Siirry sisältöön

Taksonomia

 Taksonomia-asetuksen mukaan yhtiöiden, joiden tulee raportoida ei-taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin (2014/95/EU) mukaisesti, tulee noudattaa taksonomia asetuksen raportointivaatimuksia. L&T on tämän vaatimuksen piirissä. 

L&T:n taksonomianmukainen ja -kelpoinen liikevaihto

Taksonomia Liikevaihto (MEUR) Osuus liikevaihdosta
Taksonomian mukainen liikevaihto 108,91 12,9 %
Taksonomiakelpoinen liikevaihto 121,78 14,4 %

L&T:n arvio toimintansa taksonomiakelpoisuudesta ja -mukaisuudesta

EU-taksonomiaan liittyvä tarkastelu on tehty liiketoiminnasta syntyneestä liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään. L&T raportoi taksonomiaa konsernitasolla. L&T:n Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta ei sisälly taksonomialaskentaan.

L&T:n taksonomiakelpoisuutta on arvioitu taksonomia-asetuksessa esitettyjen taloudellisten toimintojen kuvausten ja niissä annettujen NACE-koodien perusteella. Taksonomianmukaisuusarviointi perustuu tunnistettuihin taksonomia-asetuksessa kuvattuihin toimialakohtaisiin teknisiin arviointikriteereihin sekä Do No Significant Harm -vaatimuksiin.

Teknisiä arviointikriteerejä on tarkasteltu rinnakkain, jotta raportointi on mahdollisimman yhtenäinen ja vältetään kaksoislaskenta. Erillisten teknisten vaatimusten lisäksi, taksonomia-asetuksessa säädetään Minimum safeguard -vaatimuksista, jotka on arvioitu L&T:ssä konsernitasolla.

L&T:n taksonomianmukaisuutta on arvioitu taksonomia-asetuksen liitteessä 1 (ilmastonmuutoksen hillintä) esitettyjen teknisten arviointikriteerien ja niissä annettujen NACE-koodien perusteella. Tarkastelu on toteutettu yhdessä toimialojen ympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Taksonomiaa koskevat taloudelliset tunnusluvut pohjautuvat talous- ja toiminnanohjausjärjestelmistä saatuihin lukuihin. Pääomamenojen ja toimintamenojen osalta on tarkasteltu vuoden 2022 kirjauksia ja verrattu arviointikriteerien vastaavuutta kirjattuihin tietoihin.

Osa L&T:n toimenpiteistä, esimerkiksi aurinkopaneeleiden asentaminen toimitiloihin, voisivat olla taksonomian piiriin kuuluvia. Nämä investoinnit eivät kuitenkaan edusta merkittävää osaa kokonaisinvestoinneista. L&T:llä ei ole erillisiä taksonomiaa koskevia pääoma- tai toimintamenosuunnitelmia.

  • Ympäristöpalvelut-toimialan liiketoimintaan kuuluu muun muassa tavanomaisen jätteen jätejaekohtainen keräys ja kuljetus sekä materiaalien talteenotto tavanomaisesta jätteestä.
  • Teollisuuspalvelut-toimialan liiketoimintaan kuuluu muun muassa jäteveden keruun ja käsittelyn uusiminen sekä ympäristörakentamisen maa-aineksen kuljetus.
  • Kiinteistöpalvelut-toimialan liiketoimintaan kuuluu muun muassa energiatehokkuuslaitteiden ja uusiutuvan energiateknologian asennus, huolto ja korjaus sekä rakennusten energiatehokkuuden mittaamiseen, säätämiseen ja hallintaan tarkoitettujen välineiden ja laitteiden asennus, huolto ja korjaus.

Tulevaisuudennäkymät

Kiertotalous on keskeinen keino hillitä ilmastonmuutosta. L&T:n tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta totta. Kaikki liiketoiminnat rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten.

Yhtiön hallitus on asettanut L&T:n pitkän aikavälin tavoitteeksi hiilikädenjäljen kasvattamisen liikevaihtoa nopeammin. L&T jatkaa myös toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi päästöttömän ajokaluston hankinnoilla. EU-taksonomiakokonaisuus on vielä keskeneräinen ja L&T:n tekemä tarkastelu voi muuttua uusien taksonomiakokonaisuuksien valmistuessa. Erityisesti kiertotalouteen liittyvä kriteeristö kytkeytyy L&T:n liiketoimintaan vahvasti.