekijä. Kaikki L&T:n toimenpiteet tehdään aina voimassaolevan lainsäädännön ja ympäristölupien mukaisesti. Kun jätehuolto on järjestetty luotettavan ja kokeneen toimijan kanssa, yritys voi olla varma, että toiminnasta syntyvät jätteet päätyvät ympäristöystävällisesti joko hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen.

 

 

Tutustu ympäristörakentamisen palveluihin

 

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.