Siirry sisältöön

Toimitus­johtajan katsaus

Tutustu L&T:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemen katsauksiin.

toimitusjohtaja eero hautaniemi

L&T:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksessa 26.4.2024

”Korkea korkotaso sekä teollisen tuotannon väheneminen ja rakennusteollisuuden heikko markkinatilanne yhdistettynä poliittisiin lakkoihin Suomessa vaikuttivat negatiivisesti L&T:n palveluiden kysyntään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskaudella liikevaihto laski 4,0 prosenttia ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4). Poliittisten lakkojen vaikutus L&T:n tulokseen oli noin 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen."

Q1/2024

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksessa 26.4.2024

”Korkea korkotaso sekä teollisen tuotannon väheneminen ja rakennusteollisuuden heikko markkinatilanne yhdistettynä poliittisiin lakkoihin Suomessa vaikuttivat negatiivisesti L&T:n palveluiden kysyntään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskaudella liikevaihto laski 4,0 prosenttia ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4). Poliittisten lakkojen vaikutus L&T:n tulokseen oli noin 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen.

Ympäristöpalveluissa talouden taantuma ja poliittiset lakot laskivat kierrätys- ja jätehuoltopalveluiden kysyntää toimialan markkina-aseman vahvistuessa hieman. Kierrätysraaka-aineiden kysyntä ja hintataso tasaantuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Asuinkiinteistöjen pakkausjätteen keräyksen kunnallistaminen jatkui, mutta vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi kompensoivat sen vaikutusta suurelta osin.

Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi. Suomen poliittiset lakot heikensivät kysyntää Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa vähäisessä määrin ja prosessipuhdistustöitä siirtyi ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle vuosineljännekselle. Ruotsin prosessipuhdistusliiketoiminta laajeni strategian mukaisesti Gävleborgin alueelle yrityskaupalla. Teollisuuspalveluilla on Ruotsissa tällä hetkellä yhteensä noin 100 työntekijää ja prosessipuhdistuspalveluja tarjotaan Etelä- ja Keski-Ruotsissa.

Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa toimintaa tehostavat ja kustannusrakennetta keventävät toimenpiteet jatkuivat. Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat 0,6 miljoonan euron varaukset mahdollisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kiinteistöpalvelut Suomen Siivouksen palvelulinja teki vertailukautta vahvemman tuloksen. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa vuoden 2023 lopussa päättyi merkittävä asiakkuus, jonka menetystä ei saatu täysimääräisesti kompensoitua uusilla asiakkuuksilla katsauskauden aikana.

Lassila & Tikanoja vähensi factoring-rahoituksen käyttöä suunnitellusti kymmenellä miljoonalla eurolla, mikä pienensi rahavirtaa investointien jälkeen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön rahoitusasema on vahva.”

Q4/2023

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2024

”Vuoden 2023 liikevaihto oli 802,1 miljoonaa euroa (844,1). Vertailukausi sisälsi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa (40,9). Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva 93,6 miljoonaa euroa (71,8 miljoonaa euroa), samoin yhtiön rahoitusasema. Tuotantokustannusten nousu vaikutti yhtiön kaikkiin toimialoihin, samoin loppukeväästä toteutuneet työmarkkinaratkaisut kertaerineen.
Ympäristöpalveluissa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen näkyi laskevina jätevolyymeina ja kierrätysmateriaalien hintoina koko vuoden. Kierrätysmateriaalien hintojen ja volyymien lasku rasitti toimialan liikevaihtoa ja laski liikevoittoa 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi kuntaurakoina portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025.
Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinan arvosta siirtyi 40 miljoonaa euroa vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille vuosina 2022–2023. Muutoksen vaikutukset näkyivät toimialalla täysimääräisesti vuoden 2023 toiselta vuosipuoliskolta alkaen. Vuoden 2023 loppuun mennessä tehtyjen päätösten perusteella vapaan kilpailun piiristä siirtyy kuntayhtiöille vuosina 2024–2026 yhtiön arvion mukaan vielä noin 30 miljoonaa euroa.

Toisella vuosipuoliskolla pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä siirtyi kunnalliselle jäteyhtiölle usealla L&T:lle keskeisellä alueella. L&T osallistui kuntaurakoiden kilpailutuksiin. Vuonna 2023 kilpailutukseen tulleista arviolta 15–20 miljoonan euron kuntaurakoista, yhtiö voitti urakoita 8 miljoonan euron edestä. Muutos kuitenkin siirsi jätteen omistajuuden kuntayhtiöille, laski lisämyyntiä sekä heikensi L&T:n keräyslogistiikan tehokkuutta nostaen tuotantokustannuksia. Muutoksen kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023.

L&T:n tavoitteena on kompensoida kunnallistamisen negatiiviset vaikutukset kasvattamalla yritysasiakasliiketoimintaa ja jatkamalla toiminnan tehostamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Ympäristöpalveluissa käynnistettiin toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi toisella vuosipuoliskolla. Toimialalla toteutettujen muutosneuvotteluiden ja muiden yhteisesti sovittujen toimenpiteiden seurauksena noin 50 toimihenkilön työsuhde päättyy vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Teollisuuspalvelut teki hyvän tuloksen. Liikevaihto kasvoi toimialan kaikissa palvelulinjoissa. Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa toteutimme useita laajoja projekteja. Liiketoiminta Ruotsissa kehittyi suotuisasti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto parani vuonna 2023 merkittävästi. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimet jatkuivat suunnitellusti. Digitalisoituminen eteni ja dataohjatun siivouksen piirissä olevien kohteiden määrä kasvoi vuoden 2023 aikana. Kiinteistötekniikassa energiatehokkuuspalvelujen kysyntä kasvoi katsauskaudella.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan asiakassopimukset ovat pääsääntöisesti kiinteähintaisia eikä kohonneita tuotantokustannuksia ole saatu siirrettyä asiakashintoihin. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa 2023 konsernin päivitetyn strategian. Päivitetyssä strategiassa yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla. Hallitus päätti samassa yhteydessä arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Strateginen arviointi eteni viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti.”

Q3/2023

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksessa 26.10.2023

”Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa oli vertailukauden tasolla. Oikaistu liikevoitto oli 31,8 miljoonaa euroa (31,3). Tulos oli vakaa huolimatta haastavasta suhdannetilanteesta. Ympäristöpalveluissa toimialan painopiste on vahvasti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkuuksissa, joiden määrä kasvoi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä.

Jätehuollon kuntaurakoissa toimialan asema vahvistui. Teollisuuspalveluissa Vaarallisten jätteiden ja Ympäristörakentamisen palvelulinjoissa kysyntä oli vakaata. Prosessipuhdistuksessa kysyntä vuosihuoltokauden töissä oli vahvaa ja palvelulinjassa voitettiin merkittäviä uusia asiakkuuksia. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus jatkoi hidastumista katsauskaudella, mikä laski jätevolyymeja erityisesti rakentamisen ja kaupan segmenteissä.

Kierrätysraaka-aineiden hinnat ja kysyntä olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mikä vaikutti heikentävästi Ympäristöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden liikevaihtoon ja tulokseen. Markkinatilanteen heikentyminen pystyttiin pääosin kompensoimaan toimintaa tehostamalla.

Suomen kiinteistöpalveluissa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat vaikuttaen tulokseen positiivisesti. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön etenivät suunnitellusti.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, samoin yhtiön rahoitusasema.”

H1/2023

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi puolivuosikatsauksessa 26.7.2022

”Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa kasvoi tammi-kesäkuussa 1,6 prosenttia. Oikaistu liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,0). Ympäristöpalveluissa toimialan painopiste on vahvasti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkuuksissa, joiden määrä kasvoi katsauskaudella. Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen laski kuitenkin jätevolyymeja, erityisesti rakentamisen ja kaupan segmenteissä.

Kierrätysraaka-aineiden hinnat olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mikä näkyi Ympäristöpalveluissa ennen kaikkea liikevaihdon, mutta jossain määrin myös liikevoiton laskuna. Teollisuuspalvelut teki vahvan tuloksen. Vaarallisten jätteiden ja Ympäristörakentamisen palvelulinjoissa kysyntä säilyi hyvänä.

Ympäristörakentamisessa aloitettiin katsauskaudella uusia asiakaskohteita. Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa palvelulinjalla on vahva asema. Suomen kiinteistöpalveluissa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikuttaen tulokseen positiivisesti.

Korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin. Siivouksen palvelulinjassa tuotantotehokkuus parani ja henkilöstön vaihtuvuus väheni edelleen toisen vuosineljänneksen aikana. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön jatkuivat suunnitellusti. Toteutuneet palkkaratkaisut kertaerineen nostivat kustannustasoa toukokuusta alkaen kaikilla toimialoilla Suomessa ja niiden vaikutus näkyi yhtiön tuloksessa toisella vuosineljänneksellä  Kohonneet kustannukset tullaan kompensoimaan toiminnan tehostamisella ja hinnankorotuksilla loppuvuoden aikana.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, samoin yhtiön rahoitusasema. Suomen uusi hallitusohjelma, Vahva ja välittävä Suomi, sisältää useita kiertotaloutta ja jätemarkkinoita edistäviä kirjauksia. Hallitusohjelma tarkentaa kuntien roolia jätehuollossa kotitalousjätteisiin ja kuntayhtiöiden toimintaa jätemarkkinoilla säännellään aiempaa vahvemmin. Ympäristölupaprosesseja sujuvoitetaan yhdistämällä Aluehallintovirastot (AVI) ja ELY-keskukset.

Hallitusohjelmassa kierrätysraaka-ainemarkkinoita halutaan vahvistaa ja lisätä kierrätysraaka-aineiden käyttöä markkinapohjaisilla ratkaisuilla.”