Siirry sisältöön

Vinkki

Sosiaalinen vastuu siivouspalveluissa – 9 kysymystä ja vastausta

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Sosiaalinen vastuu siivouspalveluissa – 9 kysymystä ja vastausta</span>

Siivouspalvelut ovat yrityksille erinomainen tilaisuus toteuttaa omia sosiaalisen vastuun tavoitteita yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa. Me edistämme yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa tarjoamalla työtä mahdollisimman monelle. Vastuullisuus on myös fiksua liiketoimintaa, sillä hyvinvoiva ja monimuotoinen henkilökunta tekee laadukasta työtä.

Miksi sosiaalinen vastuu on ajankohtainen asia siivouspalveluissa?

Vastuullisuus on toki trendi, mutta meillä se on ollut pitkään osa strategiaa ja päivittäistä tekemistä. Haluamme nostaa siivoustyön arvostusta ja tehdä työn arvo näkyväksi. Siivoustyön merkitystä ei huomata silloin, kun kaikki sujuu hyvin. Koronapandemia on herättänyt huomaamaan siivouksen arvon: se mahdollistaa yhteiskunnan perustoiminnot sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön työssä käyville.

Siivousala tarjoaa monelle töitä ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskuntaan ja talouteen. Se on sosiaalista vastuunkantoa, että autamme ihmisiä saamaan töitä ja edistämme näin talouskasvua. L&T:n siivouspalvelut työllistävät valtakunnallisesti noin 3 500 ihmistä. Meillä on koko ajan vapaita työpaikkoja auki , mutta on haastavaa houkutella uusia ihmisiä alalle.

Millaisia vaikutuksia julkisella huomiolla on siivousalan markkinaan?

Julkinen keskustelu siivousalan epäterveistä piirteistä ajaa ahtaammalle toimijoita, jotka eivät pelaa puhdasta peliä. Markkinassa on aina tilaa halvimmalle hinnalle, joten ilmiöstä ei todennäköisesti päästä täysin eroon. Rakennusalalla on hyviä keinoja, joilla taistellaan harmaata taloutta vastaan. Niiden soveltamista siivousalalla kannattaa harkita.

Jotta vastuullisuudesta tulee standardi siivousalalla, tarvitaan niin lainsäätäjän kuin asiakkaiden ja palveluntarjoajien panosta.

  • Valtiovalta voi lainsäädännön ja valvonnan keinoin parantaa ostoprosessin läpinäkyvyyttä.
  • Ostajan vastuulla on selvittää palveluntarjoajien taustat ja varmistaa, että ne toimivat lain ja asetusten mukaisesti.
  • Me L&T:llä toimimme aina vastuullisesti ja valitsemme omiksi kumppaneiksi vain sellaisia yrityksiä, jotka täyttävät samat korkeat kriteerit kuin me itse.

Miten julkinen keskustelu siivousalan vastuullisuudesta on vaikuttanut asiakkaisiin?

Siivouspalveluita ostetaan normaalien kilpailutusten kautta, joten vaikutukset näkyvät pienellä viiveellä. Perinteisesti hinta ja laatu ovat olleet tärkeät valintakriteerit, mutta vastuullisuuden merkitys varmasti korostuu. Aikaisemmin vastuullisuus oli ehkä hygieniavaatimus, jonka piti olla kunnossa. Nyt ei enää riitä, että lähettää pyydetyt dokumentit, vaan vastuullisuuskysymykset nousevat pöydälle myös neuvotteluvaiheessa.

Yhä useammat yritykset ovat proaktiivisia vastuullisuusasioissa. Kesko on tästä hyvä esimerkki, sillä yhtiö auditoi syksyllä 2020 kaikki siivouspalveluidentarjoajat. Me saimme tässä auditoinnissa hienot tulokset: kiitosta tuli muun muassa riskikartoituksesta, toimintaohjeistosta, ympäristötavoitteista, raportointikäytännöistä sekä työterveys-ja työturvallisuusjärjestelmä. Mitään huomautettavaa ei löytynyt, ja ainoa pieni poikkeama laitettiin saman tien kuntoon.

Miten L&T määrittelee sosiaalisen vastuun?

Sosiaalisen vastuun painopiste on henkilöstömme työhyvinvoinnin, -tyytyväisyyden ja -turvallisuuden parantamisessa. Perusta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, jotka liittyvät ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun (tavoite 8) ja eriarvoisuuden vähentämiseen (tavoite 10). Työllistämme erityisryhmien edustajia ja osatyökykyisiä sekä haluamme näin luoda talouskasvua ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Meillä työskentelee saman katon alla väkeä monenlaisilla koulutus- ja kulttuuritaustoilla. Tällainen monimuotoisuus on rikkautta, mutta myös yksi vahvuuksistamme.

Miten varmistetaan, että vastuullisuus toteutuu siivouspalveluissa?

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Meillä on velvollisuus edistää vastuullisuutta, koska kaikilla yrityksillä ei mahdollisuutta rakentaa omia vastuullisuusohjelmia. Pyrimme omalla toiminnalla viemään eteenpäin tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä vähentämään turhia ennakkoluuloja.

Tarjoamme kasvu- ja koulutusmahdollisuuksia erityis- ja vähemmistöryhmille. Kiinnitämme rekrytoinnissa huomiota siihen, että palkkaamme syrjäytymisvaarassa olevia, iäkkäitä , nuoria ja maahanmuuttaja. Kun varsinaiset työt alkavat, huolehdimme perehdytyksestä, opastuksesta ja työnohjauksesta.

Mitä paremmin huolehdimme henkilöstöstä, sitä paremmin voimme palvella asiakkaita. Palvelun laadulla ja sen tekijöillä on suora yhteys: ei ole toista ilman toista. Tarvitsemme jatkuvaa prosessien kehittämistä, jotta vastuullisuudesta syntyy kilpailuetu. Parhaimmillaan vastuullisuus on sisäänrakennettuna kaikessa toiminnasta ja prosesseissa.

Koulutamme esimiehiä jatkuvasti. He tarvitsevat työkaluja ja kulttuurista ymmärrystä, jotta osaavat toimia esimiehinä erityisryhmille. Työntekijöille järjestetään suomen kielen koulutusta, ja vastaavasti esimiehille annetaan selkosuomen koulutusta.

Nuoret ja osatyökykyiset tarvitsevat erilaista johtamista ja tukea. Nuoret kaipaavat toisaalta valmentavaa ja keskustelevaa johtamista, toisaalta pelisääntöjen tuomaa turvaa. Osa kaipaa tukea ihan työelämän perustaidoissa, kuten aikatauluissa ja itsenäisessä työskentelyssä. Osatyökykyisille on puolestaan tärkeää räätälöidä sopivat työtehtävät sekä perehdyttää huolellisesti kohteeseen ja työtehtävään.

Mitä hyötyä tästä lähestymistavasta on asiakkaille?

Asiakas voi saavuttaa omat sosiaalisen vastuun tavoitteensa ja pääsee mukaan yhteiskunnallisesti tärkeään tehtävään, eli tarjoamaan työmahdollisuuksia aivan kaikille. On hyvä pitää mielessä, että me emme yksin tarjoa työtä, vaan kaikki työntekijät työllistyvät asiakaskohteisiin.

Siivousalalla ollaan siinä tilanteessa, että ilman maahanmuuttajien työpanosta emme saisi tuotettua palveluita. 23 prosenttia siivouspalveluidemme henkilökunnasta on maahanmuuttajia, ja he edustavat 85 eri kansallisuutta. Työnteko on keskeinen osa kotoutumista Suomeen, ja se on tärkeää niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Maahanmuuttaja voi elättää itsensä ja perheensä sekä mahdollisesti lähettää tukea omaan kotimaahansa.

Mitkä ovat edut omille työntekijöille?

Perehdytämme ja koulutamme kaikki niin, että työt voi tehdä turvallisesti ja laadukkaasti.

Työntekijä ei esimerkiksi altistu tapaturmille tai kemikaaleille. Kun työergonomia on kunnossa, pysyy terveenä ja välttää turhat ammattisairaudet.

Vastuullisuus tarkoittaa työntekijöille myös parempaa esimiestyötä. Varmistamme, että työntekijöiden lähiesimiehillä eli palvelumestareilla on riittävästi aikaa tavata työntekijöitään. Lisäksi kehitämme jatkuvasti perehdytystä, opastusta ja sisäistä viestintää: kuuntelemme ja huomioimme työntekijöiden omaan työhön liittyvät kehitysehdotukset ja -toiveet.

Jos työntekijää kiinnostaa, hän voi kehittää omaa osaamistaan ja nostaa arvoaan työmarkkinoilla. Tarjoamme väylän tutkintokoulutukseen ja vaativampiin tehtäviin. Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tai osaoppi- tai oppisopimuskoulutuksessa.

Meillä on monia hienoja urapolkuja, jotka ovat alkaneet harjoittelusta ja johtaneet vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutuksesta syntyy usein positiivinen kierre. Kun yksi innostuu opiskelusta, muutkin haluavat kasvattaa osaamistaan.

Mitä siivouspalveluiden hankintaa harkitsevan kannattaa ottaa huomioon?

Oikea marssijärjestys on se, että sosiaalisen vastuun pitää ensin toteutua omassa toiminnassa, sitten koko hankintaketjussa. Omat sosiaalisen vastuun tavoitteet ovat oikea lähtökohta ja valintakriteeri siivouspalveluiden hankinnassa. Tarjousten arvioinnissa kannattaa verrata omia tavoitteita palveluntarjoajan vastaaviin ja tarvittaessa auditoida, että ilmoitetut periaatteet myös toteutuvat käytännössä.

Viime kädessä on kyse siitä, että asiakas yhdessä palveluntarjoajan kanssa tarjoaa työ- ja kehittymismahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät esimerkiksi hallitse suomen kieltä. Tai motiivina on työllistää osatyökykyinen, ja räätälöidä hänelle sellaiset työtehtävät, joista voi selviytyä ohjauksen avulla. Kannattaa myös miettiä, millaisessa ajassa työntekijä voi suoriutua tehtävistään ja määritellä sen mukaan vähimmäistuntimäärät.

Me noudatamme aina lakia ja työehtosopimuksia. Palvelujen hankinnassa vain alhaiseen hintaan keskittyminen ei ole vastuullista toimintaa. Myös ennakkoluuloista on syytä luopua. Suomessa törmää vielä kielitaitovaatimuksiin, jotka eivät ole realismia. Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, jossa englannin kieli ja työssä vaadittavat taidot ovat tärkeämpiä kuin sujuva suomen kieli.

Kuinka kattava käsite monimuotoisuus on?

Monimuotoisuus ei liity vain kansallisuuteen tai työkykyyn. Jokainen on tärkeä ja arvokas työntekijä ikään tai sukupuoleen katsomatta. Seuraamme tarkasti myös sukupuoli- ja ikäjakaumaa. Taustasta riippumatta työsuhteet ja työehdot ovat kaikille samat. Siivousalalla naisten keskiansiot ovat keskimäärin korkeammat, koska naisvaltaisella alalla he ovat edenneet vaativampiin tehtäviin.

Opetamme ja perehdytämme ihmisiä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta. Koulutuksen merkitys kasvaa koko ajan siivousalalla, ja se on osa kilpailukykyä. Niin kuin moni muukin ammatti, siivoustyö muuttuu koko ajan teknisemmäksi. Haluamme lisätä alan koulutusta ja osaamista, koska tarvitsemme ammattitaitoista työvoimaa. Ajan myötä maailma muuttuu ja niin myös siivoojan työ.

L&T:n tavoitteena on maailman vastuullisin siivous. Haluamme kehittyä ja haastaa koko toimialan kehittymään. Siksi loimme Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman . Se antaa mittarit ja mahdollisuudet pyrkiä kokonaisvaltaisesti aina parempaan. Tämä on hyväksi kaikille: ihmisille, yrityksille, kiinteistöille ja ympäristölle.

Henkilöstö on L&T:n suurin voimavara, josta on tärkeää pitää huolta: olemme lanseeranneet ainutlaatuisen organisaatiomallin ja päivittäneet johtamisjärjestelmämme, jota auditoidaan säännöllisesti. Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä sekä varmistamme yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteutumisen. Hyvinvoiva henkilökunta ja yrityksen kantama sosiaalinen vastuu näkyvät lopulta laadukkaana työnjälkenä.

Tutustu Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelmaan ja ota yhteyttä

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.