Siirry sisältöön

Blogi

Jätehierarkia käytännössä: kuinka yritys voi vähentää ympäristökuormaa

Saara Tuhola | Ympäristömanageri
Saara Tuhola | Ympäristömanageri
  • 2 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Jätehierarkia käytännössä: kuinka yritys voi vähentää ympäristökuormaa</span>

Tiesitkö, että jätelaki 646/2011 velvoittaa yrityksiä entistä tarkempaan syntypaikkalajitteluun sekä antaa samalla avaimet ympäristökuorman vähentämiseen? Mitä jätehierarkian noudattaminen tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa jätehierarkian käsitteeseen pureutuu L&T:n ympäristömanageri Saara Tuhola, joka keskittyy työssään kierrätyksen kehittämiseen erityisesti teollisuuden yrityksissä.

Teollisuus tuottaa Suomessa kolmanneksi eniten jätettä pois lukien kaivannaisteollisuus. On siis äärimmäisen tärkeää saada jätevirrat ohjattua oikein sekä varmistaa syntypaikkalajittelun toimivuus – sivuvirtoja unohtamatta. Teollisuuden asiakassegmenttiä tarkasteltaessa kenttä onkin erittäin laaja ja moninainen. Millä avainasioilla pääsemme alkuun? Omassa työssäni ympäristömanagerina olen ollut asiakkaiden tukena näiden kysymysten äärellä, oli sitten kyseessä raskaan metalliteollisuuden kohde tai pienempi kokoonpanoyritys.

Uudistunut jätelaki toi mukanaan paljon sääntelyä jo ennestään olemassa olevaan. Jäte tulee lajitella entistä tarkemmin tietyiltä osin, ja huomioon tulee ottaa myös muu suurina määrinä syntyvä tasalaatuinen jäte, jos se edistää jätehierarkiaa eli jätteiden etusijajärjestystä. Kyse ei ole siis pelkästään tiukentuneista lajitteluvelvoitteista, vaan huomioon otettavia asioita on paljolti enemmän.

Jätehierarkia toimii hyvänä työkaluna yrityksen ympäristövastuun kehittämisessä kiertotalousnäkökulmista. Jätehierarkia on nyt osana jätelakia sitovana velvoitteena, ja sitä tuleekin noudattaa kaikessa toiminnassa. On hyvä pohtia, mitä jätehierarkian noudattaminen käytännön tasolla tarkoittaa ja onko yrityksen toiminta tällä hetkellä jätehierarkian mukaista.

Lassila Tikanoja Saara Tuhola etusijajärjestys jätehierarkia

Seuraavassa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten jätehierarkiaa voidaan noudattaa käytännössä.

  1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Ensisijaisesti tulisi tarkastella mahdollisuuksia jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Tästä hyvä esimerkki on materiaalitehokkuus sekä kestävät hankinnat. Käytetylle materiaalille tulisi taata mahdollisimman pitkä elinkaari, jotta materiaalin, esineen tai tuotteen päätymistä jätteeksi voitaisiin ehkäistä. Syntyvät jätteen määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi huomioimalla tuotteen pakkaustapa. Vähemmän pakkausmateriaalia tarkoittaa vähemmän syntyvää jätettä. Jätteen haitallisuutta pystytään vähentämään esimerkiksi vaihtamalla prosessissa käytetty kemikaali vähemmän haitalliseen.

Jossain tapauksissa jätteen jätteeksi luokittelu voi päättyä kokonaan, mikäli End-of-Waste kriteeristö täyttyy (suomeksi EEJ). Tämä tarkoittaa jätteen palaamista takaisin tuotteeksi tai raaka-aineeksi.

  1. Valmistelu uudelleenkäyttöön

Valmistelu uudelleenkäyttöön tarkoittaa käytännössä sitä, että jätteeksi muuten päätyvä materiaali tai tuote voidaan käyttää sellaisenaan uudelleen. Esimerkkinä mainittakoon kuormalavat, joita L&T:llä korjataan ja kierrätetään uudelleen asiakkaidemme käyttöön. Kuormalavat ovatkin oiva vinkki jätteen määrän vähentämiseen.

  1. Kierrätys

Kierrätys toteutuu, kun jäte hyödynnetään materiaalina. Yrityksen kierrätysaste kertoo, kuinka paljon kerätystä jätteestä saa uuden elämän materiaalina tai tuotteena. Esimerkiksi biojäte, lasi, pahvi ja paperi voidaan kierrättää. Metallia voidaan kierrättää materiaalina lähes loputtomiin. On hyvä muistaa, että tuotannon sivuvirtoja kannattaa tarkastella kierrätyksen näkökulmasta. Meillä L&T:llä on asiantuntemus ja kattavat kanavat kartoittaa mahdollista kierrätyspotentiaalia. Tiesitkö, että myös vaarallisia jätteitä pystytään kierrättämään? L&T kierrättää vaarallisista jätteistä yli 70 %.

  1. Muu hyödyntäminen

Jätteen muu hyödyntäminen tarkoittaa jätteen hyödyntämistä energiana tai esimerkiksi maantäytössä. Onkin hyvä ymmärtää jätteen kierrätyksen ja energiahyödyntämisen olevan kaksi eri asiaa. Jätteen hyödyntämisestä tulisi jätehierarkiassa aina pyrkiä askel ylöspäin kierrätykseen. Tämä pystytään toteuttamaan jätevirtoja tutkimalla ja havaitsemalla potentiaalisia kierrätykseen sopivia materiaaleja esimerkiksi energiajätteen joukosta. Hyödyntämisaste ja kierrätysaste indikoivat siis yrityksen jätehuollossa kahta eri asiaa.

  1. Loppukäsittely

Loppukäsittelyyn päätyvät jätteet, joita ei voi hyötykäyttää tai kierrättää, esimerkiksi asbestijäte. Loppukäsittely on aina se viimeinen vaihtoehto, jota tulee välttää aina kun mahdollista.

Jätehierakian kokonaisuus voi vaikuttaa isolta, joten on tärkeää lähteä perusasioista liikkeelle. Yrityksen prosesseja kannattaa tarkastella lähemmin kierrätyksen näkökulmasta ja verrata prosesseja jätehierarkian eri tasoihin. Toimintaa kehittämällä on mahdollista kivuta jätehierarkiassa askel askeleelta ylöspäin.

Voimme yhdessä käytännön tasolla toteuttaa kiertotaloutta ja ympäristövastuullisuutta, kunhan vain sitoudumme jokainen omalta osaltamme. Pienistäkin puroista voi syntyä isoja jokia. Minä ja L&T:n muut kiertotalousosaajat olemme mielellämme yrityksesi apuna kierrätyksen kehittämisessä!

Ota yhteyttä L&T:n kiertotalousosaajiin!

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.